ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

199 רפסמ

ז"נשת ,האר תשרפ

'ה רחבי רשא םוקמה

רשי ןב םחנמ

ך"נתל הקלחמהםירבד רפסבש םיקוחה תביטח שארב םגו ,האר תשרפ תליחתב
,דחא םוקמ לא 'ה תדובע זוכיר תודוא קוחה אב ,(חכ-א בי)
קרפה .(וכ ,אכ ,חי
,אי ,ה בי) "'ה רחבי רשא םוקמה" אוה
האמ לש םירשעה תונשב ךא .הינווגל תונשרפה לכב ךכ ןבוה
קרפה ןיאש הנעטב ,המכסומה לע ורערעו םירקוח ומק תאז
;םישדקמ לש תיתורירש המקה רסוא קר אלא ,םישדקמ יוביר רסוא
רחב רשא תומוקמב קר ונביי ,תינמז-וב םיבר ילוא ,הלא
יפמ וא םימשמ תואבש רבתסמ ;רחבי דציכ רהבוה אלו ,'ה
.איבנ

ויפוא תודוא דוסי תושיגל אוה דומצ ןבומכש ,הזה חוכיווה
תיזוכיר-תיטסילרטנצההעדה ילעב .ערכוה אל ,םירבד רפס לש
"ךיטבש דחאב" ,(ה בי) "םכיטבש לכמ" תונושלה לע םינעשנ
,תירוזיב-תיביטובירטסידה השיגה ילעב םינוע םתמועלו ;(די בי)
[1].םיינמז-וב םיזכרמ רפסמ לע לוחל תולוכי ולא תונושלש
,תינמז-וב םיבר תומוקמ אל [2]:םייניב תעצה עיצה והירבג
יושעה ,רוד לכב דחא זכרמ אלא ,דיחיו דחא םוקמ אל םג ךא
[3].דיינ דחא םוקמ :רמולכ ;רחא םוקמל דודנל יואר ףאו

להואש איה החנהה .'ה תדובעל תיב ריכזמ םירבד רפס ןיא
.ןענכ ץראב דודנלו םייקתהל ךישמי ,רבדמב דיינה דעומ
דחאב' 'ךירע דחאב' ןיעמ תרמוא הניא םג השרפה ?הפיאו
םוקמבש ,ךדמלל ;"ךיטבש דחאב","םכיטבש לכמ" אלא ,'ךירעש
םיטפוש תשרפב ארקנ ךכ אלה .'ה ורחבש טבשב ,רבודמ יטבש
ךיהל-א 'ה רחבי רשא ,םוקמה לא תילעו תמקו..." (ט-ח זי)
ךדמלל."...םהה םימיב היהי רשא טפשה לאו םיולה םינהכה לא תאבו .וב
לש ומוקמ אוה ,םינהכהו ןכשמה םש רשא רחבנה םוקמהש ,
טפושב 'ה רחבי רוד לכב ,יטבש-ילאכראירטפה רטשמב .טפושה
המואה זכרמכ רחבנ ,וטבשב ובשומ םוקמ .'ה חור וילע חלצתש
םימיב היהי רשא" טפושה םש בשוי דוע לכ,ןכשמה םוקמכו
."םהה

אוה ,השמ ירחא ןושארה טפושה ןכאש ,והירבג רמואו ךישממו
םירפא וטבש זכרמבש ,הלישב דעומ להוא תא ןיכשהש ,עשוהי
תומ רחא ,יטרואית ןפואב :ךכ לע ףיסונו .(א חי 'והי)
טפושה םק וב רשא ,רחא טבש לא דודנל ןוראה היה ךירצ עשוהי
ןוראהו ןכשמה והש םיטפושה ימי לכ טעמכ ;ןכ ונאצמ אלו ,אבה
עובק רודיס ךל ןיא :ללכב בישנ ךכ לע .םירפאבש הלישב
'פוש) ןועדג ימיבש םיעוריאה ןמ :טרפבו .יעראה ןמ רתוי
םירפא תרמוי לע ונדמל (ז-א בי םש) חתפי ימיבו (ג-א ח
ןכל .םירחא םיטבשמ םיטפוש ימיב (אקוודו) םג ,הגהנהל
,םמוחתמ דעומ להוא תא איצוהל ונתנ אלש רבדל םיילגר שי
.התייה תפפור םיטבשה לע םתורמ ,םיטפושה בורש דוחייבו
,ב א"מש) ותנוהכ הבאתסהש היה ופוס הליש ןכשמ ,םנמאו
'הת) וב סאמ 'הו ,(די בי ז 'רי) ברחש ופוסו ,(הכ-בי
.(זס-ס חע

ותודיינל ךשמהכ ,ןכשמה לש תינורקעה תודיינהש ,עמתשמ ןאכמ
,ןכל .םיטפושה ימיבש יטבשה רטשמל הדומצ ,רבדמה יעסמב
ךלמל 'ה וניכה יכ דוד עדיו" םילשורי ותריב תא דוד שבכשמ
תודיינה ןדיע םתש ךכמ קיסה אוה ,(בי ה ב"מש) "לארשי לע
תיב תונבל שי הבו ,לארשיל העובק הריב שי התעמו ,להואב
ךותמ תישיאה ותמכסה תורמל ,איבנה ןתנ .(ג-א ,ז םש) 'הל
(גי-ד ,םש) 'ה םשב ךכ רחא יאובנה ובוריס ,הז ןויגיה
ךלהתה ימי לכש ,(ז-ו) הליחת םש רמאנ .ןויגיה ותואב יונב
[4].שדקמ תיב ונביש 'ה שקיבאל ןכא,ץראבו רבדמב ןכשמה
'הש ,ךלמכו עישומכ דוד תלודג תא ןתנ ןוזח ראתמ ךכ רחא
תרבעומ שדקמה תיינב תאז לכבו ,(בי-ח) תלשוש ול הנבי
ןויגיהה .(גי) ותכלממ ןנוכיו שריי אוה רשא ,דוד לש ונבל
,יתלשוש ךלמ וניא ןיידע אוה ,דוד לש ותלודג ףא לע :אוה
עודיכ ןורחאה הזו ,לואשמ ףאו ,םיטפושהמ הנוש וניא ךכבו
תלשוש ןנוכי דוד תיב תוכלמל ינש רוד קר .העטקנ ותלשוש
רטשמ תא לטבת העובקה התריבש ,תדמתמ הכלממ ןנוכי ,שממ לש
[5].יונב שדקמל תעה אובת זאו ,תודיינה

,(זי א"הד) דודל ןתנ ןוזח קתעומ םימיה ירבד רפסב ןכא
םימיה ירבד קמנמ המלשל דודמ היינבה דיקפת תרבעה תא ךא
;י-ז בכ א"הד) םימד ךפוש תומחלמ שיאכ דוד :רחא ביטומב
הלוע הז ביטומ .החונמהו םולשה שיא המלש תמועל ,(ג-ב חכ
,(כ-זט ,ה א"למ) רוצ ךלמ םריח לא המלש תרגיאב הנושארל
,תיטאמולפיד תרגיאבש יטאמגרפה קומינה תא לטנ םימיה ירבד לעבו
.וימי לש יתדה חורה ךלה יפל ילוא ,יתד קומינל וכפהו

,ןכא יכ ,םילשוריב "'ה רחבי רשא םוקמה" תא והיז ל"זח
ירבד םושייב אלא ,תירוטסיה-תיטשפ תונשרפב םניינע ןיא
תיב תוכלמ ןוניכ זאמ .םהירחאש תורודלו םהימיל הרותה
אהת תידוהי הנידמל ;יטבש רטשמל הרזח דוע ןכתית אל דוד
רחבי רשא םוקמה" לש ןורקיעה םושיי אליממו ,עבק תריב
.םילשוריב קר תויהל לוכי" 'ה

:תורעה
תילארשיה הנומאה תודלות ,ןמפיוק 'י לצא האר היפארגוילביבו טוריפ .1
.95-87 'מע ,א
ןושארה ימלועה סרגנוקה ירבד ,"'ה רחבי רשא םוקמה" ,והירבג מ"ח .2
.211-206 'מע ,ב"ישת םילשורי ,ז"שת ,תדוהיה יעדמל
עבק ןיא" :הנקסמ התואל תינושל הניחבמ עיגה (94 'מע) ןמפיוק םג .3
,םירבד רפס יבגל ולש דוסיה תשיג ללגב ךא ."רפסמב עבק שי לבא ,םוקמב
.םיטפושה ימיל תאז םשיי אל
לדבהה לע םהמ קיסהל ילב ,(211 'מע) הלא םיקוספ ריכזמ והירבג .4
.הז ןוויכל ביחרה הפ לעבש ותאצרהב ילוא .עבק תוכלמל תודיינ ןיב
ואל ךא ,הכולמה שרויכ המלש ימיב הכולמה תועיבק תא טילבמ ם"יבלמ .5
.דוד ינפל תורודבש תודיינל דוגינכ אקווד -


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה