ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

199 רפסמ

ז"נשת ,האר תשרפ

הפיכא רב בויחכ הקדצה תווצמ לע

תליג יבצ לארשי ר"ד

תילאיצוס הדובעל רפסה תיב


אתיירבב (ח-ז וט 'בד) "האר" תשרפב וניווטצנ הקדצ תווצמ לע
השע תווצמ לכ" :ונינש [1](ב"ע ,יק) ןילוח ילבבב תאבומה
םידומלתב ."הילע ןירהזומ הטמלש ןיד תיב ןיא ,הדצב הרכש ןתמש
תווצמ םייקל ברסמה תא ןיפוכ ןיא עודמ ,רבסה ןיא םמצע
,םש ,םש) ותרבסמ שרפמ י"שר ךא .ןדצב הרכש ןתמש ,ולא
,הנמייקת אל םא רמול ,הרכש ןתמ שריפ ךכל"ש ,(הרכש ןתמש ה"ד
,הז רבסה יפלש המוד ."הז לע רכש לוטית אלש ושנוע והז
םייקל ברסמה לע תופכלמ לארשימ םדא לכ וא ןידה תיב רוטפ
.ולא תווצמ

אלהו ,םישקמ (היפכא ה"ד ,ב"ע ,ח ב"ב) תופסותה ילעבש אלא
ימא רב ןתנ ברל היפכא" אברש ,(םש ,םש) ב"ב ילבבב וניצמ
?"הקדצל יזוז האמ עברא הינימ ליקשו
הייפכ יאהד" :דחאה .םיצורית ינש םת ונבר ץרית םש תופסותב
,תעדה לע לבקתמ וניאש ץוריתכ החדנ הז שוריפ ."םירבדב
ץורית .םירבדב קר ןתנ בר תא הפכ אברש חינהל השקש ןוויכ
(ג"צי - אבר לש הרקמב) אכהד" :ת"ר לש ומשמ אבוהש ינש
,קוחד הארנ הז ץורית ."יאבגה ןתוא ופוכיש םהילע ולבק
הרקמל קר ריעה ינב בור לש הייפכה תלוכי תא םצמצמ אוה ןכש
א"בצירה םשב .ןתיל ברסי םא והופכיש שארמ םיכסמ ריעה ןבש
תווצמ לע ןירהזומ ד"יב ןיאש אהד..." :הנוש ץורית אבוה
ץורית ."...ןישנענ ןיאד ונייה ,הדיצב הרכש ןתמש השע
וניא אוה ןכש ,י"שר לש ושוריפמ הלועה הנקסמל דגונמ הז
תיבל קינעמ אלא ,הקדצ תווצמ לע תופכלמ ןידה תיב תא ענומ
ןיא עודמ ,ראבל שי ןיידע ךא .תופכל םא תעד לוקיש ןידה
יפכ ,ונומממ הקדצ תתלמ ענמנה תא שינעהל ןירהזומ ד"יב
?השע תווצמ ראש םייקלמ ענמנה תא תופכל םירהזומש

םירבדמו הלודג הווצמ הקדצב םיאור םייאנתה תורוקמה ןכא
,א קרפ) האפ אתפסותב ,לשמל ,ךכ .התלעמ לדוגבו החבשב
דגנכ ןילוקש םידסח תולימגו הקדצ" :(60 ,ןמרביל ,ט"יה
וליאכ הקדצה ןמ ויניע םילעמה לכ" וא ."הרותבש תווצמ לכ
ןיא ,תאז םע .דועו (61 ,כ"ה ,םש ,םש) "הרז הדובע דבוע
האשרה וא ינוממ בויח לש דגיה לכ תורחאו ולא תורמימב
תורפסב וניצמ םירקמ ינשב קר .ןיירבעה לע וז הווצמ ףוכאל
:ותוא ףוכאל ןתינש בויח אוה הקדצ ןתמש ,םיאנתה
,ורדנ תא םייקל ברסמו הקדצ תתל ויפב רדנ םדא רשאכ .א
אקסיפ) םירבד ירפסבו ,(א"ע ,ו) ה"ר ילבבב שרדנש יפכ
אצומ" :(דכ גכ 'בד) קוספה לע (286 ,ןייטשלקניפ ,הסר
תרבד רשא הבדנ ךיהלא 'הל תרדנ רשאכ תישעו ,רמשת ךיתפש
."הקדצ וז 'ךיפב' ...ךושעיש ד"יבל הרהזא 'תישעו'" :"ךיפב
יבשות לע םילטומה םיבויחה ןמ קלח אוה הקדצה ןתמ רשאכ .ב
אתיירבבו (57 ,ט"ה ,ד קרפ) האפ אתפסותב רומאה יפל .ריעה
אהש םא" תמיוסמ ריעב רגה םדא לכ ,(ב"ע ,ח) ב"ב ילבבבש
(םיאבגה ונממ םיבוגו) ריעה ישנאכ אוה ירה ,םוי םישולש םש
ההש םא ונממ םיבוג םיינע לש) תוסכלו ;(הקדצ לש) הפוקל
רשע םינש - (ריעה יסמ) ריעה יספל ;םישדוח השש (ריעב
."שדוח

תא הילע ףוכל ןתינ אלש ,הקדצה ןתמ תווצמ התנתשנ המב
?ןהילע תופכל ןתינש השע תווצמ ראשמ ,הקדצ ןתיל ברסמה
,ופ תובותכ) ילבבבש אתיירבב ונינש השע תווצמ ראשב הנה
,השוע וניאו הכוס השע :ול םירמואש ןוגכ" :(דועו א"ע
הרתי ."...ושפנ אצתש דע ותוא ןיכמ ,השוע וניאו בלול
ונוצר ךותמ ןתושעל ךרוצ שיש ,השע תווצמ וליפא ,תאזמ
ונוצר ךותמ אלש ושענ םא ,ןה תולוספו השועה לש ישפוחה
ןתינש וניצמ ,השיאל טג ןתמ וא תונברק תאבה ןוגכ ,ישפוחה
,ה ןיכרע הנשמ) "ינא הצור רמאיש דע" ברסמה תא תופכל
ןתיל ברסמה תא ףוכל ןתינ אל עודמ .(א"ע ,ו ה"ר ילבב ;ו
הנוש םא ,אסיג ךדיאמ ?"ינא הצור" רמאיש דע תוחפל הקדצ
המב ,ללכ התוא ףוכאל ןיאו ,תווצמה ראשמ הקדצה תווצמ
היהיש - הקדצ תפוקל בויחו ,הקדצ רדנ - םירקמה ינש וכז
?ןתיל ברסמה תא ףוכאל ןתינ

היולת איהש ,ךכב אוה הקדצה תווצמ לש הדוחייש ,אופא המוד
ינע םושל ןיאו ,ןתיי המכו ,ןתיי ימל ,ןתונה לש ונוצרב
רועישכ ןתייש וא ול אקווד ןתייש ,ןתונה יפלכ העיבת תוכז
ןוצרה הווהמ תורחאה תווצמה לכב םא ,רמוא הווה .ול יוצרה
,הקדצה תווצמב ירה ,ומויקל יאנת וא דבלב הווצמ רשכה
הזוחא הווצמה לכ ירה ,ןתיל תינורקע הבוח תמייקש םגה
קלחו דסומ דוסי אוה הז ןוצרו ,ןתונה לש ונוצרב הקובדו
.הווצמה לש התוהממ

,הקדצה ןתונ לש ובל ישחרב היולת הקדצה ןתמ תווצמש רחאמ
ימל תתל ,ןתונה לע תופכל ןיאש ירה ,ליעל ונרכזהש יפכ
רועישל רבעמ תתל ותופכל וא ,תתל ןיינועמ הקדצה ןתונ ןיאש
ובל תובידנל רוסמ הקדצה רועיש .תתל ןיינועמ אוהש הקדצה
.המייקל ץפח וניאש םדא לע הקדצ ןתמ ףוכל ןיאו ,ןתונה לש
בלה תובידנב הדוסי ןיא הקדצ ןתמל הבוחה םא ,תאז תמועל
לע ףוכל ןתינ ןכא ,ומצע לע םדא לביקש רדנב אלא ,אמלעב
,ונומממ הקדצ תתל רדנש םדא ותוא ירהש ,הקדצ םלשל רדונה
.ויתפש אצומ םייקל וילע לטומ הז עגרמו ,בייחתהל ותעדב רמג
רחאמש ימ לכ לע ףוכל ןתינש ומכ ,ותוא ףוכל ןתינ ךכ םושמ
.ורדנ תא םלשל

.ריעה ישנא לש םהיבויחמ קלחכ תנתינה הקדצ יבגל ןידה אוה
ברסמה תא ףוכל ןתינש םשכ ,הקדצ ןתיל ברסמה תא ףוכל ןתינ
םיבויחה לכ ןכש .ריעה התוא ינב וליטהש בויח לכ םלשל
.ולא םע ולא ריעה ישנא ונתהש םיאנת בקע םה ריעה ישנא לש
,ג"כה ,אי קרפ ,מ"ב) אתפסותה ירבדכ ,םה םינתמש ומכו
םילוכי ךכ ,"ןילעופ רכש לעו תודימה לעו םירעשה לע" ,(126
הז בויח .םיינעה תוסכלו הקדצ תפוקל ולא תא ולא ףוכל
רחאמ ,ריעה תבוטל תתל טרפה לש תדמואמה ותמכסה לע ססובמ
,רישע התע אוה םא םגו .וללה םירדסהה ןמ התע הנהנ אוה םגש
ותלכלכ תחטבהל תתל אוה םיכסמ ירה ,הקדצל קוקז וניאו
,קבלא ש"ר 'פורפ לש ורפסב ןייעו) ויסכנמ ששורתיש הרקמב
.(513 מע דומלתב תונוממה יניד
תופכל ןתינו ,ריעה ינב לכ לע לטומה בויח איה הקדצה םא
ןדמא יפל ריע ןב לכ לע לטומ הרועישש ירה ,ןברסה תא הילע
םידמוא םיבויחה ראשלש םשכ ,הקדצה יאבג ידי לע ונוממ
אשונ ןלהל .וחוכ יפל וילע םיליטמו ןתונה לש ונוממ תא
רמא ןמחנ בר רמאד ?אתוררש יאמ" :ןיינעב ילבבה ןתונו
.תבש ברעב וליפאו הקדצה לע ןינכשממש יפל :הובא רב הבר
רב קחצי 'ר רמאו 'ויצחול לע יתדקפו' :ביתכ אהו ,יניא
:אישק אל ?הקדצ יאבג לע וליפאו ברד הימשמ אתרמ רב לאומש
רב ןתנ ברל היפכא אברד אה יכ .דימא אלד אה דימאד אה
.(ב"ע ,ח ב"ב) "הקדצל יזוז האמ עברא הינימ ליקשו ימא
,ותלוכי יפל אוה הקדצ ןתיל ריעה ןב לש ובויחש רמוא הווה
.הקדצה יאבג והודמאש המ יפל

רחאמ ,הקדצ תתל ןיפכוא ןיא ללככ ,ונירבדמ אופא הלוע
היהש ,אבר ךא ,הנתונ לש בלה תובידנב היולתה הווצמ איהש
יפל ,הקדצ לש בויחב ןתנ בר תא הפכ ,וריעב הקדצ יאבג
.םיבויח ראש ריעה ינב לע םיפוכש ומכ ,ודמאש המ
ןוצרב היולתו הבדנ איהש הקדצה לש תיללכה הווצמב םג ךא
לש רדס םימכח הב ושרד ,ותעד לוקיש יפל ,ןתונה לש בלה
לע (174 ,זטק ,הקסיפ) םירבד ירפסב הנשנ ךכ .תויומידק
"ךצראב ךירעש דחאב ךיחא דחאמ ןויבא ךב היהי יכ" :בותכה
באת ,"ןויבא" ;םירחאב אלו "ךב היהי יכ" :(ז וט 'בד)
;ךמאמ ךיחאל םדוק ךיבאמ ךיחאש דמלמ ,"ךיחא" ;םדוק באת
,"ךצראב" ;תרחא ריע יבשויל םימדוק ךריע יבשוי ,"ךירעש דחאב"
דחאב" רמוא אוהשכ .ץראל הצוח יבשויל םימדוק ץראה יבשוי
היה .וסנרפל הווצמ התא ,דחא םוקמב בשוי היה ,"ךירעש
."...רבד לכל ול קוקז התא יא ,םיחתפה לע רזחמ

בויח לע הארמ וניא ירפסב הנמנש תויופידעה רדסש המוד
םימכח ורעישש המ יפל קר אלא ,הז רדס יפל ןתיל אוהשלכ
הקדצה ןתונש ,אוה םלוע לש וגהנמ .הקדצה ינתונ לש םתעדב
ןכו ,ונממ רתוי םיקוחרה תא ןוזיש םדוק ויבורק תא סנרפמ
םיינעב םתוא האורש ,וריע ישנא תא ןז הקדצה ןתונש לבוקמ
לכ ןיא ןכ ומכ .תרחא ריע ישנא ןוזיש םרט ,םהילע םחרמו
םדוק ,באתה ינעה אוה ,ןויבאל תתלו ףידעהל ןתונה לע בויח
ןויבאה תפדעה אלא ,םיחתפה לע רזחמ וניאש ,ינעה תא ןוזיש
ימל ,ונומממ הקדצ ןתונ םדאש ,תעד ןדמא לש ןיינע איה
שובו ותיבב ןופס אוהש ימל רשאמ רתוי ,עיגפמב ונממ שקבמש
בשויה ינעה תא ףידעהל בויח לכ ןיא ןבומ ותואב .שקבל
ןתונ לש ותעד .םיחתפה לע רזחמש הז ינפ לע דחא םוקמב
ותואל רשאמ רתוי ,וריעב ךרצנ ומצע הארמש ימל הבורק הקדצה
תומוקמ םתואב םג אצמי םתסה ןמש ,םירחא תומוקמב בבסמה ינע
.ותסנרפ תא

:תישעמ תועמשמ םג ול שי תוקדצה ינימ ינש ןיבש הז קוליח
ןתמב הפדעה לש תויומידק ירדס ונשנ (ח-ז ג) תוירוה הנשמב
ןייע) הכלהה יקסופ לצא םג םיעיפומ ולא םילוקיש .הקדצ
לכש ,אופא הארנ .(אנר ןמיס ,העד הרוי ,ע"ושו רוט לשמל
הקדצה לש התקולח ןיינעב אלא ורמאנ אל וללה םילוקישה
ןתונ יטרפ םדא רשאכ ךא .הקדצה יאבג ידי לע תירוביצה
.הצריש המכו הצריש ימל ןתיל ןידה רקיעמ אוה לוכי ,הקדצ
'ר לש ויתובושתב ןייעמה אצמי הז ןיינעב םישרופמ םירבד
,דמק ןמיס ,(ט"ישת) ד"וי ,השמ תורגא ,ןייטשנייפ השמ
ןיב הזב קוליח שיש ,יתעד תוינעל ןוכנה..." :ונושל וזו
הקדצ לע דיחיד .הקדצ לש סיכ לש יאבגל ולש הקדצ לע דיחיה
ןיאשרש ןתואמ ,הצריש ימל התתל האנה תבוט ול שי ולש םתס
תוכזהש הנוהכ תונתמד האנה תבוט ומכ אוהו ,הקדצ לבקל
ןהכ הזיא קוליח ןיאו ,הצריש ןהכ לכל ןתיל אוה ודיבש
ןיאש הקדצ לש סיכ לע יאבג לבא ...תונתמהל רתוי ךירצ
ןיד אוה אלא ...האנה תבוט תוכז םינתונהל אל םגו םהב ול
והיילע ...םדאו םיקולא יניעב בוטה םהב תושעל להקה לע
."...תוסכל םדוק הליכאלשו רתוי ץוחנהל ןתיל םידקהל םיניד רמאנ:הרעה
.(ה"ה ,ה קרפ) ארתב אבב ימלשוריב חסונ ייונישבו .1


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה