אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למדעי היהדות

לשכת רב הקמפוס


ד ף   ש ב ו ע י

מאת היחידה ללימודי יסוד ביהדות

מספר 762

פרשת שלח, תשס"ח

על טעם מצוות הקרבנות

תשובה לתגובתו של פרופ' חיים הלפרן

פרופ ' נתן אביעזר

מחלקה לפיסיקה

בדף השבועי לפרשת "אחרי מות" (מס' 752) הצגתי את שיטת הרמב"ם לטעם מפעל הקרבנות (מורה הנבוכים ג, לב), שלפיה "הם (הקרבנות) כולם אינם מטרה לעצמם אלא מחמת דבר אחר". הרמב"ם כותב שעיקר מטרת הקרבנות היא להרחיק את האדם מן העבֵרה, וכצפוי, מביא מקורות רבים להצדיק את עמדתו, הן מן התורה הן מספרי נביאים הן מהגמרא, שכמה מהם הבאתי במאמרי. בדף השבועי לפרשת "בחקותי" (מס' 757) הציג פרופ' חיים הלפרן שיטה מנוגדת לשיטת הרמב"ם, תוך הסתמכות על דברי הרמב"ם במקום אחר.

לטענת פרופ' הלפרן, יש סתירה בין מה שהרמב"ם כותב ב"מורה הנבוכים" ובין מה שהוא כותב ב"משנה תורה", ולדעתו, סיבת הסתירה היא ש"משנה תורה" מיועד לכל עם ישראל, ואילו "מורה הנבוכים" מיועד לדורשים הסבר רציונלי למצוות, ועבורם כתב הרמב"ם טעם למצוות שאינו הטעם העיקרי אפילו לדעת הרמב"ם. יוצא מדבריו שהרמב"ם כותב ב"מורה הנבוכים" דברים שהוא עצמו אינו מאמין בהם, והם נכתבו רק כדי לסבר את אוזנם של ה"נבוכים".

ואולם אין הדברים כך. במשנה תורה הרמב"ם כותב על טעמי המצוות בהלכות מעילה (ח, ח): "חוקים הם המצוות שאין טעמן ידוע... וכל הקרבנות כולן מכלל החוקים הן". הרמב"ם ממשיך את הדיון על החוקים בסוף הלכות תמורה (ד, יג): "אף-על-פי שכל חוקי התורה גזרות הם, כמו שבארנו בסוף הלכות מעילה, ראוי להתבונן בהם, וכל מה שאתה יכול ליתן לו טעם, תן לו טעם".

בדיוק כך עושה הרמב"ם במורה הנבוכים, שבו (ג, לב) כתוב טעם למצוות הקרבנות שהם חוקים, דהיינו להרחיק את האדם מן העבֵרה. ראוי לציין שגם במשנה תורה, כותב הרמב"ם שיש מצוות שמטרתן העיקרית היא להרחיק את האדם מן העבֵרה (תמורה שם): "ירדה תורה לסוף מחשבת האדם ויצרו הרע... וכל אלו (המצוות) כדי לכוף את יצרו ולתקן דעותיו. ורוב דיני התורה אינן אלא עצות מגדול העצה (הקב"ה) לתקן הדעות וליישר כל המעשים".

      מתברר אפוא שיש התאמה מלאה בין מה שכתוב במשנה תורה ובין מה שכתוב במורה הנבוכים. הרמב"ם, שהיה בקי בנפש האדם, הניח שיהיו אנשים שיתנגדו לשיטתו, וכך הוא כותב ב"מורה" (ג, לב): "ויודע אני כי נפשך תרתע מהעניין הזה בהחלט, ויקשה עליך זה, ותשאלני בליבך ותאמר לי, האיך יתכן".