ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

447 רפסמ

ב"סשת ,ךל חלש תשרפ

לארשיב תיטילופה הבושתהו תיטילופה הריבעה

רואפ ףסוי 'פורפ

דומלתל הקלחמה,'יגולואית' אוה דחאה דממה .איה תידממ-וד תכרעמ הרותה
[1];םייתד םיבויחו םיסקט ,תועדו תונומא תכרעמ ללוכו
,םייתאו םיילכלכ תודסומ ללוכ אוהו ,'יטילופ' ינשה דממהו
ראתמ ,הז ןורחא דממ [2].ינידמ רטשמו ,יטפשמ ןונגנמ
[4]."הילקעלאו היסאיסלא העירשלא" [3]:םילימב יולה הדוהי 'ר
ןבא י'"ר לצא) "תילכשהו תיטילופה הרותה" :וננושלב
,הנד ןבא בקעי 'ר .("תילכשהו תיתרבחה הקוחה" :ןובת
ןתואל הנווכה יכ ריהבה ,תידרפסל ירזוכה תא םגרתש
[5]."הקילבופרה תרימשל תויחרכה ןהש ,תויטילופה תוקיקחה"


יטילופה םחתמב רשא םיקוחהש ,ריבסה יולה הדוהי 'ר
:רורב ןויגהה ."ןמזבו עבטב תיקלאה הרותל" םימדוק
הרבח לכב [תיטילופ] הגהנה לכ ןכתת אל" וז תיתשת ילב
תדחוימ בל תמושתל היואר .(םש ,ירזוכה) "םדא ינב תורבחמ
אקווד עבונ לארשי ינב דוחיי ,הזוניפש יפל יכ הדבועה
םיהל-א ידי לע ורחבנ אל" םידוהיה .תיטילופה תכרעמהמ
.(יטילופה דממה) "ינידמהו יתרבחה םנוגרא םושמ אלא
:ידוהי וניאש ימ לע ידוהיל ןורתי קינעמש אוה הז דממ
,ינידמהו יתרבחה ונוגראל ץוחמ ,ומצעלשכ ,ידוהיה יכ"
,םדא ינב ראש לע םיהל-אה תאמ הרתי תופידע םוש ול ןיא
'ר ריהבה רבכו [6]."ירכונל ידוהי ןיב לדבה לכ ןיאו
תותד ראשמ הנוש תודהיהש ,(1823-1900) גזומא ןב והילא
.תיטילופ-תיגולואית תכרעמ הל שיש הזב 'תויטסיאתונומ'
המלעתהו דבלב יגולואיתה דממה תא הל הצמיא תורצנהש דועב
;("רסיקל ךיישש המ רסיקל ןת") יטילופה םחתמל ךיישה לכמ
המואה' ,םלסאלא המא) רקיע יטילופה דממה תא עבק םלסאהו
,יטילופה גיהנמה אוהש ףילא'חה דמועה השארבש 'תימלסומה
- תודהיל קרו - תודהיל ,(תורצנבש רויפיפאל ליבקמו
[7].תיטילופ-תיגולואית תכרעמ

ירה אלו ,תויוכזו תוריבע לש ןונגנמ םידממהמ דחא לכל
םלועב 'תויתדה' תוריבעה לש ירקיעה לומגה .הז ירהכ הז
ודגנכו ,אבה םלועהמ 'תרכנ' ןיירבעה :תוומה רחאלש
,הרות הנשמ ואר) אבה םלועה ייחל הכוז הבושתב רזוחה
תויטילופה תוריבעה לע שנועה וליאו .(ח קרפ הבושת
ודובעשו וצראמ לארשי םע תריקעב ,הזה םלועב רקיעב עצבתמ
.אלמה יטילופה הנבומב תולג ונייהד ,רז רטשמל ינידמה
טרפה לש המשנה תלואג איה 'תיתדה' הבושתב המגמהש םשכו
התרטמ תויטילופה תוריבעהמ הבושתה ןכ ,אבה םלועה ייחב
ןויגהה ןאכמ) חישמה תומיל םתוכזו לארשי ללכ תלואג
,ןה תונוש תוריפס יתש "אבה םלוע"ו "חישמה תומי"ש
ירה אל יכ ,אופא רורב .(ט קרפ הבושת ,הרות הנשמ ואר
"םיבר לש הבושת" ירהכ "יתדה" םחתמב טרפה לש הבושתה
הקינאכמ תויטילופה תוריבעל .ךפהל ןכו ,יטילופה םחתמב
.ירוטסיהה םוחתב הזה םלועב תחתפתמו תכלוהה ,ןמצע לשמ


תרצונש תירוטסיהה תרשרשה תא הנכמ הגריו ןבא המלש 'ר
."תיעבטה הביסה" :תשפוטמה תוינידמה לוהינמ האצותכ
לארשי תולג יכ הזיתה תא ברה עיצמ הדוהי טבש ורפסב
לש ןבומב ,ונידיבש 'תויתד' תוריבע לע 'שנוע' הניא
ונעמשו וניאר יכ" רבדל היאר .תיגולואית תיעבט-לע השינע
- יתדה רושימב - "םהמ רתוי ואטחו ועשפש םיבר םימע
דוריה בצמה תא ןיבהל ןתינ אל ,ותעדל [8]."ושנענ אלו"
תודקופש תורצה .תיגולואית תכרעמ וזיא רואל קר לארשי לש
תוביסו םיבבוסמ תכרעמ ךותמ תועבונ לארשי תא ודקפו
אוהש המ - תשפוטמ תיטילופ תוגיהנמב תוצוענש תויעבט
שנועה דצ לע אל יכ" :ונושלב ."תיעבטה הביסה" הנכמ
[9]."תיעבטה הביסב אלא (תולגה ךשמב לארשי םע) ולפנ
שיחמהל אב ופוס דעו ותישארמ ,ולוכ הדוהי טבש רפס
תכרעמב לארשי תקוצמל הביסה תא שפחל ןיא :וז הזית
תשפוטמ תוגיהנמ לש תוכיבמ תוטלחה ןתואב אלא ,תיעבט-לע
:תתחשומו

,םתליפנ תבס איה (לארשי לש םתחלצה) םימשל םתילע יכ...
ןמו ....דאמ תובבלה ודרפנש דע ולא לע ולא ואגתנ יכ
לכו .דוריפה האנשה ןמו ,האנשה םהיניב הכשמנ הואגה
התאי ול יכ רמוא היה (תיטילופה תוגיהנמב) םהמ דחא
םהיניב ומש ולא לע ולא ררתשהל ידכו ,תוכלמהו הררשה
םבבל דורפו םהירותסמ (םירכונה) ועדי רשאכו .םיירכנ
.םוליפהו םהילע ואבו םובשח אלו ,םתמיא םהילעמ רסוה
[10].םגזמ עור יפכ םידוהיה ןיב תוקולחמה וכשמנ הזמו ...


,רפוסמ הירוטסיהל רשאמ רתוי תורפסל ךיישה רופיסב
,םידוהיהמ םקניהל שקבי רשאכש ךלמל ץעיי לארשי יאנושמ דחאש
ומישישו ,םכותב רז ןיאו תחא ריעב םלכ וסנכיש הוצ"
,תחא המכסהב ומיכסי אל םלועל יכ הארתו .םהילע םישאר
חיכוהל ידכ .(במ 'מע םש) "ולאל ולא וגרהי הז לעו
םיארמה (המ-אמ 'מע םש) םיעוריא תרדס םיאבומ ,תאז
.םמצע םידוהיהמ ,םידוהיל רתוי ירזכא ביוא ןיאש לילעב
העיגה רשאכ יכ ירצונה ךלמה ןיבמ ףוסבל יכ ,ןיינעמ
םנוע עבט בייחמה יפכ" ,םצראמ לארשי תא תולגהל העשה
םושמ שדקמה תיב תא בירחהל 'ה טילחה ,"(תיעבטה הבסה=)
.(המ 'מע םש) "םירכנ דיב שדקמה ראשיש הצר" אלש

הדבועה ףא-לע יכ :ועמשמ .יטילופ גשומ ונה 'תולג'
,תמייק תינידמה ותוכז ןיידע ,וצראמ רקענ לארשי םעש
יכ עבוק 'תולג' לש סוטאטסה .וצראל בושי בושו אוהו
ןייצל םוקמה ןאכ .אדירג 'תיתד' הליהק הניא תודהיה
אלא "תיתד הליהק"כ םמצע והיז אל םידרפסה םידוהיה יכ
םינושארה םידוהיה ,לשמל ,ךכ .(תד םג ול שיש) "םע"כ
The " םשב טלקמ ושקיב ,1665 תנשב הקירמא תשביל ועיגהש
תונחבה יפל .'תיתד הצובק' םתסכ אל -"Jewish nation
"היצפיצנמא"ה ןויער תא וספת אל הלא םידוהי עודמ רורב ולא
אלא ,וילע ראפתהל יוארש גשיהכ הרז הנידמב "תוחרזא"ו
וא ינמרג חרזא :לארשי לש ינידמה דדמב תורכנתה םתסכ
תינידמה ותוכז לע רתיוו רבכ הזבו תולגב וניא יתפרצ
[11].לארשי ץראב

.לארשיב הנושארה תיטילופה הריבעה תא תראתמ עובשה תשרפ
היתוכלשהו וזה הישרפה יטרפ לכב ןודל םוקמה ןאכ אל
םהש םינייפאמ ינש ןויצב קר קפתסא .לארשי ימי ךרואל
.לארשי לש תיטילופה הבישחב ךוותה ידומע

.גיהנמה לע תלטומ יטילופ ןולשיכל הלוכ תוירחאה .א
,א 'בד) םעה ןמ האב םילגרמה תא חולשל השקבה ,ןכא
:ל"זח ושריפש ומכ ,לבא .וז השקב רשאמ 'הו ,(גכ-בכ
!ךתוירחא לע :רמולכ ,(י"שר ואר) "ךתעדל 'ךל-חלש'"
,"ויתובא הטמל...דחא שיא" חולשל הוויצ 'ה :בל םישל יאדכ
:ריעהל ונא םיבייח בושו .חולשל ימ תא עבק אל לבא
םתואמ דחא הלאה "םיאישנה" לכ ןיב הארי לבו אצמי לב
המינ שי .חבזמה תכונחב םנברוק תא ובירקהש םיאישנה
םלוכ" - "םישנא םלכ" ל"זח ושריפש המב הינוריא לש
םולכ הזל ףסונב ,םרב .(רתא לע י"שר ואר) "םיקידצ
הלשכנ המכ דע ,לכל עודי ?וז המישמ עוציבל םירשכומ ויה
!לארשי םע לע תוילילשה היתואצות ויה המו וז המישמ
יב-םג" :םירבד רפס שארב רמאנה הפי ןבומ הז ןולשיכ ךותמ
ןונ-ןב עשוהי !םש אבת-אל התא-םג :רמאל םכללגב 'ה ףנאתה
הנלחני אוה-יכ ,קזח ותא .המש אבי אוה ,ךינפל דמעה
לואשכ .(א ,ח ןירדהנס וושה ;חל-זל ,א בד) "לארשי-תא
גיהנמ יונימו םדוקה גיהנמה לש וקוליס ,םתעשב דודכו
.הז בקעב הז םיאב שדח

אלו - םעה ללכ - תיטילופה תושיה לע םג לח שנועה .ב
וריהבה רבכו .תורודלו םתעשל ,דבלב םידדובה םיטרפה לע
ןה :ה"בקה רמא .היה באב העשת םוי ותוא" יכ ,ל"זח
הטוס) "תורודל היכב םהל עבקא ינאו םנח לש היכב וכב
.(א"ע ,הל
,תיטילופה הריבעה ןויערב הצוענה הבושח הכלשה ,ןכאו
ועבקנ הז ןויער לע יכ ,הארנ .תיטילופה הבושתה איה
היכבל עבקנש םוי - באב העשת םשארבו ,תוינעת עברא
,הרות הנשמ) בתכש ם"במרה ןוויכ הזל ילואו .תורודל
:(א"ה ה"פ תוינעת

,ןהב ועריאש תורצה ינפמ םינעתמ לארשי לכש םימי םש שי
ונישעמל ןורכז הז היהיו .הבושתה חותפל תובבלה ררועל ידכ
הביסה=) םרגש דע ,התע ונישעמכ היהש וניתובא השעמו םיערה
,ולא םירבד ןורכזבש .תורצה ןתוא ונלו םהל (תיעבטה
.ביטיהל בושנ

"וניתובא" תא ונייפאש תוריבע ןתוא יכ רעשל ריבס
יתדה םחתמב אקווד ואל ןה ,"התע ונישעמכ" ונתואו זא
.הז דממ לש אלמה ונבומב ,יטילופה םחתמב רקיעב אלאתווצמ"ו ,ל"זח לצא "םוקמל םדא ןיבש תווצמ" וושה [1]
.םייניבה ימי ימכח לצא "תויעמש
תווצמ"ו ל"זח לצא "ורבחל םדא ןיבש תווצמ" וושה [2]
.םייניבה ימי ימכח לצא "תוילכש
,לילדלאו דרלא באבתכ :יברעה רוקמה ;חמ ,ב ,ירזוכה [3]
.3 'וש 69 'מע ,טענב צ"ד 'רוע
.18 ,15 'וש 68 'מע םש וושה [4]
CuzarI , Madrid 1910, p. 416.[5]
,Tractatus Theologico-Politici, III, [50] [6]
.קיודמ וניא יקסבושריו לש ומוגרת ,ילש םוגרתה
םסרופמה ורוביח לש תרתוכה הפי תנבומ הז טביה ךותמ [7]
רמאמ) Tractatus Theologico-Politici ,הזוניפש לש
"One-Dimensional Jew, :ירמאמ ואר .יטילופ-יגולואית
Zero-Dimensional Judaism", Annual of Judaism, II
.Rabbinic 1999, pp. 31-50.
.וכ 'מע VII ,טחוש לאירזע 'ע ,הדוהי טבש [8]
םש ,"עבטה ךרדב" וא ;טל 'מע וושה ;זכ 'מע םש [9]
.טל ,חכ ,וכ 'מע
In the Shadow :ירפס ואר הז אשונ לע .מ 'מע םש [10]
.of History, pp.204-207
"Early Zionist :ירמאמ ואר ,הז יזכרמ ןויער לע [11]
Judaism Ideals Among Sephardim in the Nineteenth
.Century", 25, 1976, 54