ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

500 רפסמ

ג"סשת ,ךל חלש תשרפ


םיליפעמה רופיס

שירפ סומע 'פורפ


ך"נתל הקלחמה


רזוח ןומזפ - "!וליפעה רהה שאר לא ,וליפעה ,וליפעה"
היישרפ לא ונתוא ריזחמ םימסרופמה תדלומה ירישמ דחאב הז
תנכוש לודגה םילגרמה רופיס ילושב .ונתשרפ ךותב החונז
םעה ינב לש זעה םנוצר תא תאטבמה ,םיליפעמה תלילע הל
דקומב דימענ תולאש שולש .לארשי ץראל דימ סנכיהל
תא ףרצנ וילאו ,(המ-מ ,די) הז רצק רופיסב וננויע
:(דמ-אמ ,א 'בד) ומואנב השמ לש ותריקס

םדקתהלו רהה לא ליפעהל לארשי ינב לע רסאנ עודמ (א
השעמב ער המ ?םיפגינ םה םיליפעמ םהשכו ,לארשי ץראל
?הז
?רבדמב רפסב ורשקהב םיליפעמה השעמ בלתשמ ךיא (ב

םיליפעמה תודוא לע השמ ירבד ןיב םילדבהה דחא (ג
רוכזאב אוה ,רבדמב רפסב םרואית ןיבל םירבד רפסב ומואנב
תבוגת תאוושה לש התועמשמ המ ;(דמ ,א 'בד) םירובדה
?םירובדה תלועפל ביואה

,םילגרמה אטח תובקעב םעה לע תשומה השקה שנועה תעימש רחאל
םישועו ,הכופה תוינוציק לש ךרדב םילעופו םיליפעמה םיאב
?ךכב ואטח םאה .ץראל תידימ הסינכ ותילכתש השעמ

אסיג דחמ .וז הלועפב םייורש דחי םג ךשוחו רואש המוד
ךדיאמ ךא ,ארונה אטחה לש ידימ ןוקית ןיעמ השעמב שי
ןוצרב אלש תישענ הלועפהו ,ידמ רחואמ ןוקיתה אסיג
ירבדבו ,יבויחה טביהה שגדומ םידחא םישרפמ ירבדב .'ה
ב"יצנה ,המגודל ,ךכ .ילילשה טביהה רתוי טלבומ םירחא
אטח ןוקית לש הבוט הנווכ םיליפעמל סחיימ ןי'זולוומ
."ץראל הסינכה לע םשפנ רוסמל םמצע לע ולבקו" - םילגרמה
םיכוז םניאו ברקב םתומ תא םיאצומ םה עודמ ,ןכ םא
רדגב התייה אל םתפגמש ,אוה ורבסה ?אימשד אתעייסל
,רהל םתולעב הנכס םוקמל םמצע וסינכה םה םלוא ,שנוע
םהישעמ לשבו ,ךורע ןיאל םיפידע םיאנתב ביואה יוצמ ובש
ושוריפב) ג"בלר הזב אצויכ .סנל םייואר ויה אל םימדוקה
ליעוה אל רבדה ךא ,הטרח לש יכב םלצא האור (םירבדל
תמזי םצעש ,םירחא םישרפמ םימיעטמ דגנמ .הרזגה לוטיבל
ריבסמ ,לשמל ,לאנברבא קחצי 'ר .אטח הב היה הלפעהה
.ץראה תייחד לש אטחה ןמ הבושתב ורזח אל םיליפעמהש
םישקבמ ויה ,תיתמא הבושתב רבודמ היה וליא ,ותעדל
םישחנה יכושנ ושעש יפכ ,'ה לא םנעמל ללפתיש השממ
[1].(ז ,אכ 'דמב)

:םיליפעמה ירבדב וקיידש ימ שי ?ףידעהל ונילע הסיפת וזיא
ותואר תדוקנמ קר - "ונאטח יכ 'ה רמא רשא םוקמה לא"
םיליפעמה וליאו ,אטחכ השעמה גצומ ,לוכיבכ ,ה"בקה לש
םהירבד תאש רבתסמ ךא [2].םיאטוחכ םמצע םיאור םניא
,"ונאטח יכ ;'ה רמא רשא םוקמה לא" :הנוש ךרדב אורקל שי
האירק רואל [3].הביס תילימ הז בותכב תשמשמ "יכ"ו
תסחוימ םש ,םירבד רפסבש הליבקמב השמ לש ומוכיס ןבוי וז
.(אמ ,א 'בד) " 'הל ונאטח" :האדוה םיליפעמל

םיליפעמה לש הזרכהכ "ונאטח יכ" תא אופא םיניבמ ונא
השמ .םהיפלכ תילילש הכרעה תמייק תאז לכבו ,םאטח לע
"חלצת אל אוהו 'ה יפ תא םירבע םתא הז המל" :םהב רעוג
תיחכונה םתלועפ תא תללושה תשרופמ העיבק ,(אמ ,די 'דמב)
סחייתמכ שרפתהל ילוא לוכי ,גמ 'ספבש ,"'ה ירחאמ םתבש")
השעמל לילעב סחייתמ "םירבע םתא" וליאו ,םדקש המל
,"ונאטח יכ" המרב םיזירכמש ימ כ"א דציכ .(םהלש יוושכעה
השעמ ,שדח השעמ תושעל םנוצר לע ןכ ינפל עגר םיעידומ
יכ םינימאמ םיליפעמהש רבתסמ ?ףסונ אטחל םהל בשחייש
תא םינקתמ ףא ילואו ,'ה ןוצר תא םישוע םה םתיילעב
וצב זחאיהל םילוכי םה וז םתיישעל סיסבכ .םדוקה אטחה
םימלעתמ םהש איה םתועט ךא .(אכ ,א 'בד) "!שר הלע" 'ה
היה ןכל םדוקש רבדה ;אטחה תובקעב תוינידמה יונישמ
עשפ םיפיסומ דוע םה [4].רוסא תויהל התעמ ךפוה ,יוצר
רמוא השמ רשאכ םג ,םהב םירזוח םניאש םושמ אטח לע
ןיא זא םג ;'ה רבד תרפה איה רהל םתיילעש שרופמב םהל
,ריכזהל יאדכ הז רשקהב .םכרדב םיכישממ אלא ,םיעתרנ םה
תילכתשכ ,הדקעה רופיסל הזימר ונרופיסב אצמש ימ היהש
הלועו םיכשמש ימ ןיב דוגינה לע עיבצהל איה האוושהה
ותיילעבש רבוסו הגושש ימ ןיבל 'ה ול רמא רשא םוקמה לא
[5].'ה וצ תא אלממ אוה

שרושה ,ןכאו .רהה שאר לא הרוסאה היילעב םלגתמ אטחה
,ונילעו וננה ,ולעיו :םימעפ עברא ונרופיסב עיפומ 'ה'ל'ע
- דגונמה לעופה בצינ םלומ .תולעל ולפעיו ,ולעת לא
לע רבוג רשא ביואה תבוגת רואיתב ,(המ 'ספ) "דריו"
עיפומ םירבדבש הליבקמב השמ לש ומואנב םג .םיליפעמה
אל ,תלעל וניהתו ,הלענ ונחנא) םימעפ עברא הז לעופ
תשגדהל קר שמשמ לעופה ןיא לבא .(ולעתו ודזתו ,ולעת
םג וב תוארל רשפא אלא ,הרוסאה היילעה אטח - אשונה
.םילגרמה השעמ ןיבל םיליפעמה השעמ ןיב רשקמ דוסי
היה םהירבדב התופש םעה לשו ץראה תא םירתה לש םאטח
תולעל לכונ אל" :ץראל סנכיהל ולכויש הנומאה ןדבאב
םתמועלו [6],(אל ,גי 'דמב) "ונממ אוה קזח יכ םעה לא
לכונ לוכי יכ התא ונשריו הלענ הלע" :טהלב בלכ ןעט
לוכיבכ התע םיסנמ תולעל ודגנתהש ימ .(ל ,םש) "הל
ןקתל םתוטיהל .הריהמ היילע תועצמאב םאטח לע רפכל
לא" השמ תארוה םגש דע ,הלודג הכ היילעמ תוענמיהה תא
.תולעל םיכישממ םהו םתוא תמלוב הניא ,"!ולעת

ןשרדהו ףיטמה ןייפא ,ונמז לש תואיצמה תייאר ךותמ הארנכ
םיאטחה ינש תא ,םיובנסינ קחצי ברה ,עדונה ינויצה
,הרותה ןמ ץראה תקחרה - םילגרמה אטח :וז ךרדב םיכומסה
וליאו
תירב ןורא) ץראה ןמ הרותה תקחרה - םיליפעמה אטח
ךרדה ,ןבומכ ,איה היוארה ךרדה .(םהירוחאמ ראשנ 'ה
[7].שדוקה ץרא םע 'ה תרות הפי - תבלשמה

שרושה ,רומאכ ,עיפומ םירבד רפסב השמ לש ומואנב םג
הוולתמה תפסונ תטלוב הלימל םג בל םישל יאדכ ךא .'ה'ל'ע
,"ותמחלמ ילכ" ,"ונמחלנו הלענ" :'מ'ח'ל שרושה - הילא
זוע תא םיליפעמה ובאש ןינמ ."ומחלת אלו ולעת אל"
דודיעה ירבד םה ךכל ירשפא רוקמ ?םחליהלו תכלל חורה
תא וארית לא םתאו ודרמת לא 'הב ךא" :בלכו עשוהי לש
.(ט ,די) "םארית לא ונתא 'הו …םה ונמחל יכ ץראה םע
םיליפעמה םינוכנ ,"ונמחל" םה ץראה ימעש הסיפתה חוכמ
שי םהלש תוזעונב אקווד ,אקע אד [8];םחליהלו תולעל
.םברקב 'ה ןיאש םושמ ולשכיי םהו ,'הב דרמ םושמ

ופדריו" :םירובדה תלועפל םירבד רפסב המודמ ביואה תבוגת
םיאנה םירבסהה דחא .(דמ ,א) "םירבדה הנישעת רשאכ םכתא
המחלמ ילכ לכו הנטק הירב הרובדהש ומכ" :אוה הז יומידל
םיירומאה ויה ןכ ,ץקוע 'ה הל ןתנש ינפמ ,חלצי אל הילע
[9]."םתרובגב אלו ופדר 'ה םהל רמאש ינפמ םכתא םיפדור
?רשקהה לש רתוי הפיקמ הייאר ךותמ םירובדה לש ןמוקמ המ

םע םילימ קחשמ ןאכ הארש ימ היה םישדחה םירקוחה ןיב
תא שפחל רתוי הארנ ד"נעל ךא [10].םירבד - רפסה םש
ראתי ןמקל .ילילצה אלו יניינעה ןוימדב אקווד הקיזה
םגו" :ץראה שוביכ תארקל יופצה 'ה דסח תא ונבר השמ
םירתסנהו םיראשנה דבא דע םב ךיהל-א 'ה חלשי הערצה תא
:םיבצמה ינש ןיב דוגינ תוארל לכונ .(כ ,ז) "ךינפמ
הלומלו ,לארשי יביוא תא ץקועה קרחב תאטבתמה םימש תכרב
םירובדה תנומת .םירובדכ ץקוע ביואה רשאכ ,םימשמ שנוע
אופא הטילבמ ,תידוגינה התלבקה רואל םגו ,המצעלשכ
.'ה דיב ילכ תיאבצה החלצהה תויה תא
תשמשמ הלפעהה .הבית לש הלרוג ףאו לזמב יולת לוכה
.תחלוצ הניא איהו ,'הב ירמ לש הלועפ ןויפאל ונרופיסב
תושיחנל יוניכ הכפהו וז הבית התלעתה וניתורודב ךא
שרפל ונל רתומש לוככ .הצרא תולעל םידוהי לש םקבאמ
תינרדומה הלפעההש רמול םיזיעמ ונא ,החגשהה ןוצר תא
,תולפעהה יתש ןיב לדבהה .החלצו 'ה ינפל ןוצרל התייה
םכחה לש ותרימאב זמרנו הפצנ רבכ ,ןלרוגבו ןייפואב
"חלצת אל אוהו" ונרופיסבש העיבקה ןמ קייד רשא ,דיסחה
הז יוליע [11]!ןכ - אחישמד אתבקעב לבא ,(אמ ,ג"י)
,ונירבד חתפבש רישה לש ודוסיב דמוע הלפעה ןושל לש
תא תונבלו תולעל אלא ,עתריהל אל םידוהי םיארקנ ובש
[12].ץראה


,דנלטוש 'א תרודהמ) םירבד רפסל ושוריפב וירבד וושהו [1]
הואגב םתבושת התיה ןעי" :(42 'מע ,ט"נשת םילשורי
."םתרובג ןואגו זובו
,ןיקצורוס ןמלז ברה םג שרפמ ךכו ט"שעבה םשב רסמנ [2]
,ו"נשת םילשורי ,תירישע הרודהמ ,רבדמב - הרותל םינזא
.דעק 'מע
"for this place, since :JB םוגרתבכ that אל [3]
,for אלא ,Y. has told us that we have sinned"
הזב אצויכו ,"for we were wrong" :NJPS םוגרתב ומכ
הרכהה תשגדומ ףא םימוגרת תצקמב .םיפסונ םימוגרתב
:ןכא - המעטה תילימכ "יכ" ושריפ וללהש המודו ,אטחב
.(NEB) "We admit that we have been wrong"
יקסבלז 'פורפ לש ורמאמב הבחרהב ןודנ הז ןיינע [4]
לש םתליפנו םתיילע עקר לע השמ לש יאובנה ודמעמ")
ךורב ר"ד רפס ,[ךרוע] אירול צ"ב :ךותב ,"םיליפעמה
ףא אוהו ,(120 -104 'מע ,א"משת ביבא-לת ,הדוהי-ןב
רשא ,השמ לש תיאובנה ותוכמסב ודרמ לארשי ינבש ןעוט
.רבעב וריכהש המל דגונמ היהש רוסיא םהינפב גיצה
רבדמב רפסב לארשי ינב תונולת ,זפ 'ע :טוריפב ואר [5]
,ןליא-רב תטיסרבינוא ,רמג תדובע ,יתורפס חותנ -
.59 -58 'מע ,ג"משת ןג-תמר
יפל ,םהיפלכ הציקע םג בותכ ותואב הנומט אמשו [6]
םיפסונ םיקוספבו ,"ומע ולע רשא םישנאהו" םינוכמ םהש
אצמנ - "הלע" לעופה תועצמאב םהלש לוגירה עצבמ ראות
לכל םוי םיעברא לש לוגירב) ץראל תולעל וחילצהש ימש
.(שובכל) תולעל וחילציש םינימאמ םניא בוש ,(הכרוא

,היינש הרודהמ ,םדק ינינק ,םיובנסינ 'י ברה :ואר [7]
ותסיפת לש קימעמ חותינל .92-88 'מע ,ח"לשת םילשורי
ןוימדהו תושממה ץרא ,ץרווש 'ד :ונייע ץראה דמעמ תא
ביבא-לת ,תיתדה תינויצה תוגהב לארשי-ץרא לש הדמעמ -
.61 - 45 'מע ,ישילש קרפ ,ז"נשת
המחלמו םחל ןהבש ,תופסונ תומגוד יתש הרצקב ןייצנ [8]
העבגב שגליפ רופיס (א :רופיסב םירשקמ תודוסי םיווהמ
וקלחב :(רופיסב טלבומ - הדוהי םחל תיבמ - האצומו)
לש הז םע ןתוחה לש חוריאה תמועמ (ט"י 'וש) ןושארה
,(טי ,ה 'ספ) םירשקהה ינשב רכזנ םחלהשכ ,העבגה ישנא
טבש דגנכ המחלמ וניינע ('כ 'וש) ינשה וקלח וליאו
הכרעמל ימחלה תיב ישי ינב לש םתעגה ךרד (ב ;ןימינב
וכלה םילודגה וינב תשולש :(ז"י א"מש) םיתשלפה םע
חלשנ דיוד וליאו ,(גי 'ספב םיימעפ) המחלמל לואש רחא
היביכר ינשמ דחא אוה םחלהש ,הקפסא ויחאל איבהל םשל
.(זי 'ספ)
:צ"ד) ט"נרת ןילרב ,א וטושפכ ארקמ ,ךילרא ב"א [9]
.312 'מע ,(1969 קרוי וינ
D. L. Christensen, Deuteronomy 1:1 - :ואר [10]
21:9, revised edition (WBC), Nashville 2001, p.
.32
:הנושארל] ח"כשת םילשורי , קידצה תקדצ ,ןהכה קודצ 'ר [11]
.זמ תוא ,[ב"סרת
ןמ םג תרכינ ונרופיסל רישה לש תקהבומה ותקיז [12]
ישילשה תיבה תא תחתופה ,"!םורל ןיהנ !םורל ןיהנ" הרושה
וניהתו" ,השמ תרעגל זמרמה ,"ןיהנ" לעופה תטיקנב .ולש
.הרואל הכישחה תא ררושמה ךפוה ,(אמ ,א 'בד) "הרהה תלעל