ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

500 רפסמ

ג"סשת ,ךל חלש תשרפ


תוגהנתהל הכרדהו םיטביה - םילגרמה תשרפ

בילטוג םהרבא ר"ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה
"רתכה" תולודג תוארקמ לעפמו


הווהמ (ד"י-ג"י) ונתשרפב אבומה םילגרמה ןיינע
,תויבויח תונווכ םע ,הרואכל היוצר הלועפ דציכ המגוד
:השמ תא הווצמ 'ה .ץורח ןולשיכב תמייתסמ ,'ה תמכסהב
םישנא םלוכ"ש השגדה ךות ,(ב ,ג"י) "םישנא ךל חלש"
ם"בשר םיריבסמש יפכ .(ג ,םש) "המה לארשי ינב ישאר
םימיאתמה ,םירושיכ ילעב ,םירחבנ םישנאב רבודמ ,ע"בארו
רבדמב) שרדמה תובקעב ,י"שר .לוגיר תנכוסמה תוחילשל
התוא" םילגרמה יכ ןייצמ ,(ה ,זט אנליו תרודהמ הבר
לח עוציבה תעב םלוא ."ויה םירשכ (יוויצה לש =) העש
םיחותמ םישענ םהו ,ןענכב תואיצמהמ האצותכ יוניש םהב
םילגרמהש תוריהמה .(וכ ,ג"י) "ואביו וכליו" :םיזיזפו
םתארוהש םילעפה ינש ףוריצב תעבומ םכרד תא הב ושע
תובקעב י"שר איבמש יפכ ,"ואביו וכליו" :הרזחו הכילה
ןתכילה שיקהל ?'וכליו' והמ" :(א"ע ,הל) הטוסב ארמגה
."הער הצעב ןתכילה ףא ,הער הצעב ןתאיב המ ,ןתאיבל

לש םמלוע תסיפתב ןיב הנחבהה תא השוע [1],ינוקזחה
תעב םמלוע תסיפת ןיבל ,המישמה עוציב ינפל םילגרמה
.י"שר שרפמש יפכ ,המישמה עוציב

,יתוחתפתה ךילהתכ םילגרמה לש םמלוע תסיפתב ךפהמה תא
הריתס ןיאש השגדה ךות [2]יקסביינק בקעי ברה ריבסמ
:י"שר ירבדב

'הב ונימאהו ויה םירשכ ורחבנש העשב יאדווד הארנו
ץראל וסנכיש 'ה יפ לע וניבר השמ חיטבהש המבו ךרבתי
רחאל דימ ךא ,(ו-א ,ז 'בד) 'וכו ןיממע העבש ושבכישו
רותב אל ורחבנ םהש םהל המדנו הואג ללכל ואב ורחבנש
םיקסופו םינייד רותב אלא ,ואריש המ רפסל אמלעב םיחולש
ירשפא הז םא ץראה תאיב ןינע רקיע לע טילחהלו עירכהל
ורחבנש ירחא דימ םהב ץנצנש הער הצע הזו ,יאדכ הז םאו
םא הערכהה יולת םדיבש בושחל ,רותל וכלהש םרט דוע
.אל וא ץראל סנכיהל

םתוחילש רשפ תא םילגרמה לש תתוועמה הסיפתה
ךשמהב (םש) יקסביינק ברה ריבסמש יפכ ,הוואגה ןמ העבנ
:וירבד

תאיב רקיע לע םתעד תווחל ידכ ללכ וחלשנ אל ירה תמאבו
וחלשנ קר ,ךרבתי 'המ םיחטבומו םיווצמ רבכ והזש ץראה
גשומ לארשיל תתל ידכ םהיניעב ואריש המ רפסלו תוארל
םתואגב םהו ,הילא סנכיהל םידמוע רשא ץראה תוהמ לע המ
פ"עאו ץראה תאיב ןינע רקיע ררבל ידכ וחלשנש ובשח
ינענכה ץרא' תא םהל תתל ךרבתי 'המ םהל חטבומ רבכ הזש
,םתנומא הלקלקתנ םוקמ לכמ ,(ה ,ג"י 'מש) 'וכו 'יתחהו
ובשחו ןלציל אנמחר הנומאה תא תברחמו תלקלקמ הואגה יכ
הערכהו רוריב הכירצ לארשי ץראל הסינכה ןינע רקיעש
.םיעירכמה ויהי םה םהו

םלוא .הוואגב ודוסי םילגרמה אטח יכ ,אופא אצוי
תארי רסוחו הנומא רסוחמ העבנ איה ?הוואגה העבנ הממ
המלש רמאש יפכ ,םימש תארימ ךפהה איה הוואג ןכש ,םימש
.(גי ,ח 'שמ) "ןואגו האג ער תאנש 'ה תארי" :ךלמה
תא םג ןכ לעו ,ערה תא אונשל איה 'ה תארי לש התוהמ
אקווד תעבונ םימש תארי .הוואגה ילעב תאו הוואגה
[3]:ייחב וניבר רמואו .תולפשה תדיממ

תולפשה תדימו דחאה הצקב הואגה תדימ יכ עודי רבדו
עוצימה לע דמועו ינוניבה ןינעב גהנתמש ימו ,ינשה הצקב
תעצוממה הדימה אוה וננושלב הוונע ןושל יכ ,הוונע ארקי
:םולשה וילע וניבר השמב בותכ ןכו ...תולפשהו הואגה ןיב
תורוהל "דאמ" ףיסוה ,(ג ,ב"י 'מב) 'דאמ ונע השמ שיאהו'
הטנ אלא ,הוונעה איהש עוצימה לע דומעל השמ הצר אלש
[4]."דאמ" רמאש והז ,תולפשה תדימ לא

שארבש םילגרמה תשרפ לש תוכימסה תא ןייצל שי
(ב ,ג"י 'מב) י"שר ריבסמש יפכ ,םירמ תשרפל ,ונתשרפ
םילגרמ תשרפ הכמסנ המל" :(ה חלש) אמוחנת שרדמ תובקעב
,היחאב הרבדש הביד יקסע לע התקלש יפל ?םירמ תשרפל
היה םילגרמה אטח ."רסומ וחקל אלו ואר וללה םיעשרו
"התא ורת רשא ץראה תבד ואיציו" :ץראה לע הביד תאצוה
האיבמה הוואג שי ,םימש תארי ןיא רשאכ .(בל ,ג"י 'מב)
ןיב הנחבה ןיא ונייהד ,הגרדמה לפשל דע תורדרדיהל
,הביד תאצוהלו לוזלזל םיעיגמ ךכ ךותמו ,רקשל תמאה
.תואצותה תא תעדלו ןיחבהל ילבמ


ושוריפב ג"יה האמב תפרצ ינשרפמ ,חונמ רב היקזח 'ר [1]
ברה תרודהמ ,הרותה לע ינוקזחה שוריפ :רתא לע הרותל
.חנת 'מע ,ב"משת םילשורי ,לעוועש בוד םייח
'מע ,ט"לשת קרב-ינב ,ונתשרפל ץרפ תכרב ורפסב [2]
.ונ
ג"יה האמה ףוסב ,ידרפס ןשרפו לבוקמ ,רשא ונבר ןב [3]
,הואלח-ןבא לש העודיה החפשמל ןב ,דרפסבש הסוגרסב
ןב קחצי 'רו (א"בשרה) תרדא ןב המלש 'ר לש םדימלתו
הידפולקיצנא הווהמה ,חמקה דכ ילטנמונומה ורפסב סורדוט
ץרא ,ןושאר קלח ,רושימ תרודהמ) "הואג" ךרעב ,תודהיל
.(גק-וצ 'מע ,ו"נשת קרוי-וינ לארשי
השמ שיאהו'" ירמאמ ואר ,השמ לש ותונתוונע לע [4]
דוסיכ הוונעה - 'המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ דאמ ונע
,ךתולעהב תשרפ ,446 'סמ יעובש ףד ,"ץרא ךרדו תודימל
.ב"סשת