ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

397 רפסמ

א"סשת ,ךל-חלש תשרפ

'זט :הטימשה תניפ

תיעיבש תורפב השא ישודיק

ןמזורג ריאמ ר"ד

דומלתל הקלחמה:רמאנה ךמס לע ,רחסמב ,עודיכ ,םירוסא תיעיבש תורפ
הלכאל" :םימכח ושרדש יפכו ,"הלכאל םכל ץראה תבש התיהו"
אתיירואדמ רוסא רחסמהש רמאנ םא ןיב ."הרוחסל אלו
תעד) ןנברדמ אלא וניאש רמאנ םא ןיבו ,(ן"במרה תעד)
אלא הניא קוספה ןמ השרדהו ,("םיארומאו םיאנת יסוחי"
.רוסא תיעיבש תורפב רחסמה אהי הרקמ לכב אתכמסא

,תיעיבש תוריפב (השיא) שדקמה" יכ ,בר רובס תאז ףא לע
ךותמ וז הקיספל עיגה בר .(א"ע ,בנ 'ודיק) "תשדוקמ
:ז ,ב ןישודיק הנשמב עיפומה השעמ

הלכלכ דחא םדא טקילו תויחא יתש ןהבו םישנ שמחב השעמו
ירה רמאו התיה תיעיבש לשו התיה ןהלשו םינאת לש (לס)
ידי לע ןהמ תחא הלביקו ,וז הלכלכב יל תושדוקמ םכלוכ
.תושדוקמ תויחא ןיא םימכח ורמאו ,םלוכ

הנייהת תיתחפשמ הברק ןהיניב ןיאש ,תורחאה םישנה שולש
.תיעיבש תורפ ןה תורפהש ףא לע ,הז שדקמל תושדוקמ
תורפב שדקמה" יכ ,ולש תונקסמה ראש ןיב ,בר קיסה ןאכמ
."תשדוקמ תיעיבש

ןהל ךיישה ןוממב אוה שדקמ דציכ ,ןיבהל שי ןיידעו
ךיישה ןוממב השיא שדקמה יכ ,עודי ןה ?("התיה ןהלשו")
םה תיעיבש תורפש ,אוה ךכל רבסהה !תשדוקמ הניא ,הל
,רקפהה ןמ םהב הכז ,תורפה תא טקילש אוהו ,רקפה תורפ
הלא תורפב שדקל אופא לוכי אוה .ונוממל םיבשחנ םהו
.םישנה שולש תא

םירבסה ינש םיגיצמ ("שדקמה" ה"דב ,םש) תופסותה ילעב
הכזד ןויכ" (י"שר םשב אבומ) דחאה :ןישודיקה רושיאל
הרוחסל אלו הלכאל" ינשהו ,"רבד לכל אוה ונוממ וב
יבגל ןכו ,םייק חקמה דבעידב לבא ,הליחתכל ילימ ינה
יכ ,קיסהל ןתינ הלא םירבדמ ."תשדוקמ דבעידב השא
הליחתכל םג השיאה תא שדקל ןתינ ןושארה רבסהה יפל
שדקמה" חסונה .דבעידב קר ינשה רבסהה יפלו ,הז ןוממב
העיבקל אופא עייסמ "תשדוקמ תיעיבש תוריפב (השיא)
ורזח תופסותה ילעב .דבעידב קר םה ןישודיקהש ,היינשה
תפסותב ("אצמנ" ה"ד ,ב"ע ,בס ז"ע) ולא תועד יתש לע
אמעטו" :הליחתכל תיעיבש תורפב ןישודיק רתיהל הקמנה
ורפ תווצמ לשב) "ןנבר היב וליקא היברו הירפד םושמד
תיתכלהה תורפסבו דומלתה ינשרפב ןויע .(םימכח ולקה וברו
;םינושארה ןיב תקולחמ תויהל וכפה ולא תועד יתש יכ ,הלעמ
,הליחתכל תיעיבש תורפב השיא שדקל רתומש םירבוסה םהמ שי
.דבעידב קר אוה רתיהה יכ םירובסה שיו

,ה תושיא) הז אשונב הכלהה תא קוספל ואובב ,ם"במרה
וז ירה …תיעיבש תוריפב שדקמה" :ךכ התוא חסנמ ,(ג
תידומלתה היגוסב בר לש וחוסינל המוד הז חוסינ ."תשדוקמ
ןישודיק םה ןישודיקהש ם"במרה זמור ךכל רבעמו ,ליעלד
רוחסל ןיאש יפכ ,תאז תושעל ןיא הליחתכלו ,דבעידבש
,רחס םא רחסמב ףא ,עודיכ .תיעיבש תורפב הליחתכל
.("ךלמל הנשמ" תעד) דבעידב ףקת רחסמה

דומלתבש הדגאב עייתסהל ןתינ ,ם"במרה לש וז השיג יובגל
ןיא" :ונינש (ח ,ח 'יבש) הנשמב :ןלהלדכ ימלשוריה
לע ."תיעיבש ימדמ האמט המהבו תועקרקו םידבע ןיחקול
תאז ,יסוי יבר רמא" :תימלשוריה היגוסב רמאנ וז הנשמ
אל םאש) ןכליד ,תיעיבש ימדמ השא חקיל רוסאש תרמוא
יסוי יבר ?"החפש הנוקה ןיב המ השא הנוקה ןיב המ (ןכ
ןאכמו ,תיעיבש ימדב הליחתכל השיא שדקל ןיאש ,אופא עבק
.תשדוקמ שדיק םא דבעידבו ,תיעיבש תורפל שיקהל ןתינ
תובר םימעפ וכרדכ ,ותקיספב ם"במרה ךמס וז היגוס לע
.ימלשוריה דומלתב ןרוקמש תויתכלה תונקסמ ץמאל

,םירובסה םינושארה ןמ הלא לע תושקהל שי ןיידע תאז ףא לע
םיקסופ םה דציכ ;תיעיבש תורפב הליחתכל השיא שדקל רשפאש
לאש רבכו .הלא ןישודיק רסאש ,יסוי יבר לש ותעד דגנ
הדובע תכסמ ס"שה ןויליגב) רגיא אביקע יבר וז הלאש
.(םש ,הרז

'ודיק) תרחא תימלשורי היגוס גיצנ וז הלאש לע בישהל ידכ
השעמה תא תרפסמה ז ,ב ןישודיקבש הנשמה לע .(ו ,ב
,ימלשוריה דומלתב רמאנ תיעיבש תורפב םישנ שמח שדיקש שיאב
.תונקסמ שמח קיסהל ןתינ הז השעממש ,אבר רב הייח יבר םשב
חוסינ אוה הז חוסינ ."הריבע תוריפב ןישדקמו" :ןהמ תחא
שדקמה") ל"נה תילבבה היגוסבכ אלו (ןישדקמו") הליחתכל לש
םירובסה הלא תעדל ,וז היגוסש רשפא .("תיעיבש תוריפב
לע העיפשמו בר ירבד לע הנירקמ הליחתכל שדקל רתומש
.הליחתכל רתומש רובס בר םג :םתונשרפ

תוימלשוריה תויגוסה יתש ןיבש הריתסה לע רבגתנ דציכ םרב
הייח יבר לש וזו הליחתכל תרסואה יסוי יבר לש וז
הילע רבגתהל ןתינ יכ המוד ?הליחתכל הריתמה אבר רב
ןישודיקל תיעיבש ימדב ןישודיק ןיבש הנחבהה לע העבצהב
.רחסמל ןישודיק ןיבש הנחבהה לעו ,תיעיבש תורפב

ןכאו ,"הרוחסל אלו" ושרד ןאכמו ,"הלכאל" הרמא הרותה
ילכלכ ךילהת אוה ,תיעיבש תורפ לש הז םג ,ולוכ רחסמה
.ושוכרו ונוממ תא םיצעהלו רכומל הסנרפ קפסל דעונש
,רכומה יניעב אל תוחפל ,הדעונ אל דיל דימ ירפה תרבעה
שקבמה יאמיחר דסח שיא רחוסה ןיא .ןוזמ תלוזל קפסל
תיעיבשה תורפ תא ריבעמ אוה ןיאו ,תלוזה םע ביטיהל
.הליכא תאנה ול םורגלו ומע ביטיהל ידכ הנוקל

,הטעמ אל האנוה תמייק רחסמה ךילהתבש ,הביסה אופא וז
תא תללוכה תדחוימ השרפ הל שידקהל הצלאנ הרותהש דע
;ןישודיקב רבודמשכ ןכ אל ."ותימע תא שיא ונות אל" :ואלה
םורגל שקבמ אוה ,השאל תיעיבש תורפ ןתונ שדקמה רשאכ
םיכסת איה האנהה תובקעבש הפצמ םנמא אוה .האנה הל
ךילהת ןיא ירפה תניתנב ךא ,וקיח תשא תויהלו ול שדקתהל
תשדוקמה בל תשיכר לש ךילהת ןאכ שי ;לבוקמ רחסמ לש ילכלכ
רוסיאב ללכנ וניא ,הז ךילהת .האנה תניתנ לש ךרדב
ןאכ ןיא ןכש ,הליחתכל םג םיריתמה תעדל "הרוחסל אל"ו
"הלכאל" הווצמה :אוה ךופהנ .ירחסמ ךילהת אלו הרוחס
שקבת השיאה יכ ,שממ לש םויק הלא ןישודיקב םייקתת
,ךדיאמ .ולכאלו ןישודיקה רחאל ירפה ןמ תונהיל יאדו
ןישודיקב תוארל ושקבי ,הליחתכל וללה ןישודיקה תא םירסואה
לע עגרכ אצמנ וניא דיל דימ רבועה ירפהו ,ירחסמ טקא
םושמו ,ןיינקה לש הז לע אלא ,האנההו הליכאה "לולסמ"
.הליחתכלמ ורסאל שי ךכ

שדקמהש ףא לע .תיעיבש ימדב ןישודיקב רבודמשכ ןכ אל
האנההש רבדה רורב ,הל ןתנש ןוממב השיאה תא תונהל שקבמ
אוה ןוממה תרומת .הליכא תאנה אלו ,ןוממ תאנה איה
,יסוי יבר רובס ךכיפלו ,השיא הנק אלא ,ןוזמ לביק אל
ונינפל רומאכ יכ ,רוסא אהי הליחתכל םג הז הרקמבש
.תיעיבש תשודק םהב שיש םימדמ תירחסמ האנה