ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

447 רפסמ

ב"סשת ,ךל חלש תשרפ

םילגרמה תשרפ

ד"וע ,ץיבומייח ירפ'ג

םילשורירתויב תושקה תוישרפה ןמ תחא רואיתב תחתופ ונתשרפ
הירעשב םעה דמוע השרפה תליחתב .רבדמה רוד לש ויתודלותב
הסינכ לע תווטצהל יופצ אוה עגר לכבו ,לארשי ץרא לש
ינפלש הז עגרב .תיסינ המחלמ לש ךרדב הב תולחנתהו ץראל
םינש תא חולשל ונבר השמ לע ה"בקה הווצמ ,ץראל הסינכה
לארשי םעל ורסמיש תנמ לע ,ץראה לא םיטבשה יאישנ רשע
לעו ,תחטבומה ץראה לש היתונוכת לע רצק ןובשחו ןיד
שמחב םיטבחתמ םינשרפה .היבשות לש םבצמו םהיתונוכת
:םיעוריאה לש םתולשלתשה ךשמהמ תועבונה תולאש

.םילגרמה תא חולשל ךרוצ היה עודמ .1
.םילגרמה לש םאטח היה המ .2
.םעה אטח היה המ .3
הלאש) עבטה ךרדב הלואג ןעמל לועפל אטח הז היה םאה .4
.(3 הלאשל חפסנ הווהמ וז
.םילגרמה ואטח עודמ .5

,דנלוה) ה"לשה לש םתטיש איה הלא תויעב ןורתפב תחא הטיש
םירובסה ,(ט"יה האמה ,ןילופ) רפוס םתחה לשו (ז"טה האמ
ןתינש םעל תוארהל התייה םילגרמה לש םתוחילש תרטמש
ךומסל םילוכי םניא םהשו ,תיסינ ךרדב קר ץראה תא שובכל
לש םאטח רקיעש רובס רפוס םתחה .םדי םצועו םחוכ לע
,ה"בקה לע אלו םתונקדצו םחוכ לע וכמסש ךכב היה םילגרמה
רבוס ה"לשהו ,'היבשוי תלכוא' ץראה תא וניכש ךכבו
ןכ ומכ .רבדמב לארשי תא בכעל וצרש ךכב היה םאטחש
םילגרמה ולחהש ךותמו ,הריבע תררוג הריבעש ה"לשה ףיסומ
טהלבו ,םדובכ רחא וכשמנ םה ,ץראה תונגב םירבד דיגהל
הליחתבש םירבד תושעלו ,םירקש איצמהל םג ולחה חוכיווה
וז הטיש יפ לע םעה אטח .םתושעל םתעדב םילעמ ויה אל
לע וכמס אלו םילגרמ חולשל השממ ושרד םהש ,ךכב היה
[1].תיסינ הלואג

עיגרהל ידכ םילגרמה וחלשנ הינשה תינשרפה הטישה י"פע
ץרא לש תובוטה היתונוכת לע םהל חוודלו לארשי םע תא
דיקפתה תרגסממ וגרח םהש ךכב היה םאטחש ןאכמ .לארשי
וקיסה םג אלא ,םיחוויד ןתמב וקפתסה אלו ,םהילע לטוהש
אלש םעידוהב ,השמ רובעו םעה רובע תוינידמ תונקסמ
(ב"יה האמה ,תפרצ) י"שר תעדל .ץראה תא שובכל ןתינ
דומלתה תייגוס לע םיססבתמה (ו"טה האמה ,דרפס) לאנברבאו
'בד) םילגרמ חולשל םתשקב םצעב היה םעה אטח [2],ילבבה
םעה ואטח (ג"יה האמה ,דרפס) ן"במרה תעדל .(בכ ,א
,זנכשא) שריה ר"שרה תעדלו ,ה"בקבו ץראב וסאמש ךכב
[3].הנומא תונטק וניגפהש ךכב םעה ואטח (ט"יה האמה

,(ב"יה האמה ,דרפס) ם"במרה לש םתטיש איה תישילש הטיש
,הילטיא) ל"דשו (ו"טה האמה ,דרפס) המארע ןב קחצי יבר
ה"בקהש םושמ וחלשנ םילגרמהש םירובסה ,(ט"יה האמה
אוהו ,ץראל סנכיהל ןיידע ןכומ וניא לארשי םעש עדי
לכויש ינפל ,יניס רבדמב הנש םיעברא לש היהשל קוקז
לבסו יפוא שלח היה םעה ם"במרה תעדל .ץראה תא שובכל
שובכל ןיידע לוכי היה אל ךכ לשבו ,תודבע לש תוילטנממ
לארשי םעש םיכסמ ל"דש .ותואמצעב הב תוכזלו ץראה תא
םושמ הז היה ומעטלש אלא ,ץראל הסינכל ןכומ היה אל
קחצי יבר .יתד שוביג לש םינש םיעבראב ךרוצ היה םעלש
ה"בקה עדי םילגרמה וחלשנ םרטב דועש ,קר עבוק המארע ןב
.ןויסינב דומעל לגוסמ וניאו ץראל הסינכל ןכומ וניא םעהש


השרפב םיברועמה לכש הדבועה תא השיחכמ הניא וז הטיש
,תומייקה תוימואלה תוביסנבש םירובס הילעבש אלא ,ואטח
[4].שארמ יופצ עוריא תניחבב היה אטחה

.ושעש תא תושעל םילגרמה לש עינמה תלאשל רובענ הז בלשב
תא לארשי םעמ עונמל וצר םילגרמהש רובס 'המכח ךשמ'ה
ותשלוח תא וריכה םה הדעה יאישנכש םושמ ץראל הסינכה
תלוכיה תא םהמ ענמת וז השלוחש ועדיו םעה לש תינחורה
[5].ץראה לע הכרעמב חצנל

ברהו ה"לשה ויתובקעבו רהזה רפס רמוא וז הטיש תמועל
ואוביש םייתרבחה םייונישהמ וששח םילגרמהש ,לטכייט
םישיא יפוליחל חרכהב ואיבי רשאו ,ץראל הסינכה תובקעב
םייונישש וששח םילגרמה .תימואלהו תיטבשה הגהנהב םידיקפתו
ופידעה םה ןכ לעו ,הגהנההמ םתחדהל םג איבהל םילולע הלא
[6].םהידיקפת לע רומשלו ,ונכ לע םייקה בצמה תא ריאשהל
ותגהנהו םעה ויפלו ,המוד רבסה העיצה ץיבוביל המחנ
תחמוצה תוירחאהו תואמצעה ןמ וששח ,תודבע ייחל םיליגרה
[7].ץראל םתסינכ תא ולקלק םה ןכ לעו ,וז תואמצע ךותמ

תנבהל םינשרפה ברקב תוירקיע תושיג שלש ןכ םא ונינפב
:םילגרמה תיישרפב םעה תוגהנתה
,דבלב וחוכב ןימאה םעהש םיריבסמ תחאה השיגה ילעב
סנכיהל בריס ןכ לעו ,ה"בקה לש יסינה וחוכ לע ךמס אלו
.ץראל

,ויתוחטבהבו ה"בקב דשח םעהש םירובס הינשה השיגה ילעב
.לבוה הילאש ץראב יהשלכ היעב תויהל תבייחש רבסו

םינוש םיכיבסתמ לבס םעהש םירובס תישילשה השיגה ילעב
רותפל ךרוצ ול היה ןכ לעו ,ולש השקה עקרה ןמ ועבנש
םידודנ ייח לש הכורא הפוקת ךשמב תויעבה ןתוא תא ומצעל
רשאב .םירחא םירבדב זכרתהל לגוסמ היהיש ינפל ,רבדמב
תטלחומ טעמכ םיעד תומימת תמייקש וניאר ,םילגרמה אטחל
לע םתלועפ תא ולעפ םיישיאו םירז םיעינמש ךכל רשקב
.ושעי אלש םישעמה םתוא תא תושעל םהל ומרגו ,םיאישנה
וניתובר לש הלא תובוט תוצע ץמאנ םא היהי בוטש ינרובס
.םהיתוטישמ תחא לכב םולגה רסמה תא םינפנ ףאו

,ןמסורג ,ינש קלח ,השמ תרות רפס ,רפוס השמ ברה [1]
;'חוליש ןיינעב' ה"ד ,ב ,א"כ ףד ,(1960) ך"שת קרוי וינ
םילשורי ,הרותה לע ה"לש ,ץיבורוה םהרבא ןב היעשי ברה
ןיינעב' ה"ד ,ה"נת 'מע ,ךל חלש תשרפ ,(1993) ג"נשת
.'חולש
.ז ,ז"ט ,הבר רבדמב ;ב"ע ,דל הטוס ,ילבב [2]
,לעוועש תרודהמ ,הרותה לע ן"במרה שורפ ,ןמחנ ןב השמ [3]
ושוריפ האר ןכו רתא לע ושוריפב ,'ב ךרכ ,ך"שת םילשורי
רקיעב ואטח םילגרמהש ףיסומ םג ן"במרה .זכ ,ג קרפל
ירשפא יתלבש איה ותועמשמש ,'זע יכ ספא' ורמאש ךכב
בטיו' ה"ד ,אכ 'בד ,בר יבד ירפס :םג האר ;ץראל סנכהל
ך"נת לע םישורפה רצוא ,שובייל ריאמ ;'רבדה יניעב
,(1968) ,ח"כרת ףד ,ז"ישת םילשורי ,סדרפ ,תולודג תוארקמ
הדוהי יבצ ילתפנ ברה ;'ךל חלש' ה"ד ,'א ,ג"י קרפ
ט"ישת םילשורי ,תורוקמה לא ,רבד קמעה רפס ,ןילרב
,שריה לאפר ןושמש ברה ;כ ,גי קרפל ושוריפב ,(1959)
'ספל ושוריפב ,(1986) ו"משת םילשורי ,רבדמב רפס שורפ
,לאנברבא קחצי ןוד ;'ךל חלש' ה"ד ,א ,גי ,םש ;חי
'דמב י"שר ,(1979) ט"לשת םילשורי ,הרותה לע שוריפ
ה"לרת אנליו ,םירשימ דיגמ רפס ,וראק ףסוי יבר ;ב ,גי
יבר .א ,חל ףד ,'ורירב לבא' ה"ד ,חלש תשרפ ,(1875)
וחלשנ םילגרמהש ךאלמה יפמ ול רסמנש רפסמ וראק ףסוי
םלואו ,ץראל סנכיהל תוכז התייה אל לארשי םעלש םושמ
,ץראה יבשות לש ברה םחוכ תורמל סנכהל םיפסכנ ויה םא
והילא יבר ;הסינכה תוכז תא םהל תונקהל ידכ ךכב היה
,גי קרפ ,(1992) ב"נשת הוקת חתפ ,ם"ארה שמוח ,יחרזמ
,"דוע לאשש המו" ה"ד ,ד"מק 'מע ,םש ;ג"מק 'מע ,ב
,םילגרמ חולשל תמאב רומא היה אלש ךכב אטח םעהש רובס
ה"בקה לש ותמכסה םצעו ,ה"בקה לע ךומסל ךירצ היה אלא
הדוהי ;לארשי םע וב לשכנש ןחבמ התייה םילגרמ חולשל
םילשורי ןוכמ ,הדוהי הירא רוג רפס ,לאלצב ןב אוויל
;"ן"במרה השקה" ה"ד ,ופק 'מע ,א ,גי קרפ ,(1993) ג"נשת
."השקהש המו" ה"ד ,זפק 'מע ,םש ;"ךלמנ היהו" ה"ד ,םש
םילשורי ,םיכובנה הרומ רפס ,ןומיימ ןב השמ יבר [4]
יבר ;'ב ,ו"מ ףד ,ב"ל קרפ ,ישילש קלח ,(1960) ך"שת
,(1971) א"כשת םילשורי ,קחצי תדיקע רפס ,המארע ןב קחצי
,העבשו םיעבש רעש ,יעיבר קלח ,(ט"רת גרבסרפ םוליצ)
,וטאצול דוד המלש יבר ;"שרדמבו" ה"ד ,'ב ,ח"מ ףד
'ב ,ז"ל ףד ,(1875) ה"לרת הבודאפ ,הרותה לע שורפ
."םינושארל חלש" ' ה"ד
ו"פרת םילשורי ,המכח ךשמ רפס ,ןהכה החמש ריאמ ברה [5]
.ב"צ ףד ,"ונממ קזח יכ" ה"ד ,גי קרפ ,(1936)
היעשי ;"השמ םתוא חלשיו" ה"ד ,'א ח"נק,רהזה רפס [6]
ג"נשת םילשורי ,הרותה לע ה"לש ,ץיבורוה םהרבא ןב
םינבה םא ,לטכייט המלש רכששי ברה ;ה"נת 'מע ,(1993)
,ז"סק ,ו"ל 'מע ,(1983) ג"משת ץראה ירפ ןוכמ ,החמש
.ג"לר
ו"נשת םילשורי ,רבדמב רפסב םינויע ,ץיבוביל המחנ [7]
.175 ,170 'מע ,(1996)