ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

136 רפסמ

ו"נשת ,חלש תשרפ

רויתל לוגיר ןיב המ

 

גי 'דמב) "לארשי ינבל ןתנ ינא רשא ןענכ ץרא תא ורתיו םישנא ךל חלש"
ןיאש ראשה ןיב ובישהו ובש ץראה תא רותל השמ חלש רשא םישנאה .(ב
יכ םעה לא תולעל לכונ אל" :שוביכל תנתינ הניאש ןוויכ ,ץראל תולעל
תלכוא ץרא" יכ ץראל תולעל אל םתצלמה .(אל םש ,םש) "ונממ אוה קזח
?םדיקפת תא ואלימ םה הלא םירבדב םאה ,הלאשה תא תררועמ ,"איה היבשוי
ןבומב םילגרמ ויה םה םנמאה ?םתוחילשל תיטקט-תיאבצ הרטמ התייה םאה
                        ?הז גשומ לש לבוקמה

ךא .תחא םעפ אל ףא ,"חלש" תשרפ ,ונתשרפב ללכ יוצמ וניא ל.ג.ר שרושה
ראש לכב םימעפ רשע דוע קרו) םימעפ הרשע םיתש ןאכ רזוח ר.ו.ת שרושה
ןוויכ ,"םירת" םשב השמ חלשש םישנאה תא תונכל שי ןכ-לע ,(ארקמה ירפס
.םיהז םניא ולא םייוניכ ינשו ,התוא לגרל אלו ץראה תא רותל ווטצנ םהש

שרושה רכזומ םהבש ,םירחא תומוקממ ונא םידמול לגרמה לש ודיקפת לע
            :השוביכל ךומס רזעי תא לגרל חלוש השמ .ל.ג.ר

חלוש עשוהי .(בל אכ 'דמב) "היתונב ודכליו רזעי תא לגרל השמ חלשיו"
םיבש םהו ,(א ב 'והי) "ץראה תא ואר וכל רמאל שרח םילגרמ םישנא םינש"
רואתב .(דכ םש ,םש) "ונינפמ ץראה יבשוי לכ וגמנ םגו" :םיחוודמו
ובישיו" :רמאנ (בכ א 'בד) השמ י"ע ץראל וחלשנש םישנאה לש םדיקפת
,ונייהד ."ןהילא אבנ רשא םירעה תאו הב הלענ רשא ךרדה תא רבד ונתא
תא שובכל דציכ ,דקפמה ןנכתי ותרזעבש ,יאבצ עדימ איבהל היה םדיקפת
ולעיו ונפיו" :ל.ג.ר שרושה עיפומ םש ;"הב הלענ רשא ךרדה תא" - דעיה
שרושה םש עיפומ ןכו) (הכ ,םש) "התא ולגריו לכשא לחנ דע ואביו הרהה
םיקוספמ .(בכ ,םש ,"ץראה תא ונל ורפחיו ונינפל םישנא החלשנ :ר.פ.ח
איבהל דעונש יטקט-יאבצ דיקפת אוה לגרמה לש ודיקפתש ,הלוע ולא
םיחונה השיגה יכרד תאו דעיה שוביכ תא וננכתי התרזעבש ,היצמרופניא
                      .ץראה לא תיאבצ הניחבמ

,"חלש" תשרפמ תרדענ םילגרמכ ץראל וחלשנש םישנאה לש םדיקפת תרדגה
רשע םינש לש תחלשמ ."םילגרמ"כ שמשל אלו רותל היה םדיקפת ,רומאכ ,ןכש
לכב .תיאבצ תוחילשב השורדה היצריפסנוקה יללכ תרימשב דואמ השקתת שיא
םניא םהו ,םעה ידבכנ ורחבנ אל ,'םילגרמ' םיחלשנ םהבש ארקמב תומוקמה
םילגרמ םישנא םינש" :יאשחב תישענ םתוחילש ףאו ,םהיתומשב םירכזנ
ובקינ םהו (ג גי) "המה לארשי ינב  ישאר םישנא םלכ" ןאכ ולאו ."שרח
תרכומ ,העודי תירוביצ תוישיא היה םהמ דחא לכש ,דמלל ידכ תומשב
םידבוכמ רוביצ ישנא רשע םינשש ,ריבס הז ןיאו ,וטבש יניעב הנימאו
רמוח  ףוסאל תיאשח-לוגיר תוחילשל  וחלשיי "לארשי ינב  ישאר"מ
.םידחא םיקוספמ דומלל ןתינ "םירת"כ םדיקפת תוהמ לע .יאבצ-יניעידומ
ןב בבוחמ השמ שקבמ םש ,(גל י 'דמב) ר.ו.ת שרושה רכזנ ונתשרפ ינפל
תעדי ןכ לע יכ ,ונתוא בזעת אנ לא" :רבדמב םעסמב םתוא ךירדיש לאוער
תא לביק אל בבוחש הארנ .(אל םש ,םש) "םייניעל ונל תייהו רבדמב ונתנח
'ה תירב ןוראו ,םימי תשלש ךרד 'ה רהמ ועסיו" :אוה ךשמההו ,השמ תעצה
רדעהב .(גל םש ,םש) "החונמ םהל רותל םימי תשלש ךרד םהינפל עסנ
הינח תומוקמל גאודה ץולחה לש דיקפתה תא אלממ 'ה ,תוישונא םייניע
השענ ונתשרפבש ,אופא דומלל לכונ ןאכמ ."החונמ םהל רותל" - החונמו
הדעונ םתוחילש .הלחנ םוקמ לארשי םעל 'ורותי' רשא םישנא חולשל ןויסינ
         .החונמו הלחנל םייוארה ץראב תומוקמה לע עדימ איבהל

השמ ןתנ רשא תוטרופמה תויחנההמ הלוע רויתה תרטמ תנבהל הז רבסה
ןיגוריסל תוסחייתמה תולאש שמח םהל גיצמ השמ .(כ-חי גי 'דמב) 'םירת'ל
איה זכרמב תדמועש הלאשה .הילע םיררוגתמה םיבשותל ןהו המצע ץראל ןה
"?הער םא איה הבוטה - הב בשי אוה רשא ץראה המו" :תישילשה הלאשה
,םיבשותה לש וא ץראה לש םיוסמ טביהל תוסחייתמה תורחאה תולאשל דוגינב
אצמנ ארקמב םיבר תומוקמב .רתויב תינללוכ איה זכרמב תדמועה וז הלאש
ג 'מש ;דאמ דאמ ץראה הבוט' :ז  זי 'דמב ןוגכ ,"הבוט ץרא" ףוריצה תא
:ט ח םיטפוש ;"ץראה הבוט ורמאיו" :ב א 'בד ;"הבחרו הבוט ץרא לא" :ח
אוה "הבוט ץרא"ש ,אופא ,ןכתיי ."דאמ הבוט הנהו ץראה תא וניאר יכ"
ביט לע הלאשה תא גיצה השמ .בושיל יוארה םוקמ ןייצמה ןושל עבטמ
ךירדתה ףוסל "?ןיא םא ץע הב שיה ?הזר םא איה הנמשה ץראה המו" :עקרקה
לככ ,הויק השמ ."ץראה ירפמ םתחקלו םתקזחתהו" :הארוהב ךישמהל ידכ
,חינהל שי .ץראה לש החבשב םעה תא ענכשי ץראה ןמ אבויש ירפהש ,הארנה
הלחנלו בושייל היוארה הבוטה ץראה ןמ ובהלתי םירתהש ,רובס היה השמש
תשמח ושעש ךרדכ) ץראה תא תשרל םעה תא וצירמי םבושבו ,לארשי םעל
              .(י-ט חי 'פוש - ןד טבשמ וחלשנש םישנאה

ןמ ץראל היילעה תנכה התייה םירתה וחלשנ המשלש הרטמה ,התעמ רומא
םיארחאה "םיקורטילופ"כ שמשל היה םדיקפת .יגטרטסאה אלו ילארומה טביהה
ורחבנ ןכ-לעו ,םדודיעלו םתוחילשל קוקז םעה .םעה לארומ תא תולעהל
םינימא םיגיהנמכ םילבוקמה טבש לכמ םיגיצנ - "לארשי ינב ישאר םישנא"
                    .וז תוחילש אלמל םעה יניעב

"םירת"כ םדיקפת תא ואלימ אל םהש ןוויכ ,השקו הרמ התיה םתוחילש תאצות
ץראה תא חבשל םדיקפתב ולעמ דחוימבו ,תויאבצ תוצע תתלו לגרל וטנ אלא
רבדל הטובו רישי ןפואב ומרג םה ןכש ,םעה לארומ תא תולעהל ךכבו הבוטה
ץראל םיברקו רבדמב םיכלוהה םירצמ יאצוי ברקב היצזילארומד - ךופהה
                              .לארשי

,חלש תשרפ ,"םירשימ דיגמ" ורפסב וראק ףסוי 'ר :האר םירבדה תבחרהל
- רבדמב רפסב לארשי ינב תונולת" ,זפ 'ע ;א"ע ,חל ףד ,אנליו סופד
           .69-25 'מע ,ג"משת ג"ר ,ןליא-רב ,"יתורפס חותנ


                 ןיטשנטכיל לאקזחי ברה

                       דומלתל הקלחמה