ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

136 רפסמ

ו"נשת ,חלש תשרפ

גהנמ לש ורוקמ

ןמית ינב לש ןתילט - (חל וט רבדמב) םהידגב יפנכ לע תציצ םהל ושעו

 
                        
 
תישענ תילטה .הליפתה ןמזל רקיעב ונימיב םצמטצה הלודג תילטב שומישה
יעטק הב םימקורה ףא שי הווצמה רודיה םשלו  ,םיחבושמ םידב יגוסמ
      .השודק ילכ לכבכ דובכ לש גהנמ הב םיגהונו ,תוכרבו םיקוספ

הב ףטעתמה תא השמישו רמצמ היושע התיה תילטהש םידמל ונא וניתורוקממ
הב תוסכתהל ןכו ותרוחס תא הב רורצל :ןוגכ ,ןילוח יכרוצל שמשמה דגבכ
וט 'דמב) "םהידגב יפנכ לע תציצ םהל ושעו" בותכה תא .ויתחת עצמל וא
ףאנכא ילע ,הבאו'ד םהל וענצי ןא" :(ג"סר) ןואג הידעס בר םגרתמ ,(חל
      .ףוגה יוסיכל שמשמה שובל העמשמ ,"םהרזא" הלימהו ."םהרזא

             :(םש ,םש) רמאנ ינדע דוד 'רל לודגה שרדמב

היהש אלא ,וגרהל דיודל רתומ היהו דיוד ירחא ףדור היה לואש ירהש
לואשל רשא ליעמה ףנכ תא תרכיו דיוד םקיו רמאנש ,תיציצב ריהז
יל יוא רמא ,(ה ,םש) ותוא דיוד בל ךיו ...(ד דכ א"מש) טאלב
.וז תא וז תובכעמ תויציצ עבראש ינפמ ,תחא העש הוצמה ןמ ויתבכיעש

תועש לכב תילטב שומישה לע דומלל ןתינ ם"במרה לש ותבושת ירבדמ םג
יפוא ללגב תילטב הרותה ןמ םיקוספ בותכל רוסא ם"במרה תעדל .םויה
            :(חסר ןמיס ,ם"במרה תובושת) הז דגבב שומישה

לגרב הסרודלו אסכה תיבל תצייוצמ תילטב סנכיל רתומ ךכיפלו
תעבו הוורעה יוסיכ תעב ,(הב) תוסכלו השרופל ןוגכ ,הב שמתשהלו
,השודקב ובתכנש ,הרותה יקוספ ריקפנ ךיאו .רתומ הז לכ ,היוליג
       ...!?םילוזלזהו תופוניטה ולאל ,הרובגה יפמ ובתכנש

תיציצב סנכיל רתומ" :(ג ,אכ ח"וא) "ךורע ךחלוש"ב קסופ וראק י"רו
                           ."אסכה תיבל

:דדגב ידוהי לע בתוכ ב"יה האמב חרזמב רקיבש גרובשנגרמ היחתפ יבר
       ."תיציצ םע רמצ לש תותילטב ןיפטועמו ןירדוסב ןיכלוהו"

עבנ ןטק תילטב שומישה תוחתפתהו הליפתה ןמזל תילטב שומישה תקיחד
,הלפת לש תילט ,רלמ 'ז :האר) תיללכה הביבסב תידוהיה הרבחה תורעתהמ
         .(36-24 'מע ,ו"משת ןליא-רב תטיסרבינוא ,היצטרסיד

לע דמלל םהב שיש ,ןמית ידוהי לש ןתילט תא םידחיימ םיבר םיניינע
.דועו ,הב שומישהו תופטעתהה ךרד ,התרוצ :ןוגכ ,המודק תרוסמ רומיש
                     .םהמ םידחאב הרצקב קוסענ

ידוהי יפב היורק רוחש העבצש םישבכ רמצ היושעה תילטה - השומישו תילטה
לכל ול השמיש איהו ,םויה לכ התוא אשנ הב ףטעתמה ."הלמש" ןמית
:בתוכ (1859) ט"ירת תנשב ןמיתב רקיבש ריפס בקעי 'ר ר"דשה .ויכרצ
תנותכה תחת תציוצמ תופנכ עברא דגב  דוע ושבלי יראמה 'ה יאריו"
יוק וא הרוחש (יברעב םג ארקי ןכ) הלמש הלעמלמ םהיבג לעו הנוילעה
הטמל דע םתיוגו םשאר הסכת רשא תוצק  עבראב עובר בע רמצמ ןבלו רוחש
הלילב םג ...םויה לכ הב םיסכתמו תדכ תיציצה ולתי תופנכה עבראבו
ותנקמו ורכממ הב איבהל הכאלמ לכל השעיו .ויתחת העיצמ וא הב וסכתי
  .(ב"ע חנ ףד ,1866 קיל ,ריפס ןבא ורפסב האר) "םיצעו אשמ םג קושהמ

הפנכב םישוע ויהש ןמית ימכח לצא אצמנ םהילע תחנומה תילטל רחא שומיש
הל שיו ,םימודק תרוסמ וז ,חאפק 'י ברה תעדל ."רדוס ןיינק" תלועפ תא
רזל תעקת" (א ו קרפ) ילשמ רפסב קוספה שוריפב .ג"סר ירבדב ןיכומיס
ןכ ירחאמ םינומדקה וילע ומיכסה רשא ןינקה ןכש לכו" :ג"סר בתוכ "ךפכ
תא תושעל ןמית גהנמו ""תוצמה ןורכז  אוהש יפל דגב לכמ בושח אוהו
"תווצמה ןורכז אוהש" ג"סר בתוכש המל םאות תילטה ףנכב ןיינקה תלועפ
 םילשורי ,א ,םיבתכ ,"ג"סר תרותמ תוכלה הרשע תחא" ,חפאק 'י ברה)
 תפוקתב ףסונ רוקמב םיאצומ הז ןיינע .6 הרעהו 17-16 'מע ,ט"משת
רעש ,ד קלח ,ו"כשת םילשורי ,קדצ ירעש ,םינואגה תובושת האר .םינואגה
                          .(אצ 'מע וכ ,ב

ןמית ימכח לש תורוקמב .תועדה תובר תיציצה תיישע רדסב - תיציצה תיישע
הכלה ךכ וגהנש ףא ויהו ,לארשי תוליהק ראשל םימאותה םיגהנמ םג םיאבומ
תוילוח עבש תיציצה תיישע אוה ןמית ידוהימ םיבר גהנמ םלוא .השעמל
,תילטה תיוזבש רוחב תיציצה יטוח  תסנכה רחאל .ןהיניב םירשק אללו
,תיציצה יטוחל ביבסמ תוכירכ שולש םישוע ךוראה טוחב .לופכ רשק םישוע
איהו ,תופסונ תוכירכ שולש םישועו טעמ םיקיחרמ .הנושאר היילוח איהו
.תוילוחה ןיב םירשק אלל תוילוח עבש םישוע ךרדה הז לעו .היינש היילוח
לופכה רשקה רחאל :אוה לארשי תוליהקב םיצופנה םיגהנמה דחא הז ןיינעב
היילוחב .לופכ רשקו תוכירכ עבש הנושארה היילוחב תושעל םיגהונ ןושארה
רשקו תוכירכ הרשע תחא תישילשה היילוחב .לופכ רשקו תוכירכ 9 היינשה
        .לופכ רשקו תוכירכ הרשע שולש תיעיברה היילוחבו ,לופכ

רמוא יבר אינת ,אילוח רועיש המכו" :רמאנ (א ,טל תוחנמ) ילבבה דומלתב
ףיסוי אל ףיסומהו עבשמ תוחפי אל תחופה אנאת .שלשיו הנשיו ךורכיש ידכ
,תלכת ליתפ םע תיציצ תיישע לע ארמגה תרבדמ הז ןיינעב ."הרשע שלש לע
תעדל םלואו .תלכת ליתפ שישכ איה ארמגה תארוהש ורמאש םיקסופ שי ןכלו
תוכלה) ם"במרה בתוכ ךכו .ארמגה תארוהכ תושעל ךירצ הרקמ לכבש ם"במרה
ןיעכ תוילוח תוילוח התוא ךורכל הצר  םא וז הכירכו" :(ט ,א תיציצ
ברה ריעמ ם"במרה ירבד לע ."וניגהנמ אוה הזו ,ודיב תושרה תלכתב ךרוכש
אוה ןכו" :ןמית ידוהי גהנמ ןיינעל תרכזנה הכלהל ושוריפב חפאק ףסוי
ברה .(כ ק"ס ,ב ,ם"במרהל הרות הנשמל ותרודהמ האר) "םדק ימימ וניגהנמ
דצ שיש הארנ ,םינפ לכ לעו" :ןמית ידוהי גהנמ לע בתוכ יבאצר קחצי
םירחאה םיגהנמ ןכ ןיאש המ ,דומלתב שרופמ אוהש וניגהנמל רורב תופידע
קרב ינב ,קחצי תלוע ת"וש ורפסב האר) "ותומכ רוקמ אלב םישדוחמ םהש
ץראב םג ,יבאצר קחצי ברהו חפאק ףסוי ברה יפל .(גי ןמיס ,ב ,ב"נשת
           .םודק הרוקמ ןכש ,ןמית תרוסמב קיזחהל שי לארשי

תילטה דגבמ םיאצויה םיטוחה תא תילטה תוניפב וריאשה ןמית ידוהי
ףסוי ברה .םריאשהל ןיאש םיקסופהמ םיבר תרבס תורמל יונל ול םישמשמה
תא זוזגל םירחא םיגהונש המו הרות וניתובא גהנמו" ןיינעב ריעמ חפאק
,הרות הנשמל ותרודהמ האר) "...חרכה  ךכל ןיא תילטה תונפב ןימינה
             .(ןלהל רויא הארו גי ק"ס ו ,א תיציצ תוכלהלארשי ץראב םלוא ,ושבולל וגהנש ןמית ימכחמ םידיחי ויה ןטק תילטל רשא
םולש ברה .םהיחא ראשכ אוה תילטב שומישה ןיינעב םגהנמו םירבדה ונתשה
םולש ירבד ת"וש ורפסב בתוכ (1923) ג"פרת תנשב ןמיתמ הלעש יולה קחצי
תילט שובלל םיגהונ ויה אל יכ אוה ןוכנ" :(א הבושת ,ב"לשת םילשורי)
גהנמה .הלפת תעשב תילטב וקפתסהש רמוא הז ןיא םנמא .םידיחי אלא ןטק
תילט ילב ותיב חתפמ אצוי וניא ןמיתב ינמית ידוהי שיא לכש אוה לבוקמה
ךשמהבו ."הלפתה תעשב תסנכה תיבב הב ףטעתמש איה וז תילטו ,ופתכ לע
םהיחא ראשכ גוהנל לארשי ץראב ןמית ידוהי לעש ןייצמ אוה וירבד
                 .םויה לכ ןטק תילטב תכלל םיגהונה


                  ינאמיג ןרהא  ר"ד 
                             
             תודהיה יעדמל בלושמה גוחה


          עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה