ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

397 רפסמ

א"סשת ,ךל-חלש תשרפ

םתמישר רדסו םילגרמה

רשי ןב םחנמ

ך"נתל הקלחמה'דמב) ןענכ ץרא תא רותל םחלוש השמש םילגרמה םה ימ
,םש) "לארשי ינב ישאר" םה םינוכמ הרואכל ?(זט-א ,גי
םנמואה .(ב םש) "םהב אישנ לכ" םהילע רמאנ םגו (ג
לש ב-א םיקרפב םיאישנה תומישר ?ויה םיטבשה יאישנ
תומש תוגיצמ ז קרפבש םיאישנה תונברקב ןכו רבדמב רפס
תחילש ינפל םיטעמ םישדוח וכרענ ולא תומישרו ,םירחא
םינושארה םיאישנה לכש ,לאנברבא י"ר לש ותרעשה .םילגרמה
ומכ ,הריבס הניא (דל-גל ,אי 'דמב) הואתה תורבקב ותמ
וחלשיי ,לוגיר לש תנכוסמו תיאשח תוחילשלש ריבס הז ןיאש
לארשי ינב ישאר ןיבמ ,ןכ םנמא .אקווד םיטבשה ינקז
םינמיהמו םילבוקמ ,םיבושח םישנא םה ;םילגרמה ורחבנ
.םיאישנ אקווד-ואל ךא ,רוביצה לע

ימלשורי-ימראה םוגרתה לא הנפנ ,ןאכ םיאישנה ןיינע המ ררבל ידכ
:םגרתמ אוה "םהב אישנ לכ" םילימה תא ."ןתנוי" הנוכמה
לכ ינפלמ :תירבעבו ,"ןוהבד [1]לוכרמא לכ םדק ןמ"
ינוקזח שריפ רבכש יפכ ,אוה רבדה שוריפ .םהבש אישנ
םיאישנה ;םיאישנה ינפלמ םיחלשנ םילגרמה :םוגרתה תובקעב
שיא דחא שיא" ב קוספב רמאנשכ :רחא ןושל .םיחלושה םה
רשא הלא ימ :דימ לואשל שי ,"וחלשת ויתבא הטמל דחא
,תובאה תוטמב ,"םהב אישנ לכ" :קוספה ףוס הנועו ?וחלשי
ןמיהמ וטבש ךותמ ימ ,עדוי טבש לכ אישנ .וחלשי רשא םה
גיצנ תא רחביש אוה אישנה ןכלו ,תאזכ תוחילשל ןמוימו
.לוגירה תמישמל ותוא חלשיו טבשה

אוה השמו ,"ךל חלש" השמל רמאנ ב קוספ תליחתב ןכא
ןאכ שי .םיחלושה םה םיאישנה ,קוספ ותוא ףוסב .חלושה
שגדומ ךכ םושמ .בוט רשבמ וניאש תויוכמס לפכ אופא
.ךלש אהת הלוכ תוחילשהש גאד ,"ךל חלש" :השמל 'ה רבדב
,וטבשמ דחא לכ - םילגרמה תא םירחובה םה םיאישנה םא ףא
ופוסב .ידעלבה תוכמסה רוקמ ,תוכמסה לעב השמ התא אהת
לאו השמ לא" ואב םבושב םירתהו ,הרק ךכ אל רבד לש
תאו רבד םתא ובישיו ...לארשי ינב תדע לכ לאו ןרהא
השמ ידימ וטמשנ דוקיפהו המזיה .(וכ ,םש) "הדעה לכ
המחלמ ךורעלו ןנכתל ושקיב םה ."הדעה לכ" לא ורבעו
.השרפה ךשמהב הבותכ האצותהו ,יטרקומד ךילהתב

[3].םילגרמה תמישר לש ימינפה רדסב וקסע [2]םינשרפ
.םינוש תונורקע יפל םיטבשה תומישר תורדוסמ הרותב
םירודס (חכ-טי ,דל 'דמב) יעסמ תשרפבש םיליחנמה םיאישנה
םינמנ ךכל המודבו ,םיטבשה תולחנ לש יפרגואיגה רדסב
שארבש םיטבשה יאישנ .(הכ-ז ,גל 'בד) השמ תכרבב םיטבשה
.בקעי ישנ ,תוהמיאה יפל םייונמ (וט-ה ,א) רבדמב רפס
,תצקמב רדסה הנוש ,(גמ-כ ,א) ומצע םיטבשה דקפמב ךא
,םילגד העבראל םיטבשה ב"י לכ תקולח לא ומיאתהל ידכ
רשא ןכשמה ביבס ונחש יפכ ,"לגד"ב םיטבש השולש לכ
,הכ 'מש) "םכותב יתנכשו" םייקל ,(ב קרפ ,םש) ךותב
דקפמב םג םיטבשה םייונמ ,ןטק יוניש ךות ,ךכו .(ח
,וכ) רבדמב רפס ךשמהבש ,ןענכל הסינכה תארקל ,ינשה
[4].(אנ-ה

השקו ,הלא לכמ הגירח םהיטבשל םילגרמה תמישר ,ונתשרפב
ןאכ אוצמל שאייתה ושוריפב ן"במר .יבקע רדס הב אוצמל
.תישיאה םתובישח יפל םילגרמה ונמנש בתכו ,יטבש רדס
אוה ףא טקונ ,ן"במר תובקעב הברה ךלהמה ,ונרופסמ ע"ר
ךותמ ילוא .םילגרמה תובישח פ"ע אל ךא ,ישיא ןוירטירק
תונמיהל ךירצ היה ןונ ןב עשוהי הז ןוירטירק יפלש ,החנהה
םימילו ,השמ לש ונגס ךכ-רחאו ורענ ותויה לשב ,שארב
בלכ תונמיהל היה יואר ,הדימ תמא התוא י"פע .ושרוי
םימילש ,ןויצ-בבוח קידצ אוה םג .עשוהיל ינש - הנופי ןב
,ונרופס רבוס ךכ ךותמ .(טי ,דל) הדוהי טבש אישנ היהי
ירהש ,הרירב רסוח לש ןורתפ ;םליג יפל ונמנ םילגרמהש
[5].םליג יפל םישנא לש רודיסו גוריד ארקמב ונאצמ אל

תעבראש ,הדבועה תבצינ הלא םינשרפ ינש לש העדה דגנ
:יגולאיניג רדסב םירדוסמ םילגרמה תמישרבש םינושארה
םילגרמה תעברא יטבש ןכ ומכ .םתדיל רדסכ האל ינב םלוכ
ילוא ריבס הז רבד .בקעי תוחפש ינבמ םלוכ םינורחאה
יטבשמ םילגרמה לש יתרבחה םדמעמש ,רומאכ ,ן"במר תטישל
ןוירטירק םלוא .תוריבגה יטבש לשמ ךומנ היה תוחפשה
ןיאש םג רורבו ,םילגרמה לכ לש םרדס לע הנוע וניא הז
תעברא םגו המישרבש םינושארה םילגרמה תעבראש ,הרקמ הז
אופא שקבל ונילע .יגולואיניג רדסב םירדוסמ םינורחאה
.םילגרמה תמישרב יטבש רדס

:רומאל ,יטבש רדס ןאכ אוצמל אוה ףא הסינ לנאברבא י"ר
,ןבואר לגדב וירחא אבה ,והנשמ ומעו ,ןבואר רוכבה הליחת
,הדוהי לגדה שאר :םיאבה םילגדב ךרדה וז לעו .ןועמש
לגדה שאר ךכ רחא .רכששי ,לגד ותואב ול ינשה וירחאו
אוהו ,ולגדב םינוחהמ דבכנה" ומעו ,םירפא ,ישילשה
ןולובז םה ,תוריבגה ינבמ םיראשנה וירחא ."ןימינב
[6].תוחפשה ינבמ םיטבשה - ףוסבו ,השנמו

,םילגדה יפל םיטבשה תא רדיסש ,לאנברבא לש וחוכ הז
,תישאר .הז רודיסב תויבקע ןיא יכ ,ותשלוח םג וז ךא
לגדה ,(ז 'דמב) םהיפ לעש םיאישנה תונברקב ןכו םילגדב
'רב :ותרוכבמ החדנש) רוכבה ןבואר םניא ןושארה טבשהו
ףסונ .הדוהי לגד ול םדוק אלא ,(ב-א ,ה א"הד ;ד-ג ,טמ
.ןימינב אלו ,השנמ ויחא אוה ול הנשמה ,םירפא לגדב :ךכל
לכ דחי ונמנ אל עודמ ,םיעבוק םילגדה םא ,תישילשו
,םיינש קר לגד לכב ונמנ עודמ ;ויטבש תשולש לע לגד
?ףוסל ריוש דחאו

:רחא יטבש ןוירטירקב ןורתפה תא שקבל ונל הארנ ןכל
רפסב ורפוסש יפכ ,בקעי תושנ ,תוהמאה לש תודילה ירדס
תומדוק ןאכ םג .א :םיגייס ינשב תאזו ,(ל-טכ) תישארב
רודיסב ומכ .ב .הפלזו ההלב תוחפשל ,לחרו האל תוריבגה
וניאו אבצל אצוי וניאש ,יול טבש רסח ןאכ םג ,םילגדה
םינש לש םגדה לע רומשל ידכו ;ץראב הפוצר הלחנ לחונ
[7].השנמו םירפא :םיטבש ינשל ףסוי תיב קלוח ,םיטבשה רשע


האל הדלי ,הלש ןושארה תודילה רוזחמב :רדסה אופא ךכ
.הדוהיו יול ,ןועמש ,ןבואר :(הל-אל ,טכ 'רב) םינב העברא
הייעיברה ןאכ המלשוה ,רומאכ ,ןאכ הנמנ וניא יולש ןוויכ
,םינב ינש הדלי לחר הריבגה .רכששי ,האל לש אבה ןבב
וערזש ףסוי תא ;ןכ-ירחא םינמנ םהו ,ןימינבו ףסוי
ריכבכ ורכיב בקעיש םירפא ןאכ גציימ ,םיטבש ינשל קלחנ
םירתונה ינש תא הרותה המילשמ םהירחא .ףסוי לש וינב
רתונש השנמו ,האל ינבמ רתונש ןולובז :תוריבגה יטבשמ
.לחר ינבמ

יבגל רמאנ הבש ,ונתמישר ןושלב ההימת רתופ הז רודיס
ןויצ ןיאשכ ,(אי ,גי) "השנמ הטמל ףסוי הטמל" השנמ
םיטבשה תומישר ראשב .םירפא ,השנמ לש ויחא יבגל ליבקמ
הנשמה-יטבש ינש ינפל "ףסוי ינב" תרתוכה תא ונאצמ
;השנמ ינבל … םירפא ינבל ףסוי ינבל" :בל ,א) דחי
םהינפל םג הז יוטיב עיפומ תחא המישרבו ,(גכ ,דל ןכו
,וכ) "םירפאו השנמ םתחפשמל ףסוי ינב" :םהירחא םגו
הלא … םירפא ינב תחפשמ הלא … השנמ תחפשמ הלא" ;(חכ
בותכה ןאכ ריכזמ כ"א עודמ .(זל-דל ,םש) "ףסוי ינב
,ונעצהש רדסה יפל ?השנמ יבגל קר ,"ףסוי הטמל" יוטיבה תא
,לחר ינב םע ףסוי הנמנ רבכ ליעל :איה םירבדה תנווכ
,"ףסוי הטמל" והשימ דוע רתונ התע .םירפא וגיצנ ידי לע
.ןאכ ותוא םימילשמו ,"השנמ הטמל" אוהו

לאנברבא תעד תיארנ ןכא ,תוחפשה ינב לש םרדס יבגל
השולש םייונמ לגד לכ לעש ןוויכמ ךא .עבק םילגדה רדסש
לש רוכבה ףרוצ ,העברא םה תוחפשה ינב וליאו ,םיטבש
שארב .האל ינב לש םלגד לא ,הפלז ןב דג - האל תחפש
םהיניבש ינשה רוכבה אופא בצוה תוחפשה ינב לש םלגד
םיטבשה םיאב םהירחא .לחר תחפש התייהש ,ההלב רוכב ןד -
תחפש הפלז לש ינשה הנב אוה רשא :תויומידק רדס ותואב
.לחר תחפש ההלבל ינש ןב אוהש ילתפנו ,האל

תעברא לכ דחי םיאב םילגרמה תמישרב .םילגדה רדסב ךכ
לגדב ומכ םינמנ םהב םינושארה תשולשו ,תוחפשה יטבש
רוכב אוה ןד יכ ,ךכ ןידבו ,ילתפנ ,רשא ,ןד :םהלש
,תוריבגה ינב לא רבח םילגדה רדסבש ,דג .תוחפשה ינב לכ
רדסב דג לש ונורתיש אצמנ .המישרה ףוס לא ןאכ החדנ
.םילגרמה רדסב ותותיחפל םרג םילגדה

,יטסאיכ רדסב תורודס םילגרמה תמישרבש תוביטחהש םג אצמנ
יתש שי ףוסבו הליחתב :ןאכו ,ארקמב הברה יוצמה רדס
ינב תעברא הליחתב :םיטרפ העברא תלעב תחא לכ ,תוביטח
,תוביטח יתש שי עצמאב .תוחפשה ינב תעברא ףוסבו ,האל
היינשהו ,לחר ינב לש הנושארה :םיטירפ ינש תב תחא לכ
רדס שיש ,אצמנ רבד לש ופוסב .תוריבגה ינב לש תומלשה
.הרותב רחואמו םדקומ שי ,יואר

הנוכמה םוגרתה ,רבדמב רפסב "אישנ" תויורקיה בורב [1]
הכונחה תונברקב ךא ;"לוכרמא/לכרמא" ומגרתמ "ןתנוי"
םימגרותמ םה - אל ,דל ;בכ ,זט תומשב ןכו ב ,זכ ;ז רבדמבב
.ןויע ךירצו ,"אבר/בר"
;םילגרמה רדס לע ולאש אלש םיבר םינשרפ לע המיתו [2]
ד"י ןוגכ םינורחאהמו ,םינושארה ןמ ע"בארו י"שר ןוגכ
שוריפ ,טכיל 'י ;ח"משת םילשורי ,(ארקמ תעד) ץיבוקשומ
.א"נשת םילשורי ,(אכ-אי) רבדמב רפס לע
הדש ,"לארשי יטבש דחי" ,ןהכ 'מ ,טוריפב ךכב קסע [3]
.29-9 'מע ,ג (זנ) מ דמח
תארקל יכ ,הדבועה לשב אמש .ןבואר לגד םדקוה םש [4]
טה-יגולואיניגה רדסל הרותה תרזוח ,םיטבשל התקולחו ןענכל הסינכה
ינפל ,רוכבה השנמ טבש םש םדקוה ,המגמ התואב .יעב
.םירפא
ובתכנש ,(ו ,ז 'מש) ןרהאו השמ לש םהיליג םיגירח [5]
וליג ןכו ,םירצמב לארשי תורג לש היגולונורכה ןעמל
ליחתה םישולש ןב :(א ,א 'זחי) לאקזחי ןהכה-איבנה לש
.(ג ,ד 'דמב) ותדובעל ןהכ תסינכ ליגב ,אבניהל
.13-12 'מע ,(3 'עה ליעל האר) ןהכ 'מ םג רובס ךכ [6]
.ד-א ,די עשוהיב טרופמ םיטבשה ןובשח [7]