ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

178 רפסמ

ז"נשת ,שדוחה תבש ,ינימש תשרפ

םישודקה ירבק לע רשא םיצעה ןיינעל תורעה

זונג קחצי

ידוהי רולקלופל המב ,"םע-עדי" ךרועףד") "תידוהיה תורפסב םישודקה םיצעה לע" רמע רהז ר"ד לש ורמאמ
םילדגו ולדגש םיצעל ולוככ ובור סחייתמ (160 'סמ ןויליג ,"יעובש
,הלוגב רשא םיקידצ ירבק לע ולדגש תונליאל סחייתמ אוה ןיא .לארשי ץראב
תוערואמל םייפנכ וחימצהש םירופיס םנשי הז אשונב .םביבס ומקרנש תודגאהו
.ךכ לע םג ונתעד ןתינש ןידה ןמו ,המואה תודלותב םיירוטסיה

יקצוטופ ןיטנלו ףארג םהרבא ןב םהרבא ,הנליומ קדצה רג לש ורבק לע ץעה

האמב תמסרופמה תינלופה הלוצאה תחפשמל רצנ ,יקצוטופ ןיטנלו ףארגה
תינלופה היטרקוטסיראהו היסנכה .םשה שודיק לע גרהנו רייגתה ,ח"יה
היציזיווקניאה .הדובכבו הדמעמב הדיגבו הריפכ ותורייגתה השעמב התאר
הלארדתקה רכיכב דקומה לע והולעה היחילשו ,הפירשב תוומל וניד תא הקספ
הטרח עיבהל בריס אוה .(1749) ט"קת תנש ,תועובש לש ינש םויב ,הנליוב
וחילצה םוקמה ידוהי .הבהאב םשה תא שדיקו תידוהיה ותדב קבד ,והשעמ לע
ןשי תורבק תיב ,לארשי רבקל ואיבהלו הרודמה ידירשמ ורפא תא ףוסאל
הבצמ המקוה אל היסנכה תונוטלש דחפמ .היליוה רהנ לש ינשה ורבעמ היהש
,םדא לש ותומדב יאלפ ץע ותרובק םוקמ לע לדגםינשה תוברב ךא .ורבק לע
הדלי דיל הנוכרה הנמאנ םאכ ,םימש יפלכ תונפומ ויתועורז-וירימאש
דחוימב .ורבקל םילוע הנליו ידוהי ויה תורוד ךשמב .ער לכמ ורמשל בוהאה
:[2]רואינש ןמלז בתכ ןליא ותוא לע [1].םיארונה םימיה ינפלו באב 'טב

,קנע לבאכ ול תומדו ,קדצ רג רבק לע אלפנו רדוקה ןליאה ותואו
............
יכ ובאכב ףטעתהו ותחנא טלמו עגר דוע :ןקפסל ויתופכ בברשמה
............
.רבג
............

תודגא הברה ומקרנ הז קדצ רג לש ורבק לע חמצש ץע לעו הז עוריא לע
.תדרפנו הבחר תוסחייתה תושרודה

וקורמב םיקידצ ירבק לע םישודק םיצע

סחייתמ [3]"וקורמ ידוהי ברקב םישודק תצרעה" ורפסב ימע ןב רכששי
ולדגש םיצע לע םע ירופיסו תורוסמ ףוריצב םישודק רשע הששו תואמ ששל
שודקהש הלאכ ןהו ,םוקמה תשודק חוכמ ולדגש הלאכ ןה .םירבקהמ קלח לע
,עבטב םימצע .םיוסמ ץע ותוא דיל היהי ותרובק םוקמש שקיב ברה וא
םישודקל םירושקה ,'וכו םיצע ,םימ תורוקמ ,תורעמ ,םיעלס ,םינבא ןוגכ
םירקוח לש םתונרקסו םבל תמושת תא וררוע ,םתא םיהוזמה וא הקירפא ןופצב
.העפותה לע הבחרהב ובתכש םיבר


:תורעה

'סמ "טלעוו עשידיי יד" ןכ ומכ .1862 תנש ,קדצ ירג - קיד .מ"א .1
,סדיורב 'י ;1916 ,11-8 ,תומשנ עשידיי - ןיוטיל 'א .1913 הנליו ,3
י"ע רואל אצוה ,טוצנאל רפס ;ז"שת ,ביבא-לת ,אטילד םילשורי תודגא
הנליו ,הנמאנ הירק ,ןייפ י"שר ;1963 לארשי ,לארשיב טוצנאל ינוגרא
.120 'מע ,כ"רת

.בסש 'מע ,א"ישת ביבא-לת ,ינש ךרכ .תומאופ ,רואינש 'ז .2

,ד"משת םילשורי ,וקורמ ידוהי ברקב םישודקה תצרעה ,ימע ןב רכששי .3
."םישודק םיצע" :חתפמ האר .626 'מע