ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

178 רפסמ

ז"נשת ,שדוחה תבש ,ינימש תשרפ

טרפה תשודקו ללכה תשודק לע

ןמוינ ללה

לארשי תודלותל הקלחמה
תורסח הרואכל תוארנ רשא תויזכרמ תוישרפ יתש הכותב הליכמ ינימש תשרפ
תברקה תועצמאב תישענה ,ןכשמה תכונח תשרפ איה הנושארה השרפה .רשק-לכ
לארשי םע תאו ,שדקמה תיבב םישמשמה םינהכה תא ורהיטו ורפיכש תונברק
אוהיבאו בדנ לש םתומ לע םג רפוסמ ,רומאה "יגיגחה" עוראה ךלהמב .ולוכ
."'ה ינפל הרז שא" תברקה בקע הז םויב םתומ תא ואצמ רשא

ןיב .(חכ-א אי) םירוסא תולכאמ ינידב קסוע ינימש תשרפ לש ינשה קלחה
ןיב הנחבהה לש התובישחל תוסחיתה הנשי ,ןהירחאל דימו תוישרפה יתש
ןהירחאלו ,(י י) אמלעב רוכזאב תוישרפה יתש ןיב האבה הרהטל האמוט
ןושאר טבממ םא .(המ-טכ אי) הז ןיינעל תועגונה תוכלהו םיניד תמישר
םיקמנמה םיקוספב ןויע רחאל ירה ,רורב ונניא וללה תוישרפה לכ ןיב רשקה
,הארנש יפכ ךא .תוישרפה תוכימסבש םעטה תא ילוא ונא םיאצומ תוכלהה תא
ןודנ וב ,רתוי יתוהמ ישוקל ונליבוי תוישרפה תוכימס תייעב ןורתפ
.ךשמהב

לכ לש רשקה תא םג ריבסמה ,השרפה לכ ךרואל ומצע לע רזוחה ןורקיעה
הנחבה .הנחבה לש ןורקיע אוה ,ונתשרפב דחי וצבקנש םינושה םיאשונה
."הרפכ-רסח"הו רפוכמה ןיבו לכאנ אלהו לכאנה ןיב ,שדוקו לוח ,רוהטל אמט ןיב
תוכלה תא םג ןיבהל שי הז עקר לעו ,השרפה לכ ךרואל שגדומ הז ןורקיע
.השרפה לש הפוסב םיעיפומה הרהטו האמוט ינידו םירוסא תולכאמ

:רמאנ םירוסא תולכאמ יניד םויסב

לכו ףועהו המהבה תרות תאז .ינא שודק יכ םישודק םתייהו..."
............
אמטה ןיב לידבהל .ץראה לע תצרשה שפנ לכלו םימב תשמרה היחה שפנ
............
,אי) "לכאת אל רשא היחה ןיבו תלכאנה היחה ןיבו רוהטה ןיבו
............
.(זמ-המ
............

רואית םויסב .השרפב םדוק רבכ רמאנ "הנחבהו הלדבה" לש הזה ןורקיעה
......................
:רמאנ השרפה תליחתב םיעוראה
......................

( 'י קרפ)"רוהטה ןיבו אמטה ןיבו לחה ןיבו שדקה ןיב לידבהלו"

ןורקיע אוה ונתשרפב תונושה תוישרפה לכ ןיב רשקמה-טוחה יכ ,ןכ םא הארנ
איה ,השודקלו תורהטיהל ךרדהש ,הז ןורקיע ונדמלמ ,הרואכל .הנחבהה
ינבמו םירוהט-אל םיטקיבואמ "קותינ" ידי לע ,תישיא תורהטיה ידי לע
ינשכ הארנש המ לע הומתל שי ,תאז רואל .התואנה הרהטה תמרב םניאש םדא
.טרפב ונתשרפבו ללכב תודהיב םירתוס תודוסי

הדפקהה תעבונ הז דוסימ .תורהטיה םשל "קותינה"ה דוסי אוה דחאה דוסיה
דוריפל חרכהב םרוג אוהו ,המודכו תורשכ יניד לע ,הרהטו האמוט יניד לע
הירוטסיהב תונוש תופוקתב ןכאו .ךכ לע דיפקמ ונניאש ימ ןיבל וניב
תוצובק ןיב תויתרבח תונחבהל םימרוגכ ושמיש ולא םיניד ,לארשי םע לש
"ץראה םע"ל "רבח"ה ןיב יאמד תכסמב הנשמה הלידבמ לשמל ךכ .םעב תונוש
[1].רשעמ ינידל תעגונה הכלהב הדפקהה תמר יפ לע

תומלעתה תשרוד תודחאה .תודחאה דוסי אוה ונתשרפב ןיעל רכינה ינשה דוסיה
ונתשרפ תליחתב [2].הדפקה לש תונוש תומרמו ,םעב םיימינפ םידוגינמ
תכונחב דחאכ םעה לכ לע הניכשה תארשה תראותמ רשאכ יתודחאה דוסיה שגדומ
לא 'ה דובכ אריו" :גכ 'ספ ט קרפב הניכשה תדירי תראותמ ךכ .ןכשמה
שדקמה דוסי לעו .שיאל שיא ןיב הלידבמ הנניא הניכשה תדירי ,"םעה לכ
םיגציימ הניכשה תארשהו שדקמה [3]."םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" :רמאנ
קידצה לע ,לארשי לעו ןהכ לע ,םעה ללכ לע םילחה ,םידחאמ תודוסי ןכ-םא
הסיפתל תדגונמו הנוש הסיפת הרואכל גיצמ הז דוסיו ,דחאכ םעבש עשרהו
.תנחבאמה

לע איה השודקה תולעמב תולעל הנוכנה ךרדה םאה :הלאשה אופא תלאשנ
לידבהל") ומצעל דחא לכ לש תיטרפה השודקל הגאדו תישיא תורהטיה ידי
תודחאה תסיפת ךותמ ,"תיביטקלוק" תורהטיה ידי לע וא ,("רוהטל אמטה ןיב
םימילשמו םימרות ,וללה םידגונמה תודוסיה ינשש המדנ ?םעה ללכ לש
.הז תא הז

תא קר ליכמ ונניא אוה יכ הארנ ,ןכשמה תכונח תרטמ רואיתב ןייענ םא
רואית ךותב םילפוקמ וללה םידגונמה תודוסיה ינשש אלא ,"דחאמ"ה דוסיה
:השרפה תליחתב תרכזומ תחאה המגמה .ונתשרפ תליחתבש ןכשמה תכונח סקט
יפל [4]."'ה דובכ םכילא אריו ושעת 'ה הוצ רשא רבדה הז השמ רמאיו"
וניארש יפכו ."לאה םע רשק" תריצי ,הניכשה תארשה איה הרטמה ןאכ רומאה
תדיריש ןייצל יאדכו) ליעל אבוהש קוספב ראותמכ ,םייקתה ןכא רבדה ,ליעל
.(תמייוסמ הווצמ עוציבל ןאכ תכמסנ הנניא הניכשה

לא השמ רמאיו" :ןכמ רחאל תרכזומ ןכשמה תכונח לש היינשה הרטמה
השעו םעה דעבו ךדעב רפכו ךתלע תאו ךתאטח תא השעו חבזמה לא ברק ןרהא
,קוספה טשפמ םידמל ןכאש יפכ [5]."'ה הוצ רשאכ םדעב רפכו םעה ןברק תא
.ללכה תרפכ םג ומכ ,דיחיה תרפכ איה הז קוספב תירקיעה הרטמהש ירה
הלא לומ הרפכל םיכוזה הלא .םדאה ינב ןיב תונחבה רצוי "הרפכ"ה דוסי
הרפכב - רופיכ םוי לש ומוציע .תונברקה תדובעל דומצב עיפומ ,םניאש
רומא .השודקל אוה הכוז ופוסב קרש ינחור ץמאמ םדאהמ שרוד - הרהטו
אלא ,הניכשה תארשהכ ינללוכו יביספ דוסי ונניא "הרפכ"ה דוסי ,התעמ
.יביטיזופ ינחור ץמאמ לש רצות

ןיב) תונחבהה לכ רחאל ,ונתשרפ ףוסב העיפומ "םישודק" תויהל השירדה
ההובג המר .('וכו לכאנ-אלהו לכאנה ןיב ,שדוקו לוח ןיב ,רוהטל אמט
ץמאמו "הרהט" ,"הרפכ" תשרוד איה .ילאודיודניא ןיינע איה "השודק" לש
לע תולעל ידכ תקפסמה השודקה תגרדל עיגה השמ קר ,הרות ןתמב .ינחור
,ןכאו .םינוכיס הב שיו ,תישיא המישמ איה השודקב-הלעמ-היילע .רהה
רשאכ ןכש [6] ,םימעפ רפסמ הנכסה טנמלא םיקוספב שגדומ הרות ןתמב
יהוז השמ רובע .הנכסה טנמלא טלוב השודקה תולעמב תישיא היילעב רבודמ
הרקמב השעמל היה ןכא ךכו .תוומ-תנכס וז םעה רובעב ךא ,תבגשנ היווח
.ונתשרפב ןורהא ינב לש יגארטה

הרפכה תדובע"ו ,דחמ "הניכשה תדירי" לש וללה תודוסיה ינשש ךכל זמר
,(ינויער ןפואב תוחפל) המ-תדימב םידגונמ תודוסי םה ,ךדיאמ "שדקמה תיבב
אל ,רואיתה יפל םש - המלש ימיב הניכשה תדירי רואיתב תוארל ןתינ
וליאכ גצומ ןיינעה .הניכשה תדירי בקע שדקמה תדובעב ךישמהל ולכי
[7].שדקמה תדובע ןיבל הניכשה תדירי ןיב דוגינ שיש

תועצמאב איה השודקה תולעמב היילעל הנוכנה ךרדהש הארנ ,השרפה ישגדה יפל
.לכל-הוושה-ךרדה תועצמאב אלו ,הלדבההו הנחבהה ךרד לע ,תישיאה הרפכה
.יביספ-יביטקלוק אלו ,יביטקא ,ילאודיודניא קבאמ איה ךכל הנוכנה ךרדה יכ הארנ
,הניכשה-תארשה תעשב ומכ ,לאה תנתמ קר תויהל הלוכי הנניא תיתימאה השודקה
האמוט תוכלה םויק לע הדפקהה רחאל קר .טרפה תדובעב םג היולת איה אלא
שי ,ךא ."השודק"ה תלעמל עיגהל ןתינ ,התואינ הרפכ לע הדפקה ,הרהטו
.ללכה תולעתה לש רושימה לע םג תינבנ תישיאה תולעתהה יכ ןאכמ דומלל
ונדמלל ,םייתודחאה תודוסיה תא ,ןכשמה תכונחב ,הליחתמ הגיצמ ונתשרפ
הלוכי "הניכשה תארשה" .תיטרפה המרב השודקה לא םכותמ תולעתהל ןתינ יכ
השודקה תולעמב תולעתהב הז עויס .דיחיו דיחי לכל הארשה רוקמכ שמשל
ללכל םינתינה ,לארשי יגח .ללכהמ קלח ותויהמ ,לאה תנתמכ דיחיל ןתינ
לכ רובע הארשה רוקמכ שמשל םילוכי ,םעה תא דחאמה יגיגח עוראכ םעה
םג :ףיסוהל שי ךא .השודקה תולעמב תישיאה ותומדקתה ךרוצל דחאו דחא
תניחבב ויהי םעה לכ יכ איה הפיאשה רשאכ ,םעה תודחא איה תיפוסה הרטמה
.ומצע תוכזב וז הגרדל הלעתי דיחיו דיחי לכש רחאל ,"םישודק"

הניכשה תארשה ."לאל הבריק" לש תונוש תומר ןנשיש םידמל ונאצמנ ,םוכיסב
לש תחא המר תנייצמ ,(תיארקמה הירוטסיהב תורופס םימעפ השחרתה רשא)
"םימש-תנתמ" תניחבב איה וז אלא ,טרפה תדובעב היולת הנניא רשא ,"הבריק"
לוכי דיחיה .החמשו גח יעוראב ללכ-ךרדב םהל תקנעומה ,לארשי םע לכל
לוכי דיחיה ךא ,אמלעב םיחמשמ-םיינומה-םיעורא לאכ םהילא סחייתהל
"תורהטיה"ו "הרפכ" םיגשומה ,םרב .תישיא-תינחור תולעתה םשל םהב עייתסהל םג
.תישיאה ותדובעו טרפה תוגהנתהב היולתה ,"הבריק" לש תרחא המר םינייצמ
ואישבו ,םינוכיס הב שיו ,השק תישיא תורהטיה תדובע הנשי הרפכה ךילהתב
[8]."השודק"ה תגרדל םיעיגמ הנחבהה ךילהת לש

:תורעה

.ב קרפ םש אתפסות הארו ,ךליאו ג הנשממ ב קרפ ,יאמד הנשמ :האר .1

,הרהטו האמוט ינידל תועגונה תודפקהב לקהל ל"זח וצלאנ לשמל ךכ .2
הנשמ :האר ,םילשוריב לגרל היילעה יעוראב ףתתשהל םעה ללכל רשפאל ידכ
האר דחוימב ,א"ע זכ - א"ע וכ םש ילבב ;ךליאו ו הנשממ ג קרפ ,הגיגח
.םש יול ןב עשוהי 'ר לש ותשרד

היהי קוספה יכ היה שקבתמש ,אוה קוספה ריבחתב ינושלה ישוקה .ח הכ תומש .3
האר .םעה תודחא אשונ תשגדהל ישוקה שרדנ הז םעטמו ."וכותב יתנכשו" :חסונמ
,ב"נשת םילשורי תרודהמ ,רשכ מ"מ ברה לש "המלש הרות"ב רתא-לע םישרדמה ףסוא
.אכ-זט 'מע ,המורת תשרפ ,ה קלח

.ו ט ,ונתשרפב .4

.ז קוספ ,םש .5

:םיקוספ םש הארו ,"תמוי תומ רהב עגנה לכ" :בי קוספ ,טי תומש לשמל האר .6
.דועו ,דכ-אכ

'ה דובכ אלמ יכ ןנעה ינפמ תרשל דמעל םינהכה ולכי אלו" :קוספה ירבדכ .7
.(אי ח א"למ) "'ה תיב תא

םירואית םהש שדקמה תוכונח לש םירואיתה ןיב ןיחבהל ילוא ןתינ ונירבד יפל .8
רדוקו יניצר יפוא אשונה ונתשרפבש רואיתה ןיבל ,גנועו תויגיגח יאלמ ,םיחמשמ
שדקמה תכונח תפוקתל .גי םשו ;ד ג ארזע ;א"י-ג ח א םיכלמב םירואיתב ןייע)
ןוסאה .(חיק-זיק 'מע אנהכ תרודהמ ,טנ-בנ ד א םיבכמ האר ,םיאנומשחה ימיב
ןורקיעל םאתהב .םירואיתה ןיב םילדבהה תא בטיה שיחממ ,ונתשרפב אוהיבאו בדנ לש
אל ,ןכשמה תכונח לש עוראב יכ קיסהל שי ,ליעל ונחסינש ,ונתשרפ לש יללכה
עוראכ ספתנ אל עוראהו ,(הניכשה תארשה) םלוכל-הוושה הבריקה תמרב בותכה קפתסה
.השודקה תולעמב טרפה לש תישיאה תומדקתהל סיסבכ ספתנ עוראה .אמלעב "חמשמ"
תורפכתהב "הדימה תא ורבע" רשא ,אוהיבאו בדנ לש ןוסאה תא ןיבהל ןתינ הז עקר לעו
,אמלעב יגיגח-ינומה עוראכ ספתנ עוראה ,שדקמה תוכונח ראשב ,תאז תמועל .תישיאה
.תישיא הרפכו תולעתהל סיסבכ אלו