ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

178 רפסמ

ז"נשת ,שדוחה תבש ,ינימש תשרפ

הדיסחה

ירס ןורי

תיברעל הקלחמה
.(טי אי 'קיו) "הדיסחה תאו... ףועה ןמ וצקשת הלא תאו"

הרכזנ ("האר" תשרפב ןכו) ונתשרפב ונמנש הליכאב םירוסאה תופועה ןיב
(Ciconia ciconia) הנבלה הדיסחה םע "הדיסח"ה ההוזמ םויכ .הדיסחה
.'אינוגיצ'כ התוא ההיז ןכ םג ,רתא לע י"שר .ונצראב דואמ רכומה ףועה
.'רקצ'כ "הדיסח"ה התהוז םייניבה ימי לש םייברעה ארקמה ימוגרת בורב
,חאנ'ג ןבא הנוי 'ר ,'ריספת'ה - הרותל עדונה ומוגרתב ןואג הידעס בר
םירחאו ןאקרפ 'גרפלא ובא ,ילע ןב תפי לש םייארקה םימוגרתה וליפאו
"הדיסח"ה תא םגרת ג"סר יכ ןיוצי .'רקצ'ה איה "הדיסח"ה יכ ורבס םלוכ -
:תרחא הרוצב ארקמב םירחא תומוקמב

יתלא אההבשא אמו האדחלאו' - (זי דק 'הת) "התיב םישורב הדיסח"
...............
.[םישורבב םהיתב רשא הימודו 'האדח'ה=] 'ה'תורבלא יפ אהתיב
...............
'יזאבלאו אדחלא שיר וא' - (גי טל בויא) "הצנו הדיסח הרבא םא"
...............
.[ץנהו 'אדח'ה תרבא וא=]
...............

.'ראיוטלוו' שריפ ט ה הירכזב :הדיסחה יוהיזב יבקע וניא י"שר םג
ירהש ,םגרתמכ ונרק תא הלעמ קר הרותל ומוגרתל ג"סר לש ותודימצ יא
,ובלמ הדב אל ונתשרפב ורכזנש תופועה תומש תאש אוה תומסרופמה ןמ
:ומצע לע אוה דיעמש יפכ - ויתוברמ םלביק אלא

טרפ לכ ירה...ונלבקש יפכ תופוע םירשעה ולא ונמגרתש פ"עאו
...............
הזו אוה הזש רוריבב םיריכמ ונייה אל ונידיל אובי ולא םהמ
...............
םימעפ עברא והנימל םהב רמאנש ולא םירשע ןיב שיש ןכש לכו ,ומש
...............
םירשעה ולא ללכב ןניאש םירוסא םירחא םינימ ןאכ דוע שיש עמשמש
...............
,ד"משת םילשורי ,הרותה לע ןואג הידעס וניבר ישוריפ ,חפאק 'י)
...............
.(4 הרעה ,בכק 'מע
...............

ילולימ םוגרת תוארקמה ראשב םגרתל ביוחמ ומצע ג"סר האר אל ךכיפל
איה םילהתבו בויאב המגרותש ('אדח' וא) 'האדח'ה .ןיינעה יפל אלא
ןיא ךכ וא ךכ .גי די םירבדבש "היד"הו ,די אי ארקיוב הרכזנש "האד"ה
.רחא סרוד ףוע אלא ,םויכ לבוקמכ ,דוסחו ןבל ףוע ,ודידל ,"הדיסח"ה
:"הדיסח"ה לש הרשפ לע תוהתל הסנמ ןילוחב ארמגה

השועש ?הדיסח המש ארקנ המל .הנבל היד וז הדיסחה :הדוהי בר רמא
...............
.(א"ע ,גס ןילוח) היתורבח םע תודיסח
...............

"הדיסח"ה לש המש ןורזגל ארמגה ירבד תא לבקל חרכה לכ ןיא ,םרב
;תירבעמ רזגנ ןכא המש םא ןוחטיב לכ ןיא ,תישאר .אמלעב אשרדכ םא יכ
,Ciconia ciconia-ל רשאב םג ,תינש .תרחא תימש הפשמ אקוודש ןכתי
תאצוי 'תודיסח' לע םירומה םינמיס לכ ןיא ,"הדיסח"כ םויכ ההוזמה
איה תיברעה ןושלב 'רקצ'ה תארוה ,התמועל .היתורבח םע הגהנמב ןפוד
ימיב ושמישש םיסרודה יגוס לכ תוברל ,דוצל ןתינ ותועצמאבש ףוע לכ
ןימל 'רקצ' םשה דחייתנ ,םדוק רומאה תורמל .תוראיזבה טרופסב םדק
Falco ) םידייצה זב אוה אלה םייזבה תחפשממ םויה יסרוד תרדסמ םייוסמ
ירפסב ."תאירקצלא" תיברעב היורק םייזבה תחפשמ לכ השעמל.(cherrug
:'רקצ'ה לש םידחא םינימ םיראותמ םייניבה ימימ םייברעה תוראיזבה
ירוזאב ןכושה - םודא ;תוירבדמבו םירהב יוצמה הבורמ ונבולש - םוחש
קורי-בוהצו ;םייאו םי יפוח ,םימ יווקמ ירוזאב יחה - רוחש ;תולפשבו רושימ
:וילע םיפסונ םיטרפ םיאבומ ןכ ומכ .(רתויב רידנ) קוריל הטונ ובגש
תוראיזבה ףנע היה סאבע תיב יטילש ימיב .ויתונוכתו ונוזמ ,ולקשמ ,ולדג
תוצופנה ויתולחמ תודוא טרופמ רואית אוצמל ןתינ יכ דע ךכ לכ חתופמ
.ןהב לופיטה יכרד לעו 'רקצ'ה לש

Ciconia ,דחאה :םינפ ינש ארקמב הדיסחה לש היוהיזל ,רבד לש ורצק
.סרודה ףועה , Falco cherrug ינשהו ,הדוסחה רופיצה ,ciconia