ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

200 רפסמ

ז"נשת ,םיטפוש תשרפ

םירצמב הבישיה רוסיא

ןמטיל לאכימ ר"ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה


.(זט זי 'בד) "המירצמ םעה תא בישי אלו םיסוס ול הברי אל קר"

םיגלדמ םא .לארשי תוצופתב רתויב םימודקה ןמ אוה םירצמב ידוהיה בושייה
אוה הז ץוביק לש ותישאר ירה ,תומש רפסב תרפוסמה דובעשה תפוקת לע
החצר ,לבבל העינכל הדגנתהש םירשוק תצובקשכ ,ס"הנפל תישישה האמה ןמ
תיב ןברוח ירחא ץראב טולשל םילבבה י"ע הנמתנש ,םקיחא ןב הילדג תא
[1].םירצמל ,ץראב הרתונש ,הדוהי תיראש הדרי םידשכה תבוגתמ דחפמ .ןושאר

אצוי לעופ םירקמה בורב םה םוקמב ידוהיה זכרמה לש ותחירפו ולדוג
םידוהיה ואצמ יטילופ וא ילכלכ רבשמ תעב .לארשי ץראב וררשש םיאנתה לש
.םירצמו לבב - הירופה תשקה לש תווצקה יתשב טלקמ

יפוליחו םיינידמה םיאנתל םאתהב תואגו לפש תופוקת ויה םירצמבש הלוגל
יטסינלהה ןוטלשל רובע ,ס"הנפל תישישה האמב סרפ ןוטלשמ לחה ,םישבוכה
ס"הנפל הנושארה האמהמ ץנזיבו אמור ךרד ,ס"הנפל תיעיברה האמב ןווי לש
דע ,תונושה ויתולשוש לע ימלסומה ןוטלשל ןאכמ .תיעיבשה האמה דעו
,ןושארה םילס ינאמ'תועה ןאטלוסה ידיב םירצמ השבכנ (1517) ז"ער תנשבש
.(ד טי 'שי פ"ע) "םב לשמי ז"ע ךלמו" ךנמיסו

:םיבושח םיטרפ רפסמ ןייצל יואר ,תינאמ'תועה הפוקתל המדקש הפוקתה ןמ
הלובגב (הניטנפלא) בי ריעב תידוהי תיאבצ הבשומ המייקתה תיסרפה הפוקתב
לש ןושארה םוגרתה םלשנ תיטסינלה-תינוויה הפוקתב ;םירצמ לש ימורדה
.(הטניגאוטפס) םיעבשה םוגרת אוה תינוויל ך"נתה

אצמנ ו"טה-'טה תואמב םירצמב םידוהיה תודלות לע בושח יתורפס רוקמ
בושייה לע םיניינעמ םיטרפ .ט"יה האמב התלגתנש תיריהקה הזינגה ףסואב
הידבוע 'ר ,הנשמה ןשרפ ונל רסומ יכולממה ןוטלשה יהלשב םירצמב ידוהיה
[2] .(1488) ח"מר תנש תישארב םירצמב רקיבש ,ארוניטרבמ

"ת"ואפה עבראמ" תחאל םירצמ הכפה ,לגוטרופו דרפסמ םידוהיה שוריג רחאל
ףסוי 'ר ,ריהקמ ידוהיה יאקינורכה לש ונושלכ םישרוגמה ודדנ ןהילאש
םבור ,םימכחה ילודג םירצמב וזכרתה ז"יה-ז"טה תואמב ,ןכאו .ירבמס
,ר"בירה ,רקשא לא ם"רהמ ,ז"בדרה :ומכ ,םהיצלח יאצוי וא דרפס ישרוגמ
לאלצב 'ר ,ורטשאק בקעי 'ר ,שודקה י"ראה ,צ"חר תנשב תפצב הכימסה שדחמ
יכדרמ 'ר ,ןוזיואג ריאמ 'ר ,יסופכ םייח 'ר ,ולש אתגולפה רבו יזנכשא
.םירחאו ,יולה םהרבא 'ר ,ונבו יולה

,ויתורודל םירצמב ידוהיה בושייה תופיצר לש תאז תירוטסיה תואיצמ
יתכלהה רוסיאל הריתסב הרואכל תדמוע ,הנידמה תמקה רחאל דע הכשמנש
םיקסופה לודגכ לודג ונל ימו [3];החכותבו חלשב תשרפבו ונתשרפב עיפומה
אוהש ךות ,רבדב רוסיאשי יכ עבוק ומצע אוהו ,םירצמב בשיש ם"במרה
[4].הרותבש תורוקמה תשולשל ('ב השרפ ,חלשב 'רפ אתליכמה יפ לע) הנפמ

יארתבו יאמק - םיקסופה תורפסבו ל"זח תונשרפב תובר רבכ הנודנ תאז היעב
עיבצהל אלא ,ןוחטל ןוחט חמק ןאכל ונאבה אלו [5],ובתכנש םירמאמב ןכו
,חטשב תואיצמהו קחדה תעש ומכ ,םיקומינשכ ,ועצוהש תונורתפ המכ לע
.הנודנה תואיצמה לא התמאתהו הכלהה שוריפ לע ראשה ןיב ועיפשה

לבא ,םירצמב עקתשהל אלא הרותה הרסא אלש ,םיריבסמ םיקסופהמ הברה
ןכו..." :(י"פ ףוס ןירדהנס ימלשוריב ארמגה יפ לע) הרתוה יארע תבישי
,רזוח תא ןיא הבישיל ,'דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל' רמוא אוה
."ץראה תא שובכלו איטמקרפל ,הרוחסל תא רזוח

המכ וכמס המ לע המת ,ב"יה האמב ת"ר לש וידימלתמ ,ץיממ רזעילא 'ר
ונתשרפב קוספה לש אפיסה יפ לע ץרתמ אוהו ?םירצמל וכלהש םיבוט א"נב
[6]."רתומ תוצרא ראשב לבא םירצמל לארשי ץראמ בושל אלא בותכה רסא אלש"
,י"אל ריעצ ליגב עיגהש ,דרפס ישרוגממ ,(ז"בדר) ארמז 'ן דוד 'ר
.תומוקמ רפסמב ונלש היעבל סחייתמ ,ארתאד ארמל היהו ,םירצמל דרי כ"חאו
וצורית תא החוד אוה רתא לע ם"במרה לש םיכלמ תוכלהל י"כב ושוריפב
םירחאה םיקוספה ינש םע בשייתמ וניא הז רבסה יכ [6],םיארי רפס לעב לש
רבסהל רזוח ז"בדרה .לולסמה - "ךרדה" ןיינע תא םיריכזמ םניאש ,הרותב
:הרתוהש תיערא הבישי לש

כ"חאד ג"עאו ,הרוחסל אלא עקתשהל ודרי אל הליחת םידרויה לכו
............
לוטלטה חרוט ינפמו ,אמלעב ארוסיא אלא ואל ןאכ ןיא ,ועקתשנ
............
.הז רוסיאל וששח אל תומוקמה ראשב תונוזמה חוויר טועימו
............

אפור היה יכ ,ןכ תושעל סונא היה אוה ,םירצמב עקתשהש ם"במרל רשאבו
.םירשלו ךלמל

ימעטב קסועה דוד תדוצמ ורפסב ליעל ונאבהש םירבסהל רזוח ז"בדרה
.העיריה תא ביחרמו ס"דרפ יפ לע תווצמה

לבא ,םירצמל לארשי ץראמ בושל אלא רוסיאה ןיאש ,ש"מ יתיארו
............
ורמאש ימ םגו .הז רתיה לע ךומסל יואר ןיאו .אל תוצרא ראשמ
............
םינכושה תוליהקל (ם)עט תתל אלא ורמא אל (ל"מ ,ץיממ רזעילא 'ר)
............
עקתשהל יתעד היה אל לבא ,תובר םינש ,םש יתנכש בתוכה ינא םגו .םש
............
ימו .דאמ דע השקי"א תבישיש יפל ,הדמללו הרות דומלל אלא ,םש
............
[7]?תוירבל ךרטצי אלש הב דמעל לכוי
............

.תפצב דובכ ותחונמו ,ץראל וימי בורעב רזח ז"בדרה

הבושתב ןיינעל שרדנ ,גוצרה יולה קיזייאקחצי ברה ,י"א לש ישארה הבר
םאה" ,היינשה ע"החלמ םויס רחאל תועובש השולשכ ,ה"שת ןויס ט"יב בתכש
,ןבומכ ?"ןיכודש לש ןינע ללגב םינש שולשל םירצמל י"אמ תדרל רתומ
,הלאשב לפלפמו ךלוה אוהש אלא ,תיערא הבישיב רבודמ יכ ,ריתה גוצרה ברה
ןיינעל םיווש םיאליגה לכ אל ירהש ,"יערא תבישי" לש ןמזה תרדגה יהמ
,(א"ע חל) אמוי תכסמל א"בטירה לש וישודיחל ברה הנפמ ןכ ומכ .הז
.ירוקמ קומנב ראשה ןיב םירצמב הבישיה תא א"בטירה ץרתמ םש

לע םייורש לארשיש ןמזב אלא אוהה רוסיאה ןיאש ,רתוי ןוכנהו
............
,ץראה יוצק לכב םיחדנ תויהל ונילע רזגנש הזה ןמזב לבא ,םתמדא
............
ץראה ןמ תעדמ תאצל אלש אלא רוסיא ןיאו ,אוה דחא ץראל הצוח לכ
............
.ץראל הצוחל
............

יטירבה טדנמה יהלש ,ולש ותפוקת תא רידגהל ךיא גוצרה ברה טבלתמ ןאכו
.היבוברעב םישמשמ יטירבה "לעמה רפס" לש ולצו המוקתה תורואשכ ,לארשי ץראב

דתי הזיא בוש ונל שיש ,ןויכ ,הרואכל קפתסהל שי ז"הזב והימו
............
ש"ע ישילשה=) ןבלה רפסה לטבתנ אלש ןמז לכ כ"פעאו ,ונשדק ץראב
............
םעטה גהונ ילוא ,ןאכ תולגב ןיידע ונירהו (ל"מ ,דלנודקמ םלוקלמ
............
[8].א"בטירה לש
............

םינושה םיצוריתהו םירצמב הבישיה רוסיאב הבורמה ןוידה םצע ,םוכיסל
הברה דירטה הז רוסיא יכ ,ד"נעל חיכומ ,ןאכ ואבוה םקלח קרש ,ונתינש
תמייק תואיצמ םע דבעידב המלשהכ ואב ונתינש םיצוריתה .הכלהה ימכח תא
אד ןוגכ לעו [9] ."הב דומעל לוכי רובצה בור ןיאש הריזג" תניחבב
ןב ,י"א לש היפרגופוטב םירקוחה ינושארמ ,יחרפה ירותשא 'ר בתכ רבכ
:ד"יה האמה

ןיא ןימסרופמ ןירוסיא המכ אצמנ וניתונועב םויהש ,ינא רמואו
............
םושמ אלא רתה לש םעט ןבור לע רמול ןיאו ,בל לע םימש םעה בור
............
רודש אצמנ ...ןיואל השלש רבועש םירצמ ץראב רדה ןכו ...ןל םיק
............
אצויכ ןירוסיאב םהל רבדה ררבומשכ ,וימכחו רוד רוד ,ויסנרפו רוד
............
תעשב ,ל"ז םימכח והורסא ורובעבש רוסיאה תביסל שוחל ןיאש ,ולאב
............
[10].ותוא ןיריתמ קחדה
............


:תורעה

.דמ-אמ 'רי ;וכ-בכ הכ ב"למ (1
.124-113 'מע ,1971 ג"ר ,י"א תורגא ,(ךרוע) ירעי 'א (2
.חס חכ 'בד ;גי די 'מש ;זט זט 'בד (3
.ומ הוצמ ,ת"ל קלח ,תווצמה רפס ;ח-ז ,ה םיכלמ תוכלה ,הרות הנשמ (4
,ןרוג 'ש ;אפ 'ס ,ם"שת ,םילשורי ,ג"ח ,תעד הוחי ת"וש ,ףסוי 'ע (5
,ןמטיל 'מ ;14-4 'מע ,א"משת ולסכ ,א ץראה ירפ ,"םירצמב רוקב ןינעב"
ןוטלשה תישארו תיכולממה הפוקתה יהלשב םירצממ לארשי ץראל תוילעה"
יבר" ,ןילבה ז"ש ;2 הרעה 47 'מע ,(ב"משת) 23 הרדתק ,"ינאמו'תועה
םילשורי ,היצטרסיד ,"ורוד ינבו םידרו תנג ת"וש רבחמ יולה םהרבא
.3-1 תורעה ,2-1 'מע ,ג"משת
.טש 'יס ,ב"נרת ,אנליוו ,םיארי רפס (6
,ד"ח ,ז"בדר ת"וש ןכו ,ב"צקת הוצמ ,ת"כרב ,אווקלאז ,דוד תדוצמ (7
םיאיבמ אל ז"בדרה תא םיטטצמה לכש חכשתו קוד .גע 'יס ,ת"יב ,ונרוויל
.ההמתא ,דוד תדוצמ ורפסב העיפומה הייחדה תא
םייח ,ונב .בי 'יס ,ג"שת םילשורי ,א"ח ,ע"הא ,קחצי לכיה ת"וש (8
הלאשב רבודמ אל יכ ,אתשה טבשב ה"כ םויב תינופלט החישב יל רסמ ,גוצרה
.תיתחפשמ
.גי 'יס ,ו"טשת םילשורי ,א"ח ,רשבמ לוק ת"וש ,הטאר 'מ (9
םילשורי ,תובשייתהב הכלהל ד"מהיב ירבח 'צוה ,"חרפו רותפכ" רפס (10
.ופ ,בפ-פ 'מע ,ה קרפ ,ד"נשתעדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה