ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

518 רפסמ

ד"סשת ,הרות תחמש

הרותה לע לארשי לש םתלעמ תוחולה תריבש
ם"במרל הרות הנשמ לע ידיסח שרדמ

בילטוג בקעי ברה

היפוסוליפל הקלחמהתיתדה הירוטסיהב םישקה תוערואמה ןמ איה תוחולה תריבש
תויונשרפל חתפ החתפ השמ לש הפירחה ותבוגת .לארשי םע לש
[1].'ה דבע לש תיטמרדה ותטלחהל תונוש תויוסחייתהו תובר
'לארשי לכ יניעל השמ השע רשא' הרותה לש ןורחאה קוספה
.תוחולה תריבשל י"שר יפ לע סחייתמ ,(בי :גל 'בד)
רובשל השמ לש ותטלחה תא בויחב האור ,ל"זח יפ לע ,י"שר
םוקמב םירישעו דחא םוקמב םיינע י"שר ירבד .תוחולה תא
:י"שר בתכ (א :דל 'מש) אשת יכ תשרפב .רחא


;תוחפשה םע ותסורא חינהו םיה תנידמל ךלהש ךלמל לשמ
ערקו הניבשוש דמע ;ער םש הילע אצי תוחפשה לוקלק ךותמ
ןיידע ול רמוא הגרוהל ךלמה רמאי םא :רמא ,התבותכ
,בר ברע ולא - תוחפשה ,ה"בקה הז - ךלמה …ךתשא הניא
[2].לארשי ולא - ה"בקה לש ותסורא ,השמ הז - ןיבשושהו


תוחולה תריבשב השמ לש ותנווכ התייה י"שר ירבד יפ לע
,ןוסרואינש לדנעמ םחנמ יבר .שנועמ םליצהלו לארשי לע ןגהל
,השמ לש והשעמב האור ,(מ"מר :ןלהל) 'ץיבבולמ ר"ומדאה
השמ לש שפנה תוריסמל יוטיב קר אל ,י"שר שוריפ יפ לע
.הרותה לע לארשי לש תונוילעל יוטיב ףא אלא ,לארשי ןעמל
הרותה תייחדל הביסה איה ,הרותה לע לארשי לש םתונוילע
.הרותה םויק תא החוד שפנ חוקיפש ךכלו לארשי ינפמ
הניחבמו ,תויזיפטמ תויושיכ הרותלו לארשיל סחייתמ מ"מר
םיבייח ןכ םא עודמ .הרותהמ רתוי ההובג הגרדמב לארשי וז
תימצעה םתגרד ןיב ןיחבמ מ"מר ?הרותה םויקב לארשי
.םיפוגב תומשנכ היולגה םתגרד ןיבל לארשי לש (תימינפה)
,לארשי לש תימצעה םתגרד תא הלגמ תווצמו הרות םויק
[3].ףוגב המשנ םתויהב םג ,"םצעה יוליג"

םושמ ,יקלח םויק אוה הזה ןמזב תווצמה םויק ,עודיכ
העפות םג .תיבה ןמזב אלא תוגהונ ןניא תובר תווצמש
תובר תווצמ םויקמ רוטפה .המוד חורב מ"מר האור וז
םויק לוע תא םהילעמ לקהל ,מ"מר יפל ,דעונ תולגה ןמזב
תריבש ןיעמ אוה תווצמה םויקמ יקלחה רוטפה .הרותה
.ךפהל אלו לארשי םע ןעמל תמייק הרותה .אטוז תוחול
הדיעמ המצע הרותה .תוחולה תריבשב הרותה תמתוח הז םעטמ
הכלה לע מ"מר 'שיבלמ' וז הפקשה .לארשי לש םתלעמ לע
ם"במרה ירבד הלא .תינשרד הקינכטב ,ם"במרל הרות הנשמב
:קיזמו לבוח תוכלה םויסב

לקהו םהמ דחא דמעו ,יושמה דבכמ רבשהל הבשחש הניפס
םהירחא ףדור ומכ הבש אשמהש ,רוטפ םיב ךילשהו האשממ
.םעישוהו ךילשהש השע הבר הוצמו םגרהל


תוידיסחו תוילבק תושרד לש ןכרדכ שממ וז הכלה שרוד מ"מר
:וירבד הלאו ,הרותה לע


ןושלבו …ףוגב השבלתנו הדריש יפכ המשנה לע הרומ 'הניפס'
ללגב ,רשא ,'םיבר םימב …תוינאב םיה ידרוי' בותכה
םילובלבהו תודרטה יוביר ,'םיבר םימ'ה דצמש הנכסה
אפוג הזבו …םיה ידרוי' ,הדירי ז"ה ,םלועה ינינעד
ז"ה תוללכבו …'םי'ה בצמו ךרע יפל תוגרד יקוליח שי
.תולגה ןמזל םייק [ה]יה ק"מהיבש ןמזה ןיבש קוליחה
לוכיש ךכ ידכ דע …רעוס םי תמגודב אוה תולגה ןמזש
תורבגתה דצמ יכ ,'רבשהל הבשח [ה]ינאה'ש בצמ תויהל
'יושמ' …תווצמו הרותה םויקב תושילח השענ ,םלועה ךשוח
םלועה ךשוח דצמש ןויכו …צ"מותד אשמה לע (םג) יאק
הניפס ומכ ,צ"מותד יובירה לכ םייקל י"נבל חכ ןיא
לקה' רעוס םיב 'יושמה דבוכ' קיזחהל תלגוסמ הניאש
אתוילעמל לקה תולגה ןמזבש ,ונייה ,'םיב ךילשהו האשממ
צ"מות ינינע יוביר םנשי ירהש ,צ"מותד אשמהמ ה"בקה
ולא תווצמש …שממ לעופב םמייקל רשפא יא תולגה ןמזבש
ולעתנו ורזח ולא תוצמש ונייה …אתוילעמל 'םיב ךילשה'
הזבו .יוליגמ הלעמלש םלעה [תנ]יחבב ,ןרוקמו ןשרשל
ןויכד …הרותהמ הלעמלש לארשי לש םתלעמ לדוג םיאור
ןכסמ הרותד יוביר רשאכ ,ירה …לארשי ליבשב איה הרותהש
הוצמו ,םגרהל םהירחא ףדור ומכ הבש אשמה' ,לארשי תא
,לארשי ליבשב איה הרותה ירהש ,םעישוהו ךילשהש השע ,הבר
[4].המל הרות לארשי ןיא םאו


,הכלהה םע ול ןיא רבד ם"במרל מ"מר סחיימש ןויערה
[5].לודגה רשנה לש ותבשחמל רז ףא אוהו

ם"במרל מ"מר לש דחוימה וסחי תא תנייפאמ וז השרד
השמ ןיב מ"מר ליבקה תומוקמ רפסמב .הרות הנשמ ורפסלו
תרותל ם"במרל הרות הנשמ ןיבו ונבר השמל ןומימ ןב
בתכנ הרות הנשמ רפס יכ איה מ"מר לש דוסיה תחנה .השמ
ותוא שורדלו ותוא שרפל ןתינ ךכיפלו ,שדוקה חורב
דומילל ףיטה מ"מר .רבחמה לש היולגה ותרימא יפ לע אלש
הרות הנשמב ימוי דומיל וידיסחל ןקית ףאו ,הקזחה דיה
לע רתי .(אינת ,'הת ,שמוח =) ת"תחה דומילל ףסונב
[6],יחישמ םביטקאכ ותוליעפ תא ראתל ןתינש ,מ"מר ,ןכ
[7].הלואגה זוריזב בושח ביכרמ הרות הנשמ דומילב האר
לארשי לש תימצעה םתלעמ הלגתת הלואגה ןמזב ,מ"מר יפ לע
."דח אלוכ" ה"בקהו םהש,תומש רפסב םישדח םינויע ,ץיבוביל המחנ :לשמל האר [1]
.425-435 'מע ,ד"משת םילשורי
.א ,גמ הבר תומש ;ל אשת ,אמוחנת האר [2]
ןילקורב ,דל ,תוחיש יטוקל ,ןוסרואינש מ"מר האר [3]
,א"נשת-תיודעוותה ,ל"נה ;224-217 'מע ,ה"נשת י"נ
.280-282 'מע ,ד"נשת י"נ ןילקורב ,ד
,ב"נשת י"נ ןילקורב ,ד ,ט"משת-תויודעוותה ,ל"נה [4]
.242-240 'מע
,קסופכו ףוסוליפכ ם"במרה ,רגניול בקעי :לשמל האר [5]
.89-88 'מע ,ן"שת םילשורי
הגהנהו תוגה "ןמזה םע תויחל" ,סוארק .י האר [6]
ר"ומדאה ןוסרואינש לדנמ םחנמ ברה לש ותנשמב השעמו הכלה
.א"סשת ןליא-רב ,רוטקוד תדובע ,שטיוואבוילמ
תנשמ לש תיטסינומרהה הסיפתה ,בילטוג בקעי האר [7]
ןליא-רב ,(השגהב) רוטקוד תדובע ,ד"בח תודיסחב ם"במרה
.ו ,א םיקרפ ,ג"סשת