ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

518 רפסמ

ד"סשת ,הרות תחמש

[*]"בקה לש ותויחצנ לע :"םדק יהל-א הנעמ"

ןיילק רדנסכלא ר"ד

הקיטמיתמל הקלחמה
ןולקשא תללכמו[1]"הרות הנשמ" ורפסב ם"במרה בתוכש ןושארה טפשמה
יוצמ םש שיש עדיל תומכחה דומעו תודוסיה דוסי" :אוה
ריכהל איה תידוסיו תיסיסב הווצמ יכ עמשמ ןאכמ ."ןושאר
דחאל תבשחנ ךרבתי ותומדק .ארבנ לכל ןומדק אוה 'ה יכ
המדקהב יעיברה דוסיכ תינמנ איהו ,הנומאה תודוסימ
:קלח קרפל

ןומדק אוה ,רומאה דחאה הז יכ ןימאנש אוהו - תומדקה
תויארהו .וילא וכרעב ןומדק יתלב ותלוז אצמנה לכו ;טלחהב
הרומ ,הזה יעיברה דוסיהו .תובר שדוקה יבתכב הז לע
.(זכ :גל 'בד) "םדק יהל-א הנעמ" :רמאנש המ וילע

דימת ןבומכו םייק היה דימת ה"בקה ,תלבוקמה הנבהה יפל
הטלחה לביק ותמכחו ונוצר יפ לע ךרבתי אוהו ,םייק היהי
לע םוקיה תא אורבל יפוס-ןיאה ןמזה לש םיוסמ בלשב
,םלועל דימתיש םינעוטה שי - הז םוקי .ויביכרמ לכ
הרקמ לכב [2].םיוסמ ןמזב םלעיי אוהש םירבוסה שיו
.דע ימלועל םייקתהל ךישמי ה"בקה

ה"בקהש הנעטה ירה ;םיטושפ הכ םניא םירבדה ,םרב
,"ןמז" היה דימת יכ החינמ םלועה דע םלועהמ יחצנ אוה
םירבוסה םיגוה שי :ןמזה תוהמל רשאב םיעד תומימת ןיא ךא
יתלב תיאמצע תרגסמ הווהמ ןמזה םתעדל .יחצנ ןמזה יכ
.הכותב תוערואמה לש םתושחרתה-יא וא םתושחרתהב היולת
,תוערואמב קודה רשקב רושק ןמזה יכ םירבוסה שי תאז תמועל
[3].םייוניש לש םרדעיהב ןמז לש ומויק תעדה לע תולעהל ןיאו
.ןמז םייק אל - ליעפ םוקי רדעיהב ,היינשה השיגה יפל
ןיא וב םג - יטטס םוקי ראותי םא וליפא ,וזמ הרתי
.ןמזה גשומל תועמשמ לכ

- סוטירקומד :אשונב ונד רבכ םינוויה םיגוהה
הווהתה אל ןמזה יכ רובס היה -וטסירא לש ותודע יפ לע
לבא .םיענ םה וב ללחלו םימוטאל המודב ,יחצנ אוהשו
וסחי תניחבמ ןמזב ןד [4]וטסירא :וילע קלוח וטסירא
[5].םימצעל םיסחייתמה "םירקמה" דחא תא וב האורו ,העונתל
תא דודמל ןתינ ותועצמאבש רבדכ ןמזה תא רידגמ אוה
עעונתמה ףוגהש ,רמול ןווכתה ךכב [6].ירפסמ ןפואב העונתה
ןמזה .ןמזב תודוקנל םג אלא ,ללחב תודוקנל קר אל עיגמ
וז תוכשמנהו ,העונתה הגישמ ןתואש תודוקנה רפסמ אוה
.הנומ אלא הנמנ אוה ןיא ךכ םושמ .וז ירחא

דחאה ןיאו ,הב קבדו העונתה ירחא ךשמנ ןמזה
םג הירחא תררוג העונתה תופיצר [7].ינשה ידעלב םייק
[8].ןמזה תופיצר תא
רמאנש המ לכ תא הבחרהב גיצהל םוקמה ןאכ ןיא
םיגוה םהב ,םינמזה לכמ םיפוסוליפ ידי לע ןודינב
תונושה תוסיפתהו תושיגה תא םכסל ןתינ םלוא ,םידוהי
:תוירקיע םיכרד שולש ןמסלו אשונב

תולת אלל ימצע םויק ול שיו תיאמצע תושי ונה ןמזה .א
[9],סוניטולפ לש ,םיירוגתיפה לש םתרבס תאז .תועפותב
לש [11],ובלא ףסוי בר לש [10],שקשרק יאדסח בר לש
[12].ןוטוינ לשו ואלילג לש ,ונורב ונדרו'ג
תועמשמ ול ןיא םלוא ,תיביטקייבוא הנוכת ונה ןמזה .ב
,וטסירא לש ,ןוטלפא לש םתרבס תאז .תועפותה ידעלב
תשיג םג וז תומיוסמ תומאתהב .ץינבילו ג"בלרה ,ם"במרה
.תינרדומה הקיסיפה
ןיאו םלועה תא ונתסיפת ינפואמ דחא אלא וניא ןמזה .ג
[13].טנק לש ותרבס תאז .יביטקייבוא םויק ול

:ןמזה גשומ תנבהב םג ילטוטסירא אוה וכרדכ ם"במרה
ה"בקה תומדק יכ קיידל רשפא ם"במרה לש ונושל ךותמ
,ויתוירב לכל ןמזב םדק אוה ונייהד ,אצמנ לכל סחיב איה
םלועה ןמ יחצנ םויק ה"בקהל יכ ןאכמ קיסהל ןיא לבא
םרטב תועמשמ לכ ןיא ןמזלש םושמ תאז [14].םלועה דע
[15]:ם"במרה בתכ םנמא ךכו .םוקיה ארבנ
דחא אצמי אלו ,הל [16]יבויחו העונתל חפסנ הרקמ ןמזה
לכשוי אלו ,ןמזב םא יכ העונת אצמת אל ,ינשה ידעלב ןהמ
העונת ול אצמת אל רשא לכ ןכלו ,העונתה םע םא יכ ןמז
.ןמזה תחת ללכנ וניא

תאז הלאשל ?ה"בקה לש ותומדק תא ןיבהל שי ןכ םא ךיא
[17]:רחא םוקמב סחייתמ ם"במרה

'ה ,הלעתי 'הל טרפ אצמנ לכ רמולכ ,ותוללכב םלועה
ודבל הלעתי 'השו ,רומגהו טלחומה רדעהה רחא ואיצמה
אלו לגלג אלו ךאלמ אל ,ותלוז המואמ ןיאו ,יוצמ היה
םהש יפכ וללה םיאצמנה לכ איצמהו .לגלגה ךותבש המ
,םיארבנה ללכמ ומצע ןמזה םגו .ןיאה ןמ ונוצרבו וצפחב
ענה ותואו .ענב הרקמ העונתהו ,העונתל חפסנ ןמזה יכ
אלש רחא היהנו ,שדוחמ ותעונתל חפסנ ןמזה רשא ומצע
רשא ,םלועה ארבנש םדוק היה 'ה םירמואש הזשו .היה
תוכשמהמ הבשחמב הלעיש המ לכ ןכו ,ןמז לע הרומ 'היה' תלמ
לכ ,ףוס הל ןיאש תוכשמה ,םלועה ארבנש םדוק ותואיצמ
ןמזה יכ ,ןמז תתימא אל ,ןמז ןוימד וא ןמז תרעשה הז
תורחשכ םיארבנה םירקמה ללכמ ונתעדל אוהו ,קפס ילב הרקמ
טלחהב אוה לבא ,תוכיאה ןיממ וניאש יפ לע ףאו .ןבולכו
וטסירא ירבד ןיבהש ימל ראבתמש יפכ העונתל יבויח הרקמ
.ותואיצמ תתימאו ןמזה רואיבב

העונתה ןיאו ,העונתה לש אצוי לעופ אוה ןמזהש רחאמ
תאירב ינפל ןמז לש גשומ םייק אלש ירה ,םוקי אלל תמייק
םיחנומב 'ה תומדקל סחייתהל רשפא יאש אצוי ןאכמ .םוקיה
םע םייק היה 'ה יכ ,אוה רמול רשפאש המ לכו ,ןמז לש
,םוקיה םע דחי הארבנ ןמזה תעפותש רחאמ .םלועה תאירב
שמתשהל אל ףאו ,האירבל םדקש המל סחייתהל תלוכי ונל ןיא
."האירבל םדק" גשומב

הרימא םוש רמול ןווכתמ ם"במרה ןיא וז ותשיגב
יוצמ" 'ה יכ ורמאב .לוכיבכ 'ה לש ותעפוה תישארל עגונב
לש ותומצעש דמלמ "יוצמ" ראותה יכ ןיבהל שי ,"ןושאר
אל - תואיצמה ביוחמ אוהש ןאכמו ,ותואיצמ איה ה"בקה
[18]:ראבמ םנמא אוה ךכ .יוצמ היהי אלש ראותי

ךכיפלו ,אצמנל הרקש הרקמ אוה תואיצמה [ללכ ךרדב]
הביס ןיאש המ לבא .אצמנה תוהמ לע ףסונ ןיינע אוה
ותואיצמו תואיצמה ביוחמ אוה - 'ה אוהו - ותואיצמל
,תאצמנש הל הרקש תומצע וניאו ,ותואיצמ ותומצעו ותומצע
תואיצמה ביוחמ אוהש ןויכ ,הילע ףסונ ןיינע התואיצמ אהתש
.דימת

רדעיה םלוא ,םוקיה תאירבל לוכיבכ המדק ה"בקה תואיצמ
תומדקב ונתסיפת לש תורשפא לכ ללוש האירבה ינפל ןמזה
.וז
לע םילח ןמזה יגשומ ןיא ןמזה ארבנש רחאל םג
'ה יראותמ תפסותה וא יובירה ,יונישה תלילש .ה"בקה
תבשייתמ וז תויטטס .תויטטס לש הדימ ול תסחיימ ויתונוכתו
[19].ה"בקה יבגל םילח םניא ןמזה יגשומ יכ ןועיטה םע


,תידינומיימ-ואינ איה תינרדומה הקיסיפה יכ ןייצל ןיינעמ
התישארש תילקיסיפ העפות איה ןמזה תעפות היפל רשאב [20]
גשומל ןכו ,ןמזה גשומלו - םלועה תאירב - לודגה ץפמב
[21],סיווייד .הז עוריא ינפל תועמשמ לכ ןיא ,בחרמה
ינפל היה המ" הלאשה תא הוושמ ,גניקוה ןפטס לש ומשב
,"?ינופצה בטוקל תינופצ אצמנ המ" הלאשל "?לודגה ץפמה
הקיסיפה יקוח תנבהב קר וניא ולא תולאשב לשכהש ריהבמו
.יגול לשכ םג אוה אלא


דומילב ונבול ןלהל םיאבומש תונויערהמ רכינ קלח [*]
.קזיא קחצי ר"ד ברה ידידי םע אתורבחב
.א ,א הרותה ידוסי תוכלה [1]
.זכ ,כ םיכובנה הרומ האר [2]
"Time cannot be disconnected :וטסירא הוושה [3]
from change, Physics, IV (xi trad. by Wicksteed
& Cornford), London 1929, p. 383.

.ד רפס ,הקיסיפ [4]
Substance vs. Accident [5]

Not :הוושה ןכו .IV, xi, 219b 3-4 הקיסיפ [6]

only do we measure the length of uniform movement
by time, but also the length of time by uniform
movement, since they mutually determine each other;
for the time taken determine the length moved over
(the time units corresponding to the space units),
and the length moved over determines the time taken.
(Physics, IV, xii, p. 399).
Time is neither identical with movement :הוושה [7]
nor capable of being separated from it. (Physics,
IV, xi, p.383).
Physics, IV, xi, 219b, 10. [8]
.תוינוטלפא-ואינה ידסייממ .נ"הסל 205-270 ,ינווי ףוסוליפ [9]
.7 ,ג ,תודאנא
.אי קרפ ,ב ללכ ,א רמאמ ,'ה רוא [10]
.חי קרפ ינש רמאמ ,םירקיעה רפס [11]
.Principia Mathematica לש ןושארה רפסב [12]
.7-4 םיפיעס I קלח ,I ,הרוהטה הנובתה תרוקיב [13]
הלגמה תלגמ ,אייח-רב םהרבא לצא רבכ העיפומ וז העד
ןיעב הארנו תעדה ךותב אלא אצמנ וניא אוהו" :6 'מע ,
."בלה
חיכונש יפכו וטסירא תובקעב ם"במרה תסיפת תאז [14]
I. Newton, ) ןוטוינ לש ותסיפת תא תדגונ וז הסיפת .ןלהל
The Mathematical Principles of Natural Philosophy
היהש ,Motte translation, London 1802, II, p. 311)
יחצנ [לאה] אוה" :בתכו ליעל הגצוהש יפכ ותטישל ןמאנ
דעו חצנה ןמ ומויק ,עדוי לכו לוכי לכ ,יפוס ןיאו
ריכמו לוכב לשומ .ףוס-ןיאל ףוס-ןיאמ ותוחכונ .חצנל
ןמזה אוה ןיא .םיירשפאה םישעמה לכו םיאצמנה לכ תא
אוה .ללחה לכב חכונו ןמזב דימתמ אוה לבא ,ללחה וא
לכב דימת ותואיצמ ידי לעו ,םוקמ לכב אצמנו דעל םייק
."ללחה תאו ןמזה תא אוה ןנוכמ ,םוקמ לכבו תע
,םיכובנה הרומ לש ינש קלחל הרשע שמחה המדקהה [15]
.ירישע קרפ ףוס יעיבר רפס ,הקיסיפ ,וטסירא תובקעב
.קנומ המלש לש תיתפרצל ומוגרת יפל ,יטנרהניא [16]
.גי ,ב םיכובנה הרומ [17]
.זנ ,א םיכובנה הרומ [18]
םילשורי ,םינויעו םירקחמ :ןמדלוג רזעילא הז לע האר [19]
ןיב הריתסה תא ם"במרה בשיימ ךכ .252-253 'מע ,ס"שת
הבושת תוכלה) םדאה לש תישפוחה ותריחב ןיבל 'ה תעידי
.(אכ-ו כ ,ג םיכובנה הרומו ;ה ,ה
המל ןוויכ ם"במרהש הדבועהמ בהלתהל יתנווכב ןיא [20]
םירקמ ףוריצב רבודמ .וירחא הנש תואמ הנומש הלגתהש
הינוגומסוקה ןיב דואמ לודג קחרמ שיש ןבומכו ,דבלב
.ןודינב םויה עודיש המ ןיבל ם"במרה לש היגולומסוקהו
ורמאמ .גולויבורטסאו ףוסוליפ ונהPaul Davies [21]
.(2001 ינוי) Prospect תעה בתכב םסרפתה