ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

390 רפסמ

א"סשת ,ערוצמו עירזת תושרפ

ןושלה תרימשו רובידה תשודק - םיעגנה תשרפ

ימרמע לאיחי

לאומש תעבג
,הרהטו האמוט ינידב תוקסועה ,ערוצמו עירזת תושרפב
םיקרפה ינשב ויגוסלו וינימל תערצה עגנ ןיינע עיפומ
.(םיקוספ 115) הבר תוכיראב ,די-גי

:תולאשה תולאשנ

?וילע רבדל התברה הרותהש הז עגנב דחוימ המ .1
,םיממוד םימצעב - תערצ ןוגכ הלחמ עוגפל הלוכי דציכ .2
תעבקנו תארקנה ,וז איה הלחמ וזיא ןכו ?תיבב וא דגבב
?ןהכה לש ויפ אצומ י"פע קר הלחמכ

תערצ תאמוט תוכלה) ם"במרה הנוע ולא תולאש יתש לע
םיתבבו םידגבב ,(ףוגב) רומאה יונישה הזו" :(י ,זט
תוא אלא םלוע לש וגהנממ וניא ... תערצ הרות ותארקש
."ערה ןושלמ ןריהזהל ידכ לארשיב היה אלפו

עגנ ותויה ללגב הז עגנ לע רבדל התברה הרותה ,ותעדל
ונממ יופירהש ומכ) תיעבט הלחמ וניא אוה .ונימב דחוימ
שנועכ סנ ךרדב האבה הלחמ אוה אלא ,(עבטה ךרד לע וניא
.ערה ןושל אטח לע

ורבדש לע הז עגנב וקל םימיוסמ םיגיהנמש ונל עודי
,השמ םה ולא םיגיהנמ .םירחאמ םבבל םר וא םירחאב הרס
:םיאבה תורוקמה י"פע תאז .והיזועו םירמ

:(ו-א ד 'מש) השמ לש ותערצ

ילקב ועמשי אלו יל ונימאי אל ןהו :רמאיו השמ ןעיו
אבה דוע ול 'ה רמאיו ... .'ה ךילא הארנ אל ורמאי יכ
תערוצמ ודי הנהו האצויו וקיחב ודי אביו ךקיחב ךדי אנ
.גלשכ

:(י-א בי 'מב) םירמ לש התערצ

רשא תישוכה השיאה תודא לע השמב ןרהאו םירמ רבדתו
הנהו להואה לעמ רס ןנעהו ...חקל תישכ השיא יכ חקל
.תערצמ הנהו םירמ לא ןרהא ןפיו גלשכ תערוצמ םירמ

:(אכ-זט וכ ב"יהבד ) הדוהי ךלמ והיזוע לש ותערצ


אביו ויהל-א 'הב לעמיו תיחשהל דע ובל הבג ותקזחכו
והיזוע ףעזיו ... תרוטקה חבזמ לע ריטקהל 'ה לכיה לא
החרז תערצהו םינהוכה םע ופעזבו ריטקהל תרטקמ ודיבו
ןפיו .תרוטקה חבזמל לעמ 'ה תיבב םינהוכה ינפל וחצמב
ערוצמ אוה הנהו םינהוכה לכו שארה ןהכ והירזע וילא
.'ה ועגנ יכ תאצל ףחדנ אוה םגו םשמ והולהביו וחצמב
תישפוחה תיב בשיו ותומ םוי דע ערוצמ ךלמה והיזוע יהיו
טפוש ךלמה תיב לע ונב םתויו 'ה תיבמ רזגנ יכ ערוצמ
.ץראה םע תא


,לארשי לע זעל איצוהש לע איה ,השמ לש ותערצ :ןכבו
לע - םירמ לש התערצו ."גלשכ תערוצמ ודי הנהו" :ןכל
תערצ ."גלשכ תערוצמ םירמ הנהו" :ןכל ,היחאב הרבדש
תדובע תא תושעל שרדו ובל הבגש לע - הדוהי ךלמ היזוע
אלו הנוהכה רתכ תא םג ומצעל שרד :ונייהד ,םינהוכה
."וחצמב החרז תערצהו" :ןכל ,תוכלמה רתכב קפתסה

הרותה ,רומאכ ,ךא .ףוגה תערצל תוסחייתמ הלא תואמגוד
תודחוימ "תולחמ" .דגבה תערצו תיבה תערצל םג תסחייתמ
.תולחנתהו שוביכ רחאל קרו ,רכנב אלו י"אב קר תועיפומ ולא
:(זמ גי םש) ן"במרה רמוא ךכו

גהונ ונניא הנהו אוהה תיבב ת"יה תכמ איה יכ
ואובת יכ' :(םש) רמאש ומכ ,'ה תלחנ איהש ץראב אלא
רבדה ןיאו ,'הזוחאל םכל ןתונ ינא רשא ןענכ ץרא לא
אוהה ןינעה אבי אלש ינפמ לבא ,עקרק תבוח ותויה ינפמ
תרותבו .הכותב ןכוש דבכנה 'ה רשא תרחבנה ץראב אלא
אמטמ תיבה ןיאש :דוע ושרד (ג ה השרפ ערוצמ) םינהכ
תא ריכמ דחאו דחא לכ אהישו ,קוליחו שובכ רחא אלא
'ה תא תעדל םהילע םתעד הבשיתנ זא יכ ,םעטהו .ולש
יעגנב בשוח (ן"במרה) ינא ןכו .םכותב הניכש הרשתו
הצוח ןהמ טעמל ךרצוה אלו ,ץראב אלא וגהני אלש םידגבה
.םלועל םש ועראי אל יכ ץראל

ינוציחה לגעמה ןמ ,תגרודמ הרוצב העיפומ תערצה תלחמ
,ומצע םדאה ףוג אוהש רתויב ימינפה לגעמה דע םדאה לש
:ם"במרה רמוא ךכו

.ותיב תוריק תונתשמ (הליחת) ערה ןושלב רפסמה" .1
.תיבה רהטי - וב רזח םא
ןינתשמ ,תיבה ץתוהש (רחאל םג) דע ועשרב דמע םא" .2
םא .ןהילע בכושו בשוי אוהש ותיבבש רועה ילכ [כ"חא]
,ופרשיש (רחאל םג) דע ועשרב דמע םאו ,ורהטי וב רזח
.ורהטי וב רזח םא .וילעש םידגבה ןינתשמ
ורוע הנתשמ (ףוסבל) ,ופרשיש דע ועשרב דמע םאו" .3
תחישב קסעתי אלש דע ודבל םסרופמו לדבומ היהיו ערטציו
[1]."ערה ןושלו תונצילה אוהש םיעשרה

תנתונ תערצ לש הרקמ לכבש ,הבושח הדבועל בל םישנש יואר
תורשפא תתל ידכ תאזו ,םימי העבש לש הכרא םעפ ידמ הרותה
םא ןהוכה לש האבה העיבקה ינפל ויכרד תא ןקתל םדאל
.אמט וא רוהט אוה עוגנה רבדה

לא קוחרהמ :ם"במרה עבוקש רדסה יפל תורוקמה תא איבנ
תושרפב םרדס יפל אלו ,םדאה ףוג אוהש ,זכרמה לא - בורקה
הראות הליחת ,תיפוסה האצותה יפל אוה הרותב רדסה)
דגבב תועיגפה וראות כ"חאו רקיעה אוהש ,ףוגב העיגפה
:(הצוחהו זכרמה ןמ תיבבו

:(מ-דל די) תיבה תערצ

יתתנו הזחאל םכל ןתנ ינא רשא ןענכ ץרא לא ואבת יכ
דיגהו תיבה ול רשא אבו .םכתזחא ץרא תיבב תערצ עגנ
תיבה ןמ ןהכה אציו ... .תיבב יל הארנ עגנכ רמאל ןהכל
ןהכה בשו :םימי תעבש תיבה תא ריגסהו תיבה חתפ לא
הויצו .תיבה תריקב עגנה השפ הנהו הארו יעיבשה םויב
ןהתא וכילשהו עגנה ןהב רשא םינבאה תא וצלחו ןהכה
.אמט םוקמ לא ריעל ץוחמ לא

:(דנ-זמ גי) דגבה תערצ

...םיתשפ דגבב וא רמצ דגבב תערצ עגנ וב היהי יכ דגבהו
עגנה תא ריגסהו עגנה תא ןהכה הארו .ןהכה תא הארהו
עגנה השפ יכ יעיבשה םויב עגנה תא הארו .םימי תעבש
רועה השעיי רשא לוכל רועב וא ברעב וא יתשב וא דגבב
ןהכה הארי םאו ...אוה אמט עגנה תראממ תערצ הכאלמל
ילכ לכב וא ברעב וא יתשב וא דגבב עגנה השפ אל הנהו
תעבש וריגסהו עגנה וב רשא תא וסביכו ןהכה הוצו .רוע
.תינש םימי

:(ח-ג גי) םדאב תערצה עגנ

... ןבל ךפה עגנב רעשו רשבה רועב עגנה תא ןהכה הארו
הנבל תרהב םאו .ותא אמטו ןהכה והארו אוה תערצ עגנ
.םימי תעבש עגנה תא ןהכה ריגסהו ... ורשב רועב אוה

אל ויניעב דמע עגנה הנהו יעיבשה םויב ןהכה והארו
.תינש םימי תעבש ןהכה וריגסהו ,רועב עגנה השפ

אלו עגנה ההכ הנהו תינש יעיבשה םויב ותא ןהכה הארו
וידגב סבכו אוה תחפסמ ןהכה ורהטו ,רועב עגנה השפ
ןהכה לא ותארה ירחא רועב תחפסמה השפת השפ םאו .רהטו
.אוה תערצ ןהכה ואמטו ... ,ותרהטל

תערצה ,םירחא םישרפמ לשו ם"במרה לש ותטיש יפל ,רומאכ
,דגבב כ"חא ,תיבב הליחת ;הרהזאה ךרד לע שנועכ האב
אוהשכ ה"בקה לש וכרד השעמל איה וז הגרדה .ףוגב כ"חאו
ב השרפ תור) הבר שרדמ רמוא םג ךכו .ויאורבמ ערפנ
:(י הקספ

.הליחת תושפנה ןמ ערופ םימחרה לעב ןיא םלועל
ךאלמו' :(טי-די א בויא) רמאנש ,בויאמ ?דמל התא יממו
לע תוער תונתאהו תושרח ויה רקבה רמאיו בויא לא אב
דיגהל ידבל ינא קר הטלמאו ... םחקתו אבש לפתו ,םהידי
.ךל
,םישאר השלש ומש םידשכ רמאיו אב הזו רבדמ הז דוע...
.ךל דיגהל ידבל ינא קר הטלמאו ...
םיתשו םילכא ךיתונבו ךינב רמאיו אב הזו רבדמ הז דע
רבדמה רבעמ האב הלודג חור הנהו .רוכבה םהיחא תיבב ןיי
הטלמאו ,ותומיו םירענה לע לפיו תיבה תונפ עבראב עגיו
.ךל דיגהל ידבל ינא קר


ןמ) גרודמ ןפואב ואב תוכמה רשע :היה ךכ םירצמב ףא
זכרמל דעו ,רואיה םדאה לש רתויב ינוציחה לגעמה
ףוגל דע שוכרה ןמ (ושפנב ךכ רחאו ופוגב ומצע םדאה
בי 'מש) "םירצמ ץראב רוכב לכ הכה 'הו" :שפנל דעו
.(טכ

הליחתב :ןכ (תערצה יעגנב) םיעגנב ףא ,שרדמה יפ לע
ירה - ואל םאו .בטומ וב רזח םא .ותיב לע ןיאב ןה
וצלחו ןהכה הוצו (די ארקיו) 'אנש הצילח ןינועט םינבאה
.הציתנ ןינועט - ואל םאו .בטומ וב רזח םא .םינבאה תא
ןינועטו םידגבה לע םיאב - ואל םאו ,בטומ וב רזח
םא .העירק ןינועט - ואל םאו ,בטומ וב רזח .סוביכ
:רמאנש ,הפירש ןינועט - ואל םאו ,בטומ - וב רזח
וב רזח םא .ופוג לע ןיאב ןה כ"חא .דגבה תא ףרשו
םאו ,בטומ וב רזח םא .אבו אצוי - ואל םאו ,בטומ
.'ובשומ הנחמל ץוחמ בשי דדב' ואל

םהירומח ,םהיסוס ותמ הלחתב :היה ךכ ןוילכו ןולחמב ףא
םהינש םג ותמיו" ךכ רחאו "ךלמילא תמיו" כ"חאו םהילמגו
."השאה ראשתו ןוילכו ןולחמ

תכמל תוביס עבש הנומ ( א"ע זט ןיכרע) ילבבה דומלתה
:תערצה

םירבד העבש לע :ןנחוי יבר רמא ינמחנ רב לאומש ר"א
תעובש לעו ,םימד תוכיפש לעו ,ערה ןושל לע :ןיאב םיעגנ
,לזגה לעו ,חורה תוסג לעו ,תוירע יוליג לעו ,אוש
.ןיעה תורצ לעו

.ארקמה ןמ ,הריבע לכל תוחכוה דומלתה איבמ ךשמהב

האצות אוה אלא תיעבט הלחמ וניא תערצה עגנש ,כ"א וניאר
ל"זח .םדאה לש תיתרבחהו תירסומ/תיתדה ותוגהנתה לש
,הוואגו ערה ןושל :תוריבעה יתש תא דחוימב ושיגדה
י"ע םגו זמרב ,שרופמב - דאמ הרותה הריהזה ךכ לעו
דאמ רמשל תערצה עגנב רמשה" :ןוגכ ,םיקוספ תוכימס
ךומסו ,(ח דכ 'בד) "םינהכה םכתא ורוי רשא לככ תושעלו
רמוא ךכ לע ."םירמל ךיהל-א 'ה השע רשא תא רוכז" :ול
:ו"ק םירבד ירהו" :(הס אקסיפ אצת יכ םירבד) ירפסה
ותאנהלו השמ לש וינפב אלש אלא הרבד אלש םירמ המו
,השנענ ךכ םלוע לש ונינבלו םוקמ לש וחבשלו השמ לש
."המכו המכ תחא לע םיברב וריבח לש ותונגב רבדמה לכ


ויפ רמש" :(גכ אכ 'שמ) ה"ע ךלמה המלש ירבדב םייסנ
."ושפנ תורצמ רמש ,ונושלותילכת םג התייה תיבה תערצלש ,ןייצנ רגסומ רמאמב [1]
אלו ץראה תא ושבכ אל ןיידע לארשיש ןמז לכ :תיבויח
איה רמולכ ,לארשי םע תבוטל האב איהש ירה הב ולחנתה
די 'קיו) י"שר רמוא ךכו .הבטהכ אלא שנועכ אל האב
הרושב - 'םכתזחא ץרא תיבב תערצ עגנ יתתנו'" :(דל
םיירומאה ונימטהש יפל :םהילע םיאב םיעגנהש ,םהל איה
ויהש הנש םיעברא לכ םהיתב תוריקב בהז לש תוינומטמ
."ןאצומו תיבה ץתונ עגנה י"עו רבדמב לארשי