ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

390 רפסמ

א"סשת ,ערוצמו עירזת תושרפ

לארשי ץראל םילועל 'ךרבש ימ'

דנרא ןרהא ר"ד

דומלתל הקלחמה

,החסונ תניחבמ העובק רבד לש ודוסיב הניה לארשיב הליפתה
ןרידחהל םיסנמו תושדח תוליפת םיחסנמה שי תעל תעמ םלואו
תויציראוול הכזש הליפתה יקלחמ דחא .הליפתה תרגסמל
תאירק רחאל תבשב ללכ ךרדב רמאנה ,'ךרבש ימ' אוה תובר
.הלטבל הכרבל ששח ןיאו תוכלמו םש וב ןיא ןכש ,הרותה
םיעוריאל תורודה ךשמב וחסנתנ 'ךרבש ימ' תוליפת תורשע
רהזנל ,השודק שימשת בדנמל ,הרותל הלועל ,להקל :םינוש
,תדלויל ,ב"הב הנעתמל ,תסנכה תיבב ןילוח תוחיש רבדלמ
,םייובשל ,םילוחל ,הנקזל עיגמל ,ןתחל ,הוצמ (תבו) רבל
וכזש םיחסונהמ שי .דועו דועו ,הקוצמה תוצראב םידוהיל
תעדל השק בורל [1].הליפתה תכרעמב וא רודיסב עבקיהל
ןמיס ריאשה אל רבחמה ןכש ,םיוסמ 'ךרבש ימ' חסינ ימ
[2].םידחא םירקחמל וכז 'ךרבש ימ'ה יחסונ .ךכל

ץראל םירושק ויה השדחה תעב וחסונש 'ךרבש ימ'ה תצקמ
יינעל ףסכ םיבדנמל 'ךרבש ימ' םתואל ונתנווכ .לארשי
[3].לארשי ץראב הרותה ידמול ידי םיקיזחמלו לארשי ץרא
ןיב .'ךרבש ימ' רפסמ ופסונ לארשי תנידמ תמקה רחאל
הלאכ ויה 'הנידמה םולשל הליפת'ה לש םינושה םיחסונה
רביחש הליפתה לשמל ךכ .'ךרבש ימ' תנוכתמב וחסנתנש
ותויה תעב ,הנידמה תזרכה םויב ןמרטנוא הדוהי רסיא ברה
ישארה ברה ,ידורב לארשי ברה תליפתו ,ביבא לת לש הבר
'ךרבש ימ' םג אוה םסרופמ [4].ט"שת תנשמ ,הילגנא לש
'ךרבש ימ' חסונ ספדנ תודחא םינש ינפל [5].ל"הצ ילייחל
,"ולסוא םכסה" תובקעב הארנכ רבחתנש ,לארשי ץרא יבשיימל
תותבשב ורמואל וגיהנהש תוליהק שי יכ בותכ ויתחתמו
:וחסונ ךכ [6].םידעומבו

לכ תא ךרבי אוה בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש ימ
,םירקיה הילבח תלצהב םיקסועה לכו ונצרא יבחרמ יבשיימ
,הטילקל ,היילעל ,וצראב לארשי תזיחא קוזיחל םישועה לכ
םהידי השעמ ךרבי ה"בקה .לארשי ןרק תמרהלו הבושתל
עשיב ונאריו םהמע ונקלח םישי ,םהיתומוח העושי תישיו
.ןמא רמאנו ותלחנ םעו וצרא

,םסרופ םרטש 'ךרבש ימ' לש ימינונא חסונ גיצנ ןלהל
וקורמ חרזמבש אד'גואב ט"שת-ח"שת םינשה ביבס רבחתנש
םילועה לע הרימש תשקב ונכות .לארשי ץראל םילועה רובע
לארשי ץראב םימי תוכירא ,(ךרדה תליפת ןיעמ) םכרדב
[7].ץראל וקורממ םידוהיה ראש תיילע זוריזל השקבו
לש םתיילע ינפל תסנכה תיבב רמאנ אוה יכ רעשל ןתינ
:וחסונ ירה .לארשיל םיללפתמהמ קלח

בקעיו קחצי םהרבא םירוהטהו םישודקה וניתובא ךריבש ימ
וניחא לכ רוצניו רומשיו ךרבי אוה המלשו דוד ןרהאו השמ
םיכלוהה םיריעצו םינקז ףטו םישנו םישנא לארשי ינב
יכלמ ךלמ .וניתובא ץראל תולעל ןוריואבו השביבו םיב
.םליצי (!)קזינו הרצ לכמו ,םייחיו םרמשי וימחרב םיכלמה
תוריזג לכ ונילעמו םהילעמ לטבי וימחרב םיכלמה יכלמ ךלמ
םעיגיו ,תובוט תוריזג ונילעו םהילע רוזגיו ,תוערו תושק
ךלמ .שדוקה תמדא לע םימי וכיראיו םולשל םצפח זוחמל
ונצראל ונתיילעו וניתלואג ברקי וימחרב םיכלמה יכלמ
.הדובעה לעו הרותה לע תוריחבו בוטב ונימי םש הלבנו
.ןמא רמאנו ןוצר יהי ןכו לאוג ןויצל אבו


,ותוכיראו 'ךרבש ימ'ה יוביר איה העודי העפות [1]
ךכ לע ועירתה רבכו ארוביצד אחריטל םיתעל םימרוגה
ינפל םסרפש המישרב רניבא ש"ר בתכ לשמל ךכ .םיבר
וניא תסנכה תיב" :"'השרפ יגיגה'" תרתוכה תחת הנשכ
ףא אליממ ,ךורא 'ךרבש ימ' השעת לא .ר"ומדאה תכשל
אובת 'ךרבש ימ' לע רתוול רימחמה .בישקמ וניא דחא
תנקתל' ,דנרא 'מ 'פורפ ,ר"ומא ןושל הזו ."הכרבה וילע
ףיסוהל גהנמה" :356 'מע ,ט"נשת ,הנשב הנש ,'הליפתה
,םהיתומשב םילוח תורשע תרכזה ךות 'םילוחל ךרבש ימ'
,'ואב בורקמ םישדח' תניחבב אוהש המדנ ,עבק ךרד הז לכו
יתב לש םינונקת תצקמב ."עודיכ ,בוט ןמיס הז ןיאו
תסנכה תיב ןונקתב לשמל ךכ .םוצמצה תמגמ תרכינ תסנכ
'ךרבש ימ'" :עבקנ (ו"נשת תנשמ) םילשוריב 'המחנ להא'
ירחא 'ותחפשמ לכ םע' םילמה תפסותב דבלב הלועל רמאיי
."ומש
ןהיגהנמ ,ןתולשלתשה 'ךרבש ימ' תולפת" ,ירעי 'א האר [2]
,118-130 'מע ,(ח"ישת) גל ,רפס תירק ,"ןהיתואחסונו
'נ ;103-118 'מע ,(א"כשת) ול ,םש ,ל"נה ;233-250
,"'ךרבש ימ' תולפת לע ירעי .א ירקחמל תורעה" ,דירפ
םיאולמו תורעה" ,ןהכ י"ד ;511-514 'מע ,(ב"כשת) זל ,םש
,(ה"כשת) מ ,םש ,"'ךרבש ימ' תולפת לע ירעי .א לש ורקחמל
םילשורי ,תואמצעה םויל רקחמ יקרפ ,דנרא 'א ;542-559 'מע
שדקומה 'ךרבש ימ' לש בר ףסוא .חתפמה י"פע ,ח"נשת
םידומעב יוצמ ,םירפס תספדהל ומרתש ,"םעב םיבדנתמ"ל
,הקירפא ןופצ ימכח לש שדק ירפס לש םינורחאה וא םינושארה
,ירוח ר"רל תוכרב תכסמ לע םימחר אסכ שארב לשמל האר
םילשורי ,ןהכה ש"רל ןשוש חרפ ףוסבו ,ב"לשת הבר'ג
ינפ לע םיסורפה 'ךרבש ימ' הששו םינומש םנשי ,ז"לשת
.םידומע השולשו םירשע
'מע ,גל ,רפס תירק ,2 'עה ליעל ,ירעי לשמל האר [3]
.550 'מע ,מ ,םש ,ןהכ ;247-250 ,243-244
.193 'מע ,2 'עה ליעל ,דנרא האר [4]
ןורחאה רודב ,בגא .חתפמה י"פע ,םש ,דנרא וילע האר [5]
,ל"הצל סייגתמל 'ךרבש ימ' רמול תודחא תוליהקב ולחה
תרפאב 'ןומיר תעבג' תסנכה תיב ןונקתב חסונה לשמל ךכ
,בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש ימ" :(א"נשת תנשמ)
הנגהה אבצב תורשל אצוי רשא ____ רוחבה תא ךרבי אוה
אצמיו הנפי רשא לכב והחילציו והרמשי ה"בקה .לארשיל
הכזיו ה"בקה ןתי .םדאו םיהל-א יניעב בוט לכשו ןח
בותכה וב םיוקיו ,אירבו םלש אוהשכ ,ותורש תא םייסל
."ןמא רמאנו 'ובושת ותחפשמ לא שיאו'
ןייצנ ךכל רשקהב .298 'מע ,ו"נשת ,הנשב הנש האר [6]
תסנכה תיב ןונקתב אבומה ,בושיב שדח בשותל 'ךרבש ימ'
וניתובא ךרבש ימ" :(5 'עה ל"נה) תרפאב 'ןומיר תעבג'
___ ותייער תאו ___ תא ךרבי אוה ,בקעיו קחצי םהרבא
ןתי .ןאכ בשייתהל תרפאל ולע רשא ,םתיב ינב לכ תאו
הווחאב ,תראפתל ןתיא תיב הז םוקמב תונבל וכזיו ה"בקה
."ןמא רמאנו ,לארשי לכ םירבח ,חטבו
יכלמ רבחמ ,ונאיצרמ לאפר והילא 'רל הנותנ יתדות [7]
,םיפסונ םירפסו (ס"שת םילשורי) הירי'גלא ימכח לע ןורושי
.הז הליפת חסונ יל איצמהש