ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

390 רפסמ

א"סשת ,ערוצמו עירזת תושרפ

'די :הטימשה תניפ

"תיעיבשה הנשב לכאנ המ" הלאשה

ןמזורג ריאמ ר"ד

דומלתל הקלחמה
:רמאנ אכ-כ ,הכ ארקיוב

ףסאנ אלו ערזנ אל ןה תיעיבשה הנשב לכאנ המ ורמאת יכו
תשעו תיששה הנשב םכל יתכרב תא יתיוצו ונתאובת תא
.םינש שלשל האובתה תא

:תואבה תולאשה תולועו תופצ םירבדה תאירק םע

ןה ?תמיוקמ הווצמהש ינפל דוע לוחת הכרבהש רשפאה .א
תודשה תא םיריבומ הבש ,תיעיבשה הנשב קר םייוקת הווצמה
רבכ םשגות הכרבה וליאו ,םיפסוא ןיאו םיערוז ןיא
?םנמואה ,תישישה הנשב
הנומא רסוח םושמ ,"לכאנ המ" ,יאלקחה תלאשב ןיאה .ב
?ינש דצמ הווצמה םויקמ תונקמח סיסכתו ,דחא דצמ
תארקל אובת הרותהש ,תווצמה לכב וניצמ אל ,ללכבו .ג
הרותהש ונעמש אל .ותעד תא חינהל שקבתו הווצמה םייקמ
לכאנ המ רמאת יכו :ול רמאתו תבשה רמושל ,לשמל ,הנפת
ול חיטבת איה הבוגתבו ?הכאלמ הב השעא אל םא ,תבשב
תרימש תא םייקל ול רשפאתו ותוא סייפתש יהשלכ החטבה
תונעתהל שקבמה לא הנפת הרותהש ,לשמל ,וניצמ אל !תבשה
ןה ,הנעתא ךיא רמאת יכו :ול רמאתו םירופיכה םויב
ויתוחוכ רובגת הרותה ול חיטבת הבוגתבו !חוכ יב היהי אל
עודמ !יוניעה סמועב דומעל לכויש ,םירופיכה םוי ברעב
?תיעיבשה תרימשב אקווד הז גוסמ החטבה תמייק אופא

החנהה תא הליחת גיצהל שי ולא תולאש לע בישהל תנמ לע
רתוי ילוא ,םויקל ןה תושק הטימשה תווצמש ,תיסיסבה
הווצמ םייקל לגוסמ םדא ,ןכש .הרותבש תווצמה רתי לכמ
.שדוחל תחא וא ,עובשל תחא ,םויל תחא ונממ תשרדנה
ךשמב ןמייקל ונממ תושרדנה תווצמ םייקל םג לוכי אוה
םוי םוי ?הנש לבא ;םלש שדוח וא םלש עובש ,םלש םוי
םרכהו הדשה לומ לא םוי םוי דומעל ?המלש הנש ךרואל
קיר ותיב יכ חינהלו ,דחא דצמ םירבומ םתוא תוארלו
חתמב ,וז השירדב דומעל שיאה לכויה ;ינש דצמ ןוזממ
?השק הכ ןויסינבו הזה

:א ,א ,הבר ארקיו שרדמב קחצי יבר רמא ךכ אלהו

שדוחל תחא תבשל דחא םויל הוצמ השוע םדא םלועבש גהונב
,הרייב הילקח ימח ןידו ?הנשה תומי ראשל אמש ;דחא
והדש תא האור הזו] קיתשו אנונרא יבהיו הרייב הימרכ
לודג רובג ךל שי ;[קתושו סמ םלשמו רוב ומרכ ,רוב
?הזמ

[1],םויקל תונתינ אלש תושירד תשרוד הרותה ןיאש רחאמ
הכרבה תא שארמ גיצהל הדיפקה איה ונינפלש הרקמב ירה
הווצמה םויקב דומעל ולכויש ידכ ,תישישה הנשב לוחתש
ןויסינ וא ,הנומא רסוח ןאכ ןיא ,אל .תיעיבשה הנשב
םיישקה לומ הדרחו הגאד ןאכ שי ;הווצמה םויקמ תונקמח
קומחל ןוצרו הנומא רסוח ןאכ שישמ רתוי .םייופצה
םויק תלוכי תודוא לע ,תימיטיגל הלאש תגצה ןאכ שי
לואשל יאלקחה לש ותוכז .שרדנה לטנב הדימעהו ,הווצמה
.לוספ וא םגפ הב האור הרותה ןיאו ,"לכאנ המ" הלאשה תא
עיגימ ומצע תא לכלכמו תימוימוי הדובעל הדשל אצויה םדא
תא שוטנל השירדה לומ םינוא רסח דומעל לולע ,ויפכ
עייסל אופא האב התכרבב הרותה .המלש הנש ךשמל ויתומדא
.הווצמה םויקב ול

םבהי תא םיכילשמו הנומאב םיגילפמה ,הלעמ ישנא ,ןוכנ
,"לכאנ המ" :הלאשה תא ולאשי אל םלכלכי אוהש 'ה לע
ב"יצנה לש וירבד הנה ?הלאל קר הרותה הנתינ םולכ ךא
:וז הוצמל "רבד קמעה" ושוריפב

הנתינ אל לבויו תיעיבש תוצמ רקיעד תעדה לע הלוע היהו
,ןכ וניא תמאב לבא ,הריתי הלעמ ךרדב םיגהנתמל אלא
םניאש םישנאל וליפא תומילשב גהנתהל הלוכי הרותהש
הנשב ורמאת יכו בותכה שריפ יכה םושמו ,הלעמה וזב
הנוילע הלעמב ויהת אלו ,תיעיבשה הנשב לכאנ המ תיששה
.'וגו יתכרב תא יתויצו יזא ,וז

הנומא תפקשמ "לכאנ המ" יאלקחה תלאש םא םג :דועו תאז
,ןיפיקעב שקבמ ותלאשב לאושה םא םגו ,תרערועמו השולק
לומגיו ול גאדי ,ונימיל דמוע אוה ןכא יכ ול חיכוי 'הש
וניאר רבכו .ער ךכב ןיא הווצמה םויק לע שארמ ול
:רתומו ירשפא רבדה יכ ,(י ג) יכאלמ איבנה לש וירבדב

ינונחבו יתיבב ףרט יהיו רצואה תיב לא רשעמה לכ תא ואיבה
םימשה תוברא תא חתפא אל םא ,תואבצ 'ה רמא תאזב אנ
.יד ילב דע הכרב םכל יתקירהו

יאלקחה יאשר ,'ה תיבל תורשעמה תניתנ לש וז הווצמב יכ
תופצלו 'ה תבוגת תא ןוחבל םימש יכרוצל ולמעמ שירפמה
רחאל התוא תולגלו רחמל דע הל ןיתמהל אלו ,דימ הב
(הכ ארקיול קחצי תדיקע ורפסב) המארע קחצי יבר .ןמז
:הזה רתיהה תא עיבהל ביטיה

ל-אה ןתנ ,םייהל-א םינמיס םה הנהה תותיבשהש יפלו
איהה ץראה ישנא וגהניש הממ ךפהבו עבטה דגנכ הלעתי
ןה ,תיעיבשה הנשב לכאנ המ ורמאת יכו' רמא ,םתדובעב
הנשב םכל יתכרב תא יתיוצו 'וגו ףסאנ אלו ערזנ אל
ןויסינ אוהו .'וגו 'םינשה שלשל האובתה תא תשעו תיששה
'וגו רצואה תיב לא רשעמה לכ תא ואיבה ךרד לע אלפנ
תא םכל חתפא אל םא תואבצ 'ה רמא תאזב אנ ינונחבו
.'וגו םימשה תוברא

התכרב ךכ לשבו ,השק הווצמ איה תיעיבש תווצמ ,ןכא
.תדחוימ


.אריזחד ילתק וא ראות תפי תשא ןיד ,אמגודל האר [1]