ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

440 רפסמ

ב"סשת ,ערוצמ-עירזת תושרפ

שדוקה לא ברקתהלמ תוריהזה

ביבר הקבר ר"ד

דוסי ידומילל הקלחמה
האמוט יקוח בור םיזכורמ ערוצמו עירזת ,ינימש תושרפב
תאמוטו הנחמה ןמ םיאמטה חוליש תוישרפ טעמל ,הרהטו
רופיס ןיב םיאצמנ הלא םיקוח .רבדמב שמוחל וחדנש תמה
(י-ט 'קיו) ןכשמה תמקה םויב ןורהא ינב ינש לש םתומ
,זט) "ןרהא ינב ינש תומ ירחא" ורמאנש םייוויצה ןיבל
,םש) "שדקה לא תע לכב אבי לאו" ונדמלל םתמגמש ,(א
םיכובנ הרומ) אוה ם"במרה י"פע הרהטה יקוח לש םמעט .(ב
:(זמ קרפ ישילש קלח


,תולעפתהל וילא הנופה תא איבהל שדקמב התיה הרטמה לכ
לכו ,"וארת ישדקמו" רמאנש ומכ והוהריו והואריישו
שפנב שיש המ טעמי וב אצמהל םדאה דימתישכ םמורמ רבד
וזש ןויכו ...ודי לע האב התיהש תולעפתהה טעמתו ,ונממ
,שדקמל סנכהלמ םיאמטה תא הלעתי ריהזה ,הרטמה התיה
רוהט םדא אצמת אל טעמכש דע ,תואמוטה ינימ יוביר םע
.םיטעמ םא יכ


תועצמאב םדאה לע עיפשהל התייה ןכשמה תמקה תרטמ ,וירבדל
ידכב .וב ןכושה ל-אל הברקה לשב תרצונה תיתדה היווחה
תורשפאה תא הרותה המצמצ וזה היווחה תמצועב הקיחש עונמל
ונירבד ךשמהב .םיאמטה ינימ יוביר תרזעב שדקמל עיגהל
לע תפסונ העפשה התייה ל-אה תברקמ תוענמיהלש חכווינ
.םדאה

קרפ) םייח ילעבב האמוט ירדג :ןיינע ררועמ םיקוחה רדס
תוישרפ ;(בי קרפ) תדלויה תאמוט - םדאב האמוט ירדג ;(אי
;(חי-א וט) ערז תבכש תאמוטו בזה ;(די-גי םיקרפ) תערצה
המדקוה עודמ .א :ןה תולאשהו .(גל-טי םש) הבזהו הדינה
תדלויה תשרפ עודמ .ב םדאה תוישרפל םייחה ילעב תיישרפ
[1]?הבזהו הדינה השאה תואמוטמ דרפנב תרכזומ
תוישרפל םייחה ילעב תוישרפ תמדקהב ואר שרדמה ילעב
,תוילגרמ) הבר ארקיוב .תישארב תשרפב הריציה רדסל דה ,םדאה
:אבומ (טצר 'מע ,די השרפ


ךכ ףועו היח המהב רחא [2]ותרוצש םשכ יאלמש 'ר רמא
'קיו) "המהבה תרות תאז" ד"הה ףועו היח המהב רחא ותרות
.(ב ,בי) "רכז הדליו עירזת יכ השא" ךכ רחאו (ומ ,אי


תישארב השעמל דה אצמו שרדמה לש וכרדב ךישמה ייחב וניבר
,תדלויה תשרפב תוחתופ םדאל תוסחיתמה תוישרפהש הדבועב םג
[3]:הלימה תווצמ םע הדלוהה הרשקנ הב


תונליאהו תויחהו תומהבה יכ תישארב השעמב וניצמש םשכו
...ןורחאו ןושאר היה אוהו םדאה תריציל ומדק םיחמצהו
ןכ ,השעת אל תוצמו השע תוצמ ודיב רסמ וארבש ףכיתו
תויחו תומהבב תחא - תוישרפ שלש הרותה הרדסש וניצמ
םיגדב הינש ,'ולכאת רשא היחה תאז' איהו ,רפעה דוסיבש
תישילש ,'םימב רשא לכמ ולכאת הז תא' איהו םימה דוסיבש
,'ףועה ןמ וצקשת הלא תאו' איהו חורה דוסיבש תופועב
הוצמ וילע ליטה דימו ,םדאה תריצי ריכזה הנורחאבו
םלועב םדא לש ותדיל רקיע ןיאש עידוהל ,הלימה איהו
.הוצמל םא יכ הזה

שרדמה ילעב .םימעט המכ ונתינ הינשה הלאשה בושייל
ימ" :ערוצמה ןיבל תדלויה ןיב יתביסנ רשק שיש ומיעטה
[4]."התדינ תא הרמש אלש ומא ,ערוצמ אציש דלוול םרג
ה"בקה רמא ,הזל הז ןיינע המ יכו" :רחא חוסינב וא
ךייח ,ןכ תישע אל התאו הדיל ןברק אבה ךל יתרמא ינא
,גי םש) "ןהכה לא אבוהו ןהכה לצא אובל ךכירצמ ינאש
[5].(ב

יגולונורכ רדס ןאכ ואר ןמפוה צ"דרו לאנברבא ,ע"באר
תוישרפ תוחתפנ ןכלו דלונ םדאה לכ םדוק םדאה ייחב
ןנחלא ברה הלעה םירחא םימעט .תדלויה תשרפב םדאה תאמוט
ןמז תדלויל הנומ הרותה האמוטה תרמוח דצמ דחאה טמס
כ"אשמ ,שדקמל עיגהל הנממ ענומה ,(םוי 80 וא 40) ךשוממ
.םימי העבש רתויה לכל הרותה הנומ םהב םיאמטה רתיל
,חמשמ בצמ איה הדיל עוריאה תוביסנ אוה ותעדל ינש םעט
[6].ילוח יבצמ םהש ךשמהב םיראותמה םיבצמה בור כ"אשמ


התבצהלו תדלויה תשרפל ח"העב תיישרפ תוכימסל רחא רבסה
תווצמה תא םינחוב םא ,לבקתמ םדאה תאמוט תוישרפ תליחתב
תשרפבו אי קרפב תווצמה .בחר יארקמ רשקהב ןאכ תורכזנה
תיישרפ) םדאה לכאמ :םימוחת ינשל תוסחייתמ תדלויה
הלא םימוחת .(דלווהו תדלויה) הדלוההו (םייחה ילעב
תשרפב םיעיפומ םהו ,םייסיסבה םויקה ינייפאמ ינש םה
ורפ ...םיהל-א םתא ךרביו" :םלועה תאירב םויסב תישארב
לכ תא םכל יתתנ הנה ...[הדלוה] ץראה תא ואלמו וברו
[7].(טכ-חכ ,א 'רב) "[לכאמ] הלכאל היהי םכל...ערז ערז בשע
ךרבמו ל-אה בש לובמה רחאל הרצונש תשדוחמה תואיצמב
לכ ...[הדלוה] ץראה תא ואלמו וברו ורפ" וינבו חנ תא
ומד ושפנב רשב ךא...הלכאל היהי םכל יח אוה רשא שמר
,םיאולימל ינימשה םויב .(ד-א ,ט 'רב) "[לכאמ] ולכאת אל
ינשל םירדג שדחמ דימעהל הרותה האב ,ןכשמה תכונח םע
ירהש ,שדח ןדיעל עיגה םלועהש ונדמלל ,וללה םימוחתה
[8].לארשי הנחמ ברקב הרוש הניכש הבש תואיצמ השדחתנ


,הדלוההו לכואה ,םויקה ימוחתל ועבקנ וזה השדחה תואיצמב
הרהט ,האמוט ןכל םדוק םימייק ויה אלש קמוע ידממ
תויחב תמיוסמ הרכה התיה חנ ימיב רבכ םנמא .השודקו
הרוצב לארשי ןהילע ווטצנ התע ךא ,(ח ,ז 'רב) תורוהט
םייונישב תובשחתה ךות ועבקנ הרהטה ירדג [9].תטרופמ
,חמוצה קר רתוה ןושארה םדאל םא הכ דע תושונאה הרבעש
ינבל ,(יחה ןמ רבא טעמל) תויחה לכ רשב רתוה חנ ינבלו
.רשב ילכוא םניאש םייח ילעבמ קלח קר ורתוה לארשי
תדלויה תשרפב הלימה תווצמ הרכזנ עודמ םג ןיבהל ןתינ ךכ
.הדלוהה תכרעמל קהבומ ןפואב הרושק וז הווצמ ירהש


תרשפאמ איה :תפסונ תועמשמ שי הרהטה ירדג לע הרימשל
.םיקולא תברק לש תואיצמה ינייפאממ איהש השודקה תלחה תא
:םוכיסכ רמאנ םירוהטהו םיאמטה םייחה ילעב תיישרפ ףוסב
םתייהו...ואמטת אלו ינא שודק יכ םישדק םתייהו םתשדקתהו"
לא הברקמ תוענמיה .(המ-דמ ,אי) "ינא שודק יכ םישדק
:ךכב הכורכה הנכסה תעינמל הליעומ ,האמוט יבצמב שדוקה
םאמטב םתאמטב ותמי אלו םתאמטמ לארשי ינב תא םתרזהו"
.(אל ,וט) "םכותב רשא ינכשמ תא

.ךשמהב םיבזהו תערצה תוישרפ תא תוארל ןתינ וז ךרדב
םיילוח לש תוישרפכ שרדמה ילעב י"ע וספתנ ולא תוישרפ
[11].םדאה תא 'ה לש [10]הארתה וא השנעה לע םידיעמה
הכורכ לארשי הנחמ לע הניכשה תארשהש ונדמלל ידכ תאז
םרופיס חיכומש ומכ ,הב דומעל השק םיתעלש ,הרישי החגשהב
.(א ,זט) "ה ינפל םתברקב" ותמש ןורהא ינב ינש לש
ךברקב הלעא דחא עגר" השמ תא 'ה ריהזה ןכל םדוק רבכ
!(ה ,גל 'מש) "ךיתילכו

תוארל רשפא הרהטהו האמוטה יקוח תשרפ תאש םידמל ונאצמנ
ןיב הברק הרצונ הב ,השדח תואיצמ לש התעפוה עקר לע
תוריהז דחא דצמ הבייח וז הברק .םדא ינבל םלועה ארוב
תונכסה תא עונמל ידכב ,תישונא תוגהנתה לש םישדח םירדגו
תוימויקה תולועפה ולביק דבב דבו ,וזה הברקב תוכורכה
ןתועמשמ תא וביחרהש קמוע ידממ םדאה לש תויסיסבהו
.תמצמוצמה תימויקהןהבו ,תערצה תושרפ רדס ,ןוגכ ,תופסונ תולאש שי [1]
.עירזת תשרפל ושוריפב לאנברבא קסע
.ותריצי=ותרוצ [2]
,ז"לשת םילשורי ,הרותה לע רואיב ,ייחב וניבר [3]
.חסת 'מע ,ב
.אלש 'מע ,ה ,וט השרפ ,(תוילגרמ) הבר ארקיו [4]
.בלש 'מע ,ו ,םש [5]
,"הנומשל הלימו תדלויה תאמוט" ,טמס ןנחלא ברה [6]
(ינורטקלאה שרדמה תיב) ןויצע רה תבישי ,עובש תשרפ
ילוח לש בצמ תבשחנ הדינה תשרפ םגש ריעמ טמס .ס"שת
"התדנב הודהו" ילוח ןושלב הילא רשקב תשמתשמ הרותה ירהש
תבכש תאמוט תשרפ עודמ השק ותטישל .(גל ,וט 'קיו)
חפסנ וז השרפב הארנ כ"א אלא םיילוחה ןיב תאצמנ ערז
.בזה תשרפל
םיהל-א 'ה וציו" :ןושארה םדא הווצמ לכואה םוחת לע [7]
אל ...תעדה ץעמו לכאת לכא ןגה ץע לכמ רמאל םדאה לע
הוחו םדא ושנענ וללה םימוחתה ינשבו ."ונממ לכאת
."םינב ידלת בצעב"ו "םחל לכאת ךיפא תעזב"
,בי השרפ (אנליו) הבר רבדמבב שרדמה ירבד הארו [8]
השענ וישכע דע םלועה ארבנשמ היה אלש רבד ,רמא בר" :ו
התרש אל העש התוא דעו םלועה ארבנשמש .םויה ותואב
רמאנ ךכל ךליאו ןכשמה םקוהשמ אלא םינותחתב הניכש
."אוה שודח רבד 'יהיו'
ושוריפל ותמדקהב ןמפוה צ"דר ןודינב בתכש המ הארו [9]
.חיר 'מע ,אי קרפ ארקיול
,(תוילגרמ) הבר ארקיו :האר הארתהכ תערצה לע ,לשמל [10]
לע שנועכ הביזהו תערצה לע .אפש 'מע ,דל ,די השרפ
,ג ,חי השרפ ,םש ;ת 'מע ,ב ,חי השרפ ,םש :האר אטח
.דועו דת 'מע
םירושקה תערצ ירופיס רפסמ ואצמנ ארקמב םנמאו [11]
הלעמ ימר םישנא לש םתערצ :ןוגכ ל-אה לש הרישי החגשהל
;(ט ,אי 'מב) םירמ ;(ו ,ד 'מש) השמ ומכ 'הל םיבורקה
הדוהי ךלמ והיזועו (זכ ,ה ב"למ) והילא לש ודבע יזחיג
שרדמה ילעב .(טי ,וכ ב"יהבד) שדקמב ריטקהל וסנכיהב
םיתעלו ,תערצה ןיינע תא םיפסונ םירופיס ךותל וקיתעה
השרפ ,(תוילגרמ) הבר ארקיו :האר .הביזה שנוע דצל
.זעש-דעש 'מע ,ג ,די