ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

383 רפסמ

א"סשת ,הוצת תשרפו םירופ

ןמה תאכה םוצמצל םיכרד

דנרא ןרהא ר"ד

דומלתל הקלחמ
םיעמוששכ ןמה תאכה גהנמ תא םיריכזמ םינושארה וניתובר
םהרבא 'ר בתוכ לשמל ךכ .הליגמה תאירק תעב ומש תא
[1]:'גיהנמה' רפסב ב"יה האמב יחריה ןתנ רב

לחנה יקולח תחקל איצניבורפו תפרצב תוקוניתה גהנמ
ריכזמ ארוקהשכ וז לע וז ןישיקמו ןמה םהילע בותכלו
.בקרי םיעשר םשו ,ועשרו ןמה

תובר תוליהקל רדח םינוש םילכמ םילכב ןמה תאכה גהנמ
.תובר תוביסמ הפי ןיעב והואר לוכה אל םלוא [2],לארשיב
תוביתה תאו "ןמה" תבית תא עומשל להקה לע השקמ שערה
הנתמהה .םיללפתמל רעצ םג םרוג שערה םצע [3].תוכומסה
םישיערמה .דחא ףצרב רופיסה תעימש תענומ ןמה תאכה לשב
,ןמה תאכהל הנתמהבו תונגראתהב םיקוסע (רקיעב םידלי)
המיאתמ הניא וזה הלומהה לכ .רופיסל םיבישקמ םניא טעמכו
םיחחושמ ןיאו וב םיצר ןיאש ,תסנכה תיבל יוארה דובכל
תוגהנתה .םיללותשמ ןיאש רמוחו לק ,ןילוח תחיש וב
:ףוסבלו .תסנכה תיב שוכרל קזנ םורגל םג הלולע וז
והושרפיו שערה תא ועמשיש ,םייוגה תביאל ששח היה תולגב
[4].םדגנ אוה ןווכמ וליאכ

הז דגונמ ןיינע תולעב תוצובק יתש אופא ןאכ תואצמנ
תרזוחה הריציה ןמ האנה קיפמה רוביצ אצמנ דחא דצמ .הזל
אוה שערהש םושמ דחוימב ,קזח וא דחוימ שער לש תינשנו
.הנשה לכ טלחומ טקש לע הדפקה הנשי וב ,תסנכה תיבב
הנקיתכ הליגמה תאירק תא עומשל ןינועמה רוביצ אצמנ ולומ
םה הז קבאמב םיחצנמה ללכ ךרדב .שער אלבו הקספה אלב
ללכה ןמ םיאצויל ושדקוי ןלהל םירבדה .םישיערמה רוביצ
.םתלועפ יכרדלו

גהנמה לוטיב

.האירקה ןמזב השערה לכ ירמגל ורסא םהבש תומוקמ ויה
לטבל (1875) ה"לרת תנשב רימזיא ינבר ומיכסה לשמל ךכ
וכיה אל זנכשא תוליהק בורב םג [5].ןמה תאכה תא ירמגל
תנשבו ,ןמה תאכה לע ורסאש תוליהק ויה הילגנאב .ןמה תא
תסנכה-תיב יללפתממ תצקמשכ ,ןודנולב המוהמ הצרפ 1783
ונימזה להקה ישארו ,"ןמה" תא וכיה יזכרמה ידרפסה
ןמיתב תסנכה יתבב [6].חוכב םקלסתש ידכ הרטשמה תא
תימרופרה העונתה םגו [7],הליגמה תארקה תעב שער לכ היה אל
,תסנכה תיב םלועל הסינכהש םישודיחה תרגסמב ,ט"יה האמב
.ונימיב תומיוסמ תוליהקב םג ךכ .ןמה תאכה תא הלטיב
גהונה הוקת-חתפבש 'םייח רוקמ' תסנכה-תיבב לשמל ךכ
הליגמה תאירק ינפל":(ט"נשת) ןונקתב עבקנ ,זנכשא יגהנמכ
."ןמה םיארוקש תעב שיערהל אל גהנמה לע םיזירכמ

ןוגכ ,'בר השעמ' לע םג ךמתסהל םילוכי גהנמה ילטבמ
אלש וב יתנחבה" [8]:ובר לע ל"ירהמה דימלת רפיסש המ
ןיריכזמשכ םלועה גהנמכ תחא םעפ וליפא ןמה תוכהל דיפקמ היה
ללכ שיערהל םיגהונ אל םינבר הברה ונימיב ףא ."ומש
[9].ןמה תרימא ןמזב

םוצמצ

רקיעב ,גהנמה לש ודמעמ ללגב השק רבד אוה גהנמ לוטיב
,דחוימב השק רבדה ןמה תאכהל עגונב .קיתע גהנמב רבודמשכ
'םייח תוחרא' םשב 'ףסוי תיב'ה בתוכ וילא סחיב ןכש
,םש) א"מרה םג ויתובקעבו ("בתכ" ה"ד ,צרת 'יס ,ח"וא)
."ועבקנ םנחל אל יכ ,םיגהנמה לע גיעלהל ןיא" :(זי 'עס
,הליפתה ירדסמ קלחכ שיערהל דליל תורשפא ןתמ :דועו תאז
.תסנכה תיבו הליפתה םלוע תא וילע בבחל ילכ הווהמ
ךא ,האכהה תא לילכ ולטיב אלש תונוש תומזי ולע ךכו
.הנממ תומרגנה תוילילשה תואצותה תא םצמצל ולדתשה


האכהה תומכ םוצמצ .א

:(הוצת ,א ,יח שיא ןב) םייח ףסוי 'ר בתכ

קוספב בותכה ,ןושארה ןמה םשב םילגר תוכהל ליגר ינא
אתדמה ןב ןמה תא שורושחא ךלמה לדג הלאה םירבדה רחא"
ןמה יכ" קוספב ןורחאה ןמה םש דוע םגו ,(א ג) "יגגאה
.(דכ ט) 'וכו "בשח םידוהיה לכ ררצ יגגאה אתדמה ןב

ףרודסרטמ תליהקב ךכ .המוד ןויער הלע םיזנכשאה ברקב םג
אתדמה ןב ןמה" :םהב בותכש תומוקמב קר ןמה תא וכיה
זנכשאב תורחא תוליהקבו .(דכ ט ;ה ח ;י ג 'סא) "יגגאה
[10].ןמה לש הנושארה הרכזהב קר ושיערהש ויה

,בושייה בר חסינש ,ט"נשת תנשמ היעשוה בושייה ןונקתב םג
,האכהה תא םצמצמה ףיעס עבקנ ,יקסנגרוב םייח ר"ד ברה
: אל הזיאו האכהל "רשכ" "ןמה" הזיא ועבקב

האירקל רשפאל תנמ לע ,ללכב ןמה תא וכי אל ו-ה םיקרפב
.(םוצ יאצומב רבודמ ,רוכזל שי) הריבס הרוצב םדקתהל
הנושארה םיצוציפה תרדס ןיב טעמ עגרהל םג היהי רשפא ךכ
.הינשל

םירשע "ןמה" הלמה העיפומ רתסא תליגמ לש ו-ה םיקרפב
רבודמש ךכ ,הליגמה לכבש עבראו םישימח ךותמ םימעפ תחאו
.האכהה לש יתועמשמ םוצמצב

ךנחמה ."ןמה" לכ לע תואכהה רפסמל רשאב היה רחא םוצמצ
להנמכ ראשה ןיב שמישש ,טכה לאומש רמ ,הסונמהו קיתווה
:םיאבה םיללכה תא עבק ,םילשוריבש 'ןויצע הונ' רפסה תיב
.עשרה ןמה לש ומש בותכ וילעש ,ץע לש סיפכ לבקמ דלי לכ
,הליגמב רכזומ אוהש םעפ לכב ןמה תא "תוכהל" וילע
- וסיפכ לעש "ןמה" תא ירמגל קוחשל חילצמה ןושארהו
רוכזא לכב ןמה תא תוכהל תושר ןיא לבא .הכוזה אוה
הדימ לע רבועהו ,רתויה לכל םימעפ שולש אלא ,ומש לש
לע חיגשמ ימ .תורחתב ףתתשהלו ךישמהל יאשר וניא וז
הז ןויער !םידליה ,ןבומכ ?הז קוח ורמשיש םיפתתשמה
.ר"ומאמ יתעמש טכה רמ לש

תסנכה תיבב גהונ תואכהה רפסמ םוצמצל ירוקמ ןויער
ביצמ יאבגה [11].וחירי הפצמ בושיב (יזנכשאה) יזכרמה
תחאו הקורי תחא ,תורונ יתש :רוזמר ןיעמ טלוב םוקמב
,תקלוד הקוריה הרונה דוע לכ ןמה תא הכמ רוביצה .המודא
םיקיספמ לכה המודאה הרונה תקלדנו וז הרונ התבכשמו
החילצמ וז המזי יכ הארנ .םוקמב סה ךלשומו שיערהל
עמשיהל רתוי הטונ רוביצהש םושמ ןמה תאכה ךרוא תא םצמצל
רשאמ ,רתוי יביטקייבוא אוהש ,יגולונכט יעצמא תארוהל
.ןדרוט יאבג תפיזנל

האירקה רחאל האכהה תרבעה .ב

ריכזהש רחאל (א"ע טע ,רעבאב 'דהמ) 'טקלה ילבש' רפסב
:בתכ הליגמ ארקמ תבוח תא

רחא םירמואש תומוקמ שי ,ל"צז המלש וניבר םשב יתאצמ
יכדרמ ךורב רמואו ,אינה רשא :ןוגכ האנ טויפ הכרבה
וא ןהילגרב ןיכמו ,שרז הרורא ןמה רורא רתסא הכורב
...שרזו ןמה רבש םעמשכ תורידק ןירבשמו ןבא לע ןבא
,'וגו "ידוהי שיא" הליגמה תאירק תעשב ורמאש המ ןכו
יכדרמ יכ" ,"הרוא התיה םידוהיל" ,"ןמה תא ולתיו"
אלו הבוח וניא דחא הפב םרמאל םעה וגהנש ,"ידוהיה
וחמשיש ידכ ןהינפל תולוקו תוקונית תחמש אלא ,גהנמ
התא ךכ ךותמו ,הז המ ןילאוש הזכ יוניש םתוארב םגו
ןעמלו ועמשי ןעמל ארוב לש ויתורובג דיגהלו רפסל אב
.ותוא האריל ודמלי

ןמזב האכהה התיה אל םימיוסמ תומוקמבש ,דמלמ הז רואית
והזש הארנ .'אינה רשא' טויפה תרימא ןמזב אלא ,האירקה
ילעב לש תסנכה תיב ןונקתמ ןלהל טטוצמה ףיעסל דוסיה
םירופב" :(ו"נשת) הוקת-ינגבש 'םינב תראפת' הבושת
גהנמכ שיערהל רתומו ,ןמה לש שער ילב הליגמה תא ןיארוק
גהנמ יפל ."הליגמה םויס רחאל אוהש "ןמה רורא"ב קר
רחאלש טויפב שיערהל ןמה תאכהב םיינינועמל רשפאתמ הז
.תחנב הליגמה תאירק תא עומשל הכוז רוביצהו ,האירקה

לאפר 'ר תודעכ ,ב-א םיפיעס תא בלשמה גהנמ היה םירצמב
בנ ,ח"סרת ןומא אנ) םירצמ רהנ ורפסב ןועמש ןב ןרהא
:(ב"ע

ןיכמ תוקוניתה ןיאש ,םירצמ הפ ררוש םיענו הפי גהנמ
תא ןיכמ ןיאו ...ןמה ינב הרשע תאירק תעב קר ...ןמה
תעב הליגמה רחא לש הנורחא הכרבה רמג רחא דע דוע ןמה
החותפ םהיניע תולהקה יאבגו ,ןמה רורא רמול ןיליחתמש
.הז לע

:בתוכו האכה לש וז תנוכתמ חבשמ ןועמש ןב ברה

הליגמה תא םיעמוש להקה לכ הז ידי לע יכ לארשי םהירשאו
.גוהנל יואר ןכו הימעטו היקודקדב ץ"שה יפמ הלמב הלמ
םעפ לכב ןמה תוכהל תוקוניתה םיחינמש תומוקמכ אלדו
תומולהמו תומודרקב םג םיכמש שיו ,ומש ןיריכזמש םעפו
תאירקב םיעמושה ולבלבתי הזמו תסנכה תיב ילספס לע שיטפו
ןמה תוכהל גהנמ םאש ,יכה דבעמל ריפש ואלו ,הליגמה
.םעפו םעפ לכב תוכהל ךרוצ ןיא ...םודק גהנמ אוה

שערה םוצמצ .ג

ןודנולב םייק היה שער לכ אלב ןמה "תאכה" לש ןויער
םילספסב ובשיש ןילופמ םירגהמה :ט"יה האמה תליחתב
ומש תא בותכל וגהנ ,ידרפסה תסנכה תיב לש םיירוחאה
תעב קחמב תוצירחב ותוא קוחמלו ריינ תסיפ לע ןמה לש
ןמה םש תייחמ הרצונ ךכ .הליגמה תאירקב ומש ועמשש
םודקה גהנמה לש לולכש והז [12].שער לכ אלבו ,שממ
.ונירבד שארב ואבוהש 'גיהנמ'ה ירבדב רכזנה

.םיעצמאה תלבגה תועצמאב השענ שערה םוצמצ םיבר תומוקמב
ףיעס עבקנ (ל"נה) היעשוה בושייה ןונקתב לשמל ךכ
: האכהה יעצמא תא ליבגמה

.םיצצופתמ םירבד ראשו םיצפנ תסנכה תיבב ץצופל רוסא
.םינוש םיניממ םיחדקאו םינשערב קר ןמה תא תוכהל רשפא


האירקל םדוק רוביצל היינפ .ד

,האירקל םדוק שקבל להקה ישאר םיגהונ םיבר תומוקמב
היה היקבולסבש אונריטב .התכלהכ רובעת הליגמה תאירקש
ורציש ימו ,ןמה תא תוכהל אלש רוכז תבשב שרוד ברה
גוח' תסנכה תיבבו [13].ןמה ינב תרשעב קר הכי ופקות
ינפל" :(ב"לשת) ןונקתב עבקנ ביבא לתב 'יתדה רעונה
דחוימבו ,תואכהב זירפהל אלש רוביצל םיריכזמ האירקה
ינב תרשע תאירק ללוכ המלש האירק עומשל םלוכל רשפאל
ירוה לא השקב תינפומ היעשוה בושייה ןונקתבו ."ןמה
:םידליה

םע רבדל השקב לש ןושל לכב םירוהה לכמ םישקבמ ונחנא
תחמש ןיב לדבהה תא םהל ריבסהלו ,םוי דועבמ םידליה
.הליגמה תאירק תא הזבמה ןסר תרסח תוללותשה ןיבו םירופ
ליעוהל לכונ אל םירוהה דצמ הלועפ ףותיש אללש ונל רורב
.האירקה תבוח ידי אצנ אלו ,רבד

םירבדה ילושב

עומשל םיניינועמה לע תוליקמ ליעל וראותש םוצמצה יכרד
שיערהל םיניינועמה ןוצר תא תולטבמ ןניאו ,התכלהכ האירק
םיענומ ,גהנמה תא ירמגל םילטבמה הלא םלוא .תסנכה תיבב
ךכב םימגופו תסנכה תיבב שער תריצימ האנה םידליהמ
[14].תסנכה תיבל אובל דלי תוצירממה תוקינכטה תחאב
דדועל ידכ רחא ץירמת ,ףילחת אוצמל אופא יוארה ןמ
םיאבגל עיצהל ןתינ אמש .תסנכה תיבל אובל דליה תא
רתוי בשי םידליה לכמ ימ :םידליה ןיב תורחת ךורעל
?חצנמל קנעומה סרפה אהי המ .הליגמה תאירק תעב טקשב
תורשפא ונל ןיאש םינשער םתואמ ,יתונמא ןשער ילוא
[15].דבלב םתוארל אלא ,םהב שמתשהל


'מע ,ח"לשת םילשורי ,לאפר 'י 'דהמ ,גיהנמה רפס [1]
תא וכה דציכ ,יקסניול ט"וי הארו .תוינפהב םשו ,במר
גהנמ' ,רדנלרבא ג"ר ;ז"שת ביבא לת ,לארשי תוצופתב ןמה
,לארשי רוא ,'הליגמה תאירקב ןמה תרכזה תעשב ןמה תאכה
םימעט ףסוא אבומ םג םש) ךליאו חצ 'מע ,ס"שת ב רדא
,ט"מרת רימזא) י'גאלפ א"רל רוכזא םהרבא רפסב .(גהנמל
סודור יאה לש וברמ בתכמ אבומ (גכ תוא םירופ תכרעמ
רוכז תבשב קלמע תרימא ןמזב ףא האכה גהנמ לע רפסמה
תשרפבש "קלמע אביו" תאירק תעבו אצת יכ תשרפ תאירקבו
תודהי ,ןוחמש ןב 'י הארו) םירופ םויבו תבשב חלשב
.(450 'מע ,ח"נשת םילשורי ,ברגמה
;טנק-ונק 'מע ,ג"ח ,לארשי יגהנמ ,רברפש ד"ר האר [2]
יסיג יל רפיס .ומר-במר 'מע ,ו"ח ;בלש-אלש 'מע ,ד"ח
םידוהיה םיטנדוטסה ןוגרא לש תסנכה תיבב יכ ,סקזייא א"ר
דחא םגרת ,הליגמהמ קרפ לכ תאירק רחאל ,דרעבש ס'גוו
דיפקה להקה .ונכות תא להקל ראיבו תילגנאל םירבחה
ענמיהל ידכ .רבסהה תרגסמב ותרכזה תעב םג ןמה תא תוכהל
.H :ןמה תא םגרתמה הניכ הלא תואכהמ
עבקנ םילשוריב 'והילא תרדא' תסנכה תיב ןונקתב [3]
,"ןמה" הלמה תא עומשל דיפקהל שי ןמה םיכמשכ" :(ד"נשת)
ןתוא םילמה וא הלמה לע רוזחל האירקה לעב דיפקי ןכלו
תבישיב יכ ,לגיפש 'ב ר"דמ יתעמש ."עומשל ןתינ היה אל
לע םג דימת רוזחיש האירקה לעבמ ושרד 'הנביב םרכ'
בתוכ 'ןחלשה ךורע' לעב יכ ,ןייצנ ."ןמה" ינפלש הלימה
תא יוארכ עומשל לוכי וניא םדאשכש ,(גכ צרת ח"וא)
תיבב ללפתי רשאמ ,ןיינמב תיבב ארקיש ףידע ,האירקה
.ךלמ תרדהו םע בור שי ובש תסנכ
ליעל ,רוכזא םהרבא רפסב האכהה דגנ םיקומינה האר [4]
.םש ,1 'עה
.םש ,1 'עה ליעל ,רוכזא םהרבא האר [5]
םהיאנוש לומ םידוהי :'אוה ךופהנו'' ,ץיבורוה 'א האר [6]
. 167 'מע ,(ד"נשת) טנ ,ןויצ ,'םירופה תוגיגחב
'מע ,1969 םילשורי ,ןמית תוכילה ,חפאק י"ר האר [7]
.41
םילשורי ,רציפש י"ש 'דהמ ,םיגהנמ ל"ירהמ רפס [8]
.זכת 'מע ,ט"משת
,לובי אל והלעו ורפסב יקסנפטס נ"ר דיעה לשמל ךכ [9]
.ךברעיוא ז"שר לע ,ומר 'מע ,ט"נשת םילשורי ,א"ח
.5 'עה ,המר 'מע ,ו"ח ,2 'עה ליעל ,רברפש האר [10]
.ןהכ לטיבא 'בגה יל הרסמ ךכ [11]
,N. S. Doniach, Purim or The Feast of Esther, Philadelphia האר [12]
1933, p. 71
.69 'מע ,1 'עה ליעל ,יקסניול [13]
תקירזו ללפתהל םיאבה םידליל תוירכוס תקולח תמגודכ [14]
םיללפתמה תויציצ תרישק ,הרותל ןתח תיילע תעב תוירכוס
.דועו באב העשתב םילורח תקירז ,הרות תחמשב
לע .רקחמלו גולטקל םייואר םייתונמאה םינשערה [15]
:שחר שער" ,רטיור ימימ :האר תודחא תוינרדומ תואמגוד
,תיבמופ הריכמ ,"הילטיא תודהי ןואיזומב םינשער תכורעת
.11-9 'מע ,(1998) 5