ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

383 רפסמ

א"סשת ,הוצת תשרפו םירופ

:םידוהיה תלצהל רתסא תינכת

םויסב החלצהל הלחתהב ןולשיכמ

רזעיבא ןתנ 'פורפ

הקיסיפל הקלחמה
.העושיו הדמשה תריזג לש הלילע איה רתסא תליגמ
תוכופהת לומ םידוהיה לש םינואה רסוח לע רופיס והז
,אוה ונתוא תדמלמ הליגמהש חקלה .םירשו םיכלמ לש בל
הלוכי העושיה לבא ,ותלוכי אולמ תא תוצמל בייח םדאש
,הליגמה יקוספב םייובח ולא תונויער .ארובהמ קר אובל
.םשיגדהלו םתולגל ונתרטמו

התוול ,יתרוסמה ןפואב תדמלנ איהש יפכ ,רתסא תליגמ
,שדחמ רופיסה תא ןוחבל יואר ןכל .הבר תונשרפב ןמזה םע
,תוענמיה ךותו ,ארקמ לש וטושפל הבורמ בל תמושת ךות
חכווינ .םיקוספב תנגועמ הניאש תונשרפמ ,רשפאש המכ דע
הקירבמ תינכת ונל הלגמ הליגמה יקוספב קדקודמ ןויעש
תריזגמ םידוהיה תלצהל רתסא י"ע תננכותמה ,תנכוסמ ךא
םלשומה עוציבה תורמלש הארנ ,ןכ-ומכו ,ןמה לש הדמשהה
ינש לש םתושחרתה ,לבא .לשכיהל תינכתה הדמע ,רתסא לש
תא הליבוה ,שורדה ןמזב קוידב ,םייופצ יתלב תוערואמ
םילוכי םניא ולא תוערואמ .החלצהל ןולשיכמ רתסא תינכת
.ארובה תחגשה ידי לע אלא םירבסומ תויהל

םיאשונ רפסמב ,אופא ,תדקמתמ הליגמה לש תיחכונה הריקחה
:םה ולאו ,תקפסמ בל תמושתל רבעב וכז אל רשא

ןיבל םידוהיה תלצהל יכדרמ תעצה ןיב יתוהמה ינושה .1
.רתסא לש התינכת
.רתסא תינכת לש תללוכה היגטרטסאה .2

.תינכתה עוציבב רתסא לש הנורשיכ .3

.רתסא תינכת לש יתלחתהה ןולשיכה .4

המויסל חתפמה תא וויה רשא םייופצ יתלבה תוערואמה ינש .5
:רתסא תינכת לש חלצומה

.ןמה לש ותלוויא .א
.ךלמה סירס ,הנוברח לש ותוברעתה .ב

דמשה תריזג

תויושחרתה תרשרשכ הליגמב ראותמ ,רוקחנש םיאשונל עקרה
חתפמ תדמעל הלעוה ןמה .שורושחא ךלמה לש הכולמה רצחב
לשבו יכדרמל תישיא האנש בקע טילחהו ,ךלמה ירש ןיב
תוכלמב םידוהיה לכ תא דימשהל - תעשורמ תוימשיטנאו
ךיראת עבוקו וממז תא עצבל ךלמהמ תושר לבקמ ןמה .סרפ
התפלחהו הכלמה יתשו לש התחדה הז ערואמל ומדק .האושל
הקומעה ותבהא אשונל תכפוה רתסא .ראותה תפי רתסא י"ע
הלח ןכלו ,היידוהי רתסאש עדוי אוה ןיא ךא ,ךלמה לש
םידוהיה גיהנמ ,יכדרמ .ןמה לש הדמשהה תריזג הילע םג
ליפהלו ךלמה לא תשגל הנממ שקבמ ,רתסא לש הדוד ןבו
.םידוהיה לע סוחל וינפל התניחת

ז-ה םיקרפב םיראותמה םייטמרדה תוערואמל עקרה והז
.ולא תוערואמב הבחרהב התע ןודנ .רתסא תליגמב

היגטרטסא

ךלמל תורישי תונפל יכדרמ תעצהמ ןיטולחל תמלעתמ רתסא
רתסא .םידוהיה לע םחריש ידכ וינפל ןנחתהלו ,(ח ד)
.ןולשיכב קר םייתסהל לוכי הזכ השעמש ,בטיה הניבמ
.םידובא םידוהיה ,ותעפשה אולמב ןמה דוע לכש ,הל רורב
,ןמה תא הליחת קלסל שיש ,איה תיחרכהה התנקסמ ךכיפל
.םידוהיה ייח לע ךלמהמ םימחר שקבל היהי רשפא זא קרו
תזעונ תינכת רתסא תדבעמ ,וז תיטלחה תולכתסה י"פע
תינכת עוציבב םוצעה ישוקה תא ןיבהל ידכ .ןמה לוסיחל
תוכלמב ןמה לש ריבכה חוכה תא רוכזל ונילע ,וז ןיעמ
ךלמל ישארה ץעויכ שמיש ןמהש דבלב וז אל .שורוושחא
הוויצו תיהולא טעמכ הגרדל ותוא םמור וליפא ךלמה ,(א ג)
תוכמס ףקותב לעופ ןמה .(ב ג) ןמהל תווחתשהל דחא לכ לע
ךלמה רשאכ ילמרופ ףקות הלבק רשא ,ךלמה םעטמ האלמ
וליאל הנוכנ ךירענ םא קר .(י ג) ותעבט תא ול רסמ
ישוקה תא ןיבהל לכונ ,ןמה לש םוצעה חוכה עיגה םידממ
עיבהל אלא ונל ןיא .ןמה לוסיחל רתסא תינכתבש לודגה
רשא ,וז הרוביג השיא לש ברה ץמואל הצרעהו תוממותשה
תוכלמ לכב התובישחב היינשה תומדה לע רגית הארק הדבל
.סרפ

הטונ ךלמהש הדבועה לוצינ לע התינכת תא תססבמ רתסא
לגוסמ אוה ,זגורמ אוה רשאכו ,(בי א) םינתשמ חור יבצמל
ךרוצה יד לוקשל ילב ,(אכ א) תכל הקיחרמ הטלחהל עיגהל
הככש ךלמה תמח רשאכ וליפא .ומצע לע ותטלחה תעפשה תא
רזוח וניא אוה ,(א ב) הזיזפה ותטלחה לע טרחתמ אוהו
ןיא ךלמה תורזג תאש ,בושחה ונורקע ללגב ותריזגמ וב
רוזחל ןויסינכ הלגתמ רתסא תינכת ןכל .(ח ח) בישהל
,ןמהל דעוי תחדומה יתשו דיקפת רשאכ ,יתשו תשרפ לע
ןיא רתסאל .יתשו לש הפוסל המוד היהי ופוסש הווקתב
לכ ןכ לע .הנממ ךלמל בושח רתוי הברה ןמהש קפס לכ
.רתסא לע ןמה תא ףידעהל ךלמה תא איבי ילנויצר לוקיש
םורגלו ,ןמה דגנכ ךלמה תא תיסהל רתסא תממוז ךכיפל
ותחתר אישב ןמה דגנ לעפיש דע ,הלודג הכ תוזגרתה ךלמל
ןגהל קיפסי ןמהש ינפל תאז לכו ,ילנויצר אל ןפואב
.רתסא תינכת תא לסחלו ומצע לע
רתסא הניבה ,(די ד) יכדרמ ץחל תחת לועפל הטילחהשכ
עויסל הקוקז איה המכו ,היינפב םידמועה םיישקה תא בטיה
ידוהיו יכדרמ םינעתמ התארוהב ,ןכאו .התחלצהל ארובה תאמ
ד) התינכת תחלצהל םיללפתמו ,היתורענו איה ןכו ןשוש
.(זט

תומיע

תררועמ איה .קירבמ יטקט ןורשיכב התינכת תא תשמממ רתסא
ןוכיסבו הנמזה אלל ךלמה רצחב התעפוהב ךלמה תבהא תא
ףוסבלו ןושארה התשמל ךלמה תנמזה י"ע ,(אי ד) ימצע
הרומא איה ובש ,ינש התשמל ואובי ןמהו אוהש התשקב י"ע
רתסאל ךלמה לש ותבהא .(ח ה) התשקב תא ךלמל תולגל
תדוכלמה .(ט ה) רבדב שח וניא ןמהש דועב ,אישל העיגמ
.הנכומ

תליגמ לכב רתויב םייטמרדה תוערואמה םירוק וז הדוקנב
,הדגנכ תוומ וצ תאצוהב ןמה תא המישאמ רתסא .רתסא
תוחכונב ןמה םע יולג תומיעל המצע תא האיבמ איה ךכבו
תנכהל ודקומ רתסא התשעש תוקדקודמה תונכהה לכ .ךלמה
ונילע ןכל .םיילרוג םה םיאבה םיעגרה .הז תומיעל עקרה
,הזה תומיעב םירושקה תוערואמה תרשרשב תונדפקב ןייעל
.הליגמב םיראותמ םהש יפכ

לש תיטמרדה המשאה .תינכתה יפל לוכה להנתמ הליחתב
,הלהבל שפתנ ןמה .היתויפיצל רבעמ וליפא החילצמ רתסא
,עתפל לבא .(ו ז) סעכמ "ץצופתמ" טעמכ ךלמה וליאו
וסעכ תורמל ,רבד השוע וניא ךלמה ;תטטומתמ רתסא תינכת
ז) הניגל אצויו התשמה תא בזוע אוה ,הזמ עורג .ברה
.םיעוריאה לע התטילש תא דבאל רתסאל םרוגה רבד ,(ז

,ךלמה לש וסעכ עגריי רבועש עגר לכ םע .הלשכנ תינכתה
ןויגיהה ,ילנויצר ןפואב בצמה תא חתנל ליחתי אוה םאו
ירהש ,ןמה לע סועכל הביס ול ןיא יכ הנקסמל ותוא איבי
יאדווב םידוהיה תא גורהל ותינכת .לווע םוש עציב אל אוה
שידא היה ומצע ךלמה .ךלמה יניעב עשפכ תבשחנ הניא
אל ןמהל ,וזמ הריתי .(אי ג) םידוהיה לרוגל ירמגל
ךלמה ןכלו ,(כ ב) היידוהי רתסאש בושחל הביס לכ התייה
הכילוהש איה רתסא השעמלש הנקסמל עיגיו ףוסבל עגריי
תובשחמה לכש חינהל רשפא .הילא הנפוי וסעכו ,ללוש ותוא
םינוא תרסח הבשיש תעב רתסא לש החומב וצצורתה וללה
.הניגהמ ךלמה לש ובושל התכיחו
,תטלחומ הלהב ךות ,ןמה .יופצ יתלב ערואמ הרוק עתפל
זכרל לגוסמ וניאו ,ומצע לע ןגהל ףחד שיגרמ אוה .הגוש
אוה התע ורובע רתויב בוטה יכ ,קיסהלו ויתובשחמ תא
הניגהמ בושי ךלמהש דע תוכחל אלא ,המואמ תושעל אל
ךלמהש עגרב ,הרבע רבכ ןמהל תירקיעה הנכסה .עגרייו
ותלוויא .ןמה דגנ יהשלכ הדוקפ תתל ילב התשמה תא בזע
ןכא םא .(ז ז) רתסאמ םימחר שקיבש ךכב תלפכומ ןמה לש
הנפיש בייחמ ןויגיהה ,ומצע לע םימחר שקבל ןמה טילחה
לבא .ולסחל הסנמה רתסאל אלו ,ותוא םמור רשא ךלמל
האיגש ןמה הגוש ,רדענ ךלמה וליאו ,תאצמנ רתסאש ןוויכמ
,הגוש קר ןמה התע תעל לבא .הקומע הלהב ךותמ הלופכ
.אל ותו

,ןמואי אל טעמכ ,ןיטולחל יופצ יתלב ערואמ הרוק וישכע
האור ,הניגהמ בש ךלמה .רתסא תינכתב םישדח םייח חיפמה
ותליפנ תא שרפמו ,רתסא ינפל וייח לע ןנחתמה ןמה תא
תכפוה ךכ .(ח ז) התוא סונאל ןויסינכ רתסא תטימ לע
ןוסאל ,רתסא ינפל וייח לע ןנחתהל ושקבב ןמה לש ותאיגש
לוכמ בושחה לבא ,לובג לכ רבוע ךלמה לש זגורה .ורובע
עשפל בשחנה השעמב םשאומ ןמהש הנושארה םעפה איה וז -
יפוא לעב ,רתויב רומח עשפ והז ,וזמ הרתי .ךלמה יניעב
תוררועתמ רתסא לש היתווקת .ופוג ךלמה דגנכ ימיטניא
תלבקתמ ןיאו ,ןמה דגנ לעופ וניא ןיידע ךלמה לבא .שדחמ
ץלחיהל לוכי ןיידע ימומרעה ןמה .יהשלכ הדוקפ וא הטלחה
ללגב ודיב שיש םוצעה חוכה תא חוכשל ןיא ןכש ,ךבסהמ
.ךלמה םע םידחוימה ויסחי

.רתסא לש יטקטה רשוכה ןחבמל דמוע וז תיטירק הדוקנב
המ רבד רמול זע ןוצר רתסאל היה יאדווב יעבט ןפואב
ןמה תא איצוהל וצ תתל ךלמה תא איביש ,והשמ תושעל וא
איה .ןמה לש ותאיגש לע תרזוח הניא רתסא לבא .גרוהל
רוסא .המימתה הכלמה דיקפת תא קחשל הילעש תחכוש הניא
.ךלמל תצעויל םואתפ ךפהיהלו ,התימדת תא תונשל הל
.הנוכנה ךרדב יביטקניטסניא חרואב רתסא תרחוב ןכ לע
תורחאמ ןניא הלאו ,תויוחתפתהל הכחמו טקשב תבשוי איה
.אובל

,הנוברח לש ותוברעתה ינש יופצ יתלב ערואמ שחרתמ עתפל
ינסיסכתה ונורשכב הנוברח .(ט ז) ךלמה יסירסמ דחא
ידכ הרצונש תונמדזהה תא לצנמו בצמה תא תוריהמב דמוא
גורהל ןונכתב ומישאמ אוה .ןמה דגנכ השדח המשאה תולעהל
(א ו) שמא קר .ךלמה ייח תא ליצהש שיאה ,יכדרמ תא
ךותו ,(ב ו) הלצהה רופיסמ (ג ו) תוקומע ךלמה םשרתה
והשעמ לע יכדרמל לומגל דימ הוויצ האלמ הדות תרכה
הנושארל עמוש ךלמה ,ןכמ רחאל תורופס תועש ,הנהו .(ו ו)
תא אקווד גורהל ןווכתמ ןמהש ,תושיערמה תושדחה תא
,הנוברח ףיסומ ותמרעב .וייח תא ול בח ךלמהש שיאה
ךלמהו ,(ט ז) ןמה לש ורצחב ןכומו ךורע היילתה ץעש
הסינש) ןמה תא תולתל רשאמ רתוי םיאתמ רבד ןיאש ןיבמ
וליצמ ,יכדרמל ןיכהש ץעה ותוא לע ,(הכלמה תא סונאל
רשאו ,בר ןורשכב הנוברח רצי רשא הנפמה והז .ךלמה לש
תא תולתל הוויצ אוהו הטלחהל ךלמה תא ףחס ףוס ףוס
ונויסינ ןמה לש יתימאה עשפהש ,בל םישל יואר .(ט ז) ןמה
תטלחה לע ללכ עיפשה אל סרפ תוכלמ ידוהי לכ תא דימשהל
.ךלמה

העושיה

לבא ,ףוסבל החילצה רתסא י"ע העצובו הננכותש תינכתה
רתסא לש תיטמרדה המשאה .תננכותמה תנוכתמה י"פע אלש
חכוה .תקפסמ יתלבכ הררבתה ,התוא גורהל הוויצ ןמהש
ךלמה דצמ הל התפיצ רתסאש תילאנויצר אלה הלועפהש
תנתינ הניא רתויב ריכבה רשה לש גרוהל האצוה לע תווצל
ערוג וניא ,ןבומכ ,הז רבד .וז התמשאה ךמס לע הגשהל
המרגש רתסא וז התייה .ןמה לש ותליפנל רתסא לש התמורתמ
עוציבל ותוא הפחדש הלהב התוא ,ןמה לש הלודגה ותלהבל
ךלמה תמח תא הררועב .ולוסיחל המרגש הלופכה האיגשה
ךלמה תא ףוחדל הנוברחל הרשפאש רתסא וז התייה ,ןמה לע
.הלועפל

תינכתה תחלצהל ינויח םרוגש ,חיכומ תוערואמה חותינ
הז חותינ לבא ;רתסא לש התושיחנו ץמואה ,ןורשכה ויה
איה הנוילעה החגשהה קר .וקיפסה אל ולא לכש ,דמלמ םג
.ףוסבל תינכתה תחלצהל האיבהש

בולישמ האצותכ האב העושיש ,אוה רתסא תליגמ לש רסמה
אל רתסאש הדבועה תורמל .ה"בקה תרזעו םדאה ץמאמ לש
תשגומ התייה אל וז הרזע ,ה"בקה תרזע ילב החילצמ התייה
הליגמהש ,אלפ ןיא ךכיפל .היצמאמ לש יברמ יוצימ אלל
.רתסא לש המש לע היורק ונינפלש