~ שמות, פרשת תצוה, תש"ס, פרופ' יהודה פליקס

ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

327 רפסמ

ס"שת ,הוצת תשרפ

לודגה ןהכה לש תפנצמל הקיזב ןורכשה חרפ

סקילפ הדוהי 'פורפ

הקינאטובלו לארשי ץרא ידומילל תוקלחמה
אצמנ הקיתעה ונתורפסב חמצ לש רתויב טרופמה רואיתה
רבתסמ .םידוהיה תוינומדק והיתתמ ןב ףסוי לש ורפסב
לש םיינוטקטקטיכראה וירואיתב סופסוי קיידש יפכ יכ
,ןורכשה חרפ לש ינטובה רואיתב קייד םג ךכ ,המודכו הדצמ
.לודגה ןהכה שאר לעש רזנה תא ראתל ונויסינב

הלאו" :לודגה ןהכה לש םידגבה תנומש ןיב תינמנ תפנצמה
תפנצמ ץבשת תנתכו ליעמו דופאו ןשח ושעי רשא םידגבה
,רתויב ינכסח היבגל רואיתה ךא ,(ד חכ 'מש) "טנבאו
קרפה ךשמהב .התיישע ךרד לש רואית ונל ןיא השעמלו
ץיצ תישעו" :ץיצה תיישע רואית בגא בוש תפנצמה תרכזנ
לע היהו תלכת ליתפ לע ותא תמשו ... רוהט בהז
,תפנצמה .(זל-ול םש) "היהי תפנצמה ינפ לומ לא

? תפנצמה יהמ

הנווכהו ,פ"נצ שרושהמ 'תפנצמ' םשה תא רוזגל לבוקמ
וז החנה .שוברתה ןיעכ שארה ביבס םיכרוכש דב תעוצרל
תונשרפהו ,ץיצה לש ומוקימ יבגל םג ,םיישק רפסמ תררועמ
.םהמיע דדומתהל הסנמ

לש שארה יוסיכ תא ראתמה והיתתמ ןב ףסוי םלוכל םדק
תוינומדקב ןהו םידוהיה תומחלמ ורפסב ןה לודגה ןהוכה
[1]:רתויב רצוקמ ורואית םידוהיה תומחלמב .םידוהיה
ליתפ הל ביבסמו שש תפנצמב לודגה ןהכה הסיכ ושאר תאו"
םתוח יחותיפ אשונה ,בהז רז ביבסמ ליתפה לעו ,תלכת
תוינומדקב ."(ה"יוה םש) תויתוא עברא ויה הלא ,שודקה בתכה
ףיסומ אוה .הברהב בחרנ רואית סופסוי ןתונ םידוהיה
.ןורכשה חרפ לש עיבגה יומד ,בהז רזנ םג תפנצמה לע
[2]:וירבד הלאו ,בותכב רכזנה בהזה ץיצל ףסונ הז רזנ

םינהכה לש הזל המוד הליחתכלמ וליבשב יושע היה עבוכה
ותוא רטעו ,תלכת םקורמ רחא רופת היה וילעו ,םלוכ
ריכזמה בהז עיבג חרפ וילע .םיכבדנ השולש יושע בהז רזנ
םיאיקבה םינוויה הלא לבא .אנורכש ונלצא ארקנה חמצה תא
... [3].בהז ןורכש ותוא םינכמ םישרוש ףוסיאב
חמצה תא הארש ימל ותנוכת תא ראתא
ומש תא ריכמש ימל וא ועבט תאו ומש תא ריכה אל ךא
הבוגל דע תופוכת עיגמ הזה חמצה .ותוהזל עדוי וניא ךא
וילע .תפלה שרושל המוד ושרושו ,תותרז שולשמ הלעמל לש
לועבגל קדוהמ חרפה עיבג .(Eruca) ריגרגה ילעל םימוד
עיבגה לדוג .ירפל ותכיפה םע רשונה ,ימורק ללמ ףקומו
ןותחתה וקלחב .דכל ותרוצב המוד אוהו תרזה לש קרפכ
בחרתמו רצו ךלוה אוה והצקב .יוצח ןומירל המוד אוה
,ירודכ יצח הסכמ רבוחמ עיבגל .הנוילעה ותפש יפלכ בוש
.ןומירה עיבג יניש ןיעכ םייניש וילעמו ,טורח ןימכ
הסכמל תחתמ .דח ןברדב תומייתסמו תוינצוק עיבגה תונוא
המודהו ,ולוכ עיבגה תא אלממה ירפה לע חמצה רמוש הלחשה
רשפא תורתוכה תא .(Sideritis) ןוליזרבה חמצ לש ערזל
הז חרפ לש עיבגה תרוצ יפל .םיבחרה גרפה ילעל תומדל
ץיצה היה ודיל .תוקרה יתש דע ףרועהמ עיגהש רזנה טשוק
ידעה היה הזכ .תושודק תויתואב 'ה םש טורח היה וילעש
.לודגה ןהכה לש
בהז רזנ וב עיפומש ,אוה סופסוי לש ורואיתב ישוקה
תרטע" :אריס-ןב רפסב רכזנ לבא ,הרותב ללכ רכזנ וניאש
תורשפאה תמייק .(אנהכ תרודהמב בי המ) "ץיצו תפנצמו זפ
םיבורמה םיטרפה רואל לבא ,אריס-ןב לע ךמס סופסויש
ןב ףסויש הארנ ,המוד רזנה היה וילאש ןורכשה רואיתב
תפנצמה תא האר ןכא שדקמב רקיבו ןהכ היהש ,והיתתמ
תפנצמה לעש רזנה ירה ,רבדה ךכ ןכא םא .בורקמ רזנה תאו
.(הלעמ יפלכ דדוחמ) ןורכש לש ךופה עיבגכ יושע היה
,לודגה ןהכה חצמ לע ויה תודדוחמה ויתונואמ םייתש
.ץיצה רשקנ תונואה יתש ןיבו.ט"ישת א"ת ,ינוחמש נ"י םוגרתב ז ,ה קרפ ה רפס [1]
םידבועמ וירבד .179-172 םיפיעס יעיבש קרפ ישילש רפס [2]
ש"ת םילשורי ,רוש .א תרודהמ י"פע תולק תוטמשה ךות
, H.J. Thackeray םוגרתב The Loeb Clascical Library תרודהמו
חמוצה םלוע :ירפסב האר ומצע חמצה לע .1961 ןודנול
.198 'מע ,1957 א"ת ,יארקמה
ןורכש - Hyoscyamus aureus :יעדמה ומשש חמצל ותנווכ [3]
H. Nigrumםע הז חמצ ההזמ אוה ל"נה Loeb תרודהמב .בהז
,ןורכש לש םידחא םינימ ץראב שי ןכא .Henbane :תילגנאב
.הפוריאב קר לדג רוחשה ןורכשה ךא
אוה .ץראב םיצופנה תוריקה יחמצמ אוה בהזה ןורכשה
,ץיקב חרופ אוה ,ןמגראה ןווגב ועול ,םיבוהצ םיחרפ לעב
ינבא ןיב םג םתוארל ןתינו הנשה לכ םייוצמ ויעיבג ךא
עבט ,"יברעמה לתוכה יחמצ" :ירמאמ האר .יברעמה לתוכה
םש ורויצו 140 138 'מע ,1992 םילשורי ,ך"נתב ץראו
.141 'מעב