ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

433 רפסמ

ב"סשת ,רוכז תבש-הוצת תשרפ

רתסא לש התינכת

יזינג םייח 'פורפ

תיללכ הירוטסיהל הקלחמה
שקבלו ול ןנחתהל ךלמה לא אבל" רתסאמ שרד יכדרמ רשאכ
:תילמרופ הבושתב רתסא הקמחתה ,(ח ,ד 'סא) "המע לע וינפלמ
,ד) "םוי םישולש הז ךלמה לא אבל יתארקנ אל ינאו"
רתסא הניבה יכדרמ לש םיפירחה וירבד רחאל קר .(אי
ךלמה לא אובא ןכבו" :לועפל הטילחהו בצמה תרמוח תא
הנושאר האירקב .(זט ,ד) "יתדבא יתדבא רשאכו תדכ אל רשא
ךא ,תודבאתהל בורקה שאונ השעמ התשע רתסא יכ הארנ
התווטש תילאירו תשבוגמ תינכת לע ןאכ עיבצהל לדתשנ ונא
תודבאתה השעממ הקוחרו החלצהל יוכיס תרב תינכת :רתסא
.טושפ

השבל איה .(א ,ה) "תוכלמ רתסא שבלתו ישילשה םויב"
ויניעב ןח תאשל ידכ ךלמה לע רתויב םיבוהאה םידגבה תא
אובל רוסיאה תא בטיה עדיש ,ךלמה .ןומראה חתפב הדמענו
רתסא ךל המ" :ארקו התוארל םהדנ ,תימינפה רצחה לא
ןיינע ותוא והמ תעדל באת היה אוה .(ג ,ה) "!הכלמה
רתסא ךא .הייח תא ןכסל הנכומ רתסא התייה וללגבש בושח
הנמזה םשל ירה .ןמה םע התשמל ותוא הנימזהב ותוא הבזכא
הנמזה חולשל היה ןתינ ;ןכתסהל ךרוצ היה אל התשמל
היה ךלמה יכ הארנ ןכ לע !םיסירסה דחא ידי לע תדבוכמ
,תחראמכ ,הכלמהו ,רתסא לש ןיינעהמ ןייה התשמב דרטומ
קיסעהש אשונה לע זומרל ילבמ תחלוק היהת החישהש הגאד
ןתניו ךתלאש המ" :הלאשב ךלמה הילא הנפש דע ,התוא
ךלמה לש ותונרקס תא אלמל הזרדזה אל רתסא .(ו ,ה) "ךל
ןתינ .תרחמל ךורעתש התשמב ותשקב תא אלמל החיטבהו
.התשמה תעב ןמה םע הסחיב שאר הלקה ילוא רתסא יכ ףיסוהל
ךלמה יניעב תוארהל ,דאמ דע רבדה התלעה" :שרדמה ירבדכ
רמאיו ,ךלמה וב אנקתיש ידכ ,השפנכ ןמה תא תבהוא איהש
םימי 'ב ותוא ןמזל תאזה הלודגה הבהאה םניח לע אל
אצי ןמה םנמאו [1]."ךלמה תנש הדדנ ךכיפלו ,םיפוצר
."בל בוטו חמש" התשמהמ

התשקב המ .דרטומו המת התשמה ןמ שורושחא אצי ,ןמהכ אלש
הייח תא הנכיס וללגבש בושח ןיינע ותוא והמ ?רתסא לש
לחה ףסונ אשונ יכ הארנ ךא ?ורצחב תיטמרדה התעפוהב
השוע המ .ןמהל רתסא לש הסחי תלאש - אוהו ודירטהל
?הכלמהו ךלמה לש הרוגס תיתחפשמ-תיטרפ הביסמב ןמה
היה אל ,רומאל !ינשה התשמל ןמזוה םג אוה ,דועו תאז
םידעוימ ויה אל רתסא הכרעש תואתשמה יתש .הרקמ ןאכ
"וידבעו וירש לכל" ךלמה ךרעש תואתשמכ אלש ,בחרה להקל
ךלמ ןב היה אל שרדמה י"פעש ,שורושחא .(חי ,ב ;ג ,א)
םיבירימ שושחל היה ךירצ [2],חוכב ןוטלשה תא ספת אלא
ונילע ךכ .ןוטלשה תא סופתל ויה םילולעש םייטילופ
לכ יפלכ וטקננש םיינדפקה ןוחטיבה יעצמא תא ןיבהל
אלל תימינפה רצחל סנכנה .הז ללכב הכלמה ףאו ,םדא
שרתו ןתגב לש תושקנתהה ןויסינ םג .תוומ ןב אוה הנמזה
שושחל לחה שורושחא .תאז הריוא לע דמלמ (אכ ,ב) ךלמב
ןורכש ול המרג ,םירשה שארל ןמה לש תררחסמה ותיילע אמש
תוארל ןתינ .ןוטלשה תסיפת לע םירוהרה וב העטנו חוכ
תווחתשהלו עורכל םיבייח ךלמה ידבע לכש ןמה לש השירדב
.הז ןוויכב ןמיס ,(ב ,ג) ול

ותוחכונ לשב ורבג ןמה לש ויתונווכ ינפמ ךלמה לש ויתוששח
עיגהל ןמה םמז אמש ;םייטרפה תואתשמה ינשב ןמה לש
ימיב ןוטלשה תסיפתל םיכרדה תחא ?הכלמה ךרד תוכלמל
ןייצש יפכ [3],השיאל םדוקה ךלמה תשא תחיקל התייה םדק
[4]."הררשה תליחת אוה ךלמ לש וטיברשב שמתשישמ" :י"שר


רורב םלוא ,שפיט וא היה םכח שורושחא םא תוקולח תועדה
םיסחיה ןכ לע .החמומ היה אוה םישנ יניינעבש רבדה
םויא וויה ,רתסאל ןמה ןיב ופאל תחתמ םימקרנ ול וארנש
ויתורטמל רתסא תא לצנמ ןמה אמש ששח אוה .ותוכלמ לע
,יאשחב רתסא תא שוגפל היה לוכי אלש ןוויכמו ,תוינידמה
רחבנ ,ךכ לע םיחוודמ ויה יאדוב ךלמה לש וידבעש רחא
.םהיניב השיגפל היולג ךרדכ ךלמה תוחכונב התשמה
לכ ןמה דצמ תוגירטניא לש תורשפא ינפמ ךלמה לש וששח
אוהה הלילב" :םדריהל היה לוכי אלש דע ,ותוא גיאדה ךכ
ןושארה התשמה ןיבש הלילה הז - (א ,ו) "ךלמה תנש הדדנ
,ךלמה תעדותמ םלענ אל רתסא לש אשונה םנמא .ינשה התשמל
.רתוי דבכנ םוקמ התע ספת ןמה לש וניינע ךא

יכדרמ יכ הארנ .יכדרמ לש ודמעמ תא ררבל ונילע ןאכ
רזוחה יוטיבה .תיסרפה היצרטסינימדאב ריכב דיקפ היה
ושוריפ ,(דועו ט ,ה ;אכ ,ב) "ךלמה רעשב בשוי יכדרמ"
,שורושחא לש םירשה דחא היה אוה .רעשב דבכנ דיקפת ול היהש
,םישנה תיב רצח ינפל רתסא תא רקבל היה לוכי ןכלו
ודיקפת תרגסמב ילואו ,(אי ,ב) המולש תא תעדל ידכ
תושקנתהה תמיזמ תא תולגל תורשפאה ול הנתינ ךלמה רעשב
לש םרה ודמעמ בקע .(בכ ,ב) התוא לכסלו ךלמה ייחב
,םירשה שאר ,ןמה היה לוכי אל עודמ ןיבהל ןתינ ,יכדרמ
.(ד ,ו) הזכ דעצל ךלמה לש ורושיאל קקזנ אלא ,וגרהל
יניאו ,רומג הטוש שורושחאב הארנ םא םג :דועו תאז
תא ךלמה הנימ דציכ ןיבהל ןתינ אל זא םג ,ךכ רובס
ןכל םדוק יכדרמ םא ,ןמה תליפנ םע םירשה שארל יכדרמ
.הכלממב והשלכ רש היה אל

.ותוסנל טילחה אוה רצחב אצמנ ןמה יכ ךלמל עדונ רשאכ
רשא שיאב תושעל המ" :םת תלאש ןמה תא לאש שורושחא
יכ ענכושמ היה רשא ,ןמהו ?(ו ,ו) "ורקיב ץפח ךלמה
ךלמהש שיאה לש תילמס הרתכה עיצה ,ךלמה ןווכתה וילא
:ךלמה ול ןימטה רשא חפב ןמה לפנ ךכ .(ח) ורקיב ץפח
םא םג .תוכלמל עיגהל תורתסנה ויתונווכ תא הליג אוה
היצקידניא ירה ,ךולמל ןמה תפיאשל החכוה םושמ ךכב התייה אל
ליפשהל ךלמה טילחה ןכ לע .התייה טלחהב הזה ןוויכל
,יכדרמל ןמה לש תוניועה לע עדי ךלמהש רבתסמ .ןמה תא
,ךכ לע םתסה ןמ ול וחוויד וידבע ןיב םילגרמה ,ןכש
רשאכ סוסה תאו שובלה תא חק" :ןמהל שורושחא רמא ןכלו
לא .ךלמה רעשב בשויה ידוהיה יכדרמל ןכ השעו תרביד
דמלמ ןורחאה טפשמה .(י ,ו) "תרבד רשא לכמ רבד לפת
ךכיפל ,וזכ הארוה עצבל ןמהל השק המכ דע עדי ךלמה יכ
[5]."רבד לפת לא" :וריהזה

ןרקסו ,ןמה יפלכ תודשח אלמ ךלמה עיגה ינשה התשמה לא
לפשומ התשמל עיגה ןמהו ,רתסא לש התשקבל רשאב תעדל
ותיבבש תוצעייתהב - תאזמ הריתי .יכדרמ םע הרקמה ללגב
תולחה רשא יכדרמ םידוהיה ערזמ םא" :ותלפמ תא ול ואבנ
,ו) "וינפל לופית לופנ יכ ול לכות אל וינפל לפנל
,אצומ ול ועיצה םרטבו ומוציעב היה ןוידה דועב .(גי
ואובב לבלובמ ןמה היה ןכלו ,התשמה לא ותוא וליהבה
,הניינע תא רתסא הריכזה אל ינשה התשמב םג .התשמל
הגיצה רשאכ ,ףוסבל .ךלמה תלאשל התכחו ,ותובישח תורמל
גורהל דימשהל ימעו ינא ונרכמנ יכ" :התייעב תא רתסא
הז-יאו הז אוה ימ" :ורקוחב ךלמה ץרפתה ,(ד ,ז) "דבאלו
,העיתפמ ךלמה תהימת ?"ןכ תושעל ובל ואלמ רשא אוה
לע העיבצה רתסא רשאכ וזגור תא ןיבהל השק רתוי דועו
ביואו רצ שיא" :םידוהיה תדמשהל תינכתה לע יארחאכ ןמה
ןמה םע םכסהל עיגה ךלמה ירה .(ו םש) "הזה ערה ןמה
"ךיניעב בוטכ וב תושעל םעה" :ורמואבו ותעבט תא ול ונתנב
,ןמה םע הקסיעה לע בטיה עדי ךלמה ,רמולכ .(אי ,ג)
אלש ןוויכ ,רקיש שורושחא יכ רמול ןכתי ?םמתיה עודמו
הקסעה תא תוארל תורשפא שי ךא ,הידוהי איה רתסא יכ עדי
םידוהיה לכ תא דימשהל" שקיב ןמה .רחא רואב ךלמל ןמה ןיב
ןיבה שורושחא םלוא ,(ו ,ג) "שורושחא תוכלמ לכב רשא
דייסונ'ג .םע תדמשה לע ונעמש אל איהה הפוקתב .תרחא תאז
יכ םידוהיה תא םישאה םנמא ןמה .תינרדומ האצמה אוה
וליפא םדק ימיב םלוא ,(ח ,ג) "םישע םניא ךלמה יתד תא"
יא רשאמ הירפמיאל רתוי ןכוסמ אוהש ,יטילופ דרמ לע
ומכ ,תולגב אלא ,םע תדמשהב ושינעה אל ,יחרזא תויצ
רוזאמ ןיסולכוא תפלחה .והיקדצ תולגו םיטבשה תרשע תולג
שורושחאש ,הארנ .דרומ םע תשנעהל תלבוקמ ךרד התייה רוזאל
ףסכה ןכש ,םידבעל םידוהיה תריכמב רבודמש היה רובס
הדובע חוכ לע הכלממה רצוא תא תוצפל דעונ ןמה עיצהש
:רתסא הרמא רשא הז .ונממ ערגנש ,תוכלמה יניתנ לש
הווש רצה ןיא יכ יתשרחה ונרכמנ תוחפשלו םידבעל ולאו"
,ג) "םדבאל בתכי" :רמא ןמה םנמא .(ד ,ז) "ךלמה קזנב
,םידבעל םידוהיה תא ורכמי םאש תאז ריבסהל ןכתי ךא ,(ט
רואל .דבעה תד איה ןודאה תדו ,םע תויהל וקיספי םה
םיכסה אל אוה ירהש ,שורושחא לש וסעכ ןבומ הז רבסה
[6].םלש םע תדמשהל

לע ןמה שקיב ,ןתיבה תניג לא ותמחב אצי ךלמה רשאכ
לפונ ןמה תא ובושב ךלמה הארשכ םלוא .הכלמה ןמ ושפנ
רשקה רבדב ודשח ול תמאתה ,הילע רתסא רשא הטימה לע
"!?תיבב ימע הכלמה תא שובכל םגה" :הכלמל ןמה ןיב
השק ,ןמה יבגל ךלמה לש םימדוקה תודשחה אלול .(ח ,ז)
בכשל הז בצמ לצנל זיעי ןמהש ךלמה בשח דציכ ןיבהל
.הכלמה תא

רבד רשא" יכדרמ תא תולתל הצר ןמהש הנוברח לש ותרעה
,ךלמה לש ותושר תא שקבל ילבמ ,(ט ,ז)"ךלמה לע בוט
,ךולמל ןמה תנווכ לע שורושחאל תפסונ החכוה השמיש
לא אב םנמא ןמה) ךלמל הרומשה תוכמס ומצעל לטנ ןכש
ול עייתסה אל ךא ,יכדרמ תיילתל ותושר תא שקבל ךלמה
רחאלו ןמה תא קלסל רתסא החילצה ךכ .(ד ,ו - רבדה
.ותריזג תא לטבל ןכמ

תא בטיה הריכה רתסא :רתסא לש התינכת תא רזחשנ הבה
ומכ .ךלמה רצחב תונדשחהו האנקה ,תוגירטניאה תריווא
.ןייה התשמב תולבקתמ תובושחה תוטלחהה יכ העדי ןכ
לוהינב םישנל דמעמ לכ סרפב היה אלש התייה הלש היעבה
היתוניחתל ןיזאיש ךלמה תא ענכשל הלכי ןכ םא דציכ ,הכלממה
לש הדמעמ ףא ,דועו תאז ?הכלממה תוינידמל תועגונה
םימכסהב רבודמהשכ םירשה שאר לש הז תמועל תוחנ היה הכלמה
לש ותעד דגנכ התדמע תא ךלמה לבקי עודמו ,םייטילופ
תולבגמ תרגסמב ןרמתל רתסא הצלאנ ןכ לע ?םירשה שאר
,בתכב הנמזהב התשמל ךלמה תא הנימזמ התייה ול .הלא
.התשקב תא עומשל ןכומ היה אל ךא ,ןוצרב אב ךלמה היה
הררועו ,בר ימצע ןוכיס ךות ,תישיא העיפוה איה ןכ לע
הבריס רשאכ .ךלמה לש ותוניינעתהו ותונרקס תא ךכב
התשממ ןיינעה תא הכשמו ןושארה התשמב התשקב תא תולעהל
ףא .ךלמה לש ותונרקסו ותונרע לע הרמש איה ,התשמל
לואשל ךלמל החינהו הניינע תא התלעה אל איה ינשה התשמב
תא עמשי ךלמהש תווקל התייה הלוכי ךכו [7],התשקב לע
יטילופ ןיינעב ועגנ הלא םא םג ,היתושקבו היתונעט
.הנידמה לוהינבו

תא ךלמה ףידעי עודמ ,התייה רתסא לש היינשה היעבה
,בישהל שי ךכ לע ?ןמה םע המותח הקסיע ינפ לע התדמע
,הקיטילופ יניינעב םירשה שארמ התוחנ התייה רתסא םנמאש
לע תופידע לכ םירשה שארל ןיא וב דחא ןיינע ונשי ךא
הכלמל עגונ ןיינעה רשאכ - אוהו ,םיתרשמה ןורחא ינפ
,שורושחא לש ותאנק תא ןווכתמב הררוע רתסא .השיאכ
[8].הניבל ןמה ןיב רשק הזיא םקרנ וליאכ ןיבהל ול המרגו
הכלמה תא שובכל םגה" ותאירקו ,ןמהב דשח ךלמה ,ןכאו
.הז ןוויכב ותבשחמ תא האטיב "תיבב ימע

הרוק היה המ ?רתסאב םג דשוח היה ךלמה םא הרוק היה המ
תמוי תומ" תניחבב ,םהינש תא גורהל הווצמ היה ךלמה םא
:יכדרמל רתסא הרמאש הז ?(י ,כ 'קיו) "תפאנהו ףאנה
לש השעמ ןאכ היה אל ,רומאל ."יתדבא יתדבא רשאכו"
ןוכיס תחיקל ךות ,אילפהל תבשוחמ תינכת אלא ,תודבאתה
ךכבו התינכת תא עצבל רתסאל עייס ה"בקהו [9],בשוחמ
.המע תא ליצהל

.ה,ה פ"הע ,בוט חקל [1]
ם"יבלמ :א ,א רתסא ,י"שר ;א"ע ,אי הליגמ :האר [2]
תודירמה תא אכדל חילצה רשאכ ,םינש שולש רחאל קר .א א
,"ותוכלמ אסכ לע שורושחא ךלמה תבשכ" ,וצראב תומוהמהו
.(ג-ב ,א) ןוחצינהו הרתכהה התשמ ךרענ
ריעה תא ליצהש סופידא לע תרפסמ תינוויה הדגאה [3]
התייהש ,הכלמה תא אשנ ךכ לע סרפכו ,סכניפסה ידימ יאבית
תויודע םג ךכל שי .יאביתב ךלמ היהנו ,השיאל ,ומא
ויבא ישגליפ לא אבל םולשבאל ץעי לפותיחא :תויארקמ
רשא לכ ידי וקזחו ךיבא תא תשאבנ יכ לארשי לכ עמשו"
לש והשעמב האר לואש ןב תשבשיא ;(אכ ,זט ,ב"מש)"ךתא
,לואש לש ושגליפ ,היא תב הפצר לע אב רשא רנ ןב רנבא
המלש םג .(ז ,ג ב"מש) ותוא תשרל הנווכו תוכלמב הדירמ
גשיבא תא תאשל תיגח ןב והינודא לש ותשקב תא ןיבה ךלמה
המלו" :ןוטלשל הפיאשכ ,דוד לש ושגליפ התייהש ,תימנושה
"הכולמה תא ול ילאשו והינודאל תימנשה גשיבא תא תלאש תא
.(בכ ,ב א"למ)
.םש [4]
רצחב אבנל והימרי תא 'ה חלש רשאכ ,ךכל המודב [5]
,"הלישכ הזה תיבה תא יתתנו" :םילימה תא שדקמה תיב
ישוקה תרכה ךותמ ,(ב ,וכ) "רבד ערגת לא" 'ה וריהזה
.'ה תיבב וז השק האובנ תרימאבש
,םילשורי) "רתסא תליגמ :המלש הרות" ,רשכ .מ האר [6]
.די הרעה ,ו"צק מ"ע ,(ד"נשת
םירבדב הליחת חותפל םדאל רוסא יכ םירבוסה שי [7]
העפוהב ןוכנ הזש דועב .הליחת רבדי ךלמהש דע ךלמה ינפב
הז ללכ ,הכלמל ךלמה ןיב יטרפ התשמבו ןכתי ,תיבמופ
.ספות וניא
.ד ,ה רתסאל ושוריפב ,י"שר בתכש יפכ [8]
הרובג תלעב רתסא ,יובא הייח 'רד הימשב היכרב 'ר" [9]
ינא גרהינ הרמא ,הילע (ןמה תא) ותוא הליפה ,תייה
.ח"צק מ"ע ,"המלש הרות" ,רשכ ."המוא לצנתו אוהו