ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

172 רפסמ

ז"נשת ,הוצת תשרפ

?ץיצה רפכמ המ לע

ןמזורג ריאמ ר"ד

דומלתל הקלחמה
(חל ,חכ 'מש) " 'ה ינפל םהל ןוצרל"

תנומשמ דחאל בשחנ ,דימת וחצמ לע אשנ לודגה ןהכהש ,ץיצה
תועבצא יתש בחורב "בהז לש סט ןימכ" היה אוה .תרשה ידגב
הז "דגב"ל ."הל שדק" בותכ היה וילעו ,(ב"ע ,ג"ס תבש)
ושידקי רשא םישדקה ןוע תא ןרהא אשנו" :תרדגומ הרטמ הנשי
ןוצרל דימת וחצמ לע היהו .םהישדק תונתמ לכל לארשי ינב
.(חל חכ) " 'ה ינפל םהל

םדה לע תוצרל" ,י"שר תעדל ,השוריפ "םישדקה ןוע" תאישנ
ןיא" :רמאנ םינהכ תרותב ךא ,"האמוטב וברקש בלחה לעו
תחנמו תרוטקהו הנובלהו ץמוקה ןינמ ,םד תונווע אלא יל
לכל' רמול דומלת ?םיכסנ תחנמו חושמ ןהכ תחנמו םינהכ
אמט ןברק לע קר אל רפכמ ץיצהש ,ןאכמו ."'םהישדק תונתמ
אתיירבה תעדלו .חמוצה ןמ אבה הז לע םג אלא ,יחה ןמ אבה
ןיב ,דיזמב ןיב גגושב ןיב" ואמטנש תונברקה לע רפכמ אוה
.(ב"ע ,ה"כ תוחנמ) "רוביצב ןיבו דיחיב ןיב ,ןוצרב ןיב סנואב

לש וחצמ לע חנומה ,ץיצה רפכמ דציכ ,לואשל םוקמ שי ןאכ
הקיזה יהמ :תורחא םילימב ?םישדקה תאמוט לע ,לודגה ןהכה
?האמוטלו ןברקל חצמהו ץיצה ןיב

רושקה ,ףסונ אשונל הנפנ ,וז הלאש לע בישהל אובנ םרט
םיאטחה תא טריפ ןושש רב יננע יבר .הרפכלו ץיצל אוה ףא
תוכיפש לע תרפכמ תנותכ :הנוהכה ידגב םירפכמ םהילעש םינושה
:חורה יסג לע - תפנצמ ;תוירע יוליג לע - םייסנכמ ;םימד
הדובע לע - דופא ;םינידה לע - ןשוח ;בלה רוהרה לע - טנבא
:קומינה .םינפ-תוזע לע - ץיצו ערה-ןושל לע - ליעמ ;הרז
חצמו" :רמאנ ד ג והימריבו ,"ןרהא חצמ לע" :רמאנ ןאכ
םיחבז) םינפ-תוזע לע רפכמץיצהש ,ןאכמו "ךל היה הנוז השא
.(ו ,י הבר ארקיובו א"ע ,ז"ט ןיכרעב הליבקמהו .ב"ע ,ח"פ

,תינכט-תילולימ האוושה ,הרואכל ,איהש ,וז "הוש-הרזג"ל רבעמ
םדאה תוגהנתהל עגונה לכב הבחר תועמשמ "חצמ" הלימל שי
תלמסמ וז הלימ יכ ,הנקסמל ליבומ ך"נתב ןויע .ויפואלו
לא 'ה לש וירבדב .בוריסו תודגנתה המיע תאשונה ,תוחישק
םיטפשמה םילולכ ,איבנכ לארשי םע לא וחלשש תעב ,לאקזחי
םיבוא םניא יכ ,ךילא עומשל ובאי אל לארשי תיבו" :םיאבה
,"המה בל ישקו חצמ יקזח לארשי תיב לכ יכ ,ילא עומשל
ךחצמ תאו םהינפ תמועל םיקזח ךינפ תא יתתנ הנה" :ךשמהבו
"םתוא ארית אל ,ךחצמ יתתנ רצמ קזח רימשכ .םחצמ תמעל קזח
העיבצמ והיעשי לש וירבדב האבהתלובקתה םג .(ח-ז ג 'זחי)
"השוחנ ךחצמו ךפרע לזרב דיגו ,התא השק יכ" :וז תועמשמ לע
.(ד חמ 'שי)

החכוהל טרפ .םינפ-תוזעו הפצוח םג ,רומאכ ,תלמסמ וז הלימו
השא חצמו" :םעל רמאש ,והימרי לש וירבדמ ליעל תאבומה
רופיסב וז הלימ תועמשמ תילגתמ ,"םלכה תנאמ ךל היה הנוז
םינהכה לש םמוקמ תא סופתל שקיבש ,היזוע ךלמה לע םסרופמה
.תרוטק ריטקהלו

לעמיו תיחשהל דע ובל הבג ותקזחכו" :רפוסמ הז ךלמ לע
אביו .תרטקה חבזמ לע ריטקהל 'ה לכיה לא אביו ,ויהלא 'הב
ודמעיו .ליח ינב םינומש 'הל םינהכ ומעו ןהכה והירזע וירחא
יכ ,'הל ריטקהל והיזע ךל אל :ול ורמאיו ךלמה והיזע לע
,תלעמ יכ שדקמה ןמ אצ .ריטקהל םישדקמה ןרהא ינב םינהכל
.ריטקהל תרטקמ ודיבו והיזע ףעזיו .םיהלא 'המ דובכל ךל אלו
תיבב םינהכה ינפל וחצמב החרז תערצהו םינהכה םע ופעזבו
לכו שארה ןהכ והירזע וילא ןפיו .תרטקה חבזמל לעמ 'ה
אוה םגו ,םשמ והולהביו ,וחצמב ערצמ אוה הנהו ,םינהכה
.(כ-זט וכ ב"הד) " 'ה ועגנ יכ ,תאצל ףחדנ

הדעונ תערצל תידעלב "הינסכא"כ חצמה תריחבש חינהל ןיא
םינפ- זע לש ושנוע תא לקנב תוארל ,האורל עייסל קרו ךא
יוטיב ותויה :תפסונ הביסמ רחבנ חצמהש ,יאדוול בורק .הז
אוה - אטחש רביאה :תורחא םילימב .םינפ-תוזעלו הפצוחל
.הקליש רביאה

ונילע םש ףא .תילגב דוד תמחלמ :רחא םסרופמ עוריאב םג ךכ
העגפ ,תילגב העגפש לחנ-ןבא התואש ,הרקמ הז ןיא יכ ,רמול
תוכרעמ ףריח יתשלפהש ,חכשנ לב .רחא רביאב אלו וחצמב אקווד
שיה .ןליפשהו ןתוא הזיב ,(המ ,וכ זי א"מש) םייח םיקולא
העיגפ תלמסמ חצמב ןבאה תעיגפ ?וזמ הלודג השוחנ חצמ ךל
בוטל "ףוגה תפש"ש ,ןאכמו .תוזעה זכרמבו הפצוחה דקומב
.רחא ףושח רביא לכבמ רתוי חצמב יוטיב ידיל האב ערל וא
ירה ,וחצמ לע אקווד ץיצה תא אשונ לודגה ןהכהשכ ,ןאכמו
הרוקמש םינפ-תוזע לע - גציימ חצמהש םיאטח לע רפכל ידכ הז
.תודרמתהבו תודגנתהב ,תוחישקב

רקיעב ילואו ,הילע ףאש ,תונברקה תאמוטל םיבש ונא התע
.ץיצה רפכמ הילע

.ארובה יניעב תבאוסמה ,העפותל תבשחנ ,עודיכ ,האמוטה
בחרנ םוקמ תספות שדקמב ןכמ רחאלו ןכשמב הנממ תוריהזה
לכו" בזה ,עורצה :הארו אצ .הרותבש הרהטהו האמוטה תווצמב
םהינחמ תא ואמטי אלו" הנחמה ןמ חלשיהל םיבייח "שפנל אמט
תרכיי - אמט שדקמל סנכנה .(ג ה 'דמב) "םכותב ןכש ינא רשא
ז 'קיו) תרכיי - האמוטב שדוק רשב לכואה .(גי טי ,םש)
,םש ,םש) "ףרשיי שאב"ו הליכאב רסאנ אמטנש שדוק רשב .(כ
רפכל הדעונ םירופיכה םויב לודגה ןהכה תדובע רקיע .(י
םתרזהו" - ללכבו .(טי זט ,םש) לארשי ינב תואמוטמ שדוקה לע
ינכשמ תא םאמטב םתאמטב ותומי אלו םתאמטמ לארשי ינב תא
לארשי יאיבנ רשאכ :תאזמ הרתי .(אל וט ,םש) "םכותב רשא
,םשה ןמ קחרתמכ ,דגובכ ,אטוחכ לארשי םע תא ראתל םיאב
ןכו ,(ג בכ 'זחי :האר) םינוש האמוט ייוניכב םישמתשמ םה
וישדוק תאו 'ה שדקמ תא ףרחל םיצור םהשכ ,םלועה תומוא
,ךתלחנב םיוג ואב םיהלא" :ףסא רמא ךכ .ותוא םיאמטמ םה -
,(א טע 'הת) "םייעל םלשורי תא ומש ,ךשדק לכיה תא ואמט
שפנ טאשו 'הל תונמאנ תולגל הצור לארשי םע רשאכ :ךפיהלו
ךכ .םהיתוחבזמ תאמוטב תאז אטבמ אוה - םימעה ילוליגמ
ןימימ רשא םלשורי ינפ לע רשא תומבה תאו" :והישאי לע רמאנ
םינדיצ ץקש תרתשעל לארשי ךלמ המלש הנב רשא תיחשמה רהל
"ךלמה אמט - ןומע ינב תבעות םכלמלו באומ ץוקש שומכלו
ןברק בירקמו שדקמל סנכנ םדא רשאכ ,ךכיפל .(גי גכ ב"למ)
רואל :הרבע השעמ לש רצה ןבומב שדקמ תאמוט וז ןיא - אמט
תשודק תלפשהל ,תודרמתהל יוטיב ןאכ ונשי ,ליעל רומאה
,ןודזב השענ םא - הז השעמב שי .הלעמ יפלכ ףוריחל ,שדקמה
,הפצוחה ןמ והשמ - תונריעה תחנזה ךותמ האבה הגגשב וליפא וא
ןברקה תסנכה יכ ,ןוכנ לא רמאנ .הדרמהה ןמ ,הסרתהה ןמ
.םינפ תוזע איה - רתויב שדוקמה םוקמה ךותל ,רתויב סואמה

,םינפ תוזע לע םצעב רפכמ אוה ,ןברק תאמוט לע רפכמ ץיצהשכ
האצות איה ןברקה תאמוט .םידרפנ םיאשונ ינש הלא ןיאו
,ןברק תאמוטב יוטיב ידיל האב םינפ-תוזעו ,םינפ תוזע לש
.דחא אלא םניא םיינשהו


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה