ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

172 רפסמ

ז"נשת ,הוצת תשרפ

"הכרבו לזמ" דע "םלהיו ריפס ךפנ"מ

השדחה תעב םימולהיה ףנעב םידוהי לע

ןמכמ ןד 'פורפ

לארשי תודלותל הקלחמה


'מש) םולהיה תא ןשוחה ינבא לש ינשה רוטב הריכזמ ונתשרפ
הנווכה הבוט ןבא וזיאל ,הלאשב וקלחנ םינשרפה .(חי חכ
היורקה ןבאל הז םש דמצוה תורודה תצורמב ,םלוא .קוידב
Adamas תינוויה הלימב ורוקמש) Diamant Diamond תיזעולב םויכ
דחא אוה םימולהיה ףנע .("ףוליאל ןתינ יתלב" - השוריפש
הכורא הפוקת הז לארשי לש רתויב םיבושחה אוציה יפנעמ
לשב םא יכ ,לארשיב םימולהי יבצחמ לש םתואצמיה לשב אל -
לכ .רחסמה תומזי לשבו וינווגל שוטילה לש יעוצקמה עדיה
םימולהיה ףנעל םידוהי ןיב ךשוממ רשקב תפסונ הילוח אוה הז
.הפוריא
ברעמב רקיעב ,השדחה תעב
לגוטרופ יסונא ןיבמ םירחוס .ז"טה האמב הז רשק לש ותישאר
,ידרפסה רתכה טלש םש ,ןפרווטנאל - הפוריא-ןופצל ודדנ
הקילבופרל - רקיעבו ,רתוי לבגומ היה ודצמ יתדה ץחלה ךא
תונשב הדרמש ,(דנלוה=) הלפשה תוצרא לש תוזוחמה תעבש לש
בחרמ הנתנו הלועמ הררחתשה ,דרפסב האמ התוא לש םיעבשה
ןפרווטנאב ידרפסה ןוטלשל עדונשכ .היבשותל בחרנ ילכלכ ןורמת
רתסב םימייקמ םיסונאהש ,ז"טה האמה לש היינשה תיצחמב
הנעטב הייריעה ךכל הדגנתה ,םשרגל השקיבו ,םידוהיכ תווצמ
םינבא ,םינינפ לש תולודגה תויומכה ,תוריפהו םינילבתה"ש
םיאיבמ ,ןפרווטנאל ואיבה םהש םירחא ךרע יצפחו תובוט
[1]."םוצע חוור ונל

.דנלוהב םיסונאה לש םתוליעפ התייה רתוי תטלוב ,רומאכ
םירשק םתא ואיבה םג אלא ,םתודהיל הגרדהב ורזח קר אל םה
,-1620ל 1595 ןיבש הפוקתב .לגוטרופ לש היתובשומ םע םיירחסמ
טעמכ ,לארשי ןתנוי ילגנא-ידוהיה ןוירוטסיהה שיגדמ ךכ
:היתובשומו לגוטרופ םע היה הלא "םידנלוה" םידוהי לש רחסמה לכ
םימולהיו ליזרבמ ץע ,רכוס ואביי םה ןובסילו וטרופוא ךרד
ריע לש הרשועל ומרת םה הז ןפואב .(האוגמ רקיעב) ודוהמ
םימולהיה ףנעש םושמ ,הרהמב םמצעב ורשעתהו םדרטסמא םבשומ
הלחה ,רחסמב גושגשה לשב .הכ דע ריעה תלכלכב רסח היה
רשפאתנ הז רבדו ,םוקמב םימולהי דוביעל השירדה חתפתהל
םירצונ םימולהי ישטלמ לש םתריגה םע ,ז"יה האמה תישארמ
[2].םדרטסמאל ןפרווטנאמ

לע ?םירצונה ןמ םימולהיה שוטיל תא םידוהיה ודמל דציכ
:1662 תנשמ "תיעוצקמ הרשכה"ל הזוחמ דומלל ןתינ ךכ

,(Coenraed סודניו דארנוקו (Ishak Mocadt) טאקומ קחצי ..................
דמלי סודניוש ,םימיכסמ ,ךמסומ םימולהי שטלמ
Windus) ..................
,ליעלד טאקומ קחצי לש ונב,(Aron Mocata) הטאקומ ןרהא תא ..................
דע ,םכותיחו םימולהי שוטיל לש עדיהו תונמאה תא
..................
;םירחאל הרומכ עוצקמה תא דמלל ומצעב לגוסמ היהיש
..................
ותיבב לוחה תומי לכב דובעל אובל בייחתמ סודניו
..................
ל"נה טאקומ קחציש (
diamantmolen) םייחירב טאקומ לש ..................
;גח ימיבו תידוהיה תבשב דבלמ ,ותיבב ןיקתיו דימעי
..................
סודניו .םימולהי ומצעב ומע איבהל בייחתמ םג אוה
..................
...םיבוהז 90 ךסב ןוידפ לבקי ..................

יכ השקיבש ,הדימא תיזגוטרופ-תידוהי החפשמב ןאכ רבודמ
תואמגוד - םירחא םירקמב .תיבב שוטילה עוצקמ תא דמלי הנב
עוצקמה תא םידוהי םיריעצ ודמל - 1611 תנשמ רבכ שי ךכל
[3].ידוהי-אל אצוממ תוילוש םע תפתושמ הדובעב ,תיבל ץוחמ

םירחוסכ םג ךא ,םישטלמכ רקיעב - עוצקמב ובלתשה הגרדהב
תצורמב םהינומהב םדרטסמאל ועיגהש ,םיזנכשאה םידוהיה םג -
דע ,וזכ הדמב הזה ףנעה לע וטלתשה םידוהיה .ז"יה האמה
תנשב םיקהל ושקיב םדרטסמאב םירצונה םימולהיה ישטלמש
םידוהיה תופרטצה תא ענמתש ,םימולהי ישטלמ לש הדליג 1748
תא התחד הייריעה ,םלוא .עוצקמהמ םהילגר תא קחדת ךכו
[4].םתשקב

םתוליעפמ בושח קלח םג םימולהיה רחס הוויה ח"יה האמב
,םיילכלכ םיצעויכ ושמישש םידוהי םתוא ,"רצחה ידוהי" לש
תקפסא .הפוריא זכרמב םיבר םיטילש לש םיאקנבו םינכוס
רשועה חופיט םשל הבושח התייה םיטילשה תורצחל םימולהיה
[5].ןהב רדההו

,םילעופ -1400כ 1865 תנשב הקיסעה םדרטסמאב םימולהיה תיישעת
- םיטישכת ירחוסו םינמולהי - םיקיסעמה .םידוהי םבור
האמה עצמא לש תאז הפוקתב .םידוהי 43 םהמ ,50 זא ונמ
עצמאב אקוודו ,עוצקמה תויחוורב תופירח תודונת ויה ,ט"יה
םינשב .הנפמ לח זא ךא .תרכינ הלטבא התייה םישישה תונש
,הקירפא םורדב םירישע םימולהי תורכמ ולגתנ -1870ו 1867
הנהנ הקירפא-םורדל דנלוה ןיב םידחוימה םירשקה ללגבו
,"ףכה תפוקת") הליגר יתלב החירפמ דנלוהב םימולהיה ףנע
םימוכס םילעופה ורכתשה הליחת .("הבוטה הוקתה ףכ" םש לע
- (עבש קושה) םישדח םירבשמ ולח --1875מ ךא ,םייתדגא
ילעופש ,ךכל ואיבה הלא תויוחתפתה .תורוכשמה ורדרדיהו
תילאיצוס העדותל דנלוה ילעופ ןיב םינושארה ויה םימולהיה
(ANDB) םימולהיה ילעופ לש יעוצקמה דוגיאה .תיעוצקמ תודגאתהלו הפירח
,תידנלוהה תיטסילאיצוסה הגלפמל הניפה-ןבא ךשמהב היה
םזילאיצוסה לש םיבושחה םיגיהנמהמ דחא היה ,קלופ ירנה ,וגיהנמו
.(תונויצב םג ךמתו טנמלרפ רבח השענ אוה) ידנלוהה יטרקומדה
,םינטקה םירחוסה בור רצק ןמז ךות וקחדנ םירחוסה ןיב
ןודנולב ובשומש ,טקידניסל ודגאתה םירחוסה ןיב ןוהה יליאו
הלודגה "םימולהיה ריע" םדרטסמא הראשנ תאז םע [6].(1890)
םימולהי ילעופ םיפלא תשולשמ רתוי הב ויה האושה ברע :רתויב
[7].תולודג תושטלמ רפסמו םידוהי

תישארו ח"יה האמה ךלהמב לפשב םימולהיה ףנע היה היגלבב
ובשייתה ,1830 תנשב תיאמצע הנידמל הכפהש ירחא .ט"יה האמה
ףא ,הכשמנ תוליעפהו ,םדרטסמאמ םידחא םימולהי ישטלמ הב
היצילג) הפוריא-חרזממ םידוהי תריגה ךא .תלבגומ הדימב יכ
,(םינומשה תונש תישארב) "בגנב תופוסה" זאמ (היסורו תירטסואה
ואיבה דנלוהב רבשמהו ןפרווטנא תייריע לש דודיע תוינידמ
היגלב ןיב [8].ךשמהב יגלבה םימולהיה ףנע לש תוררועתהל
הלא תונידמ יתשב םינמולהיה םידוהיה ןיבו תונכשה דנלוהו
תמחלמ ימיב וקזחתנ דועש ,הז םוחתב םיעובק םירשק ורצונ
דנלוהל וחרב םיבר םיגלב םידוהי רשאכ ,הנושארה םלועה
בוש ןפרווטנא םג הכפה ךכ .םצרא לש ינמרגה שוביכה לשב
.יתועמשמ דיקפת וב ואלימ םידוהיהש ,בושח םימולהי זכרמל


תיישעתב תושק ,ןבומכ ,עגפ היגלבו דנלוה לש יצאנה שוביכה
םיוסמ בחרמ הליחתב ונתנ םיצאנהש ףא ,הלא תוצראב םימולהיה
.(רקיעב ,היישעת יכרוצל) םימולהיל םתוקקזיה ללגב התוליעפל
הרוחס חירבהלו חורבל וחילצה ןפרווטנא ינמולהימ קלח ,םלוא
םישולשה תונשב .תורחא תוצראלו תירבה תוצראל - דעומ דועב
ולחהו שוטילה עוצקמב םיאיקב ויהש םידוהי ץראל ועיגה םג
שוטיל ףנעל תיתשת הרצונ ךכ .םצמוצמ הדימ הנקב וב דובעל
הקקזנשמ ,הנידמה תמקה רחאל הפיחד הלביקש ,לארשיב םימולהיה
ךרעהו ,תיסחי לק םהב אוביהש ,םיפנע םתוא חותיפל הנידמה
ךכב .הובג אוה ,ןמוימ יעוצקמ דוביע תובקעב ,םהלש ףסומה
הכורא תידוהי תרוסמ לעב עוצקמב בושח זכרמל לארשי הכפה
[9] .תראופמו

.רישע ידוהי יווה וב חימצה הז ףנעב םידוהיה לש םקלח
תיעוצקמה ןושלהמ ילארגטניא קלחל וכפה םיידוהי םיגשומו שידיי
םירחוסה ןיב תוקסע תורגסנ םויה דעו ,םימולהיה ירחוס לש
."הכרבו לזמ" םילימב - םידוהי-אל םירחוס ןיב וליפאו -


:תורעה
E. Schmidt, L'Histoire des Juifs a' Anvers (Antwerpen), Antwerpen .1
[1969], p. 95
J. Israel, European Jewry in the Age of Mercantilism, 1550-1750,
.2
Oxford 1989 (2nd edition), p. 62
Michman, "Joodse diamantbewerkers in Amsterdam in de 17e en 18e eeuw", .3
D.
Hakehilla ,Rosj Hasjana 5737 september 1976, pp. 7-8.
.
םש .4
Yogev, Diamond and Coral. Anglo-Dutch Jews and Eighteenth Century .5
Leicester 1978, pp. 124-160. G. Trade
,ה"משת םילשורי ,דנאלוה :תוליהקה סקנפ ,ןמכמ 'ד ,םיב 'ה ,ןמכמ 'י .6
.36-35 'מע
ךותב ,"הריצי תונש 400 :םדרטסמא םימולהיה ריע ידוהי" ,ןמלדיא 'ס .7
יראה ש"ע םימולהיה ןואיזומ ,םדרטסמא םימולהיה ריע ידוהי :גולטקה
אשונב בר עדימ דוע תאז תרבוחב .24 'מע ,1988 ןג תמר ,רמייהנפוא
.ןודנה
S. Brachfeld, "Vijf en zeventig jaar geleden ;99-95 'מע ,םש ,טדימש .8
diamantni jverheid in de Kempen 12.9.1980 deed Mendel Kornreich de
tot bloei komen", Belgisch Israelitisch Weekblad,
(reprinted in: Brabosh, Herzliya 1986, pp. 150-151).
:לצא האר ונימיב םימולהיה רחס ףנעב לארשיו םידוהי לע דוע .9
E. J. Epstein, The Rise and Fall of Diamonds. The Shattering of a Brilliant
Illusion, New York 1982.


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה