ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

327 רפסמ

ס"שת ,הוצת תשרפ

הנוהכ ידגב

יחלמ והימרי ר"ד

דומלתל הקלחמה
תוישרפ לכב ןתומכ ןיאש תועפות המכ שי הוצת תשרפב
,הרותב הדיחיה השרפה וזש העפותה ,לשמל העודי .הרותה
ומכ .הב רכזנ ,םיאיבנה ןודא ,וניבר השמ לש ומש ןיאש
,(כ זכ) "הוצת התאו" :השמ לא 'ה ירבד לש תוחיתפה ןכ
ןניא (ג חכ) "רבדת התאו" ,(א חכ) "ךילא ברקה התאו"
לש ןושארה הקלחב ירקיעה אשונה .תרחא השרפב תויוצמ
תשולשב .ול שדקומ חכ קרפ לכו ,הנוהכ ידגב אוה השרפה
:תיללכ הרוצב תוארוהה תואב קרפה לש םינושארה םיקוספה
ךותמ ותא וינב תאו ךיחא ןרהא תא ךילא ברקה התאו"
דובכל ךיחא ןרהאל שדק ידגב תישעו …יל ונהכל לארשי ינב
ידגב תא ושעו …בל ימכח לכ לא רבדת התאו .תראפתלו
."יל ונהכל ושדקל ןרהא

םהמש םירמוחה ,םידגבה תומש טוריפב םיאב ךליאו ןאכמ
םה לודגה ןהכה ידגב ,עודיכ .םתיישע ךרדו םתושעל שי
,תפנצמ ,ץבשת תנותכ ,ליעמ ,דופא ,ןשוח :םה ולאו הנומש
שמשמ לודגה ןהכה היה הלאב .בהז ץיצו םייסנכמ ,טנבא
שמשמ היה ובש ,םירופיכה םוימ ץוח ,,הנשה תומי לכב
ןהוכ ידגב .ןכשמה םינפב תושענה תודובעב ןבל ידגבב
תעבגמ ,םייסנכמ ,תנותוכ :םה ולאו העברא םה טוידה
:םינהכה תדובעב יחרכה יאנת התייה םידגבה תשיבל .טנבאו


ןהכ וא ,ולא םידגב הנומשמ תוחפב שמישש לודג ןהכו
רסוחמ ארקנה אוה ולא םידגב העבראמ תוחפב שמישש טוידה
,שמישש רזכ םימש ידיב התימ בייחו הלוספ ותדובעו ,םידגב
טכ 'מש) 'הנהכ םהל התיהו …טנבא םתוא תרגחו' :רמאנש
ןהידגב ןיא ,ןהילע ןתנוהכ ןהילע םהידגבש ןמזב .(ט
:רמאנו ,םירזכ םה ירה אלא ,ןהילע םתנוהכ ןיא ,ןהילע
[1].(י ג 'מב) 'תמוי ברקה רזהו'


,תוגה ילעבו הכלה ילעב ,ארקמ ילעב לש םהירבדב ןויע
ילדבהב ןיחבהל ןתינ יכ ,הלעמ תורודה ךלהמב ורמאנש
ףאו םתילכת ,םתרטמל רשאב תונוש תוסיפתב ףאו תושיג
.הנוהכה ידגב לש םדיקפת

קוספמ דחוימבו ונתשרפ תא םיחתופה תוארקמה לש םטושפמ
("תראפתלו דובכל ךיחא ןרהאל שדק ידגב תישעו") 'ב
קינעהל אוה הנוהכה ידגב לש םתילכת רקיע יכ ,הלוע
המגמ .םתוא םישבולה םינהוכל תראפתו תוממור ,רדהו דוה
ךירצ היהש ,ומצע תיבה ןיינב לע יוויצה םע תבלתשמ וז
,ןחלושה ,ןוראה) םיירקיעה וילכו ,ראופמ הנבמ תויהל
ידכ תאז לכ .רוהט בהז ושענ (ימינפה חבזמהו ,הרונמה
,ולוכ םלועה ךלמ אוה לארשי יקולאש השוחתה תא ןירקהל
ויתרשמ םג ,הז יפל .םלועה ךלמ לש ונומרא אוה ותיבו
.םיראופמ תוכלמ ידגבב םישובל תויהל םיכירצ ותיבב םישמשמה
:(ב חכ) ונתשרפל ושוריפב ן"במר ביחרהו חתיפ וז השיג


יכ …םיראופמו םידבכנ םישובלמב ראופמו דבכנ היהיש
םיכלמה ושבלי ןתומדכ ,ןה תוכלמ ישובל םידגבה הלא
תפנצמהו …ליעמב ךרדה ןכו …תנותכב וניצמש ומכ ,הרותה ןמזב
ןשחהו דופאהו …םילודגה םירשלו םיכלמל םויה םג העודי
םויה םג תלכתהו …אוה םיכלמה רזנ ץיצהו …תוכלמ שובל
.םיבכוכ דבועה ךלממ ץוח שובלל ודי תא שיא םירי אל


תראפתו דובכ קינעהל וללה םידגבה לש םדיקפת ,ןכ םא
ןירקמ ומצע תיבהש םשכ ,ושדקמ תיבב םיקולאה יתרשמל
.תוממורו דוה

דומלל ןתינ םידגבה לש םדיקפתו םתוהמל תצקמב הנוש שגד
תאו ךיחא ןרהא תא םתא תשבלהו" :ונתשרפב רחא קוספמ
ונהכו םתא תשדקו םדי תא תאלמו םתא תחשמו ,ותא וינב
תא תאלמו" יוטיבל רקיעב בל םישל שי .(אמ חכ) "יל
:םוקמב י"שר לש ושוריפכו ,"םדי


תויהל רבדל סנכנ אוהשכ ,אוה ךונח ןושל םידי יולמ לכ
ןינממשכ זעל ןושלבו ,אוה האלהו םוי ותואמ וב קזחומ
רוע לש די תיב ודיב טילשה ןתונ רבד תדיקפ לע םדא
תנווכו ,הלמה לש ןוכנה ביתכה הארנכ ךכ) טנג ןירוקש
ודי לעו ,([2]תופפכ השוריפש gant תיתפרצה הלמל י"שר
[3][זעלב ריטשיבר הריסמ ותואל ןירוקו] רבדב וקיזחמ אוה
.םידי יולימ אוהו


"שדקב תרשל דרשה ידגב" םה הנוהכה ידגב ,וז השיג יפ לע
םידיקפתב םיאשונה םישנאש םידמ ןיעכ - (טי הל 'מש)
אוה םתוא דחיימה .ונימיב םג םשבלל םיווצמ םיימשר
,תורשהל םירומא וא ,םירשמ םהש רדההו דוהה אקווד ואל
יפל .םתוא שבולה םדאל םיקנעומה תוכמסהו חוכה אלא
,הנוהכ ידגב אלל שמשיש ןהוכש ,הכלהה םג הרורב וז השיג
.התימ בייחו ,שמישש רזכ בשחנ

ןהוכ ידגב תנומשל סחייתהל שי ל"נה תושיגה יתש יפל
טרפל ילבמ) תחא הדיחיכ טוידה ןהוכ ידגב תעבראלו לודג
דוה תלצאה איה הרטמהו ,(דגבו דגב לכ לש ותועמשמ תא
וניצמ .תוכמסו חוכ תקנעה וא םיקולאה יתרשמל רדהו
ןיחבהל תשקבמה השיג רמולכ ,ךוותב ךלהל הסנמש השיג םג
ןיבל תראפתלו דובכל ודעונש םידגב ןיב ,הנוהכה ידגבב
,גפ) ןירדהנס תכסמב .דרש ידגב תויהל ודעונש םידגב
תא שרדש ,ןנחוי יבר םשב והבא יבר ירבד ואבוה (ב"ע
הנהכ םהל התיהו …וינבו ןרהא טנבא םתא תרגחו" קוספה
םהילע םהידגבש ןמזב" :ךכ .(ט טכ 'מש) "םלוע תקחל
םהילע םתנוהכ ןיא םהילע םהידגב ןיא ,םהילע םתנוהכ
תופסותבו ."התימב שמישש רז ,רמ רמאו םירזכ והל ווהו
[5]שנאילרואד בקעי 'ר לש וצוריתו ותיישוק האבוה [4]םש
:הז ןושלב


יבג אידהב בתכ התימ אהו שנאילרואד בקעי 'רה השקה
יל המל ,ותיישוק תנווכו) .הוצת תשרפב םידגב רסוחמ
ותנוהכ ןיא םידגב רסוחמש ,ליעל רומאה קוספהמ תאז דומלל
,אביתכ םיסנכמא התימ אוההד ,ץריתו (רזכ בשחנ אוהו וילע
הינימ ןנישרדד 'תרגחו'ד ארקו ,ארקד היטשפ עמשמדכ
ראשל ךירטציא ,ןהילע ןתנוהכ ןיא ןהילע ןהידגב ןיא
.םידגב


החמש ריאמ 'ר ןואגה ןתנ וז העדל ירוקמו קימעמ רואיב
:וירבד ולאו [6],קסניוודמ


ונורסחב היהי אל ,ותויהב דובכ וב שיש רבד לכ הנהו
ותויהב היהי אל תותיחפ היהי ונורסחבש רבד לבא ,תותיחפ
,דובכ םתויהב ויהי ולא םידגב הנהו .דובכו תומילש
םלוא ,דובכ ידגב םניא םתוא ושבלב םיסנכמה לע לבא
.םיסנכמה לע התימ בתכ ןכל תותיחפ אוה םרדעהב


,םייסנכמ אלל שמישש ןהוכ ןיב ןיחבהל שי ,ותעדל ךכ םושמ
הנוהכ ידגב ראשמ דחא אלל שמישש ןהוכ ןיבל ,התימ בייחש
.דבלב תורז םושמ הדובע לע קר בייח ןכלו ,דובכל ודעונש

ונא ,הנוהכה ידגב לש םדיקפת יבגל ירמגל הנוש השיג
ידגב ,היפלו [7],םיחבז תכסמב ילבבה דומלתב םיאצומ
:תונברוקל המודב הרפכ לש דיקפת םהל שי הנוהכ


תשרפל תונברק תשרפ הכמסנ המל :ןושש רב יניניע יבר רמא
הנוהכ ידגב ףא ,ןירפכמ תונברק המ ךל רמול ,הנוהכ ידגב
ןירפכמ םיסנכמ …םימד תוכיפש לע תרפכמ תנותכ .ןירפכמ
רפכמ טנבא …חורה יסג לע תרפכמ תפנצמ …תוירע יוליג לע
לע רפכמ דופא… ןינידה לע רפכמ ןשוח ,בלה רוהרה לע
לע רפכמ ץיצו …ערה ןושל לע רפכמ ליעמ …םיבכוכ תדובע
.םינפ תוזע


רובידב וא השעמב ,תורומחו תולק תוריבע לש המישר ונינפל
השיג יפל .הנוהכה ידגב םירפכמ ןהילעש ,הבשחמב ףאו
תוסחייתהה אלא ,דחא לולכמכ הנוהכה ידגבל םיסחייתמ ןיא וז
.ולשמ הרפכ דיקפת םידגבה ןמ דחא לכלו ,תינטרפ איה

רמאנ ץיצל סחיב יכ ,ריעהל שי וז המישרב רומאה לע
האבוהש תרחא אתיירבב ךא ,"םינפ תוזע לע" רפכל אבש
לע" הצרמ ץיצהש ,רמאנ (ב"ע ,הכ) תוחנמ תכסמב דומלתב
דיזמב ןיבו גגושב ןיב אמטנש בלחה לעו רשבה לעו םדה
רמולכ ,"רוביצב ןיבו דיחיב ןיב ןוצרב ןיב סנואב ןיב
,ונקרפבש חל קוספמ דמלנ הז רבד .וישדקו שדקמ תאמוט לע
םישדקה ןוע תא ןרהא אשנו ןרהא חצמ לע היהו" :רמאנ ובש
וחצמ לע היהו םהישדק תנתמ לכל לארשי ינב ושידקי רשא
תוצרל" :רתא לע י"שר שריפו ,"'ה ינפל םהל ןוצרל דימת
לש ותרפכ הז יפל ."האמוטב וברקש בלחה לעו םדה לע
[8].וישדקו שדקמ תאמוט לש רדגומה םוחתב התייה ץיצה

לע" רפכמ אוהש וילע רמאנש ,ןשוחה לע ריעהל שי דוע
יוטיבהמ םידמל תאז) טפשמה תוויע לע רמולכ "ןיניד
ןיינעו ,(ל-ו טכ םיקוספב ונקרפב רכזנה "טפשמ ןשח"
,תאז דבלמ ךא .לארשימ דיחי לכ ייחב הרפכה תא אטבמ הז
,לארשיב רוביצה ייחב הלעמב ןושאר דיקפת ןשוחל היה
ןשח לא תתנו" :(ל 'ספ) ונקרפב רכזנש ןיינעה אוהו
ואבב ןרהא בל לע ויהו םימתה תאו םירואה תא טפשמה
ינפל ובל לע לארשי ינב טפשמ תא ןרהא אשנו ,'ה ינפל
,וניתובר ושריפ "לארשי ינב טפשמ" יוטיבה תא ."דימת 'ה
םיחכונו םיטפשנ םהש רבד" :קוספל ושוריפב י"שר םאיבהו
הרותב שרופמ הז ןיינע ."תושעל אל וא רבד תושעל ודי לע
דמעי ןהכה רזעלא ינפלו" :(אכ זכ 'דמב) רחא םוקמב
ויפ לעו ואצי ויפ לע ,'ה ינפל םירואה טפשמב ול לאשו
."הדעה לכו ותא לארשי ינב לכו אוה ואבי

:אוהה בגשנה דמעמה תא [9]ם"במרה ראית ךכו


לאושהו ,ןוראה ינפל וינפו ןהכה דמוע ?ןילאוש דציכו
שדקה חור דימו ,הלעא אל וא הלעא לאושה רמואו …וירחאמ
,האובנה הארמב וב האורו ןשחב טיבמו ןהכה תא שבול
,וינפ דגנכ ןשוחה ןמ תוטלובש תויתואב ,הלעת אל וא הלע
.הלעת אל וא הלע ,ול רמואו ובישמ ןהכהו


לוכי הנוהכה ידגב ןיינעב ןאכ וגצוהש תושיגה ןווגמ
הכלהה םלועו הבשחמה םלועב ינויערה רשועל המגוד שמשל
,ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנבייש ןוצר יהי .ל"זח לש
.םתראפתב הנוהכ ידגבו םינהוכ תוארל הכזנו


.ד ,י שדקמה ילכ תוכלה ,הרות הנשמ ,ם"במר [1]
'מע ,[היינש 'דהמ] י"שר יזעל רצוא ,ןטק .מ י"פע [2]
.131
תואצמנ ןניא םיעובר םיירגוסב תופקומה םילימה [3]
ה"לר ,האירבלק יד ויגיר ,ןושאר סופד הרותה לע י"שרב
.1475
.ןהידגב ןיא ה"ד ,תופסות [4]
וניבר לש וידימלת ילודגמ היה שנאילרואמ בקעי 'ר [5]
ב"יה האמה לש הינשה תיצחמב הילגנאבו תפרצב יח .םת
ךלמה לש ותרתכה םויב ןודנולב 'ה שודיק לע גרהנו
.(1189) יראה בל דר'ציר
,מ חכ 'משל המכח ךשמ ,קסניוודמ החמש ריאמ 'ר [6]
.הנהו ה"ד
ארקיובו א"ע ,זט ןיכרעב הליבקמהו ב"ע ,חפ םיחבז [7]
.ו ,י הבר
רפכמ המ לע" ,ןמזורג ריאמ ר"ד לש ורמאמב ןייע [8]
ןמזורג ר"ד .266-265 'מע ,ןליאה תוריפמ ,"ץיצה
םיחבז תכסמב רכזנש "םינפ תוזע" ןיינע יכ חיכוה
ותועמשמש ,שדקמה תאמוט ןווע לש ומצע ןיינע ותוא אוה
יקוח תרימש יא לשב שדקמה דובכב שאר תלקהו יוזיב איה
."םינפ תוזע" ןנה ולא תועפותו ,ולש הרהטה
.אי ,י שדקמה ילכ תוכלה ,הרות הנשמ ,ם"במר [9]