ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

433 רפסמ

ב"סשת ,רוכז תבש-הוצת תשרפ

רדאב 'זו ונבר השמ

ךבצרמ ילע 'פורפ

הקיטמתמל הקלחמה
הברהו רדאב 'זב רטפנו דלונ ונבר השמש רמול גוהנ .א
תכסמב אוה ךכל רוקמה .הז ךיראתל םיסחייתמ םיגהנמ
:(א"ע ,חל) ןישודיק

תמיו' (ח-ה ,דל 'בד) רמאנש תמ רדאב העבשבש ןינמ ...
תברעב השמ תא לארשי ינב וכביו' ביתכו ''ה דבע השמ םש
דבע השמ תומ ירחא יהיו' ביתכו (םש) 'םוי םישלש באומ
,'רבע םוק התעו תמ ידבע השמ' ביתכו (א ,א 'הי) ''ה
רמאל םעה תא ווצו הנחמה ברקב ורבע' (אי םש) ביתכו
'ןדריה תא םירבע םתא םימי תשלש דועב יכ הדיצ םכל וניכה
שדחל רושעב ןדריה ןמ ולע םעהו' (טי ,ד םש) ביתכו
תדמל אה ,ערפמל םימי השלשו םישלש ןהמ אצ ;'ןושארה
.השמ תמ רדאב העבשבש

:ריבסמ י"שר

עשוהי הווטצנשמו ,יכבל באומ תוברעב ודמע םוי םישלש
ורבע ישילשבו םימי 'ג ךרדל הדצ םהל וניכה ןעיסהל
רושעב' ביתכו ,'םימי תשלש דועב' :ביתכדכ ןדריה תא
ןסינד הרשע :ןהו ערפמל השלשו םישלש אצ ;'ןושארה שדחל
ורבע םימי 'ו ,רדאב העבש אוהו ערפמל רדאד 'גו םירשעו
.אוה רסח רדאש ט"כ ירה השלשו םירשעו ונממ

ךומסה רדא שדוחב היה השמ לש ותתימ םויש עבונ הז ךותמ
הנש התייה הנש התואש וא ,תורחא םילימב .ןסינ שדוחל
.'ב רדאב רטפנ השמו ,תרבועמ התייהש וא ,הטושפ

:ארמגה הכישממ ,וניבר השמ לש ותדיל םוי יבגל

(ב ,אל 'בד) רמאנש השמ דלונ רדאב העבשבש ןינמו...
לכוא אל ,םויה יכנא הנש םירשעו האמ ןב םהילא רמאיו'
דמלמ ?םויה ל"ת המ ,םויה ל"ת ןיאש ,'אבלו תאצל דוע
שדחמ םויל םוימ םיקידצ לש םהיתונש אלממו בשוי ה"בקהש
.'אלמא ךימי רפסמ תא' (וכ ,גכ 'מש) רמאנש שדחל

:הז ןיינעב אוה ףא ןד (ד"כ 'פ) תומש רפס תליחתב הבר שרדמ


תלצהו תכלשה לש=) םויה ותוא רמא אפפ רב אנינח יבר
ינפל תרשה יכאלמ ורמא .היה ןסינב דחאו םירשע (השמ
הריש רמול דיתעש ימ םימלועה ןוביר :אוה ךורב שודקה
אחא יבר רמא ?הז םויב םימב הקלי ,הז םויב םיה לע
תרשה יכאלמ ורמא .היה ןויסב השש םויה ותוא אנינח רב
יניס רהמ הרות לבקל דיתעש ימ :אוה ךורב שודקה ינפל
רדאב העבשב (ובישה=) ןוביתיא ?הז םויב הקלי ,הז םויב
רואיל ךלשנ ןויסב הששב רמאד ןאמד התעד לע .השמ דלונ
,ןמטנש םישדח השלש שי ןויסב השש דע רדאב העבשמש ,אחינ
ארבת תילו אחינ אל ןסינב דחאו םירשעב רמאד ןאמל אלא
תרבועמ הנש התוא (רמול ןתינ יכ תרבוש אישוק וז ןיאו=)
םלש יעצמאה שדחו ןורחא לש וברו ןושאר לש ובר ,התיה
.יחרי אתלת והל בשח

ךילשנ םא .האירבל 2,369 תנשב השמ דלונ תרוסמה יפל
גוהנ היה וליאכ ,השמ לש ונמזל עובקה ירבעה חולה יקוח תא
[1].(םישדוח 12 לש) הטושפ הנש התייה 2,369 תנשש לבקתי ,זא
[2]בושיחה י"פעו ,האירבל 2,489 איה השמ לש ותריטפ תנש םלוא
תורוקמה יפל ,ןכל .תרבועמ הנש וז התייה
.'ב רדאב רטפנ ונבר השמ יכ קיסהל ןתינ,ונאבהש

.ונבר השמ רטפנ וב עובשב םויה יבגל תקולחמ הנשי .ב

,צ"החא תבשב רטפנ השמש אבומ ןואג םולש רש בר יבתכב
.("קדצ ךתקדצ") החנמב תבשב ןידה קודיצ םירמוא ןכלו
השמ" :(ח"מקת 'ס המורת תשרפ) רהוזב רכזומ הז ןיינע
אתעשב .תבשד החנמד אתולצד אתעש אוההב אמלועמ קלתסא
."חכתשא ןוצר תעד

השולשל 'קדצ ךתקדצ' לש םיקוספה תשולש תא רשוק רהוזה
.ךלמה דודו ונבר השמ ,קידצה ףסוי :תבשב החנמב ורטפנש
,הרות ירעש ולעננ ונבר השמ רטפנשכש םג שיגדמ רהוזה
.םירהצב שמשה רוא ךשחנו הרותה תורוא וזנגנ

רטפנ ונבר השמש םינושאר הברה םירבוס ,וז העד תמועל
.תבשב אלו ,צ"החא ישש םויב

:(א"ע ,ל) תוחנמ תכסמב תופסותה םיבתוכ ךכ

רש בר שריפ החנמב תבשב ןידה קודיצ רמול םיגהונש המ
אהד .השקו ,העש התואב ונבר השמ רטפנש לע ןואג םולש
םויה ןנישרדו 'םויה יכנא הנש םירשעו האמ ןב' ביתכ
ברעב "םויה" בתכ כ"א תמ תבשב םאו ,יתונשו ימי ואלמ
םלוע רדסבד השק דועו .דיתעה לע בתכש הומתל שיו ,תבש
ינתקד ,היה תבש ברע - וב השמ תמ רדאב העבשבד עמשמ
המחלמה ישנא לכ ריעה תא ובבס םינשו םירשעב חספה רחאו
.'וגו רקובב ומיכשיו יעיבשה םויב יהיו תחא םעפ ףקה
ול בבסל וליחתהשמ אתשהו היה תבש םוי רמוא יסוי יבר
,היה ןסינב ח"כ תבש היהש יעיבש םוי כ"א .ןסינב ב"כב
.תבש ברע רדאב העבש תבש ח"כדמו

יכדרמה ורפסב יזנכשא ללה רב יכדרמ וניבר בתוכ ןכו
:תופסותב בותכה לע ףיסומו ,(ז"ל ףד) םיחספ תכסמ לע


ירפס ג"י בתכ ה"ערמ רטפנש םויב ,ירפסב רמאקד דועו
םאו ןוראב חנומ היהש דחאו טבשו טבש לכל דחא הרות
?בתוכ היה ךאיה תבש היה

ויפלש ,ונלש עובקה ירבעה חולל רתוי המיאתמ וז העד
םגו הטושפ הנשב אל - תבשב לוחי אל םלועל רדאב 'ז
'ז יכ םג ןייצא .תרבועמ הנשבש 'ב רדאבו 'א רדאב אל
ומכ לח ,תרבועמ הנשב 'ב רדאב 'זו הטושפ הנשב רדאב
ןיינעה ילואו ,(וירחאל הנשבש) תוכוס לש יעיבר םוי
ןיזיפשואה אוה תוכוס לש יעיבר םויש םידיסחה גהנמל רושק
.ונבר השמ לש

לש םתובישחל רשאב תקולחמ םג הנשי םינושארה לצא .ג
ירקיעה שדוחה והמ - תרבועמ הנשב 'בו 'א רדא ישדוח
.תויתכלה תוכלשה המכ וז הלאשל שי ?םיפיסומש שדוחה והמו

אוה ינש רדאש ךכל החכוה ילוא הווהמ רדאב 'ז תשרפ
,הטושפ הנשב רדא שדוחב דלונ השמ ,ןכא .ירקיעה שדוחה
םירשעו האמ ןב" קוספה לעו ,תרבועמ הנשב 'ב רדאב רטפנו
ואלמ םויה" :י"שר ףיסוה ,(ב ,אל 'בד)"םויה יכנא הנש
יולימ ,רמולכ .(ב"ע ,גי הליגמ תכסמ) "יתונשו ימי
,תימונורטסא הניחבמ .'א רדאב אלו ,'ב רדאב קר אוה םימיה
סחייתמ הנש יולימש ינפמ ,תעדה לע תלבקתמ וז השיג
רוביע) שדוח תפסותו ,(םימי 365 ¼ תב) תישמשה הנשל
הבשחמ ילעב םג .הנשל םישדוחה תא םיאתהל הדעונ (הנש
קודצ יבר רוכזאב קפתסא .רקיעכ ינשה רדאה תא ובישחה
אוה חבשהד ןאכו":(194 'מע םירמאמ יטוקיל) ןילבולמ
:ךשמהבו ."חבושמה אוה 'בה ,ןסינל רוביחהו תוכימסה
."ירפל תמדוקה הפילק ןיעכ ןושאר אצי הז"

:ינשה אוה ירוקמה רדא שדוחש הארמ ירבעה חולה הנבמ םג
- תרבועמ הנשבו ,םימי 29 ןב תויהל ךירצ רדא שדוח
.םימי 29 שי 'ב רדאב וליאו ,םימי 30 שי 'א רדאב

ועריאש םימיב תונעתהל שיש בתוכ תולודג תוכלה לעב .ד
ךיראתה תא ריכזמ אוה םהיניבו ,וניתובאל תורצ םהב
הז רבד ,רוטהמ לחה .ונבר השמ תריטפ םויכ רדאב 'ז
ךורע ןחלוש לשמל) טעמכ םיקסופה לכ לצא הכלהל אבומ
."םיקידצ תינעת" ארקנ אוהו ,(פ"קת ןמיס ,םייח חרוא
םינורחאה םיקסופה בור ?תרבועמ הנשה רשאכ הרוק המ ךא
אלו ןושארה רדאב אקווד תונעתהל שיש תורוהל םיטונ
הארנכ .(ו"ט ק"ס הרורב הנשמ לשמל ןייע) ינשה רדאב
:(א"ל ןמיס) ל"ירהמב עיפומ הזל ינומדקה רוקמהש

י"רהמ בישה ,הנשה הרבעתנו רדאב םא וא בא ול תמ םא
השמ תריטפמ היארו .ןושאר רדאב תונעתהל גהנמד ל"גס
ותריטפו ,ןושארה רדאב אמלעב גוהנ םוי ותואד ה"ע ונבר
.ןישודיקד ק"פס חכומדכ ןסינל ךומס

גהנמה לארשי ץראבו ,'א רדאב תונעתהל םויה גוהנ ל"וחב
תא איבמה "ותעב רבד" חול האר) 'ב רדאב 'זב תונעתהל
ונבר השמו רקיעה אוה 'ב רדא ןכא םא ךא .(םיגהנמה לכ
?ןושארה רדאב תונעתהל ל"וחב וגהנ עודמ ,'ב רדאב רטפנ


תווצמה לע םיריבעמ ןיאש ללכה יפל וז הלאשל תונעל ןתינ
300 לע םינעתמ ונאו ,(אמ ק"ס ח"סקת 'ס הרורב הנשמ)
ץראב עודמו .ונבר השמ לש ותריטפ תעב וחכתשנש תוכלהה
אוה ינשה רדאה םנמא ?'ב רדאב אקווד םינעתמ לארשי
םיריבעמ ןיא" ללכה יפל םיכלוה ןיא עודמ לבא רקיעה
ןתינ לבא ,וז הלאשל תוסחייתה יתאצמ אל ?"תווצמה לע
ונבר השמש איה וז תינעתל תוביסה תחא :ךכ ריבסהל ילוא
הווקת התייה ,דלונ השמש זאמ .לארשי ץראל סנכנ אל
לארשי ץראב אקווד ,ןכלו .ירמגל השממתה אלש הלואגל
ךומסה רדא שדוחל דע ,םינעתמש ינפל רשפאה לככ םיכחמ
.המלש הלואגל הייפיצ ךותמ ,(ןסינ) הלואגה שדוחל

.13-ל הוושה תיראש תלבקתמ .19-ב הזרפסמ תקולח י"ע השענ ןובשחה [1]
.תריאש אאל 19-ב קלחתמ הז רפסמ [2]