ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

483 רפסמ

ג"סשת ,הוצת תשרפ

תודהיב הקיטתסאה לע תורעה

ןוריפ יכדרמ ברה

םילשוריאיצוהל) רפסה לש ומויס דעו המורת תשרפמ לחה ,תומש רפסב
רתויב יביסנטניא קוסיע םיאצומ ונא ,("אשת יכ" תשרפ תא
רוציי ,ןכשמה להוא תמקה רבדב 'ה תוארוה לש ןמויקב
תוישרפ .תונברוקה תברקהו הנוהכה ידגב רוציי ,וילכ לכ
םירצויה ןכשמה ילכ לש םיטרופמ םירואיתב תוסומע ולא
תיבל האיכ רדהו דוה לש תמלשומ הינופמיס דחי םלוכ
ןהמ םירדענ רדהו יפוי םיראתמה םייוטיבש תורמל ,'ה
.לילכ טעמכ

ךכל ליבקמ יוטיב םיאצומ ונא רתוי תורחואמ תופוקתב
תניינעמ תאז רואל .ינשה ףאו ןושארה שדקמה תמקה תעב
חותפל ןויסינ םוש התשע אל היתורודל תודהיה יכ הדבועה
וא ,הקיטתסאה לש הבישחה ימוחתב תונורקע וא תודוסי
הפיקמ הריקס ךורענ םא .יפויה תרות יפלכ הדמע תטיקנל
תידומלתה תורפסה לש ,ארקמה לש םישדוקמה םיטסקטה לש
םייניבה ימי לש תידוהיה היפוסוליפה לש ,תישרדמהו
אצמנ אל ,השדחה תעב תידוהיה תיפוסוליפה הבישחה לשו
האנהלו יפויל תיאדיא תניחבמ תיתטיש תוסחייתה םוש
.םדאה לש ועבטב חיכש ישונא ןמונפ םהש ,וב הנומטה

וסחייתהש רמול ןתינ םיידוהיה םיפוסוליפהמ םיינש לע םנמא
םה אקווד לבא ,יפויה תעפותל תיתטיש הרוצבו שרופמב
,ללכהמ אצויה לע ,הזה יתטישה םקוסיע םצעב ,םידמלמ
תידוהיה היפוסוליפה לש הירפירפב אוה םמוקימ ןכאו
.תיתטישה

החפשמל רצנ ,לאנברבא (!) הדוהי ןוד אוה םהב ןושארה
שוטנל הצלאנ תוכלמה תורזג תובקעבש תמסרופמ תידרפס
,אפור היה לאנברבא הדוהי ןוד .םתריפסל 1492-ב דרפס תא
,תיקלטיאה ןושלב בתכש םיברה םירפסה ןיבש תועד הגוהו ררושמ
ןפוד אצוי ,ונימב דחוימ רוביח ,ךרעב1502 תנשב ,רביח
חוכיו" םשב ,תימלועה תוגהב ימעפ-דחו ,תידוהיה הבישחב
תנשב אמורב ספדנ רפסה .DIALOGHI DI AMORE "הבהאה לע
הקיטתסאה לע הירואית לאנברבא חתיפ הז ורוביחב .1535
אוה יפוי לצואה הפיה" :ילאדיאה יפויה לש תיסיפטמה
יאדיאה לכשהו הנוילעה המכחה אוה יפויהו ,ןוילעה ל-אה
,תיפוסניא ,םוקיה תא ךשומ יפויה יכ הסיפתה ."ןושארה
תוינויערה היתוכלשהבו התוקמעב התעשב העיפשה םיקולאה תארקל
הדביא ךא ,סנאסנרה תפוקת לש םינמואהו תועדה יגוה לע
,איה תינייפוא הדבוע .הירחא םיאבה תורודב התעפשה תא
ויתוסיפת לש איהש לכ העפשה תרכינ אל תודהיב םג יכ
.ןיטולחל ,השעמל ,חכשנ הזה רוביחהו ,לאנברבא לש תואלפומה

עדונה ידוהיה ףוסוליפה לצא םיאצומ ונא השדחה תעב
.הקיטתסאה אשונל דואמ הקימעמ תוסחייתה גייוצנזור ץנרפ
תכרעמב יזכרמ םוקמ דחיימ אוה "הלואגה בכוכ" ורפסב
תארקל ךרדב בלש ותסיפת יפ לע הווהמה ,תונמאל וינויד
תליחתב םדאה רובע יחרכה יעצמא איה הקיטתסאה .הלואגה
- ןיא ךא ,תולעתה ידיל עיגהל ידכ תושונאה לש הכרד
ףוס תא וב תוארלו הז יתלחתה בלשב תוהשל - רוסא ףאו
.דועייה תמלשהו ךרדה

תידוהיה הבישחה ימרזב םשור וריאשה אל םיפוסוליפה ינש
.תדדובמו ןפוד תאצוי העפות םהב תוארל ןתינו ,תיטנתואה

תיבויח הלעמכ יפויה גשומ עיפומ שרדמהו דומלתה תורפסב
תוסחייתה הב ןיא ךא ,םילכבו םינבמב ,םיפונב ,םדא ינבב
הפקשה חותיפל המגמ הב ןיא ףאו ,ומצעלשכ יפויל תינויער
.הקיטתסאה תודוא לע

תידוהיה הבישחה המלעתה המלו דציכ ,הלאשה אופא תלאשנ
,וב הכורכה תישונאה האנההמ ,יפויה לש בגשנה ןמונפהמ
לע .תיתרבחהו תירסומה ,תינחורה ,תיכרעה ותועמשממ
תא רידגהל תוסנל ונילע וז תניינעמ הלאשל בישהל תנמ
.תיגשומ הניחבמ יפויה תועמשמו ,הקיטתסאה לש התוהמ

אוה תושונאב יפויה גשומ יכ רמול שי הנושארבו שארב
אל םינפ םושבו יביטקייבוס גשומ והז .ןיטולחל יסחי
,םיינויגה וא םייעדמ םיללכ וא םיקוח םוש ןיא .יביטקייבוא
"םכסומ" וא "רכומ"ש המל הדימ תומא עובקל ןתינ םתרזעבש
םוחתל תוכייש הב תוכורכה תויווחה לכו הקיטתסאה .הפיכ
תורבח לע "םילבוקמו םימכסומ" ,רתויה לכל ,םהש ,םיכרעה
איה הדבוע .םימיוסמ םינמזבו תומוקמב ,םירוביצ וא
,תילארטמאיד הניחבמ יפויה יגשומ ונתשה הירוטסיהה ךרואל יכ
.הצקה לא הצקהמ ונייה

,תוצראו םימע ןיב םה םינושמו םינוש יפויה יגשומ םויכ ףא
ןתינ אל .ינויגה יעדמ אלו יכרע גשומ איה תויטתסאה יכ
תוינשוח תואנה קפסמו ,הפי אוה המ רבדש תלוזל חיכוהל
הדבועה תנבהל ינושאר חתפ ילוא והז .וב םיננובתמל
.ןלהל ררבנש יפכ ,הלא םימוחתל תוסחייתה תודהיב ןיאש

םישל יוארה ןמש ,הקיטתסאל םיפסונ םיטביה המכ םנשי
הלוכ-לכ איה תיטתסאה האנהה .וננוידל רשקהב בל םהילא
םיירקיעה היבלשב תוחפל - היינפ לכ אלל הרוהט תינשוח האנה
הלא תואנהב ןיא ףא .רחא ינחור םוחתל וא לכשה לא -
יפויה .יטמגרפ טביה םוש תיטתסאה היווחבו םדאה לש
וניא אוהו ,ומצע ןעמלו ומצע תושרב הליחתכלמ םייק
.תינוציח המגמ וא הרטמ םוש תיתוהמו תינורקע תרשמ
תא לוכמ רתוי חתנמה ףסונ לקשמ דבכ טביה םייק םלוא
,תיגולוכיספה ,תישפנה הניחבה אוהו ,תיטתסאה העפותה
ונתנווכ .יפויה תייווח תא הווחה םדאה לע התעפשהו
ןיעמ בצמב .האישבו המוציעב איה רשאכ יפויה תיווחל
,תמדקומ תישפנ הנכה לכ אלל םדאה לע אב בור יפ לעש ,הז
,תושגר ,םישוח תלוברעמ לש יטטסקא אישל עיגהל םדאה לולע
תיטתסאה היווחה הבוש הזכ יטירק טנמומב .תוקושתו תוואת
םיימצעה םימלבהו םירוצעמה לורטנ ךות ,ולוכ םדאה תא
.תימוימויה תוילמרונב ותוישיא תא םיווהמה

תרבסהל עקר ונל שמשי תיטתסאה היווחה לש הז רצק חותינ
,יפויה תרותל ללכ תסחייתמ תיטנתואה תודהיה ןיאש הדבועה
תמועל תודהיב ימעפ-דחהו ידוחייה .הנממ תמלעתמ השעמלו
אוה ,תושונאבש תויגולואתה תופקשההו תותדה רתי לכ
ונייה ,קוחה תכרעמ .םדאה לש "השעמה" תא הרותה תשירדב
ןויערה" .תודהיה לש המלוע תפקשה לש הבל בל איה ,תווצמה
אוה ,םייניבה ימי לש םיפוסוליפה לש םנושלב ,"יקולאה
תווצמה תכרעמבש "השעמה" ךא ,יגולואתה רושימב יתוהמ
ןוטלש .לוכה תוזח ובו ,ןיינבה לש ורקיעו וזכרמ אוה
,ימונורטה ולוכ-לכ אוה דיחיהו רוביצה לע ררתשמה קוחה
."הלעמלמ" הלוכ לכ תבתכומ ,היישעה איה ,הווצמה תויהב
ןבומ אוה תווצמה תכרעמ ידי לע רצונש יקולאה רטשמה
הווצמה לש המויק ."תווצמו הרות לוע" חנומב רדגומו
.הב רחבש םעלו הרותל ימויק יאנת אוה

,תוברמ תחא ,האבומ ידי לע תאז תיזכרמ האדיא םיגדנ
,וכ 'קיו ,יתוקוחב ארפס) הכלהה ישרדמ תורפס ךותמ
:(וט-די

אלו ועמשת אל םא' רמול דומלת המ יל ועמשת אל םאו
דומלת ?השוע לבא דמל וניאש םדא ךל שי יכו .'ושעת
וניא דמל וניאש לכ אה .'ושעת אלו ועמשת אל םא' רמול
וניא לבא השוע וניאו דמל וניאש םדא ךל שי וא ,השוע
אה .'וסאמת יתוקחב םאו' רמול דומלת ?םירחאב סאומ
.םירחאב סאומ אוהש ףוס ,השוע וניאו דמל וניאש לכ
...םירחאב סאומו השוע וניאו דמול וניאש ךל שי וא
יטפשמ תא םאו" :רמול דומלת ?םימכח תא אנוש וניא לבא
סאומו השוע וניאו דמל וניאש לכ אה ...'םכשפנ לעגת
וניאש םדא ךל שי וא .םימכחה תא אנוש אוהש ףוס ,םירחא
לבא ,םימכחה תא אנושו םירחאב סאומ השוע וניאו דמל
אה ,'תושע יתלבל' רמול דומלת ?תושעל םירחאל חינמ
,םימכחה אנושו םירחאב סאומו השוע וניאו דמל וניאש לכ
וניאש םדא ךל שי וא .תושעל םירחאל חינמ וניא ףוס
וניאו םימכח תא אנושו םירחאב סאומו השוע וניאו דמל
?יניסמ ורמאנש תווצמב הדומ לבא תושעל םירחאל חינמ
וניאו דמל וניאש לכ אה .'יתוצמ לכ תא' רמול דומלת
םירחאל חינמ וניאו םימכח תא אנושו םירחאב סאומ השוע
שי וא .יניסב ונתינש תווצמב רפוכ אוהש ףוס ,תושעל
?רקיעב רפוכ וניא לבא וללה תודימה לכ וב שיש םדא ךל
תודימה לכ וב שיש לכ אה .'יתירב תא םכרפהל' רמול דומלת
.רקיעב רפוכ אוהש ףוס ,וללה

,לאילמג ןב ןועמש ןבר אנתה עבק תצרחנ תוטשפב
תובא) "השעמה אלא רקיעה אוה שרדמה אלו" :וז חורב
קרש ןויד ירחא הארנכ ,וזירכה וז הסיפת ךותו .(ז ,א
ןישודיק ,ילבב) ונתעידיל ואבוה ויתונקסמו וירקיע
:(ב"ע ,מ

הזתנ תיב תילעב ןיבוסמ םינקזו ןופרט יבר היה רבכו
השעמ וא לודג דומלת :םהינפב וז הליאש הלאשנ ,דולב
רמאו ע"ר הנענ ,לודג השעמ רמאו ןופרט יבר הנענ ,לודג
דומלתהש לודג דומלת ורמאו םלוכ ונענ ,לודג דומלת
.השעמ ידיל איבמ

,"הווצמה לש החמשה" תמועל יכ ,ונירבד רואל ,אוה רורב
,ודי לע אליממ תרקובמו "השעמה" לש תובהלתההמ תעבונה
הזטסקאה תא ,ינויער רושיא ,רשאל הלוכי תודהיה תבישח ןיא
םרוג םושב היולת הניא המצעלשכ איהש ,יפויה תייווחבש
תושגר לש עפש רוציל המוציעבו האישב תלגוסמו ,רחא
.םהילע הטילש ,תויהל הלוכי אל ףאו ,ןיאש ,תושוחתו

ןכו ,שרדמהו דומלתה תורפסב ונימכח ושריפ ףא וז חורב
הדובע" גשומה תא ,םייניבה ימי תוגהב םיבר תורוקמב
םילילא תדובע קר אל ללוככ ,לוכמ רמשיהל שי הנממש ,"הרז
םייומידהש ,תולוספ תובשחמו םירז םירוהרה לכ ףא אלא ,שממ
םילולע ,תונומת וא םילספ תרוצב ,השנאהה לש םינושה
.םהילא ךילוהל

תכייש ,הקיטתסאל ליבקמב הקיתאה יכ ןייצל יוארה ןמ
תיטסיביטלר איה ףא ןכלו ,םיישונאה םיכרעה םוחתל איה ףא
עירכהל םלועל השעמל ןתינ אל ירסומה רושימב .ןיטולחל
תייעב יהוזש ,"ערהו בוטה" תלאשב טלחומו רורב ןפואב
,ויתוכלשה לכ לע ,רסומה אשונב םרב .הרקיעב ,רסומה תרות
הקמעהו חותיפ ךות ,ארקמה תפוקתמ לחה ,'ה תרות העבק
,םיקסופה תורפסב הכשמהבו ,םיארומאהו םיאנתה תורפסב
םירורב םינוירטירק ,הזה םויה םצע דעו םינשב תואמ ךשמב
ןכל אוהש ,יקולא וצ לע תתשומה ,ימונורטה רסומ לש
םיישונאה רסומה תודוסי תמועל תאז .יחצנו יטולוסבא
,תוימונוטוא-תויטסינמוה ,תוישונא תוחנה לע םיססבתמה
ןמז תועפשהל ךכ ךותמ תונותנו ,תויטסביטלר חרכהב ןהש
.םוקמו

עובקלמ תודהיה לש התוענמיה רבדב ליעל רומאה לכ תורמל
שי ,תישונא העפותכ הקיטתסאה יבגל םירדג וא תומרונ
הלוגסכ יפויה תא ללכו ללכ החנז אל תודהיה יכ ןייצל
בייח יפויה ,תודהיה יפלש אלא ,החפטל ףאו הכירעהל שיש
ילאנויצקנופ דיקפת יפויל שי ;תרחא הרטמל דבעושמ תויהל
.ותובישח לכ הזבו ,דבלב

ילבבה דומלתב .וז הפקשה תרהבהל תורוקמ רפסמב ןייענ
לש ותרקויו ותובישחל תניינעמ תוסחייתה ונא םיאצומ
:(ב"ע ,גלק תבש ,ילבב) יפויה

וינפל האנתה ,(כ ,וט 'מש) והונאו יל-א הז
האנ רפושו האנ בלולו האנ הכוס וינפל השע ,תווצמב
,האנ וידב ומשל וב בותכו ,האנ הרות רפס האנ תיציצו
.ןיאנ ןיארישב וכרוכו ,ןמוא רלבלב האנ סומולוקב

המויקל אלפומ ןפואב עייסמו תרשמכ יפויה עיפומ הז רוקמב
עורה תורשב יפויב שמתשהל םג ןכתיי ירה יכ .הווצמ לש
תויוברתב תישונאה הירוטסיהב תובר תואמגוד ךכל שיו ,רקשהו
םויק לש הלענ הרטמ תמשגהל עייסמ ןאכ יפויה .תונושה
.יוצר ףאו ימיטיגל וב שומישה ןכלו ,תיקולא הווצמ
ןיינעמו ףסונ ינויער ךבדנ ובו ,ןלהלש שרדמב הזב אצויכ
:('ה ,עירזת 'רפ אמוחנת)

תא עשרה סופורסונרוט לאשש השעמ ,לומי ינימשה םויבו
?םדו רשב לש וא ה"בקה לש ,םיאנ םישעמ וזיא :אביקע 'ר
:סופורסונרוט היל רמא .םיאנ םדו רשב לש :(אביקע 'ר) היל רמא
רמא ?םהב אצויכ תושעל םדא לוכי ,ץראהו םימשה ירה
תוירבה ןמ הלעמל אוהש רבדב יל רמאת אל :אביקע 'ר היל
ינבב ןייוצמ םהש םירבד רומא אלא ,וילע ןיטלוש ןיאש
היל רמא ?ןילמ םתא המל :(סופורסונרוט) היל רמא .םדא
,ינלאוש התאש הז רבד לעש עדוי יתייה ינא :(אביקע 'ר)
.ה"בקה לשמ םיאנ םדא ינב השעמ .ךל יתרמאו יתמדקה ךכלו
ולא :היל רמא .תואקסולגו םילבש אביקע 'ר ול איבה
:(אביקע 'ר) היל רמא .םדא די השעמ ולאו ה"בקה השעמ
:סופורסונרוט היל רמא ?םילבשה ןמ רתוי םיאנ ולא ןיא
יעממ לוהמ דלווה אצוי וניא המל הלימב ץפח אוה םא
תווצמה תא ה"בקה ןתנ אלש יפל :אביקע 'ר היל רמא ?ומא
'ה תרמא' דוד רמא ךכלו .םהב םתוא ףרצל אלא לארשיל
.(אל ,חי 'הת) 'הפורצ

הדוקנ יהוז .ליעיו יביטקורטסנוק תויהל םג בייח האנה
.רתויב הבושח

תופי תורוצב שומישה תא תיבויח ןיעב ואר ףא ונימכח
תולעהל תנמ לע תאזו ,'ה תדובעל רשקהב םיאנ םינבמבו
,ילבב) םינימאמה לצא תובהלתהה תמרו תוקבדה תדימ תא
:(א"ע ,אנ הכוס

ןינב האר אל ונינבב שדקמ תיב האר אלש ימ ןנבר ונת
הז אדסח בר אמיתיאו יבא רמא ?איה יאמ .םלועמ ראופמ
,ארמרמו אשיש ינבאב (אבר) רמא ?הינב יאמב .סודרוה ןינב
לייעו הפש קיפא .ארמרמו אלחוכ אשיש ינבאב ירמאד אכיא
ורמא , אבהדב ןייעשמל רבס .אדיס לבקלד יכיה יכ הפש
.אמיד אתודאכ יזחתימד ,יפט ריפש יכהד היקבש ןנבר היל

םיעמוש (ד ,ה םילקש תכסמ) ,ימלשוריה דומלתב וליאו
ןוממה לע ומערתהש ,םתריפסל תיעיברה האמה ימכח לע ונא
שמתשהל םוקמב ,םיראופמ תסנכ יתב תיינבב אצוהש ברה
.םיקקזנ םימכח ידימלתב הכימתל םיפסכב

תוכרב ,ילבב) ידומלת רוקמל ם"במרה שוריפ רתויב ןיינעמ
,ומצע תוכזב הפיה ךרע לע הרואכל עיבצמה (ב"ע ,זמ
האנהה לש וז השיג ללוש ם"במרה .תרחא המגמ לכ אלל
:(ישימח קרפ ,םיקרפ הנומש) זירכמו הפיהמ

,אירבתש ידכ ושפנ ביחרהל הזב שמתשי אל םא ,םיהול-אה
,תומכחה לבקל הכזו הריהב היהתש דע הילח הנממ קיחריו
הטימו האנ השיאו האנ הריד' :הכרבל םנורכז םרמא אוה
,הבשחמה רובעתו האלת שפנה יכ ,'םימכח ידימלתל תעצומ
םג שפנה הכירצ ןכ ...םירועכה םירבדה ןויע תדמתהב
םינינעלו םיחותיפל ןויעב םישוחה תחונמב קסעתהל ןכ
.תואלה הנממ רוסתש דע ,םיאנה

,םדאה לש ושפנו וחור תעגרהל שמשמ יפויה וז הסיפת יפל
.יאופר לופיט ןיעמ

ארקמהש הדבועה חכונל תררועתמ ונירבד חורב תרחא הלאש
תולילעב תועיפומה תורוביגה םישנה לש ןייפוי םיתעל שיגדמ
הרעה ?ולא תודבוע שיגדהל הרותה התאר המ .תוירופיסה
לאשנש "הדוהיב עדונה" תבושתב העיפומ הז אשונב הבושח
:(דכ ,םייח חרוא ת"וש) ךכ לע

ב"ע ,ו"ט ףד הליגמ תכסמב ובשח המל לאש רשא רבד לע
הנהכ שי הדגא ירבדב רוקחל ונאב םא הנה ;תויפיפי םישנ
םהל שי ןהירבד לכו ,םדוס לע דומעל לכוי ימו ,הנהכו
לכב תלעות וב שי הז רבדב ,ןכ יפ לע ףאו .הלעמל שרוש
היה שודקו עונצ המכ עידוהל אוה ,הרש בשחש המ .תחא
התיה רתויב הפי התיהש ןוויכ יאדוובש וניבא םהרבא
לכתסנ אל םלועמ הז לכ םאו הייפוי בורל הרודב תמסרופמ
תשרפב 'יתעדי אנ הנה' קוספב י"שר שריפש ומכו ,הב
יואר המכ ריהזהל אוה ליגיבאו בחר ובשחש המו .ךל ךל
.םלועל ושפנל האמוט םורגי אלו .םישנב טיבהלמ רמשיהל
ףא רמול ,התריכזב לגיבאו התניז המשב בחר איבמ ןכל
ורציל אובמ שי רבכ הז לכ םא התוא האור וניא רבכש
,ונורכזב הלעת וא המש ריכזיש תע לכב םלועל ותוא אמטל ערה
תודע הז רתסא בשחש המו .לודג רסומו תוריהז יאדו הזו
לודג יפויב רתסא ארבש םהילע ה"בקה חיגשמ המכ לארשיל
ןאלו .לארשי ליצהל שורושחא יניעב ןח תאשונ היהתש
ויתואלפנ דיגהל ןכ םג אוה ,יתשו לייעו רתסא קיפא רמאד
תקרקרי רתסאו רתויב ראות תפי יתשו תויה םאש ,ה"בקה לש
,רתסא תא בוהאל שורושחאל היה אל עבטה דצמ ןכ םאו
,הדי לע לארשי תודפ תוברה ןעמל ,םימש ימחרב הז לכ םע
.םישנה לכמ ויניעב ןח האשנ

,ילנויצקנופ דיקפת לכמ קתונמה האנהו יטתסאל םלוא
ףקות לכב לארשי ימכח ודגנתה ולא ןיעמ יפוי ייוטיבל
.םדאה לש תישפנה תומלשל דואמ הרומח הנכס םהב וארו
הנושו ךרדב ךלהמה :רמוא ןועמש 'ר" :ונא םיאצומ הכו
הז רינ האנ המ הז ןליא האנ המ רמואו ותנשממ קיספמו
.(ט ,ג תובא) "ושפנב בייחתמ ולאכ בותכה וילא הלעמ
הלענ הרטמ תתרשמ איה רשאכ הבושח ףאו היוצר הקיטתסאה
תיטנבלר הניא איה ךא ,שדוקמה ףאו ליעיה ,בוטה לש
תיתייווח העפות איה רשאכ ,תנכוסמ ףאו תודהיה תניחבמ
.תימצע


עובשה תשרפ ירמאמ לש ןווקמ רגאמב שופיח

,םירקי םיארוק
תשרפ לש טנרטניאה רתאב יכ םכתעידיל איבהל וננוצרב
ומסרפתהש עובשה תשרפ ירמאמ לש ןווקמ רגאמ םייק עובשה
-כ ליכמ רגאמה .(ג"סשת ו"נשת) תונורחאה םינשה ששב
.תונושה עובשה תושרפ יפל םירודמל םיקלוחמה םירמאמ 1000
םנמא ,םינושה םירמאמב שופיח תורשפא ונפסוה הנורחאל
םג ךא ,תויקודקד תויטה אללו תונותנ םילימ יפל קר
ונממ קיפהל ולכות רגאמב שופיחה תועצמאבש קפס ןיא ךכ
.הבר תלעות
:רתאה תבותכ

http://www.biu.ac.il/hsearch/parasha.html

."םירמאמב שפח" :רותפכה לע שיקהל שי שופיחל