ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

485 רפסמ

ג"סשת ,להקיו תשרפ

תודהיב הקיטתסא לע ןוריפ יכדרמ ברה לש רמאמל תורעה
(ג"סשת 483 'סמ ,הוצת תשרפל יעובש ףד)

טור ריאמ

עדימ תוכרעמו בושקת תויתשתל זכרמףא לעו ,תודהיב הקיטתסאב קסוע ליעל רכזנה רמאמה
הקיתאלו הקיטתסא ןיב הלבקה עצבל ןוכנל רבחמה אצומ תאז
:וירבד ולאו

תכייש ,הקיטתסאל ליבקמב הקיתאה יכ ןייצל יוארה ןמ
.ןיטולחל תיטסיביטלר איה ףא ןכלו ,םיישונאה םיכרעה םוחתל
ןפואב עירכהל םלועל השעמל ןתינ אל ירסומה רושימב
הרות תייעב והזש ,"ערהו בוטה" תלאשב טלחומו רורב
,ויתוכלשה לכ לע ,רסומה אשונב םרב .הרקיעב ,רסומה
הקמעהו חותיפ ךות ,ארקמה תפוקתמ לחה ,'ה הרות העבק
םינוירטירק ,הזה םויה םצע דע ...םיארומאהו םיאנתה תורפסב
אוהש ,יקולא וצ לע תתשומה ,ימונורטה רסומ לש םירורב
.יחצנו יטולוסבא ןכל

,תודהיו רסומ יסחי לש הדבכנה היגוסה לכל סנכיהל ילבמ
תוינרדומ -טסופ ןה דחמ ,תופרוג תועיבק רפסמ הז עטקב שי
ישונאה רסומהש העיבקה .תויטסילטנמדנופ ןה ךדיאמו
הרימאה תא תועמשמ לכמ תנקורמ דבלב ןמזו תוברת יולת אוה
ותבושתש המוד .תורוד ששו םירשע הרותל המדק "ץרא ךרד"ש
ה"בקה תלאשל הנעמכ ןעט רשא ך"נתב ןושארה חצורה לש
"יכונא יחא רמושה" תיניצה הנעטה תא "ךיחא לבה היא"
,הרבחו תוברת יולת אוה רסומה םא ןכש .איה הבוט הנעט -
ןיא בצעל רחב אוה התואש הרבחבש ןועטל לוכי ןיק היה
יוויצ םוקמ םושב היה אל ןיידעש ןוויכמ ,הרבע חצרה
"םדאה םד ךפוש" לע יוויצה יכ ,םימד תכיפש רסואה
םהבש תורוקמה לכ תא לכורכ טרפא אל .וינזואל עיגה םרט
ופקותב ,םויה דעו ל"זח תפוקתמ ,לארשי ילודג וקסע
,םירפס ללש ךותמ ,םיארוקה תא הנפאו ,יעבטה רסומה לש
"רסומו תד ןיב ,תודהי" תונורחאה םינשב אציש דחא רפסל
הקיטמת לש קימעמ חותינ ךרועה ,איגש יבא 'פורפ לש
.וז

ךירפהל ידכ תיצאנה הינמרג לש המגודל קקזנ ינאש יל רצ
אצי יתוברתה םלועה .ירסומה םזיביטלרה רבדב הנעטה תא
ישונאה רסומה םשב תינמרגה עשרה תכלממ דגנכ המחלמל
םיינוציק קר יצאנה ןטשה תרבדה רחאלש המודו ,ילסרבינואה
ונממש טלחומה עורה לש לפואה ימיל הגרעב םיטיבמ םיטנפ
לכ לע הבוח הז ןיא םאה .םימעה ראשמ רתוי ונמע לבס
,ילסרבינואה רסומה םשב ולא םישעמ עיקוהל םה רשאב תוברת ינב
םא ןיבו והשלכ ילטנדנסנרט רסומב םינימאמ םה םא ןיב
?ואל

ונדיבש הכלההש הדומ בתוכה .יתד םזילטנמדנופל רשאו
,"ימונורטה רסומ לש םירורב םינוירטירקב תדיוצמ" איהש ףא
םימכח לש הבחרהו הקמעה ,חותיפ לש ירפ איה לעופב ירה
לארשי ימכחש ול ןיינמ יכו .ולאה ונימי דע ל"זח תפוקתמ
הכותבש תוברתה יכו ,םנמז לש חור יכלהמ םיעפשומ םניא
?םוי םוי ייחב םתוגהנתה תא תבצעמ הניא םילעופ םה
איה םג םהידיבש הכלהה ילוא ,ומצע בתוכה ירבדל ןכ םא
תומרונב םיקסועה םדא ינב השעמ לככ ,םזיביטלרמ תלבוס
לכב הכלה קסופש ןעוטה ןעטי םא ?תישונא תוגהנתה לש
רבכ ירה ,הניכש יוליגמ הנהנ ,ונרודב ףאו רודו רוד
עירכהל שרדנ קסופהו "!איה םימשב אל"ש ללכה ונדיב טוקנ
תואיצמה תא ותרכה בטימ יפלו תיתכלהה ותעידי בטימ יפל
.הכלהה תא ליחמ אוה הילע