ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

433 רפסמ

ב"סשת ,רוכז תבש-הוצת תשרפ

ןמה רורא ןיב" תעדל אלש וא תעדל םירופב בושח עודמ
?"יכדרמ ךורבל

לגיפש זעב ר"ד

דומלתל הקלחמה
ןמה רורא ןיב" תעדל אלש וא תעדל םירופב בושח עודמ
?"יכדרמ ךורבל

לגיפש זעב ר"ד
דומלתל הקלחמה

םירופל סחיב ילבבה דומלתב תומסרופמה תורמימה תחא
:(ב"ע ,ז הליגמ) וב הייתשה תבוח תא הרידגמה וז איה
עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייחימ :אבר רמא"
."יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב

[1].תורודה ךרואל םינשרפו םיקסופ הקיסעה וז תלפרועמ ארמימ
וקלחנו ,"ימוסבל" תימראה הלימל ושרדנ הנושארבו שארב
ימוסבלש [2]ושריפש שי :תונחמ ינשל תורודה ימכח התנווכב
תורכשל עיגהל םירופב הבוח שי הז יפלו ,רכתשהל ונייה
הייתשל ,תומסבתהל קר הנווכהש [3]ושריפש שיו ,שממ
תנבהב תפסונ תקולחמ הדילוה וז תקולחמ .דבלב תטעומ
הבוחהש םירובסה ,רומאל ."'וכו עדי אלד דע" ארמימה ךשמה
דע" לש ןבומב "דע" תבית תא ושרפי ,שממ תורכש איה
דע הייתשב תוברהל םדאל ול שי ,הז יפלו ,"ללכב דעו
[4]."יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב" העידי יא לש בצמל עיגיש
תא ושרפי תטעומ הייתש איה הבוחהש םירובסה ,םתמועל
עיגהל ןיאו ,"ללכב דע אלו דע" לש ןבומב "דע" תבית
.הזכש העידי רסוחל

וקקדזנ "יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב" העידיה יא רשפל םג
סחייתמ אברש ,תוטשפב שרפל ןתינ .םישרפמה ןמ םיבר
[5].יכדרמ לש וביטל ןמה לש וביט ןיב הנחבה רדעהל
תא רמול עדי אלש :ומכ [6],םירחא םישוריפ ורמאנ לבא
חילצי אלש וא ,םיצבושמ םה ובש טויפב םיאתמה עטקה
"ןמה רורא" םילימה לש ההזה ירפסמה ךרעה תא ןווכל
.(502 = אירטמיגב) "יכדרמ ךורב" םילימהו

ינפמ ,ךרוצה יד ררבתנ אל ,וללה םישוריפה לכל ,ןכא
דדמ אקווד אוה םירופב הייתשה תומכל עבקנש רועישה המ
תעדל םא ןה - ?"יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב" הנחבהה
שרד המל ןיבהל שי ,םירופב שממ רכתשהל הבוח שי אבר
בצמ לכ ירהו ,יכדרמל ןמה ןיב הנחבה יאל אקווד עיגהל
,הייתש תמחמ ,ערל בוט ןיב הנחבה תלוכי םדאל ןיא ובש
הייתשב יד ותעדל םא ןהו [7]!?תורכש לש בצמ םצעב אוה
וק'ל רחבנש אוה הז רועיש אקווד המל ןיבהל שי ,תטעומ
!?ותוצחל ןיאש 'םודא

יעוריאב יכ רהבוי ויפל ,וז הלאשל ןורתפ עיצנ ןלהל
ןמה רורא ןיב' הנחבהל יוטיב היה םמצע רתסא תליגמ
הווהמ אבר רחבש הז רועישו ,הרדעהל וא 'יכדרמ ךורבל
.םיעוריא םתואל רכז אופא

הדדנ ובש הלילה אוה הליגמה יעוריאב הנפמה ,עודיכ
יכדרמש שורושחאל עדונ הליל ותואב .(א ,ו) ךלמה תנש
המ בשחמ ודועב .שרתו ןתגבמ וליצהש לע רכש לביק אל
ודי לע לאשנו וילא סנכוה ותדוקפב ,ןמה עיגה ,תושעל
הלאש ."ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאב תושעל המ" :(ה ,םש)
,ןכש .ןמה תא הליפהש איה ,שיאה תוהז תא הפשח אלש ,וז
ומבו ,דחוימ יתוכלמ דוביכ עיצה ומצע לע בשחש ןמה
תאז .ולש ותלפשה תאו יכדרמל ןתניש דובכה תא ץרח ויפ
יכדרמ לש ודמעמ סוסיבל קר אל םרג ותבושתב ןמה ,דועו
,שורושחא לש ויתודשח תא קימעהו םג ריבגה אלא ,ךלמה רצחב
םימרוגל [8].ודגנכ רשק רשוקו ויתחת ךולמל ץפח ןמה אוהש
רשאכ ,ןמה תא תולתל שורושחא תטלחהב קלח חטבל היה ולא
,ז) יכדרמ תיילתל ןיכהש ץעה לע םוי ותוא ךלהמב עמש
ונניא שורושחאש ךכל עדומ היה ןמה םאש ,קפס ןיא [9].(ט
.ןיטולחל תונוש תואצותה ויה ,יכדרמ לע אלא וילע בשוח
תלפמל האיבהש הנפמה תדוקנ אוה הזה חישה יכ ,אצמנ
רשאב וכלהמב התייהש תוריהבה יא ,רקיעבו [10],ןמה
[11]."ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאה" תוהזל

,רמול םילוכי םירופב רכתשהל הבוחש םירובסה ,התעמ
וילא שיאה ימ עודי היה אל וב ,הזה יטמרדה 'עגרה' תאש
הרוה ךכ םושמ .חיצנהל אבר הצר תאז תא ,ךלמה ןווכתה
תעגה ."יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע" רכתשהל
[12],'ךורבה' אוה םינשה ןיבמ ימ העידי יא לש בצמל םדאה
ןמהו שורושחא ויה וב בצמה איה איה ,ןמה וא יכדרמ
חיצנמ םירופב הזכש בצמב יורשהו ,וחחושש העש התואב
קוסיעה םצעש רשפא ,דועו תאז .ןמה תלפמ לש השרוש תא הפי
אוה יכדרמו רוראה אוה ןמהש םיעדוי ןיידע םא ,הלאשב
ךכ םא .רומאה עוריאה תא ריכזהל ידכ וב שי ,ךורבה
ותלפמ הפי תחצנומ "עדי אלד דע" רועישב ,זא וא ,רבדה
!תטעומ הייתשב ידש הטישל םג ,ןמה לש

הנחבה התייה וב בצמ היה ,הליגמה רופיס תישארב ,דגנמ
שורושחא השעש ינשה התשמה לע .יכדרמל ןמה ןיב הרורב
היתשהו" :(ח ,א) רמאנ ,"הריבה ןשושב םיאצמנה םעה לכל"
שיא ןוצרכ תושעל ... ךלמה דסי ןכ יכ ,סנא ןיא תדכ
:אבר רמא" :ראבתנ (א"ע ,בי) הליגמ ילבבבו ,"שיאו
תולכאמ ויהש תורמל ,רמולכ ."ןמהו יכדרמ ןוצרכ תושעל
היה ןתינ ,שורושחא לש הזה התשמב ךסנ ןייו תורוסא
,התעמ [13]!"יכדרמ ןוצרכ" - רשכ קר תותשלו לוכאל
הנווכב יכ רמול ןתינ ,תטעומ הייתשב םירופב ידש העדל
עדוי דוע לכ אוה הייתשה רועישש ,אבר שיגדה הליחת
ידוהי םג ירהש ,"יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב" םדאה
תושעל ודיפקה ,ןיי תייתש ידכ ךות ,אבר תעדל ,ןשוש
[14].רוראה ןמה ןוצרכ רוסיאב ולשכנ אלו ,תאזה הנחבהה תא
תא חיצנהל אופא הלוכי םירופב וזכש 'תרקובמ' הייתש
ולשכנש [15],םישרפמה שי םנמא !ןשוש ידוהי לש םתוכז
םימרוגה ןמ היה הז אטחו ,התשמב ךסנ ןיי רוסיאב םידוהיה
יאב - םירופב רכתשהל הבוחש םירובסל ,הז יפל .םתרצל
םג רכז ןכתי ,'יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב' העידיה
םרגש אטחל רכז והזו ,התשמ ותואב היהש הנחבהה רסוחל
[16].ןמה תרצל

תווצמ יכ [17],םינושארה וניתובר ובתכ רבכ :רבד ףוס
רופיסב ויהש תואתשמה תא ריכזהל הנינע םירופב הייתשה
.לארשי תעושי האבו גחה תלילע המקרנ םביבסש ,הליגמה
אלד דע" - אבר ונדמילש רועישה םגש רשפא ,ונירבדל
,וז תרגסמב ללכנ - "יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי
תורודל ןירקהלו םירופה גח לש ויעוריאמ רמשל ידכ וב שיו
.ורואמ


,הכלהב תורכשו היתש ,ץיבוקציא ז"אר :לשמל האר [1]
:דחוימב הארו .טצש-דפש 'מע ,ב"משת היתב תרכזמ ,ג ךרכ
,תורוקמ - םירופב תורכשה - עדי אלד דע" ,דלפר 'מ
,לארשי יגהנמ ,רברפש ד"ר :ךותב ,"םיגהונו תונשרפ
,הרעהב ,זר 'מעב םשו ,וכר-ז 'מע ,ח"נשת םילשורי ,ו קלח
םירקחמו םירמאמ הברהל ןייצ
ךרע ,ךורעה :לשמל האר .םינושארה ןמ הברה תעד ןכ [2]
,ם"במר ;םש הליגמ ,י"שר ;ב"ע ,ז הליגמ ,ח"ר ;םסב
םהרדובא ;הצרת 'יס ,ח"וא רוט ;ו"טה ב"פ ,הליגמ 'לה
יקומינ ;טר 'מע ,םירופ יניד ,ג"כשת םילשורי ,םלשה
היוחד אבר תרמימש ובתכש םינושאר םג .םש הליגמ ,ףסוי
ירהש) שממ תורכשל אבר תנווכש םירובס ,הכלהל הנניאו
הליגמ ,ןטקה רואמה ,ה"זר :לשמל האר .(הוחד ךכ םושמ
.םש ,הריחבה תיב ,יריאמה מ"ר ;םירפא ונבר םשמ ,םש
,םירופ תדועס ןיד ,םייח תוחרא ,ןהכה א"ר :האר [3]
,רציפש 'דהמ ,ל"ירהמ ;המ 'יס ,םירופ 'לה ,ובלכ ;חל תוא
תורפסב ןכו .י תוא ,וכת 'מע ,םירופ 'לה ,א"נשת םילשורי
,(ש"ארה לע) לאנתנ ןברק ,לייו נ"ר :לשמל ,םינורחאה
,ע"וש ,םירפא די ,תוילגרמ ז"אר ;י תוא ,ח ,א"פ ,הליגמ
.א ,ה"צרת 'יס ,ח"וא
ןמה רורא ןיב" עדוי םדא דוע לכ ,וז השיג יפל [4]
.יוארכ הייתשה תווצמ תא םייק אל אוה "יכדרמ ךורבל
,השעמל הז ןיד ואיבהב ,(2 הרעה ליעל) ם"במרהש ,אלפ אל
,ןכש ."תורכשב םדריו רכתשיש דע ןיי התושו" :הרוה
אלד דע" תא לארשי לכ ומייקיש חיטבהל ןתינ הנישב קר
.הכלהכ "עדי
:האר .םדריש דע תותשל םיקסופה תעדל הארנש יפכו [5]
'מע ,ב"ח ,מ"שת םילשורי ,הכלהב םידעומה ,ןיווז י"שר
.חמר
םהרדובא ;ו 'יס א"פ ,הליגמ ,הדוגא ,ןהכה ז"אר :האר [6]
.(3 הרעה ליעל) ל"ירהמ ;(2 הרעה ליעל)
,הירדגו וז תורכש לע ."טול לש ותורכש" רדגומ הז בצמ [7]
טפשמב רוכשה לש תילילפה ותוירחא" ,ןוזביל 'ג :האר
.76-74 'מע ,(ב"לשת) ג ,לארשי יניד ,"ירבעה
:אתיירבב ,ב"ע ,וט הליגמ :האר ,ול ויהש תודשחה לע [8]
רצחה לא ןמה תאיבב תוששחה תומיא לע ."ךלמב ותאנק"
םוגרת ;א ,י ,הבר רתסא :האר ,שורושחא םע ותחישבו
לצא בחרוה ןיינעהו ,(קוספה ףוס) א ,ו ,רתסאל ןושאר
.הליגמה ישרפממ םיבר
שיגדה רשא ,ט ,ז רתסא ,םירופה תרגא ,ם"יבלמ הארו [9]
.ןמה לע הנוברח ירבדב הז ןיינע
ותלפמ" הלילה ותוא תא ורידגה םמצע ל"זח ,ןכאו [10]
"סנ לש ופקות"ו (ד"ה ב"פ ,הליגמ ימלשורי) "ןמה לש
תא וטילבה םימודקה םינטייפה םג (א"ע טי ,םש ילבב)
ץבושמה טויפב ,ייני תאז חסינ לשמל ךכ .הזה הלילה
תררוע" :(137 'מע ,טדימשדלוג 'דהמ) חספ לש הדגהל
."הליל תנש דדנב וילע ךחצנ
.תונוש םינפב הז ןיינעב השגדוה 'ה דיש אלפ אל [11]
"שיאב תושעל המ" שורושחא תלאשש בבוס םימשמש ורמאש ויה
הנווכהש שיגרהל ןמה לכוי אלש הזכ ןפואב חסונת 'וכו
תלגמ לע אדיזוא יד לאומש יבר רואיב :האר ,רחא םדאל
עריאש ושיגדהש ויהו .בכר 'מע ,ג"נשת םילשורי ,רתסא
ותעדב תולעהל ללכב לגוסמ היה ןמהכ חקיפש ,לודג סנ
תואלפנהו םיסנה סרטנוק ,ולדיבופ א"מר :האר ,וילא הנווכהש
.דנ-גנ 'מע ,ה"נשת ב"ב ,רתסא תליגמב
ךורב ןיב" אבר רמאיש יואר היה הז יפל ,םנמאו [12]
,טמ ,ר"ב) םימכח ונודמיל רבכ לבא ,"יכדרמ ךורבל ןמה
רבוע וללקמ וניאו עשרה תא ריכזמ אוה ימ לכו" :(א
."'בקרי םיעשר םשו' :(ז ,י 'שמ) הימעט המ ,השעב
,א"רד יקרפב ןכו) םש הליגמ ,א"שרהמ שריפ ךכ [13]
םיקשמה ירש ויה םה" ןמהו יכדרמש שריפ י"שרו ,(ט"מפ
."התשמב
התלע אלש אלא ,רוסיא רבדב םאיטחהל היה ןמה ןוצר [14]
הנטשה ירבד תודוא אבר תשרד ,ב"ע ,גי הליגמ :האר .ודיב
וסוכב עגונ ךלמה ינודא םאו" :שורושחאל ןמה עימשהש
הליגמב םגו ."והתוש וניאו עקרקב וטבוח ,ןהמ דחא לש
אלו ,"עשר ותוא לש ותדועסמ ונהנש" :שגדוה א"ע ,בי
!דבלב רשכ ולכא יכ ,"ולכאש" רמאנ
;ז ,ג רתסא ,ארשפו אנד ,ןהכה א"ר :לשמל האר [15]
אטחל ןוקית םג הוויה ןשוש ידוהי םוצ ז"יפל .זט ,ד םש
.הז
בותככ ,םירופב הרצה תביס תא םג רוכזל ןיינע שיו [16]
ךכמ רתויו ."'וגו תאזה תרגאה ירבד לכ לע" :(וכ ,ט)
,ןדוסימ ,וב התשמהו םירופ תדועס םצע יכ ,ורמאש ויה
:האר ,שורושחא התשמב לארשי לש םאטח תא ןקתל ודעונ
,ח"נשת ,םילשורי ,אוהה הלילב סרטנוק ,םיובלדנמ א"אר
.38 'מע
ןילרב ,ךאלב 'דהמ ,גרובנטורמ ם"רהמ תובושת :האר [17]
'ר דימלת) לאומש ר"ב ח"ר ;316 'מע ,בער 'יס ,א"נרת
;אכק-כק 'מע ,ו"כשת םילשורי ,םייחה רורצ ,(א"בשרהו ץרפ
דימלת) הסוגרסמ דוד ןב י"ר ;יר-טר 'מע ,םלשה םהרדובא
,ג"לשת םילשורי ,ןמדלפ 'דהמ ,הרותה לע שוריפ ,(ן"רה
.חנר-זנר 'מע