ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

369 רפסמ

א"סשת ,תודלות תשרפ

תומואה לא םישיאה ןמ הרטפהבו השרפב ושעו בקעי

בילטוג םהרבא ר"ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה
םהרבא ,םהרבא-ןב קחצי תדלות הלאו" :רמאנ השרפה חתפב
הניינע "תדלות" הביתה .(טי הכ 'רב) "קחצי תא דילוה
התווהתה תרגסמב ךוותה דומע תניחבב איה ונתשרפ .תויכשמה
,יגולואניג ןותנ אבומ השרפל תרתוכה תליחתב ;תובאה תחפשמ לש
עודי ןותנ וירחאלו ,םהרבא לש ונב אוה קחצי ויפלש
ךשמהב .קחצי תא דילוה וניבא םהרבאש ,השגדה םשל אבומש
רגסנ ךכבו ,ושעו בקעי - קחצי לש ויאצאצ לע רפוסמ
ירבדכו ,בקעיו קחצי ,םהרבא :המואה תובא תשולש לש לגעמה
[1]:רתא לע ש"בירה

ליעל) 'לאעמשי תדלת' רמאש יפל - 'קחצי תדלות הלאו'
שריפ ךכ רחאו ,ומשב וארקו 'קחצי תדלות' רמא (בי קוספ
:רמולכ - 'קחצי תא דילוה םהרבא' .דילוה ךיאו דלונ ךיא
קחציב יכ' ביתכדכ ,ומוקמ אלממו וערזו ותדלות קחצי
בישח אל םישגליפה ינב לבא ,(בי אכ) 'ערז ךל ארקי
.ויתודלות

,ושעו בקעי ,םימואתה םיחאה לש םקבאמ דמוע השרפה זכרמב
רמאנש יפכ ,ודלונ םרטב דוע לחהש קבאמ ,הקברו קחצי ינב
וא ."הברקב םינבה (וטטוקתיו =) וצצרתיו" :(בכ הכ)
(םייג :ביתכ) םיוג ינש" :(גכ םש) הקברל 'ה רמוא זא
,(וכרדל דחא לכ =) ודרפי ךיעממ םימאל ינשו ךנטבב
ברו (התרבח לע רבגית תחא המואו =) ץמאי םאלמ םאלו
דבעתשי לודגה םעהו = תויורשפאה תחא יפל) ריעצ דבעי
םינוש ,םימואת םיחא םהש ףא לע ,ושעו בקעי ."(ןטקל
ואצי םרטב לחה רבכש םהיניב קבאמה .הזמ הז תילכתב םה
םימע ינש ןכש ,תורודה לכ ךרואל ךשמיי ,םלועה ריוואל
ןומדקה באה אוה בקעי .םודאו לארשי :םהמ ואציי םינוש
.ימודאה םעה לש ןומדקה באה אוה ושע וליאו ,לארשי םע לש
םיסחיה תכרעמ תא םייללכ םיווקב ןייפאמ הקברל 'ה רבד
תאו ,ןכמ רחאל ןהו םהירוה תיבב ןה ,בקעיו ושע לש
הירחאלו ונתשרפב רפוסמה ןמ .םהמ ואציש םימעה ינש יסחי
ידיתעה קבאמל זמר תוארל רשפא ,ושעו בקעי יסחי לע
,'םינבל ןמיס - תובא השעמ' תניחבב ,לארשיו םודא ןיבש
"יתאנש ושע תאו" :יכאלמב ונתשרפל הרטפהב רמאנש יפכ
םעל 'ה ןיב חיש-וד ןיעמ אבומ האובנה תליחתב .(ג א)
:(ג-ב םיקוספ םש) לארשי

ושע חא אלה ?ונתבהא המב םתרמאו ,'ה רמא םכתא יתבהא
יתאנש ושע תאו .בקעי תא בהאו (לבא) ,'ה םאנ בקעיל
(םינת הוונ=) תונתל ותלחנ תאו הממש וירה תא םישאו
.רבדמ

ןומדקה באה תפוקתמ רבכ םודא תא אנוש 'הש אוה ןותנה
,הקמנה אלל תאז םג ,דגנמ .הקמנה לכ אלל תאזו ,ושע -
ןומדקה באה ,וניבא בקעימ לחה לארשי םעל 'ה תבהא תרכזומ
םהרבא תכרב ןכש ,םואלכו טרפכ רחבנה אוהש לארשי םע לש
ןתיו" :(ד חכ 'רב) ויבא קחצי י"ע שרופמב ול הנתינ
,ךירגמ ץרא תא ךתשרל ,ךתא ךערזלו ךל םהרבא תכרב תא ךל
."םהרבאל םיקלא ןתנ רשא

יפואהו תונוכתה לע .לארשי אוה בקעיו [2],םודא אוה ושע
רואיתמ דומלל רשפא ,םימעה ינש ואצי םהמש םישיאה ינש לש
תרדאכ ולכ ינומדא ןושארה אציו" :(וכ-הכ הכ 'רב) םתדיל
תזחא ודיו ויחא אצי ןכ ירחאו .ושע ומש וארקיו רעש
."בקעי ומש ארקיו ,ושע בקעב

,בקעי לש םואתה ויחאו הקברו קחצי לש רוכבה םנב ,ושע
זמר ןאכ שיו ,"רעש תרדאכ ולכ" :יוטיבה י"ע ןייפואמ
:(ג בל 'רבב) רמאנכ ,םודא ץרא לש םודקה המש ,ריעשל
."םודא הדש ריעש הצרא"
תזמור (אי זכ) "רעש שיא" ותורגבב ושע לש ותויה םג
םיריהבמ ושע לע םירופיסה ,דועו תאז .ריעש ץרא לע
,(הכ הכ) ינומדא דלונ ושע ןכש ,'םודא' םשל תוביסה תא
םישדע דיזנ תרומת ותרוכב תא רוכמל ןכומ היה אוהו
.(ל םש) "הזה םדאה םדאה" :אוהש

רסוחו ותוסג תא הרותה הטילבמ ושע לש ותומד בוציעב
ויכרצ לע בשוחו דיתעל גואדל לגוסמ וניא אוה .ותנובת
רימהל היה ןכומ ,הארנכ ,ךכ םושמ .םייוושכעה םיירמוחה
בקעי ,ויחא ראותמ ותמועל .םישדע דיזנב הרוכבה תא
רשאבו .(אי זכ) תינוציח הניחבמ "קלח שיא"כ ,וניבא
תונשקעב רתוחו ,תחלצב ודי תא ןמוט וניא אוה ויפואל
:םימכחותמ םיעצמאב שומיש ךות םג ,ויתורטמ תגשה תארקל
ונממ תונקל ידכ ושע ויחא תשלוח תא לצנמכ הארנ אוה
ומא הקבר לש ליעפה העויסבו (דל-טכ הכ) הרוכבה תא
תוהכ לוצינ ךות ,ושעמ ויבא תכרב תא בנוג אוה ותבהוא
העודי בקעי לש וז ותנוכת .(זכ קרפ) ויבא לש ויניע
,"ושע בקעב תזחא ודיו" :(וכ הכ) ודלוויה םרט דוע
העיבצמ ומואת ויחא בקעב ותזיחא םצע .ךכ ארקנ םג ןכלו
,ןמיס ןכ םג היה הז" [3]:ק"דרה שרפמש יפכ ,הטילש לע
זחואש רבדב טלוש םדאש ומכ ושעב טולשי הנורחאב יכ
."ףוגה ףוס אוה בקעו ,ודיב
ףסונ ינוש בותכה רידגמ ,םירענל ויהו ולדג םיחאה רשאכ
עדי שיא ושע יהיו ,םירענה ולדגיו" :(זכ הכ) םהיניב
."םילהא בשי םת שיא בקעיו ,הדש שיא דיצ

לכ" :(י גס [5]הבר תישארב שרדמ פ"ע) [4]ריבסמ י"שר
םדא ןיאו ,םהישעמב םירכינ ויה אל םינטק ויהש ןמז
- הרשע שולש ינב ושענש ןוויכ .םביט המ םהב קדקדמ
."הרז הדובעל שריפ הזו תושרדמ יתבל שריפ הז

ןידעו יפוא שלח היה וניבא בקעי ,ארקמ לש וטושפ יפל
היה ויחאש דועב ,ןאצ העור היה אוה .ויחא ושע תמועל
ידכ תופועו תויח דצ הדשב םחלנש יביסרגאהו סגה שיאה
: הרותה ונל תרמוא ידכב אל .ותיבל לכואה תא איבהל
"בקעי תא תבהא הקברו ויפב דיצ יכ ושע תא קחצי בהאיו"
יגולוכיספה ןפה תא שרפמ (גמ 'מע ,ושוריפב) ש"בירה .(חכ הכ)
העור היהש - 'בקעי תא תבהא הקברו'" :םירבדה ירוחאמש
לדגמש ימ בוהאל השיא ךרדו ,םלוע לש ובושיב קסועו ןאצ
."םיידגו םיאלט

;םינימה ןיב יפואב לדבה שיש ,ש"בירה ירבדמ קיסהל רשפא
,רבגה רשאמ הטקשו הנידע רתוי ללכ ךרדב איה השיאה
הנוכתה לעב ,ושע וליאו בקעי הנב תא הקבר הבהא ןכלו
ותוא בהא ךכיפלו ,דייצ היה ,המילאו הסג רתויה תירבגה
קזחה ירבגה ןממסה תא ודי חלשמב הליג אוה ןכש ,ויבא
.סגהו

ינש ואצי ,םייפואב םינושה ךא ,םימואתה םיחאה ינשמ
קבאמה תא הבחרהב תראתמ השרפה .תילכתב םינוש םימע
ןיב לחהש קבאמה תא השיגדמ הרטפההש דועב ,םיחאה ןיב
לכ .לארשיו םודא :םימעה ינש ןיב קבאמל ךשמנו םיחאה
בקעי תא בהוא 'הש ,רומאכ ,תששאמה העיבקה ידכ ךות תאז
תרדגומ םודאל 'ה תאנש .םודא ושע תא אנושו ,לארשי
רוקמ שמשמ הז קוספ ,ןכאו .ושעל 'ה תאנשכ יכאלמ י"ע
,ל"זח ישרדמב הלכו תינוציחה תורפסב לחה ,םישרדמל
םנמאו .םישיאה ןיב קבאמל איבנה תנווכ תא םישרפמה
םרטב דוע םישיאה ןיב קבאמ היה הליחת :לוכה לחה ךכ
הווהמ םודא ושע .תורודה ךלהמב םצעתהו ךשמנו ,ודלונ
([6]טס אקסיפ) רבדמבל ירפסה איבה רבכו ,עשרל למס
,הכלה :רמוא יחוי ןב ןועמש 'ר" :י"בשרה לש ורמאמ תא
[7]."בקעיל אנוש ושעש עודיב

ינפל תישימחה האמה עצמאב םילשוריב לעפ יכאלמ איבנה
יאיבנבש ןורחאה אוה .הימחנו ארזע תפוקת איה ,הריפסה
הלחהש בתכה יאיבנ תפוקת תא םתוחה םג אוהו ,ןויצ תביש
ןכו ,הריפסה ינפל תינימשה האמה תיצחמב ,סומע ימיב
ץבוקב ןורחאה אוה ורפס ידכב אלו ,תילארשיה האובנה תא
המדקהה ירבדב שיגדמ איבנה ,ונרכזה רבכש יפכ .רשע-ירת
וסחיל דוגינב ,ומעל 'ה תבהא ןויער תא (ה-ב א) ורפסל
.המוקת םהל היהת אל ןברוחה רחאלש ,ושע יאצאצ לא

םינהוכה תא איבנה חיכומ ,(די-ו םיקוספ םש) ךשמהב
תא םילישכמהו ,םומ ילעב םבירקהב שדקמה תא םיזבמה
(ג-א ב) ןכמ רחאל .הרותל דוגינב םהש םהיתוארוהב םעה
םקלח תנמ תויהל יופצה רומחה שנועה תא איבנה ראתמ
םתוגהנתה תובקעב האבש הללק אוהש שנוע ,םינהוכהו םעה לש
:םינהוכה לש תנגוה יתלבה

אל םאו ועמשת אל םא .םינהכה תאזה הוצמה םכילא התעו
יתחלשו ,תואבצ 'ה רמא ימשל דובכ תתל בל לע ומישת
םכיתוכרב תא (הללקל ךופהא=) יתוראו הראמה תא םכב
לע םימש םכניא יכ ,(ללקל יתלחתה רבכו=) היתורא םגו
(חמצי לבל חמצב רעוג=) ערזה תא םכל רעג יננה .בל
שרפ ,םכינפ לע (םומה תולעב תומהבה שרפ=) שרפ יתירזו
אשנו ,(םיגחב וברקוהש םומה תולעב תומהבה שרפ=) םכיגח
.(הדימ דגנכ הדימ - ותומכ וזבתת=) וילא םכתא


תא ןייצמ אוה ,יופצה שנועה רואית תא איבנה םייסמשכ
םתומד תמועל ,'ה תירב רמוש ןהוכה לש תילאידיאה ותומד
םידרפסהו םיזנכשאה .(ט-ד םש) התוא םירפמה םינהוכה לש
:ז קוספבש ,יבויחה רואיתה רחאל הרטפהה תא םימייסמ
ךאלמ יכ ,והיפמ ושקבי הרותו ,תעד ורמשי ןהכ יתפש יכ"
הרטפהה תא םיכישממ ,תאז תמועל םינמיתה ."אוה תואבצ 'ה
היוצר-אלה תילילשה תומדה תא םג םיראתמה םיאבה םיקוספב
תמייתסמ הניא הרטפהה ,םדידל .(ט-ח םש) םינהוכה לש
םיאשונה דגנ איבנה לש תוחכותה יתש ךרד הכישממ אלא ,ןאכ
.א :םמע ינבמ םהירוענ תושנב םידגובו תוירכנ םישנ
ידבוע תונבמ םישנ םתחקב םמעב םידגובה דגנ החכותה
תוררגנה תועפות דגנ החכותה .ב .(בי-י םש) םילילאה
םהירוענ תושנל ףוסבל םימרוג תוירכנ ואשנש הלא :הז אטחמ
הסיפתב םיקבדל איבנה בישמ דימו ,(זט-גי םש) ןויזיבל
הסיפתכ אוה ןוכנהש ,'ןייד תילו ןיד תיל' היפלש תיממעה
ג - זי םש) 'ןייד שיו ןיד שי' הניינעש ,תיאובנה
האובנ עצמאב ונתשרפל הרטפהה תא םימייסמ םינמיתה .(ו
םלשוריו הדוהי תחנמ 'הל הברעו" :(ד ) בוט-יכב וז
."תוינמדק םינשכו םלוע ימיכ

המיעטמ ,םינמיתהו םידרפסה ,םיזנכשאה ,אמלע ילוכד אבילא
בקעי םישיאה ןיב קבאממ רבעמה תא תודלות תשרפל הרטפהה
יפואהמ האצותכ ,םודאו לארשי םימעה ןיב קבאמל ושעו
,תומואה לא םישיאה ןמ תורודה ךשמב ורבעש תונוכתהמו
.לארשי - בקעי תא בהוא 'הש יכאלמ תשגדה ידכ ךות תאזו
בקעי תא 'ה תבהא ,האובנה ךשמהמ ררבתהש יפכ ,םלוא
'ה יחולש םינהוכהו לארשי םע לע ןכש ,יאנת אלל הניא
קרו ,שרדנכ ויכרדב תכללו 'ה תירב תא םייקל ,םללכב
תיאובנה הסיפתה יהוז .ומע תא 'ה תבהאל יוטיב ןתניי זא
תא החודו ,ומעל 'ה ןיבש םיסחיב תוידדהה תא השיגדמה
ןבומ רבד לאכ ,ומעל 'ה תבהאל תסחייתמה תיממעה הסיפתה
.וילאמ

תבהאל ךשמהכ ,ונתוא 'ה תבהאל םייואר ןכא היהנש ר"הי
.וניבא בקעי - וריחב תא 'ה


ילעבמ ,שניילרואמ קחצי 'ר ןב ,רוש רוכב ףסוי 'ר [1]
יבר ישוריפ ,הרותל ושוריפב ,ב"יה האמב תופסותה
םילשורי ,(ובנ טפשוהי :תרודהמ) הרותה לע רוש רוכב ףסוי
.ב"מ 'מע ,ד"נשת
הדוהיו רוצילא הדוהי ואר ,ושע ינבו םודא ,ריעש לע [2]
;87-86 'מע ,ג"נשת םילשורי ,ארקמ תעד סלטא ,ליק
לאעמשי תוכלמ" ,יקנזנורב 'מ םוחנ :םג ואר
;177-161 'מע ,(ט"משת) ב ,זל ,חרזמה רוא ,"םודאו
,אירול ןויצ-ןב
םילשורי ,םודא לע םיאיבנה ירבדו הידבוע רפס
.ב"לשת
השמ ברה תרודהמ) הרותה לע יחמק דוד יבר ישוריפ [3]
.ח"לק 'מע ,ה"לשת םילשורי ,(רהלמק
בד םייח ברה :תרודהמ) יקחצי המלש וניבר שוריפ [4]
.ה"צ 'מע ,ג"משת םילשורי ,(לעוועש
ב"נשת ביבא לת ,'ג קלח , ןיקרימ הירא השמ תרודהמ [5]
.19 'מע
לארשיו ץטיוואראה לואש םייח תרודהמ) רבדמב לע ירפס [6]
.65 'מע ,ל"שת םילשורי ,(ןיבר םהרבא
םודא-ושע לעו םודאו הדוהי ןיב םיסחיה תודלות לע [7]
ארקמ - הרדסב ,הידבוע ,ןגוכ יכדרמ ואר ,עשרה למסכ
םילשורי ,(בוטיחא לאומשו גרבנירג השמ :םיכרוע ,לארשיל
.12-8 'מע ,אובמ ,ב"נשת