ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

369 רפסמ

א"סשת ,תודלות תשרפ

השיטנהו הטימשה

ןמזורג ריאמ ר"ד

דומלתל הקלחמה
הנושארל .םימעפ רפסמ הרותב תועיפומ הטימשה תנש תווצמ
ערזת םינש ששו" :ןושלה וזב אי-י גכ תומשב תועיפומ ןה
התשטנו הנטמשת תעיבשהו .התאובת תא תפסאו ךצרא תא
ךמרכל השעת ןכ ,הדשה תיח לכאת םרתיו ,ךמע יניבא ולכאו
רוצאל םירומא "התשטנו" ,"הנטמשת" םילעפה ינש ."ךתיזל
םתועמשמ המ ךא ,הטימשה תנש לש תוירקיעה תוכלהה תא םכותב
?הלא םילעפ ינש לש

רפסמכו ,הלא םילעפ לש םתועמשמ לע ודמע םינשרפה לכ
,התדובעב הנטמשת" :רמאנ אתליכמב .תועדה רפסמ םינשרפה
:רמאנ (ב"ע ,דמ הכוס) אתיירבב ,"התליכאב התשטנו
י"שר ;"לקסלמ התשטנו ,(רודעלמ) שקשקלמ הנטמשת"
ןמז רחא הליכאמ התשטנו ,התדובעמ הנטמשת" :שריפ
תשטנו ,ערזת אלש הנטמשת" :שריפ ם"בשר ;"רועיבה
,ונרופסמ הידבוע יבר תושעל לידגה ."התאובת ףוסאת אלש
תאו ,"םיפסכ תטימש" לש ןבומב "הנטמשת" תא שריפש
"ודעצ" ולא תושיג תובקעב ."עקרק תטימש"ב "התשטנו"
.וכרד י"פע דחא לכ ,םירחואמ םינשרפ

עייסל יושע ך"נתב תויוצמה תוליבקמב ןויע יכ ,המוד
םילעפ ינשל תונשרפ עיצהל ידכ וב שיו ,היעבה ןורתפב
.ליעלד םינשרפה ןמ גייתסהל ילבמ הלא

:ט"מש שרושב ליחתנ

בדניבא תיבמ םיקולאה ןורא עסמ ראותמ ,ו קרפ ב"משב
םיוולמהו ,השדח הלגע יבג לע חנוה ןוראה .ןוכנ ןרוג דע
הזע חלשיו" :(ו) םש רמאנ .םידוקירבו הרישב והוליבוה
,י"שר תעדל ."רקבה וטמש יכ ,וב זחאיו םיקלאה ןורא לא
ךכו ,רסח רישיה אשומהו ,אצוי לעופ ונה "וטמש" לעופה
תא) "והוענענו רקבה והוטמש יכ" :קוספה תא ןיבהל שי
הארנ ."ןוראה תא רקבה וטמש יכ" :בותכ וליאכ ,(ןוראה
,היעונענו התעונת ,הלגעה תלבוה ידכ ךות יכ ,אופא
.הקודההו החוטבה ותבישי הרערעתנו ןוראה תזיחא השלחנ
,ותליפנ תא עונמלו וב זוחאל ודי תא הזע חלש הז עגרב
הזיחאמ היפרה ."זוחא"ל דוגינ אוה "טומש"ש ,ןאכמו
.הליפנ ןבומכו ,הטמשה העמשמ

אבו לארשיב ןוטלשה תא ספת אוהישכ ,ט קרפ ב"למב םג
:(אל) האירקב לבזיא וינפ תא הלביק הכולמה תיב ירעשב
ןולחה לא וינפ תא אשנ אוהי ?"וינדא גרה ירמז םולשה"
השולש םיינשו ?"ימ יתא ימ" :לאשו לבזיא הטבינ ונממש
:רמאיו" .וב םתכימת לע ול וזמרו וילא ופיקשה םיסירס
ריקה לא המדמ זיו ,הוטמשיו ,(והוטמש :ביתכ) הוטמש
,"הוליפה" :רמא אל אוהי .(גל) "הנסמריו םיסוסה לאו
,"הוטמש" רמא אוה ."הוכילשה" וא "הוקריז" ,"הופחד"
םורגלו לבזיאב םתזיחא תא תופרהל ושרדנ םיסירסהש ןאכמו
הטמשה .וילגרלש חטשמה לע התליפנלו הטמ יפלכ התקלחהל
'ריבו ב וט 'בדב דוע האר) הזיחאמ היפרה - אופא איה
:"ש"טנ" שרושל רובענ התע .(ד זי

:ומכ ,"רוזיפ" תחאה :ארקמב הז שרושל תויועמשמ יתש
וט 'פוש) "יחלב ושטניו הדוהיב ונחיו םיתשלפ ולעיו"
המיאתמ וז היינש תועמשמ .הרקפהו החנזה היינשהו ,(ט
.ך"נתב וירוכזא בורב הז לעופ עיפומ הבו ,ונקוספל


ונשטנ התעו" :רמואו ךאלמה ינפב ןנולתמ ןועדג רשאכ
רמול שקבמ אוה ,(גי ו 'פוש) "ןידמ ףכב וננתיו 'ה
:לואשל רמוא לאומש רשאכ .ותוא ריקפה ,ומע תא חנז 'הש
א"ומש) "םכל גאדו תונתאה ירבד תא ךיבא שטנ הנהו"
תונותאל ותגאד תא חנז שיק :החנזהל אוה ףא ןווכתמ (ב י
לודגה ויחא באילא רשאכו ;ויוולמלו לואשל גואדל לחהו
רעוג אוה ,יתמחלמה הנחמל עיגה דוד יכ ,האור דוד לש
הנהה ןאצה טעמ תשטנ ימ לעו תדרי הז המל" :רמואו וב
תחנזה לע עיבצהל ןווכתמ אוה ףא ,(חכ זי א"ומש) "רבדמב
.ותרקפה לעו ןאצה

לש ןבומב ,הביזע ותועמשמ "ט"מש" יכ ,םידמל ונאצמנ
לש תועמשמב אב "ש"טנ" וליאו ,הזיחא-יא לש ,היפרה
.הרקפהו החנזה

"התשטנו הנטמשת תעיבשהו" ונקוספב שי ,ליעל רמאנה רואל
אל המדאה ןמ תופרהל :ונייהד ,טומשל :תוארוה יתש
.הריקפהלו החינזהל :ונייהד ,שוטנלו ,דוע הב זוחאל
,הדובעב יוטיב ידיל האב עקרקב הזיחאהש הדבועל בל םישב
בל םישבו ,הדובעה תקספה ,העמשמ עקרקה תטימשש ירה
,ותמדא תא ריקפהל םדאה שרדנ הטימשה תנשבש הדבועל
אתליכמ ןייע) תורדגה תצירפ העמשמ עקרקה תשיטנש ירה
.הב לדגה לכ תרקפהו (אי גכ 'משל י"רד
תלובקתה ןמ אתכמסאו עויס ,יוביג םילבקמ הלא םירבד
:רמאנ ןושארב .הזל הז םיכומסה םיקוספ ינש ןיבש תדגונה
ינשבו ,"התאובת תא תפסאו ךצרא תא ערזת םינש ששו"
.הכופיהו הארוה ונינפל ."התשטנו הנטמשת תעיבשהו"
,"הנטמשת" תיעיבשה הנשב ךא ,"ךצרא תא ערזת" םינשה ששב
,"התאובת תא תפסאו" םינשה ששב .העירזה תקספה עמשמ
,האובתה ףוסיא תקספה :ונייהד ,"התשטנו" :תיעיבשה הנשבו
.ןיפכד לכל התריסמו התרקפה