ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

212 רפסמ

ח"נשת ,תודלות תשרפ

תישארב רפסב קחצי לע קרפה

תוילגרמ םלושמ ר"ד

םילשורי
,קחציל ולוכ שדקומה דיחיה אוה תישארב רפסב וכ קרפ .1
.בקעי לע ןהו םהרבא לע ןה םירפסמה םיברה םיקרפה תמועל
,הרשו םהרבא לש םנב רותב קחצי עיפומ םירחא םיקרפב
אלש דיחיה באה אוה קחצי .ושעו בקעי ,וינב-יבאכ כ"חאו
.הב רבקנו תמ םגו ,הב יחו דלונ אוה ;ץראה תא בזע

םהרבא לש ונב רותב טלוב ןפואב קחצי עיפומ הזה קרפב .2
םיבצמ םתוא םע דדומתהל וילע היה .(דכ ,חי ,וט ,ג 'ספב)
לכ" :שרדמה ירבדכ ,םהב לקתנ ויבא רבכש םיתשלפ ץראב
החיתפה ,לודגה שרדמ) "קחציל עריא םהרבאל עריאש המ
.(קרפל

תדימב יולת היה לוביה ירהש ,רידנ היה אל ןענכ ץראב בער
םגו .(בי קרפ) המירצמ תדרל ץלאנ ונמזב םהרבא .םימשגה
םג) ויבא ומכ המש תדרל ןווכתה בצמ ותואב היהשכ קחצי
,ררגל עיגהו (בער ןמזב המירצמ תדרל וצלאנ וינבו בקעי
.םירצמל וכרדב ,ץראה ברעמ-םורדב תאצמנה

.ץראב ראשיהל וילע הוויצו 'ה ול הארנ ררגב םלוא .3
:וערזלו םהרבאל תודעוימ ויהש תוכרבה לכ תא ול חיטבה אוה
תא .ץראה תחטבהו ויאצאצ יוביר ,ותחפשמו וערז תכשמה
בושו ,זי קרפ) ותא ותירב תרגסמב םהרבאל חיטבה 'ה הלא
'העובש' הלימה האב ןאכש אלא ,(בכ קרפב הדיקעה ףוסב
הלאב הכז םהרבאש שיגדמ 'ה .המוקמב - תירבה תעובש איה-
.ןתומלשב ('יתורות') ויתוארוה תא םייקו ולוקב עמשש ינפמ
תרשמה דבעכ - (דכ 'ספ) "ידבע םהרבא" ןלהל ארקנ הז ללגב
.ויבא יכרדב ךלי קחצי םגש הפצמ 'ה .תונמאנב וכלמ תא
ותסנרפל גאדיש 'הב חטבו הז ןויסינב דמע קחצי ,ןכאו
.בער תנשב םג

תירב םויק התייה הביסה ?ררגב ראשיהל קחצי הווצ המל .4
בצמה תא גיצהל יוארה ןמ .קחצי ןיבל (ינשה) ךלמיבא ןיב
,(ןושארה) ךלמיבא עיצה רוכזכ .םהיניב וז תירבב יטפשמה
רפוסמכ ,היאנתל םיכסה הזו ,םהרבאל תירב ,םיתשלפ ךלמ
התייהש תירב ותרכ םהינשש דע ,דל-בכ אכ קרפב טרופמב
?וז תירב יאנת ויה המ .םיווש ןיב תירב

ינינלו יל רקשת םא" :םהרבא לא ךלמיבא ירבד :ןושאר יאנת
תורודל םג תירבה ךשמה :רבדה שוריפ .(גכ אכ 'רב) "ידכנלו
.(ןבה ןבומכ אוה 'ןינ'ה) םיאבה

ירבדכ .תירב לכב ידוסי יאנת והז .ידדה דסח :ינש יאנת
םעו=) ץראה םעו ידמע השעת ךמע יתישע רשא דסחכ" :ךלמיבא
תושרל הנווכה .(הב רג התא =) הב התרג רשא (ץראה ינב
יצרא הנה" :םוקמ לכב וצראב תבשל םהרבאל ךלמיבא ןתנש
ידדהה דסחה יאנת א"ז .(וט כ) "בש ךיניעב בוטב ,ךינפל
.םיתשלפה לע ,ץראה יבשות לע םג לח

הרכוה ,עבש ראבב םהרבא רפח התואש ,ראבה :ישילש יאנת
התוא לוזגל וסינש ירחא ,םהרבאל תכיישכ ךלמיבא י"ע
.(ל אכ) "תאזה ראבה תא יתרפח יכ" :םהרבא ירבדכ ,ונממ
ולכוי אלו ,ותולעבב היהת םהרבא רופחיש ראב לכ - ןאכמ
םהינש תעובש י"ע תיגיגח המתחנ וז תירב .הילע רערעל
.(בל ,אל ,זכ אכ) "תירב םהינש ותרכיו"

ועיגה ותחפשמו קחצי רשאכ יטפשמה בצמה אופא היה הז
הלאשה .(א וכ) "הררג םיתשלפ ךלמ ךלמיבא לא" בער תנשב
ךיאו ,קחצי יפלכ (ינשה) ךלמיבא גהנתי ךיא :תררועתמה
תופצל יאשר ,ןבומכ ,היה קחצי ?םיתשלפה ומע ינב וגהני
,(ןושארה) ךלמיבא ןיבל םהרבא ןיב התרכנש תירבה םויק ךשמהל
.םירצמל וכרדב ררגל ךלה אוהש הביסה ,ןבומכ ,התייה תאזו

םהרבאל עריאש המ קחציל עריא ,םיתשלפה תריב ,ררגב .5
אוה .(כ קרפ) םיתשלפ ץראב בוש כ"חאו (בי קרפ) םירצמב
תלאשנ .ותוחאכ ותשא תא גיצהל ,ותעשב ויבאכ ,אופא ץלאנ
ןויגיהה ירה ,וז הגצהמ חיוורהל היה יושע המ ,הלאשה
רתוי ול הבורק םדא לש ותשא :ךפיהה תא ,הרואכל ,בייחמ
תדמעומכ בשחיהל הלכי האושנ יתלבה ותוחא אקווד .ותוחאמ
.(ב כ ;וט-י בי 'ר) ךלמה םע םידבוכמ םיאושינל

.היפארגיפאהו היגולואיכראה ןמ לבקתה הזה ךבוסמה אשונה לש רבסה
הקיתעה ריעה הלגתנ (תינופצה קריע םויה) םיירהנ םראב
לש היינשה תיצחמב הלודג הכלממב ריע התייה תאז .יזונ
,םייתחפשמ םינויכרא ואצמנ הבש ,הריפסה ינפל ינשה ףלאה
רשאכ ,רתויב םיקודהל ובשחנ םיאושינ ירשקש ,ררבתמ םהמו
םהרבא .תוחא לש ףסונ יטפשמ דמעמ ןתינ האושנה השיאל
דמעש רתויב קזחה יטפשמה יעצמאב אופא ושמתשה קחציו
םהרבאש רוכזל שי .םנמז לש גהנמהו קוחה יפל םתושרל
תיתוברת העפשה תחת יזונ םע דחי התייהש ,ןרחב בר ןמז יח
תגצהל עקרה והז .םירצמל ףאו ןענכ ץראל העיגהש תפתושמ
תונויסנ ינפמ םהישנ לע ןגהל תובאה וסינ הזב .תוחאכ השאה
[1].ןהב עוגפל םיטילשה

גהונ היה הערפל ןכו םיתשלפלו ךלמיבאל םגש ,קפס ןיא
ךא" (ותעשב הערפ תנעטכ) ךלמיבא תנעט .בטיה עודי הז
התייה (ט 'ספ) "איה יתוחא תרמא ךיאו ,איה ךתשא הנה
.דואמ םיענ יתלב בצממ ומצע תא איצוהל ידכ דואמ הפוקש
"ךתשא תא םעה דחא בכש טעמכ" ךלמיבא ירבד :דועו תאז
!ומצעב ךלמיבא תאז השע טעמכ :תמאה ךפה םה (י 'ספ)
.ןווכתמב יעמשמ-וד אוה 'םעה דחא' יוטיבהש הארנ ןכ לע

בזע אלו ןויסינב דמע קחציש ןוויכ :יבקע אוה ךשמהה .6
האמ םהש "םירעש האמ"ב ,האובת בורב 'ה וכריב ,ץראה תא
,דואמ בר לובי ,ערזש הממ האמ יפ רצק אוהש א"ז ,םירועיש
תא ררוע קחצי לש ורשוע .בער תנשב רבודמשכ כ"וכאעו
תוראבמ ולושינ י"ע וב עוגפל וסינ םה .םיתשלפה תאנק
,ונמזב םהרבא רפחש תוראב ןתואב שמתשהל הצר אוה .םימה
ןתוא ומתיס םיתשלפהש חכונ אוה לבא .ותושרל תעכ ורבעש
לע רתי .רבדמה לובגב ירברב השעמ ,רפע ןתוא ואלימו
'ספ) "דאמ ונממ תמצע יכ ונמעמ ךל" ול ורמא םה ,ןכ
בוש רפח וכרדב .ררג תא בוזעל קחצי חרכוה ךכו ,(זט
אכ) עבש ראבל וכרדב ןרפח ויבאש ,ומתסנש תוראבה תא
םידיעמש יפכ ,ונממ ופרה אל םיתשלפה לבא .(גל ,אכ וכ ;הכ
,קשע
:ול וללועש המ לגרל ,קחצי י"ע ונתנש תוראבה תומש
רפח ועסמ ךשמהב .הביאו האנש א"ז ,הנטש ;הבירמ א"ז
"תובחר" הל ארק ןכלו ,םיתשלפה ובר אל הילעש תישילש ראב
םשמ .(בכ 'ספ) "ץראב ונירפו ונל 'ה ביחרה התע יכ" -
התייהש ראבה תא וב אוצמל הוויקש םוקמ ,עבש ראבל רבע
.(אל-ל אכ ;ןושארה) ךלמיבא םע ותירב ףקותב םהרבאל תכייש

םתירב תא םיתשלפהו ךלמיבא ורמש הדימ וזיאב :םכסנ .7
םיאנתה תשולש לכ תא ורפה םה :הטושפ הבושתה ?קחצי םע
.ללכ תמייק התייה אל תירבה וליאכ ,וז תירבב םישרופמה


,ומצעב ךלמיבא הז היה םא ןיב - ותשאב עוגפל וסינ םה .א
,תירבה דסח לש רומגה ךפהה פ"כע ;רחא םדא הז היה םא ןיב
סויפה ירבד ירחא הז לכו .דבוכמ ,ףדעומ סחי ועמשמש
ונתנ אל םה .ב !כ קרפ ףוסב םהרבאל (ןושארה) ךלמיבא לש
ונממ ולזג םה .ג .ותוא ושריג אלא ,םצראב תבשל קחציל
קחציל הרבע ןהילע תולעבהש ,ויבא םהרבא רפחש תוראבה תא
.תירבה תויובייחתהל תטלחומ תושחכתה :ןכבו .תירבה יאנת יפל

חיטבהו ותוא עיגרה אוה .עבש ראבב קחציל הארנו רזח 'ה .8
ויבא ומכ 'ה תולגתהל ביגה קחצי .ותרזע ךשמה תא ול
.(חי גי ;ח בי) תונברק וילע בירקהל ילב חבזמ הנב אוה :ותעשב

,םהרבאל ךלמיבא ןיב תירבה תתירכ םוקמ ,עבש-ראבב וליפא
וצלאנ ןכל .םהרבא לש ראבה תא םייתניב םיתשלפה ומתיס
לבא ,השדח ראב וא שדחמ ראבה תא םש רופחל קחצי ידבע
.(הכ 'ספ) םימ ואצמ םרט

ךלמיבא וילא ועיגה ררגמ :עיתפמ הנפמ לח תעכ םלוא .9
לע ךלמה דידי ןיעמ) והערמ תזוחא :םיבושח םישנא ינשו
ואבצ רש לוכיפו (אכ קרפב רכזנ וניאש ,ץעוי לש ןקת
םאוב תביס תא דימ ןיבה קחצי .דואמ תדבוכמ תחלשמ -
:םתמועל הפידע תיטמולפיד הדמע ול התייה םגו ,וילא
"!םכתאמ ינוחלשתו יתוא םתאנש םתאו ,ילא םתאב עודמ"
עמוש קחצי .הנעט אלא ,הלאש הניא 'עודמ' .(זכ 'ספ)
יקלא תמקנמ - קדצבו - ודחפו וששח םה :שארמ עדיש המ
לא הנפ אל קחצי ירה .ותא םתירב תא םתרפה ללגב קחצי
הדיעמה הנוכת - תירבה תרפה ללגב ותוברעתה תא שקבל ויקלא
.קדצומ טלחהב היה םדחפ לבא ,המקנב אלו םולשב ונוצר לע
י"ע תשדוקמל תירב לכ הבשחנ קיתעה חרזמבש ,רוכזל שי
םדיקפת היה התרפה לש הרקמב ;המויקל םיברע ויהש םילאה
אל) בקעיל ןבל ןיב תירבה לע האר) היריפמ תא שינעהל
וטפשי רוחנ יהלאו םהרבא יהלא" :גנ 'ספ טרפבו ,(דנ-דמ
.(םישינעמה םג א"ז ,וניניב םיטפושה ויהי=) "וניניב
שנועל קיתעה חרזמה לש םלועב היואר התייה תירב תרפה
.דחוימב רומח

'ספ) קחצי לצא םרוקיבל םהיקומינ תא ןיבהל ןתינ ךכ .10
ךכב ונחכונ' - "ךמע 'ה היה יכ וניאר ואר" :(טכ-חכ
אכ-ב םג החיתפ התוא) 'תערזש הממ םירועיש האמ תרצקשכ
הלאה ."ךניבו וניניב וניתוניב הלא אנ יהת רמאנו" .(בכ
לש ,םייאמה ,ילילשה הטביה תשגדהב ,תירבה תעובש איה
,איה ןאכ הלאה תנווכ .(כ-חי טכ 'בד 'ר) תירבה תללק
םששח .התוא רפהש תירבה לעבל 'ה י"ע הער תלימג ,ןבומכ
ןכל .ויקלא תללק תא םהילע קחצי ליטי אמש ,היה קדצומה
,םידדצה ינש לע תירבה תעובש תא ליטהל םיניינועמ ויה
:ךשמהה .תירבה יאנת לע רמש קחציש בטיה ועדיש פ"עא
הער ונמע השעת (אלש ידכ :ילילש ועמשמ העובשב) םא"
לע רתיו ,(!) 'ךב ונעגפ אל ירה' - "ךונעגנ אל רשאכ
רקש - (!) "םולשב ךחלשנו בוט קר ךמע ונישע רשאכו" ןכ
לבא .תוכופה ויה תודבועה ירהש ,רתויב סג יטמולפיד
אוהו ,קחצי לש חונה ויפוא תא ןובשחב הארנכ וחקל םה
התא" :םתחיתפל ליבקמ םהירבד םויס .םתוא בזכא אל תמאב
התאש ןוויכ' :וז התייה םתנווכש הארנ "!'ה ךורב התע
.'ךיקלא 'ה תללק תא ונילע ליטהל הצרת אל יאדו ,'ה ךורב

דואמ ףוקש ןויסינ אלא ויה אל םהירבדש קפס לכ ןיא .11
לוכי קחצי .םדובכ לע הרימש ידכ ךות קחצי תא סייפל
תוטובה תורפהה שולש ללגב םישק םירבד םהל בישהל היה
,םולשה תא שקיבש םדא היה אוה םלוא .ותא םתירב תא םהלש
לעב רגכ ודמעמב םיתשלפה תרכהב ןיינועמ םג היהש ףא
,הקיתשב םתשקב תא לבקמ קחצי ןכל .םצראב תואלמ תויוכז
אוה .התשמ םהל ןיכה ףאו ,םהירבדב האדוה היה העמשמש
('החלוס' ןיעמ) םיבושחה ויחרוא דוביכ ןעמל קר אל תאז השע
דרפנ יתלב קלחל בשחנ ףתושמה התשמהש הדבועה לשב םג אלא
היה הז התשמ ןכל .קיתעה חרזמב תירבה תתירכ ךילהת לש
'ר) תילמרופ הניחבמ םג םהיניב תירבה שודיח תניחבב
שיש - (אי דכ 'מש) "ותשיו ולכאיו" :יניס תירב םויסב
.(דנ אל 'רב) בקעיל ןבל ןיב תירבב ןבו !וטושפכ ושרפל
.םימ וידבע ואצמ םויב וב :'ה תאמ דימ ורכש ןתינ קחציל
תשדוחמ האירק םע תמייתסמ השרפהו ,העבש ראבל ארק קחצי
םימ תאיצמ לגרל תקמונמ התייהש ,עבש ראב םשב םוקמה לש
.םוקמ ותואב

יבשוי םיתשלפהמ רגכ ודמעמב הרכהב קחצי הכז ךכ .12
וריכה םג הזב .ותוא ךריבו וילע ןגה ויקלא 'הש ,ץראה
התייה תאז .ותוהלאבו 'ה לש יקלאה וחוכב הלא םיתשלפ
,םהרבא םע םיתשלפה יכלמ ותרכש תותירבה לש הלופכה הרטמה
.(זכ ל) "ךללגב ה ינכרביו" בקעי םע ןבל ןכו ,קחצי םע כ"חאו

:קחצי לש תותירבה יתש ןיב דוגינה לע אופא יונב הז קרפ
הרפוהש וז :תורודל ןהיתש - 'ה םע וזו ךלמיבא םע וז
.המייקתנש וז תמועל

תוכרעמ יתש אופא םיליכמ תישארב רפסב תובאה לע םיקרפה
ןהבש תותירבו ,תובאה םע 'ה תירב :תותירב לש תוליבקמ
תותירב ויה הלא ;םירגכ תובאה תויוכזב ץראה יבשות וריכה
.תובאה יקלא 'ה לש ותוהלאב וריכה םג ןתועצמאבש


:הרעה
The International Dictionary of the Bible :האר 'תוחא-השא' אשונל .1
(=IDB), 1962, art. Nuzi (E. A. Speiser); E. A. Speiser, Genesis, Anchor
Bible, 1964, pp. 91-94; C. H. Gordon, Biblical Customs and the Nuzu
Tablets, in: The Biblical Archaeologist Reader, 2, 1964, pp. 21-33;
I.D.B. Supplementary Volume, 1976, art. Nuzi (B. Eichler); The Anchor
Bible Dictionary, 1992, art, Nuzi.עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה