ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

313 רפסמ

ס"שת ,תודלות תשרפ

הרוכבה ןיינק

בגר לואש 'פורפ

תודהיה יעדמב בלושמה גוחהרוכבה תריכמ רופיס אוה השרפב םיהומת רתויה םירופיסה דחא
םידמל ונאש רחאל ארקמב אבומ הז רופיס .םישדע דיזנב
שיא דיצ עדי שיא ושע יהיו" :םיחאה ינש לש םהיקוסיע לע
הז בצמ רואית .(זכ הכ)"םילהא בשי םת שיא בקעיו ,הדש
שיש ימ .הזמ הז הנוש רואב םיחאה ינש תא דימעהל רומא
בשויש ימ וליאו ,ודיצמ סנרפתמה דיצה שיא אוה לכוא ול
יפ לע ןכש .םולכ ותיבב ןיאש הז ,הרואכל ,אוה םילהוא
םלהואב - הרות לש הלהואב בשוי אוה ,שרדמה תובקעב י"שר
העורה אוה םילהוא בשוי ,כ ד תישארב יפ לע .רבעו םש לש
לכואה תא קפסמש ימ ןאכ הנהו ."הנקמו להא בשוי לכ יבא" -
ףייע עיגמ דיצה שיא וליאו ,םילהואה בשוי אקווד אוה
רשבה םוקמב ,םישדעה דיזנ תא םג לוכה לוכאל ןכומו ,בערו
רתוומ הזה טושפה לכאמה תרומתו ,ודיצמ לוכאל רומא אוהש
הז המלו תומל ךלוה יכנא הנה" :ורמאב ותרוכב לע ושע
. (בל םש)"הרכב יל

דחוימה דמעמהש ,הארמ הרוכבה לע ושע לש הזה רותיווה
המ .וילע רתוול ןכומ היה ןכלו ,רתויב ול הארנ אל הזה
הז ודעצב היה ושע תעדל םאה ?הרוכבה דמעמ לש ותועמשמ
,הזה דעצהמ חיוורהל בקעי ןווכתה םאה ?דספה וא חוור
תא הוושה ריחמב וא "האיצמ" ריחמב ותרוכב תא הנק םאהו
."הרוחסה"

יפ לבקמ רוכבה ,ארקמה ןמ רתוי רחואמ םידמל ונאש יפכ
גהנמ גהנ םאה .(זי בכ 'בד) םיחאה ראשמ השוריב םיינש
השוריה תא וקלחי םיחאה ינש ונלש הרקמב ?קחצי לש ונמזב הז
חוורה לע ףסונ םלוא .םיינש יפ לבקי רוכבה ושעו ,םהיניב
טבשה ךישממכ םג רוכבה ןבל דחוימ דמעמ היה הארנכ ,יפסכה
ספת רוכבה .באה תומ רחאל החפשמל יארחאכו החפשמה וא
.וידיקפת לכב באה םוקמ תא

:הרוכבה ןמ רוכבל עיגהל םילוכיה חוור יגוס ינש שי ,הז יפל
,ישחומ חוור אוהש יפסכה ילכלכה חוורה ונשי דחא דצמ
וא דובכבו דמעמב אטבתמה ינחורה חוורה ונשי ינש דצמו
.הכרבב םג ,רופיסה ךשמהב םיארוק ונאש המ יפל ,ילוא
.הלאה חוורה יגוס ינש ןיב השרפה רואיבב םיקלחנ םישרפמה
.ינחורה דצה תא םירחאו ,יפסכה דצה תא םישיגדמ םקלח


חקיש הרוכבהו" :רמואו תויורשפאה יתש תא איבמ ע"באר
לע הלעמ םלועל רוכבל שיש א"יו .ויבא ןוממב םיינש יפ
תובטה םע .(אל הכ) "באל ןבכ ותרשלו וינפמ םוקל ריעצה
עודמ הלאשה תלאשנ ,הזכ דמעמו שוכרב םיינש יפ לש הלאכ
הנה" :ושע ירבדב היוצמ הבושתה ?הרוכבה לע ושע רתיו
ןיא ,ע"באר יפל .(בל)"הרכב יל הז המלו תומל ךלוה יכנא
,תומל הטונה הלוח וא דורי ינפוג בצמב היה ושעש הנווכה
,תוומה תארקל םוי לכ ךלוה אוהש הזכ היה וקוסיעש אלא
בשח ושע .תופרוט תויח לש םוקמב דיצה היה וקוסיע ירהש
.ותיב חתפמ אצוי וניאש ,ויבא ינפל תומל אוה לולעש ,ובלב
.הרוכבה תקזחהב םרוג תויהל לוכי וניא שוכרה ןיינע ןכל
,ותרוכב תא רכמ םא ,'בוט רחוס' היה אל ושעש ,הארנ ןידעו
.םישדע דיזנב ,הילא הוולנה רשועה םע
םיקוספה קויד .רישע שיא היה קחציש בושחל תועט ,ע"באר תעדל
ול ריאשה ויבאש תורמל ,ללכ רישע היה אלש אקווד הארמ
ע"באר ;ושעמ םימעטמ שקבמ קחציש איה ךכל היארה .בר שוכר
הרואכלש ,רישע לש ותיבב הלא םימעטמב דחוימה לע דומעל הסנמ
אל קחציש אלא תאז ןיא .ונחלוש לע םימעטמ םייוצמ רידת
ןכלו ,תיבב ררשש רוסחמה תאפמ הלאכ םימעטמ לוכאל הברה
ויה אל בקעילש איה הדבוע .דיצה ןמ ול איביש ושעמ שקיב
,ןבלל חרב רשאכ בהזו ףסכ ותא חקל אל אוהו םיבר םידגב
הזב ןיא םלוא .ותייחמל ןאצ העור אלא היה אל םש ףאו
עירפמ קר אוהש רשועל םיקוקז םניא םיקידצהש ןוויכ ןורסח
דבאש הדבועה לע ומכ ,קחצי לש דוריה יפסכה ובצמ לע .םהל
,"דוס ול שי יכ" ,תוהתל וא לואשל ןיא ,ויניע רואמ ול
ללגב הרוכבה תא הנק אל בקעיש הארנ הז יפל .ע"באר תעדל
תוולתמה תורחא תובטה ללגב אלא ,הילא הוולנה יזיפה רשועה
עדי םג ילואו ,"ךישממ ןב"כ דחוימה דמעמה ןוגכ הרוכבל
.הכרבה לע רבכ

לש ותוינע רבדב ע"באר לש וחותינ תא לבקמ וניא ן"במרה
הלעמב היה קחציש הארנ םיבותכה לכ יפלש ,ןעוטו קחצי
הרוכבב ושע לש ולוזלז תא .םיבר םיסכנ לעבו דואמ תדבוכמ
ןתמ ינפל ,המודקה הפוקתב ילואש ,הרעשהב ן"במרה הלות
ןמ םיינש יפ לבקי רוכבהש הזה קוחה גהונ היה אל ,הרות
ריעצה יפלכ דחוימה ודמעמב קר היה ונורתיו ,םירחאה םיחאה
:ותוא דבכל בייחה
םינפל ןכ היה אל הרותה יטפשממ הרוכבב םינש יפ יכ ןכתיו
.וריעצ לע הלעמו דובכ ול היהיש ותררשו באה תלעמ לוחנל קר
(דל הכ)

,ןיטולחל תנגוה התייה הקסעהש ,ךכל םיזמור ולא םינשרפ ינש
המו חיוורמ אוה המ קוידב עדי םידדצה ןמ דחא לכש ןוויכ
,םירצונה תונעט תודמוע םירבדה עקרבש הארנכו ,דיספמ אוה
היה ובש דחוימה בצמה תא לצינו ושע תא המיר םצעב בקעיש
יפוא ,בקעי לש ויפוא לע תדמלמ וז ונתשרפ ,םתעדל .ןותנ
בקעי השעמ לע תזמורמ תולצנתה .וינבל ךכ רחא ליחנהש
םהירבדמ .הרותל ונרופסו ם"בשר לש םהישוריפב שרופמב תרכזנ
קר היה אל הרוכבה רובע בקעי םלישש ריחמה יכ ,עמתשמ
רמוא ם"בשרה .וילע םכסוהש אלמ ףסכ אלא ,םישדע דיזנ
בקעיו' ךכ רחאו .םימדב ותרוכב תא רוכמיו" :(גל הכ)
היה הז יפל ."רבד םייקל םדא ינב גהנמכ 'וגו 'ושעל ןתנ
וא רדוס ןיינק םישועש ומכ ,ןיינקה עוציב ךרוצל דיזנה
:רמואו ונרופס םייסמו .תור תליגמב לענה תפילש ומכ

ויניעב הרוכבה התיה השעמ רחא םג ,הרוכבה תא ושע זביו
הנאתנ אלש ראבתה ןכבו .וקספש ריחמה ותואל היואר יתלב
(דל הכ) .ךכ לכ ולצא הוש רכממה היה אל יכ רכומה

:ויבא םשב ק"דרה םג ראבמ ךכו
.הרוכבה לע ול ןתנ ףסכ ריחמ יכ בתכ ל"ז יבא ינודאו
הריכמה לע םהינש ולכאיש ,םישדע דיזנו םחל ול ןתנש המו
ינוקזחהו ם"בשר םג הארו דל הכ תישארבל ק"דר) .המייקל ידכ
(.רתא לע

רוכזכ .'ה תדובע תניחבמ הרוכבה תועמשמל סחייתמ י"שר
תויהל הרומא הדובעה התייה ,(גי ,ג"ספ ר"בב ל"זח פ"ע)
.תורוכבב םייולה ופלחתה לגעה השעמ תובקעבו ,תורוכבב
םידיקפתה תא ריבסמ םג אוה ,הרוכבה תא תונקל בקעי עיצמ רשאכ
תא רוכמל םיכסמ ושע .שדקמה תדובעב תורוכבל םידעוימה
הדובעה תא אוה דיספי ךכ ןיב .א :תוביס יתשמ הרוכבה
הנומט וזה הדובעב .ב .יול טבשל רובעת וז רשאכ שדקמב
םילימל .שדקמה דובכב ורהזיי אל םייולה םא ,תוומ תנכס
:םירבסה ינש י"שר ןתונ ,ושע יפבש "תומל ךלוה יכנא הנה"

,תורוכבב הדובעה תעה לכ אהת אלש הרוכבה איה תכלוהו תדדונתמ
הדובע לש הביט המ :ושע רמא ,דועו .התוא לוטי יול טבש יכ
.הב ןייולת תותימו ןישנועו תורהזא המכ :ול רמא ,וז
.שאר יעורפו ,ןיי ייותש :התימבש ןה ולא ונינשש התואכ
הכ) .הב יל ץפח המ ןכ םא הדי לע תומל ךלוה ינא :רמא
(בל

,("ץפחה שרדמ" רבחמ ,ו"טה האמה ,ןמית) אפורה הירכז 'ר םג
שרדמ" לעב לש ההימתה ךא .שדוקה תדובע םע הרוכבה תא רשקמ
:הנוקה בקעי לע אלא ,רכומה ושע לע הניא "ץפחה

הדובעה הדיתעש הארש ,ושעמ הרוכבה תונקל בקעי האר המ
(אל הכ) .ןכשמה םקוהש םדוק םירוכבב תויהל
םג אוה ,םירוכבב תויהל הדובעה הדיתעש "האר" בקעי םא
הקסעה ןכלו ,םיוולל רובעתו םהמ חקלת הדובעהש "האר" יאדו
,הדובעה ןמ רטפיהל הצר ושעש ,ןכל אלפ ןיא .תמלתשמ הניא
.דיתעב דיספהל דמוע אוהש רבד הנקש בקעי לע אלפתהל שי אלא


תכרב .הכרבה תלבק לש םעטה תא איבמ לאנברבא קחצי 'ר
תדחוימה החגשההו ץראה תשורי תא הכותב תללוכה םהרבא
תא הנק בקעי .רוכבה ונבל באהמ השוריב תרבוע ,וערזב
יתוכאלמ ןפואב .הכרבה תא לבקל יואר תויהל ידכ הרוכבה
םינבה תדיל ינפל הקברל ורמאנש םירבדה תא בקעי אלממ טעמכ
ותונפב העינכה יראתב שמתשמ אוה .(גכ הכ) "ריעצ דבעי ברו"
.הכרבל יואר תויהל ידכו וזה החטבהה רחא אלמל ידכ ושעל


תדובע ןיב תולתה תא רתוי םישיגדמ ז"טה האמב םיגוה רפסמ
יזנכשא רזעילא 'ר .הכרבה תא ותלבק ןיבו ריעצה תא רוכבה
םלועב ריעצה תא דובעי רוכבה יכ ,ריבסמ "'ה ישעמ" ורפסב
םילימב .אבה םלועל איהש ,הכרבה תא אוה לבקי הרומתבו ,הזה
תא לבקל ףידעה ושע .ידיתע חוור לומ ידימ חוור ,תורחא
בקעי ,ונייהד ."אנ ינטיעלה" םילימב למוסמה ידימה חוורה
,רוכבה תויהל ךירצ בקעי ,ךכש ןוויכ .ושע תא דובעל שקבתמ
:בקעי ול רמוא דימ ןכל ."ריעצ דבעי ברו" םייקתיש ידכ
ינאש הצור (ושע) התא םא .(אל)"יל ךתרכב תא םויכ הרכמ"
רוכמל ךילע ךכ םשלו ,ריעצה תויהל ךירצ התא ,ךתוא דובעא
םלועב ידימה רעצה תא לובסל ןכומ בקעי .הרוכבה תא יל
.אבה םלועל יחצנה חוורה תא לבקל ידכ ,הזה

דובעא ינאש הצור התאש רחאמש ,הנוכנ הנעט ושעל בקעי רמא
םייקתיש ידכ רוכבה ינא היהאש יואר כ"א ,ךטיעלאו ךתוא
רשאכ ושעו .ןידכ ותלאש התיה הזבו .ריעצה דובעי רוכבהש
דיתעל הרוכבה תלעותו ז"הועב איה הדובעה תלעותש האר
,תובא ישעמ ,'ה ישעמ) .ונדבעי בקעיש ומע ףילחהל רחב אבל
(זכ קרפ

ויפוא תא ויתושרדב שיגדמ (ז"טה האמה) יולה תיבל המלש 'ר
,תיבה יכרוצ לכל גאודה ,לוכב בשוחמהו בשוימה בקעי לש
בקעי .תיבה ינב תא םהב ליכאהל םילישבת וליפא ןיכמו
.תיבה ינבל ןוזמל גאדש ןוויכ אלא ,םתס דיזנה תא ןיכה אל
םדאל האיכ תוטושפ תוחורא אלא תורקי תוחורא ןיכה אל אוה
הרוצב ושע גהנתה ותמועל .תיבה תואצוהל גאודה ,יארחא
גאדיש םוקמב ,לכואה לע לפנתמ אוה ;תיארחא יתלבו הכופה
לכל גואדל אוה החפשמב רוכבה ןבה לש ודיקפת ןה .םירחאל
:תיבה ינב

לצא באה ומכ אוהו תיבה רקיע אוה ויבא תיבב רוכבה הנה
םיקיש ךירצ רשא אוהו ,ויבא תיב ארקי וילע יכ םינבה ראש
םגיהניו ויחא לכ תא לכלכיו סנרפיו ןוזיו ויבא תיב תא
(א"ע פ ףד המלש ירבד) .םלוכל דחא בא ומכ םרדסיו

הרוכבה תא הנקש ינפל דוע ,רוכב ןבכ תוירחאב גהנתה בקעי
,המלש 'ר תעדל ,הרוכבה תא רוכמל ושע תא ענכשש המ .ושעמ
תאפמ רוכב ןבכ גהנתהל היה לוכי אל אוהש הדבועה איה
תוירחאה תא אלמלו ,תיבל גואדל לגוסמ היה אל אוה .ויפוא
ררחשל בקעי עיצה ,הרוכבה תא תונקל ושקבב .וילע תלטומה
האר רשאכ .ויפואל דגונמהו וילע לטומה השק לועמ ושע תא
חילצמ אוהש ןוויכ ,תוירחאב תאשל לוכי וניא אוהש ושע
םע הרוכבה תא רוכמל ןכומ היה אוה ,ומצעל גואדל ישוקב
ינא םא :ושעל בקעי רמוא םצעב .הב הכורכה תוירחאה לכ
יאדכ זא ,רוכבה לש תויצקנופה לכ תא אלממש הז אליממ
.הרוכבה תיינק ידי לע ימשר ןפואב וללה ןיפוליחה תא השענש
,תלעותו חוור לכ הרוכבב ןיא יושכעה יצראה דממבש האורש ושע
,אובל דיתעל אוה הבש חוורה לכו ,דבכ לועו תוירחא קר אלא
,הרוכבב תלעות םוש אצומ וניא ,וב ןימאמ אוה ןיאש דיתע
.בקעיל התוא רוכמל םיכסמו