ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

313 רפסמ

ס"שת ,תודלות תשרפ

(בכ הכ 'רב) "יכנא הז המל ,ןכ םא"

רהצ לעי

ך"נתל הקלחמה

הכורא הרזחבו ,בר טוריפב רפוסמ תישארב רפסבש דכ קרפב
.ךישממה ןבה ,קחצי לש ותשא תויהל הקבר הרחבנ דציכ ,דחוימב
תא ןחוב ,וינודא ןבל גוז תב אוצמל חלשנש םהרבא דבע
.הרענה לש התוגהנתה דצמ ןהו ,יקולאה תואה דצמ ןה התמאתה
לעפתמ דבעהו ,בותכב םיטרופמ תגלפומה התוצירחו הבל בוט
האתשמ שיאהו" :ותליפתל תיקולאה תונעיההמ שגרתמו הישעממ
.(אכ) "אל םא וכרד 'ה חילצהה תעדל שירחמ הל

תא שיגדמ אוה ,היחאלו הקבר לש היבאל דבעה לש וחווידב
ךרבאו 'הל הוחתשאו דקאו" :האצמל ודיב עייס רשא סנה
תא תחקל ,תמא ךרדב ינחנה רשא ,םהרבא ינדא יקלא 'ה תא
התחפשמ ינב תא ףוחסל חילצמ דבעה .(חמ) "ונבל ינדא יחא תב
לאותבו ןבל ןעיו" :תידיימ המכסהלו תיתד תושגרתהל הקבר לש
.בוט וא ער ךילא רבד לכונ אל ,רבדה אצי 'המ :ורמאיו
רבד רשאכ ,ךינדא ןבל השא יהתו ךלו חק ,ךינפל הקבר הנה
םויסבו החיתפב עיפומה ,'ה לש ותוברעתה ןויצ .(אנ-נ)"'ה
.יתדה םעונכש תא אטבמ ,םהירבד לש

החפשמה ינב לש םרוביד ןוט הנתשמ ,הלילה תנש רחאל ,ךשמהב
הקבר תאיצי תא בכעל וא ירמגל טרחתהל ןוצר םילגמ םהו
:המאו היחא רמאיו" :שמא ךא הנתינש םתמכסה תורמל ,ךרדל
ןכתיי .(הנ) "ךלת רחא ,רושע וא םימי ונתא רענה בשת
םילוכיש םהל הארנו ,דבעה לש ותעצה תא ולקש הלילה ךשמבש
היחא" םתוא םה ולא .רתוי בר רהומ וא תונתמ לבקל ויה
היחאל ןתנ תנדגמו" :תונתמ ולביק םדוקה הלילב רשא "המאו
.תופסונ תונתמ םה םיצור הארנכו ,(גנ) "המאלו

,יתא ורחאת לא" :'ה םשב בוש םבל לע רבדמו ,להבנ דבעה
םיסנמ התע .(ונ)"ינדאל הכלאו ינוחלש .יכרד חילצה 'הו
ארקנ :ורמאיו" :תרחא ךרדב קמחתהל הקבר לש התחפשמ ינב
ןכש ,הרזומ איה הלאשה םצע .(זנ) "היפ תא הלאשנו רענל
הלאשה חוסינו ,םירחא ןיאושינ ירופיסב התומכ ונאצמ אל
יכלתה :הילא ורמאיו" :התכילה תא בכעל םנוצר תא ריהבמ
חוסינ יכ ,קחצי 'ר ןייצמ שרדמב .(חנ) "?הזה שיאה םע
ינפמ הרענה תא דיחפהל ותרטמש ,ילילש חוסינ אוה הלאשה
'ר .'הילא ורמאיו הקברל וארקיו'" :הזה דבעה םע הכילה
'ךלא' :רמאתו ,'יכלתה' ,'יכלתה' :הב םיזמרמ :רמא קחצי
עגרב .(ב"י ,'ס ר"ב) "םכתבוטב אלש םכחרכ לע ינא תכלוה
הלימב התונעב .ףכה תא הקבר לש התבושת הטמ הז ילרוג
,אצומ רסח בצמב המא תאו היחא תא הדימעמ איה ,"ךלא" :תחא
.םהירבדב דומעל אלא הרירב םהל ןיאשכ
תויהל היוארכ ,תיבב םגו ראבב םג המצע תא החיכומ הקבר
םיכפכפה םישנא לש החפשמב התחימצ תורמל ,קחצי לש ותשא
.עצב יפדורו
לש הנוירה רופיס לא םיעיגמ ונא הז טרופמ רופיס רחאל
הבו ,השדח החיתפ תודלות תשרפל .םימואתה תדילו הקבר
קחצי תדלות הלאו" :הקבר לשו קחצי לש םסוחיי םיטרופמ
םיעברא ןב קחצי יהיו .קחצי תא דילוה םהרבא :םהרבא ןב
ןבל תוחא םרא ןדפמ ימראה לאותב תב הקבר תא ותחקב הנש
.(כ-טי הכ)"השאל ול ימראה

?הקברו קחצי לש םסוחיי לע הז רזוח טוריפ לש ודיקפת המ
וסוחיי תא ןכש ,הקבר לש הסוחיי לע הרזחה תמרוצ רקיעב
תדלוהו וייח רופיס לש תיגיגח החיתפל סחייל ןתינ קחצי לש
יתועמשמ אוהש הקבר לש יתחפשמה עקרה יכ ,רמול שי .וינב
,תובוטה היתודימב תטלובו הנוש התויהב ,התריחב רופיסב
רקיע יכ הארנ .התדיקפ רופיסב םג יתועמשמו בושח אוה
הניא אמש הקופקפבו ,המצע הקבר לש היתובשחמב ותעפשה
תב התויה ללגב תאזו ,ךישממה ןבה לש ומא תויהל תיאכז
.םיעשר תחפשמל

םיהומתה הירבד רשפ תא ןיבהל הסננ ,ליעלד םירבדה עקרה לע
:םירבועה הבורמ הנוירה תעשב םירמאנה ,הקבר לש םירזומהו
טימשהל רשפא יא תינושל הניחבמ ."יכנא הז המל ןכ םא"
םישרפמהו םימגרתמה בור ןכלו [1],ולש אושנה תא טפשמב
תא םיאור םה ,רמולכ ."יכנא" הלימה רחאל אושנ םיפיסומ
תוארל ןתינ ,יתעדל ךא [2].ךשמה שרודה עוטק טפשמכ טפשמה
:תלאוש הקבר ."יכנא הז המל ןכ םא" :רוגס טפשמכ טפשמה תא
הלולעהו ,םיעשר לש החפשממ יתאבש ,ינא יתרחבנ הז עודמ
.ךישממה ןבה תא תדלל ,םהל המוד ןב תדלל

:החפשמ ינב םתוא לש םתכרבל תרשקתמ הקבר לש וז הלאש
דכ)"ויאנש רעש תא ךערז שרייו ,הבבר יפלאל ייה תא ונתחא"
"תא" ףוגה תלימל הקבר תזמור "יכנא" ףוגה תלימב .(ס
דיקפתל התמאתה יבגל קופקפ הקבר העיבמ התלאשבו ,םהירבדבש
.המואה תוהמאמ תחא לש הלענה

םירבוע לש תוצצורתהו השק ןויריהש ,תעדה לע לבקתמ הז ןיא
םירשע ךשמב הרקע התייהש ,השיאל ומרגי םאה לש המחרב
ןיינע הז היה ול ,ןכ ומכ .ןויריהה לע טרחתהל [3],הנש
תצעייתמ וא אפורל תכלוה הקבר התיה רוביעה רעצ לש יאופר
תשירד" .(בכ)"'ה תא שרדל" תכלוה אלו ,תוסונמה היתונכש םע
.תיאופר היעב לע אלו תיגולואית הקוצמ לע הדיעמ "'ה
התאר הארנכו ,ליגר ןויריה ונניא ןויריההש השח הקבר
שיש 'ה תאמ תואכ ,המחרב הריתי העונת לש תויזיפ תועפות
[4].ושרפל

םא ,היתויוטבלתהלו הידחפל הנוע הקברל 'ה תבושת ,ןכאו
:הל 'ה רמאיו" :ךישממה ןבה תא תדלל המיאתמה וז איה
תמא שי .(גכ)"ודרפי ךיעממ םימאל ינשו ,ךנטבב םיוג ינש
ךנטבב ךא ,ךישממה ,בוטה ןבה לש ומא ןכא תא ,ךקופקפב
היהת תידימת המחלמו ,רחבנה םעל ךייש ונניאש ןב םג אצמנ
."ריעצ דבעי ברו ,ץמאי םאלמ םאלו" :םהיניב
תולשלתשהל הקבר תא הניכמ ,םיינש שי יכ הריבסמה ,'ה תבושת
,יקולאה רסמה תא הלביקש ימכ ,הילע רשאכ ,ךשמהב םיניינעה
אלו ,םיאתמה קידצה ןבל עיגת השוריה יכ חיגשהל לטומ
העדוה קר אל שי הקברל 'ה תבושתב .םיאתמ ונניאש ןבל
.דיתעה יבגל תויחנהו תושירד םג אלא ,תיאובנ

רשאכ הב שוגפנ ךשמהבו ,המישמה תא המצע לע תלבקמ הקבר
ןבל קחצי תוכרב לש ןיינעב הלקשמ דבוכ לכ תא הליטמ איה
ילקב עמש ךא ,ינב ךתללק ילע :ומא ול רמאתו" :ףדעומה
[5].(די זכ)"יל חק ךלותלאשל שוריפ" ,גרבנטור 'מ האר הז ינושל ןיינעל [1]
.219-218 'מע ,(1984) ח"צ ארקמ תיב ,"יכנא הז המל הקבר
,תונוש תוטמשה ארקמב ונאצמש תורמל יכ ,ןייצמ גרבנטור
,ותעדל .הלש אושנה תא ל"נה הלאשב טימשהל היה רשפא יא
תלאוש הקבר ,רמולכ ."ןאכ" אוה "הז" הלימה לש הנבומ
הכירצ איה ירה ,תאצמנ איה ובש םוקמב ההוש איה עודמ
תלאש ,וירבד יפל .'ה תא שורדל ןתינ ובש םוקמל תכלל
שורדל התכילה תארקל תובישח תרסח הנכה תלאש איה הקבר
.ייניעב םיארנ םירבדה ןיאו ,'ה תא
;"ןוירה לע תללפתמ" :י"שר ;"הרה" ףיסומ אתטישפה [2]
קוספה תא האור ונרופס .םיבר דועו ,"םלועב תאצמנ" :ן"במר
היהאש יבורק וואתה הז המל 'יכנא הז המל'" :רוגס קוספכ
ילעב ןכו ,'הבבר יפלאל ייה תא' :םרמאכ ,ערזה םא ינא
לש התהימת תא קמנמ וניא ונרופס ךא ."הזב ילע ללפתהש
.הקבר
,(כ הכ) הנש םיעברא ןב ותויהב הקבר תא אשונ קחצי [3]
.(וכ םש) םימואתה ודלונ רשאכ הנש םישיש ןב אוהו
,'וצצורתיו'" :רמואו ,קוספה לש הז ישוקב שח י"שר [4]
וז הציצר איה המ םתסש ,ינשרד רמוא הזה ארקמה ךחרכ לע
י"שר איבמש ל"זח ישרדמ ."'יכנא הז המל ןכ םא' בתכו
.השוריו הנומא לש םייתד םיניינעב םיקסוע
האובנל הקבר ירבד תא םירשוקה ,ינוקזחו ם"בשר האר [5]
.ונקרפב הלביקש