ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

177 רפסמ

ז"נשת ,וצ תשרפ

םידגב יוניש

לגיפש בקעי 'פורפ

דומלתל הקלחמה

תא םירהו ורשב לע שבלי דב יסנכמו דב ודמ ןהכה שבלו" :רמאנ ונתשרפב
וידגב תא טשפו .חבזמה לצא ומשו חבזמה לע הלעה תא שאה לכאת רשא ןשדה
'קיו) "רוהט םוקמ לא הנחמל ץוחמ לא ןשדה תא איצוהו םירחא םידגב שבלו
לכ ידמ הבוח תלטומ התייה שדקמה תיבב דבועה ןהכה לע ,רומאל .(ד-ג ו
וז הלועפ .תונברקה תפירש בקע חבזמה לע רבטצהש ןשדה תא תונפל רקוב
לע םיוסמ םוקמב ןשדה תא זכרמ היה אוה .ןשדה ( תמורת :וא) תמרה תארקנ
רבטצמה ןשדה תאצוה איה ןהכה לע תלטומה תפסונ הבוח .חופת ארקנה חבזמה
םיתעל תישענ התייה איהו ןשדה תאצוה תארקנה וז הלועפ .הנחמל ץוחמ לא
יתשל םיעגונה םיטרפל ןאכ סנכינ אל .ומויב םוי ידמ אל לבא ,תונמוזמ
לע בכעתהל םיצור ונא .ןאכ ונניינעמ הז אשונ ןיאו ליאוה ,ולא תודובע
םיטטוצמה םיקוספה ינשמ .ולא תודובעב ןהכה ידגב ןיינעב הרותב רומאה
ואובב וידגב תא ףילחהל ךירצ ןהכה יכ ,םידמל ונא ונירבד תישארב
        ?וז הפלחה לש המעט המ .הנחמל ץוחמ לא ןשדה תא איצוהל

רב אחא ר"א" :א"ע דיק ףדו ב"עס גיק ףד תבש תכסמב וניתובר ורמא ךכ לע
וידגב תא טשפו' רמאנש הרותה ןמ םידגב יונישל ןיינמ :ןנחוי ר"א אבא
םידגב ץרא ךרד הרות ךדמיל לאעמשי 'ר יבד אנתו 'םירחא םידגב שבלו
דומלתל ושוריפב י"שר ."וברל סוכ םהב גוזמי לא וברל הרידק םהב לשיבש
םידגב שבלו .םוקמה ינפל דובכ ךרד אוהש - םידגב יונישל ןיינמ" :ריבסמ
תאצוה תעשב םיתוחפ םידגב שובלל בותכה וקיקזה ןשדה תא איצוהו - םירחא
םהב דבועש םיבושחה וידגב וסאמי אלש ידכ הבושח הדובע הניאש ןשדה
               ."ךוסינו רוטיק ןוגכ היתש הליכא תדובע

ןהכה לע תולטומה תודובעה תא .וז הפלחהל ישעמו טושפ םעט וירבדמ ונדמל
.ןשדה תאצוהב םג גוהנל וילע ןכו ,הנוהכ ידגבב שובל ותויהב עצבמ אוה
ףידע ,ןהכה ידגב תא ךלכלל הלולעש הכאלמ איה ןשדה תאצוהו ליאוה ,םרב
רומשי ךכבו ,םהב שובל אוהש םיליגרה הנוהכה ידגב תא ףילחי אוהש אופא
ושוריפב י"שר בתכ ךכ ןיעמו  .תורחא תודובעל םייקנ וראשייש םהילע
ךלכלי אלש ץרא ךרד אלא הבוח וז ןיא - וידגב תא טשפו" :םוקמב הרותל
וברל הרידק םהב לשיבש םידגב ,דימת םהב שמשמ אוהש םידגב ןשדה תאצוהב
     ."םהמ םיתוחפ םירחא םידגב שבלו ךכל ,וברל סוכ םהב גוזמי לא

ותנווכ לע דומעל ידכו ,לאעמשי 'ר יבד אנת ירבדב תוקמע רתיב ןייענ
דוע שמתשהל הצור וניאו ןשדה תא םירהש ןהכ לש וניד המ ,ונמצע תא לאשנ
םהב שמתשהל יאשר אוה םאה ,שדקמה תודובעל םהב שובל אוהש םידגבב
תונברב שמיש .ע"ת תנשב האיציניוב דלונ) ודראפ דוד 'ר ?ןשדה תאצוהל
.א"נקת תנשב הב רטפנו םילשוריל הלע וימי ףוסב .הירגלובב םירע המכב
יכ ,בתכ הרותל י"שר שוריפ לע "דודל ליכשמ" ורפסב (.םיבר םירפס רביח
שי ,רומאל ."ץרא ךרד הרות הדמיל" ןושלה לע ססבתמ אוה .ןכ תושעל רתומ
.יתכלה וצב תנגועמ הניא לבא ,ץרא ךרד םעטמ קר איה הפלחהה םהבש םירקמ
ןשדה תמרהמ רבוע ןהכה רשאכ םידגבה תא ףילחהל תבייחמ הכלהה ללכ ךרדב
ךרוצל םידגבב רתוי שמתשי אל ןהכה ובש הזה דחוימה הרקמב לבא .ותאצוהל
ךרד" לש דוסי לע איה הבוט הצע קר אלא ,םפילחהל הבוח ןיא ,ןשדה תמרה
                              ."ץרא

וידגבש תוארל חכונו ןשדה תאצוה תא עציבש ןהכ .תפסונ הלאשב ןודנ התע
םידגבב שמתשהל לוכי םאה ,וז הלועפב וכלכלתה אלו ,ירמגל םייקנ וראשנ
                      ?תרחמל ןשדה תמרהל ולא

בטיה קיידנ םא םידמל ונא תאז .תילילש היהת וז הלאשל הבושתהש הארנ
'וכו "הרידק םב לשבש םידגב" וירבד ירהש .לאעמשי 'ר יבד אנת ירבדב
איהש ,ןשדה תמרה תא עצבמ ןהכה הליחתב .תולועפה רדס יפל אלש ורמאנ
לושיב תניחבב איהש ןשדה תאצוה תא עצבמ אוה הירחאו ,סוכ תגיזמ תניחבב
אב אוה .ךופה רדס וירבדב טקנ  לאעמשי 'ר יבד אנת וליאו ,הרידק
רוסא ,(הרידק לושיב=) האצוה ךרוצל ןהכה שמתשה םהבש םידגבבש ,ונדמלל
םעטה ?םעט המ ,(סוכ תגיזמ=) המרה ךרוצל רתוי רחואמ םהב שמתשהל ול
,םלוה שובלב תושעהל תוכירצ שדקמה תיבב תולועפ .דובכ וניינע ןאכ
                   .תעצבתמה הדובעלו םוקמל םאתהב

המ ןבומ אל הרואכל .ליעל ואבוהש ןנחוי 'ר ירבדב םג תאז קיידל ןתינ
ירבד תא םנושלכ איבמ אוה ירה ,םידגבה יוניש אשונב ןנחוי 'ר ףיסוה
םידגב יוניש לע רבדמ ןנחוי 'ר ,איה ךכל הבושתה .לאעמשי 'ר יבד אנת
םוקמב י"שר בתכש יפכו ,םיוסמ אשונל דובכ לש סחימ שקבתמה ,יללכ ןפואב
."םוקמה ינפל דובכ ךרד אוהש םידגב יונישל ןינמ" :ליעל וירבד ונאבהו
'וב 'וכו אנתו רמאנ ןכלו) לאעמשי 'ר יבד אנת ירבד לע ךמתסמ ןנחוי 'ר
סחי לע דמלמ םידגבה יונישש וירבדמ דומלל ןתינש רובס אוהו ,(רוביחה
                             .דובכ לש

,תודהיה תורוקמב םימוחת המכו המכב תאצמנ םידגבה תפלחה לע וז העד
ירבד תא המגודל ןייצנ תאז םע .הז ןיינעב ןאכ ךיראהל םילוכי ונא ןיאו
תרוצ המ .'וגו "ךיכרד תושעמ ותדבכו" תבש תודוא (זט זנ) איבנה והיעשי
ךשובלמ אהי אלש - ותדבכו" :עבוק דומלתה ?איבנה ןווכתה הילאש דוביכה
םידגב תשיבלב תבשה תא דבכל שי  ,רומאל ."לוח לש ךשובלמכ תבש לש
הלמהש ונל ןיינמ לואשל שי ןיידע םלוא .לוחה תומי ידגבמ םינושה
ןנחוי 'רד אה יכ" :םוקמב דומלתה בישמ ךכ לע .דגב םע הרושק "דובכ"
.יתודבכמ וידגבל ארק ןנחוי 'ר ירהש :וננושלבו ."יתודבכמ הינאמל ירק
םידבכמה םה םידגבה יכ ,רמוא היה ליעל רכזוהש ןנחוי 'ר ותוא ,ונייה
:םויה תאז םירמוא שיש יפכ וא .דבוכמ תויהל ול םימרוגה םה ,םדאה תא
                     ."םדאה תא םישוע םידגבה"

הווצמ םדאה .דגבהו תבשה ,םדאה ןיב תוידדה לש סחי ןאכ שיש בל םישל שי
אצמנ .תבשה תא דבכמ אוה וללה םינושה םידגבב יכ ,וידגב תא תונשל
דגבה יוניש .םיוסמה םויה לע שובלה לש העפשה לע לוכיבכ רבדל ןתינש
עיפשמ שובלה יוניש ,אסיג ךדיאמו .תרחא תוהמ לעב היהי הז םויש םרוג
שיגרמ ,םיוסמ םויב םינוש םידגב םע  ךלוהה םדא ,רומאל .םדאה לע םג
ירבדכו ,תישפנ הניחבמ םג וילע עיפשמ רבדהו ,םימיה ראשמ הנוש הז םויש
ךרדב לעופה םדא ,ונייה ."תובבלה םיכשמנ תולועפה רחא" :ייחב 'ר
םדא ,ךכיפל .ותסיפתו ותבשחמ לע עיפשהל וז הלועפ לש הפוס ,תמיוסמ
          .ושובל י"ע ישפנ ןפואב עפשומ ,םיוסמ דגבב שובלה

שפנ לע שובלה תעפשה לש ןויערב םימעפ המכו המכ ושמתשה תודיסחה ילעב
               .ןיינעה תשחמהל תחא המגוד איבא .םדאה

אוה ןכלו בקעי ששוח ,קחצימ תוכרבה תא לוטיל בקעי תא הניכמ הקבר רשאכ
ינשמי ילוא ,קלח שיא יכנאו רעש שיא יחא ושע ןה" :ומא הקברל רמוא
ידגב תא הקבר חקתו" :הקבר לש ןורתפה אב ךכ לע .(בי-אי זכ 'רב) "יבא
יידג תרע תאו .ןטקה הנב בקעי תא שבלתו תיבב התא רשא תדמחה לודגה ושע
ייד הרואכל .(זט-וט ,םש םש) "ויראוצ תקלח לעו וידי לע השיבלה םיזעה
המ ןבומ אל .ריעש שיאל בקעי תא  ךופהל ידכ םיזעה תורוע תשבלהב היה
התצר המ םיניבמ ונא ןיאו ,תודומחה ידגב תא םג שובלל וילע היה םעט
'ר רמוא היה ךכ לע .תודומחה ידגב תא בקעי תא השיבלהב גישהל הקבר
רנ תמאה תדימש ,םת שיא אוה ירה בקעי :םיאבה םירבדכ ץישפורמ ילתפנ
,רקש רבד רמול וילע השקיש העדיש הקברו ,("בקעיל תמא ןתת") וילגרל
אוה ירה ,ושעכ שובל םדאשכו ,ושע ידגב תא ותוא השיבלה ,תצקמב וליפאו
         .שובלה לש וחוכ לודג המכ דע ךדמלל .תצקמב ושע השענ

,םידחוימ םידגב שובלל הווצמ שדקמה תיבב דבועה ןהכה .ונתחיתפב םותחנ
לש סחי ךכב אטבל ידכ תאז השוע אוהו ,הדובעה גוסל םאתהב םפילחהלו
ותדובע תא םג דבכמ אוהו ,שדקמה םוקמ ,ומוקמ תא ךכב דבכמ אוה .דובכ
,תישפנ הרטמ םג שי םתפלחהו םידגבה תשיבלל ,ןכא .שדוק תדובע איה םגש
אוה יכ ,שיגריו שוחי ןהכהו ,םדאה שפנ לע עיפשי םידגבה יוניש .תימינפ
אופא היהת ותוגהנתה .שדוק תדובע איה ותדובעו ,שודק םוקמב בצינ
                    .םתוא תמלוהו וידגבמ תעפשומ               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה