ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

411 רפסמ

א"סשת ,הבוש תבש - ךליו תשרפ תשרפ

הבוש[ת] תבש לש היתורטפה

רשי-ןב םחנמ

ך"נתל הקלחמה:ןונגע י"ש בתוכ (חפק 'מע) "םיארונ םימי" רפסב
וב ןיריטפמש ינפמ הבוש תבש תארקנ םירופיכה םויל הנשה שאר ןיבש תבש
.הבושתה ימי ךותב איהש ינפמ הבושת תבש ול ןירוק תעכו .לארשי הבוש
תבש ןוגכ ,ןהלש הרטפהה וא הרותה תאירק ש"ע תויורקש תודחוימ תותבש ןנשי ןכא
רבדה הנוש םלואו .הרטפהה לש המויס יפ לע לודגה תבש םג ילואו ,ומחנ תבש ,ןוזח
וילודגמ המכ םג אלא םעה קר אלש ונאצמש ,רופיכל הנשה שאר ןיבש תבשה יבגל
בר ת"וש ,(זפק ,ד"וי ,אניינת הרודהמ) הדוהיב עדונ ת"ושב ןוגכ ,הבושת תבש הוארק
ןיריטפמ וז תבשבש רורב הרואכל :רבדל םעטה .(זי ,חיק) םדא ייחו (זט ,ב) םילעפ
גהנמהו הכלהה תורפס לא הצצה ךא ,(י-ב ,די) עשוה תאובנ ףוסבש הבוש תשרפב
.לוכה לע םכסומ הז ןיאש ונדמלת
עמשמ ךכ) אנהכ ברד אתקיספב אוה וז הרטפה תודוא םיגהנמה לש יתורפסה םדוסי
הרשע םיתש תורודס הכ אקסיפ דע גי אקסיפמ םש (;223 'מע ,ב"סר ירטיו רוזחמ ןושלמ
ןנמיסש ,(ןלהל ואר ,תוכוס דע וא) םירופיכה םוי דע זומתב ז"י ןיבש תותבשל תואקסיפ
רודיסב ,(שדח שאר ה"ד) ב"ע ,אל הליגמל 'סותב אבומה ןמיס 1,ש"דש ק"רא ע"ונ ח"שד
ןמיסה לש וחונעפ .םיבר םירפסב כ"חא רזוחו (,223 'מע) ירטיו רוזחמבו (202 'מע) י"שר
,א 'רי) והימרי ירבד :ןהו ,באב 'ט דע ,תונערופ לש תורטפהו תואקספ שולש הליחת :אוה
ךכ רחא ;(אכ ,םש ,"הכיא" :כ"רדפב ומוקמב ;א ,א 'שי) ןוזח ;(ה ,ב םש) ועמש ;(א
;(די ,טמ םש) ןויצ רמאתו ;(א ,מ םש) ומחנ :ןהו ,לולא ףוס דע באב 'טמ ,המחנ לש עבש
םש) ירוא ימוק ;(א ,דנ םש) הרקע ינר ;(בי ,אנ םש) יכנא יכנא 2;(אי ,דנ םש) הרעוס הינע
שדחב" אקסיפה האב ןהירחא .(י ,אס םש) שישא שוש :הנשב הנורחאה הרטפההו ,(א ,ס
ךותב ;ו ,הנ 'שי) ושרד :הבושת לש םייתש ךכ רחאו ,הנשה שארל (דכ ,גכ 'קיו) "יעיבשה
.(ב ,די עשוה) הבושו (הבושת ימי תרשע לע קוספה שרדנ אקסיפה
"ושרד" ,המישרבש תונורחאה תורטפהה יתש :איה םיגהנמה תוגלפתהל המרגש היעבה
תונוכמ ןה םיגהנמה ירפסב ןכאו ;הבושת ימי תרשעב אוה יעבטה ןמוקמ ,"הבוש"ו
("יעיבשה שדחב") הנשה שאר לש אקסיפה ןיב תובצומ ןה כ"דספבו ,"אתבויתד יתרת"
,תחא תבש קר שי רופיכל הנשה שאר ןיב ךא 3.("תומ ירחא") םירופיכה םויל אקסיפל
התואל תופולח יתשכ ןסינכה כ"דספ רדסמש רשפא ?תורטפה יתש ליכת איה דציכו
תורטפה ויה רבכ םהימיבש ,םייניבה ימי ימכח תעד לע הלבקתנ אל תאז תורשפא 4.תבש
תורטפהה יתש יבגל םינוש םיגהנמ תוליהקה וגיהנה ןכלו ,דעומו תבש לכל תועובק
.'הבוש'ו 'ושרד' : ש"ד ןנמיסש

,(ןהיתורודל לארשי תוליהקב לעופב אל ילוא) גהנמהו הכלהה תורפסבש ,תולגל עתפונ
:הנשה חול בצמ יפל אלא ,"הבוש תבש" אקווד ואל איה הבושת ימי תרשעבש תבשה
תופסותה ילעב םיצילממ ךכ ?דציכ ."הבוש תבש" םיתעלו "ושרד תבש" איה םיתעל
ירפס םהירחאו (,224 'מע) ירטיו רוזחמב םת ונבר ,ב"ע ,אל הליגמב (שדח שאר ה"ד)
ימי תרשעב "ושרד" םיריטפמ ,תוכוסל רופיכ םוי ןיב תבש שישכ :םיבר םיזנכשא גהנמ
,הבושת ימי תרשעל הפי "ושרד" :ןה תוקמנהה .תוכוס ינפלש תבשב "הבוש"ו ,הבושת
םימי הרשע ולא ,'ואצמהב 'ה ושרד'" :א"ע ,חי ה"ר ארמגב הובא רב הבר ירבד יפ לע
קחצי 'ר ירבד יפ לע ,רופיכ םוי ירחא םג הפי "הבוש"ו ,"רופיכ םויל הנשה שאר ןיבש
ןכא ."ןיד רזג רחאל ןיב ןיד רזג םדוק ןיב םדאל הקעצ הפי" :א"ע ,חי ;א"ע ,זט ה"רב
ןיאשכ ,הז גהנמ יפל .הבר-אנעשוהל דע החדנ ןידה םותיחש ,ונילע (עמשמ יתרת) לבוקמ
"ושרד" ןיינעלו ,ונלש "הבוש תבש"ב "הבוש" םיריטפמ ,תוכוסל רופיכ םוי ןיב תבש
.הילדג םוצב הב םיריטפמשכ התבוח ידי םיאצוי
ח"ואל "םידגמ ירפ"ב ;ד"פר היצנו תולודג תוארקמב זנכשא גהנמכ גצומ הזה גהנמה
םילשורי צ"ד) "רבד קמעה" שוריפ םע שמוח ןוגכ ,וננמז ינב םישמוח המכבו ,ח ,חכר
.1974 א"ת ,"יניס" תאצוה ,דרפס יגהנמכ שמוחו (ז"כשת
איה יסחי ןפואב ךא ,תוליהקה בורב התע תגהונ ,תורטפהה רדס לש היינש תורשפא
ראשנ "ושרד"ו ,הבושת ימי תרשעב "הבוש" םיריטפמ דימת :תורפסב טעמ תגצוימ
רפס"ב ,"דרפס תומוקמ" בור גהנמכ םהרדובאב רכזומ ךכ .הילדג תינעת לש החנמל
,וז העד י"פע .תירקיעה העדכ ח ,חכת ח"וא ע"ושבו א"נש 'מע (י"שרל סחוימ) "סדרפה
רחאל (בכ ,ב"ומש) דיוד תריש :השרפה ןיעמ םיריטפמ ,תוכוסל רופיכ ןיב תבש שישכ
תרטפה תאז תבשב םיריטפמ הילטיאו ןמית יגהנמב .הרותבש וניזאה תריש תאירק
זי קרפ ףוסב םש תחתופ איהו ,חי 'זחיב הבושתו ןיד יניינע הרקיעש ,"זראה תרמצ"
.תוכוסה גחל ךמסנה תונליא ןיינעו בוט דועיי ןיינע ,(דכ-בכ)
,הנשה שאר ינפלש תבשב "הבוש" ריטפהל ,איה תורטפהה רדסל תישילש תורשפא
.תוכוסל רופיכ ןיבש תבשב "שישא שוש"ו ,הבושתה ימי תרשע לש תבשב "ושרד"
ימי תארקל הבושתל תובבלה תא ררועל ידכ הנשה שאר ינפל "הבוש" :ןה תוקמנהה
ןוחטיבה תא עיבהל ידכ ,רופיכ ירחא "שישא שוש" החמשהו הלואגה תרטפהו ,ןידה
ליעמ תישענש לע 'שישא שוש'" (:223 'מע) ירטיו רוזחמ ירבדכו ;וניתונווע ולחמנש
,עשי ידגב ינשיבלה יכ" הרטפהה שארב רמאנה יפ לע תאזו ,"םהיתונווע ולחמנש הקדצ
."ינטעי הקדצ ליעמ
יתרת" תא סינכמ אוהש ןוויכ ,הזה רדסה תא םת ונבר החוד ב"ע ,אל הליגמ תופסותב
לש רדסה רפומ ךכבו ,"אתמחנד עבש"ל הנורחא איהש ,"שישא שוש" ינפל "אתבויתד
ק"רא ע"ונ ש"חד ןוקירטונה ףוסו 5,הבושת לש םיתש ןהירחאו ,המחנ לש עבש תליחת
:הזה רדסה לעב ברה תא םת ונבר הנכמ ךכ םושמ .שוש - ושרד - הבוש :היהי ש"דש
;ורודסב י"שר אלא םניא הלא םינכפה-םינלבלב ,םלוא ."לבלבמו ךפוהה לבוח בר"
התעו) "וגהנ אנדיאהו" דיעמה לוכשאה רפס לעב ;ירטיו רוזחמב ,החמש 'ר ,ודימלת
.םינורחאה תורודה דע רי'גלא גהנמ ןכו ,(וגהנ
לוכי ,רופיכ רחאל "שישא שוש" רחאמהו הנשה שאר ינפל "הבוש" םידקמה הז רדס
ןיאו ,תוכוסל רופיכ ןיב תבש ןיאשכ ,ללכ ארקת אל "שישא שוש" תרטפהש ךכל םורגל
(דס ןמיס ,לינולמ ןהכה ןרהא 'רל) 'םייח תוחרא' .עובק ןוקירטונהש ,ללכה םע רדתסמ הז
שוש"ו הילדג םוצב "ושרד" ,הנשה שאר ינפל "הבוש" :הז בצמ רתופה גהנמ ריכזמ
ןיינעמ ןיריטפמ ןיא הבושתה ימי לש תבשבש ,אוה הומת גהנמו ;הבושת תבשב "שישא
.הבושתה
:תמכסמ הלבט ןלהל
תוכוס
וניזאה 'רפ
רופיכ
ךליו 'רפ
ש"הר
םיבצנ 'רפ


הבוש
לארשי
'ה ושרד
שישא שוש
היצנו ג"מ) 'א הטיש
(דועו םידגמ ירפ ,ד"פר
דיוד תריש
(בכ ב"ומש)
לארשי הבוש
שישא שוש
,םהרדובא) 'ב הטיש
תירקיע העדו סדרפה רפס
(ע"ושב
הילטיאו ןמית
תרמצ" -
,זי 'זחי) "זראה
(חי- בכ


שישא שוש
'ה ושרד
לארשי הבוש
,י"שר רודס) 'ג הטיש
רפס ,ירטיו רוזחמ
(רי'גלא יגהנמו לוכשאה

וניזאה 'רפ
ךליו-םיבצנ 'רפ

לארשי הבוש
(הילדג םוצב "ושרד")


'א הטיש
לארשי הבוש
(הילדג םוצב "ושרד")

שישא שוש
'ב הטיש
שישא שוש
(הילדג םוצב "ושרד")
לארשי הבוש
'ג הטיש


הבוש תרטפהל תופסוהה

"הבוש" יקוספ תעשת ירחא םיקוספ דוע םיפיסומ ,םישמוחה בורו גהנמה ירפס בור
:םימעט ינשמ תאזו ,עשוה ףוסבש
,ער רבדב םייסל יוצר ןיאו ,"םב ולשכי םיעשפו" םילימב תמתוח עשוה תאובנ
.1
,רמולכ ,איבנב גלדל גהנמהו הכלהה ןאכמ ."ער רבדב דמעת לא" :(ג ,ח) תלהקב רמאנה יפ לע
.(ד ,ד הליגמ) וב םותחל בוט קוספ דע םשמ גלדל ,ער רבדב הרטפהה תמייתסמשכ
ויהי הליחתכלש הכלהה תמועל ,םיקוספ העשת אלא "הבוש" תרטפהב ןיא
.1
.(א"ע ,גכ הליגמ) הרטפה לכב םיקוספ א"כ
רצוק תניחבמ .ינמיתה גהנמה אוה "הבוש" יקוספ תעשת לע ףיסומ וניאש דיחיה גהנמה
ואר) םיקוספ א"כמ תוחפב ןיינעה רמגנשכ ףיסוהל ךרוצ ןיאש קספנ רבכ ,הרטפהה
םלועל ירה ,"םב ולשכי םיעשפו" ערה םויסה תניחבמו (,97 'מע ,זכק ירטיו רוזחמ
.(י ,אי ילשמ) "הנר םיעשר דבאבו"
יואר ןכא .הכימ תאובנ ףוסמ וא לאוי תאובנמ :ףרוצמב וא תויפולח ,םייתש ןה תופסוהה
דע םיכישממ לאויב .עשוה ירחא ךומס אוה רשע-ירת רדסבש ,לאוי לא עשוהמ ךישמהל
תא םיפקשמה םירפסה בורב ןמוסמ ךכ - (זכ ,ב) "םלועל ימע ושבי אלו" בוטה םויסה
.לאויב אורקל םיליחתמ ןכיהמ ,םיגהנמב תודיחא ןיא ךא ,הילטיאו תפרצ ,זנכשא יגהנמ
םיליחתמש םתנווכש רשפאו ,"לאויב םיליחתמ" :םירמוא סדרפה רפסו ירטיו רוזחמ
הב םירמוש ךא ,הכורא הרטפה תלבקתמ .עשוה ףוסל רישי ךשמהכ ,לאוי תאובנ תליחתמ
רפוש ועקת" :וט ,ב לאויב הפסוהה תא םיחתופ םיגהנמהו תורוקמה בורב .ףצרה לע
יניינע םירכזומ ,םיארקנה לאוי יקוספבו ,םיקוספ ב"כ שי "הבוש" םע דחיש ךכ ,"ןויצב
םיגחה יניינעמ םלוכ ,'ה םש שודיק היתובקעבו תיאלקח הכרב ,הניחת ,םוצ ,רפוש
.ירשתב
םיפיסומ ,גהנמ ירפס דועו (225 'מע) ירטיו רוזחמ ,הליגמבש ליעל רכזנה תופסותה
:ךכל ןתינה םעטה ."ולוק ןתנ 'הו" :אי ,ב לאויב םחתופב ,םיקוספ העברא וז הרטפהל
עטקה ךשמהבש םשכ ,(ב חלשיו אמוחנתב ךכ ) םשגו םימער םיריכזמ הלא תולוק
"הבוש" ריטפהל וצילמהש םירפסה .הכרבה ימשג תא שרופמב גכ קוספ ריכזמ לאויבש
םשגה ינונחת לא לאויב םימשגה תכמסהב ,ראשה ןיב ,תאז וקמינ ,תוכוס ינפלש תבשב
.תוכוסב
ןכו ל"נה אמוחנתב ."ולוק ןתנ 'הו" 'ספב ,לאויבש הפסוהה תחיתפל הביס דוע ןכתית
םירופיכה םוי ,הנשה שארבש ןידה ןיינע תא הז קוספמ םישרוד ,כ"דספב "הבוש" תקספב
.םהיניבש םיארונה םימיהו
רקיעב הב םיגהונו ,(גש 'מע) םהרדובאב תרכזומ "הבוש" תרטפהל תרחא גוליד-תפסוה
לש םינורחאה םיקוספה תשולשל הנווכה :ד"בח גהנמ ןכו ,חרזמה תודע ינבו םידרפס
עונמל ידכ וב שיש ןורתי ,אוה רצקש ,הז םויס לש ונורסחו ונורתי 6.(כ-חי ,ז) הכימ תאובנ
קפתסהל ןתינש ונרמא םא ףא .םיקוספ א"כ םימילשמ ןיא יכ - ןורסיחו ,רוביצה תחרט
םשכ ,דיפקהלו רימחהל שי הבושת ימי תרשעבש הארנ ,ןיינע רמגנשכ הזמ תוחפב
תאז תמועל ;עשוהמ קוחר ןכא הכיממ םויסה .םירבד ראשב דיפקהל םיגהונ הלא םימיבש
יפ לע) םיאיבנה ינש ןיב תיגולונורכ הברק לע ,ח ,חכת ח"וא ע"ושל "הבברמ לוגד" ריעמ
םשב אבומ "הבברמ לוגד"מ עטק ותואב .(ןמז קרפ ותואב םהינש ואבינ ,א"ע ,זפ םיחספ
יגהנמ תודוא דחוימ חפסנ .הכימו לאוי :םהינש תא ופיסוה גארפ ק"קבש ,"הבר והילא"
לאושו .וז הליהק לע םג ךכ דיעמ ,ב"כשת םייהלדר רודיסבש (ץניימ) אצנגמ תליהק
ץילממ אוהו ?םיבוט םימויס לש תופסוה יתש המל ,"יל המל ירת ינה" :"הבברמ לוגד"
,(זי ,אל 'בד) לארשי לע "ףא" ןושל הב שיש ,ךליו תרדסל "הבוש" םיריטפמשכ :קלחל
תרדסל "הבוש" םיריטפמשכו 7;(חי ,ז) "ופא דעל קיזחה אל" :רמואה הכימב םימתוח
שי .םימשג אוה ףא ריכזמה ,לאויב םייסל שי ,(ב ,בל 'בד) םימשג הריכזמה ,וניזאה
.1974 יניס ,םידרפס גהנמכ ךורעה שמוחה ןוגכ ,תורטפהה רדסב םיסיפדמ ךכש םישמוח
.לאוימ תפסותל ,הכיממ תפסותה תא םידקמ אוה ,תותבשה רדס יפל
ןמזב םיספדומה זנכשא גהנמ יפל ,םיצופנ םישמוח וקיתעה הזה םגדה תאש רבתסמ
תבשל היינשהו ,ךליו תבשל איה תחא תפסותש הרעהה תא וטימשה םה ךא ,ןורחאה
רתומ רשע-ירת יאיבנבש ףא ,אלהו .לאוי - הכימ - עשוה :הזה "לגע"ה אציו ךכ .וניזאה
רדס תא רפהל אל ידכ ,(א"ע ,דכ הליגמ) רוחאל םש גלדל רוסא ,איבנל איבנמ גלדל
גולידה לעו םימויסה לפכ לע םערתה אוה ףא ,ל"צז ןייטשנייפ השמ ברה .םיאיבנה
שי ,ספדומ רפס ךותמ םיריטפמשכ :(דעק ,א השמ תורגאב) רחא קוליח עיצהו ,רוחאל
,רשע-ירת לש הליגממ םיריטפמשכו .רוביצה תחרט םושמ ,םירצקה הכימ יקוספב םייסל
ןכלו ,הכימ דע עשוהמ הליגמה תלילגב קספהו רוביצה תחרט תמרגנ ייזא ,א"רגה גהנמכ
חסונ לש םיהגומה םירפסה ,םינפ לכ לע .עשוה ירחא םיכומסה לאוי יקוספב םותחל שי
תוליפתה רצוא רודיס (;407 'מע ,ד"כרת םייהלדר) לארשי תדובע רודיס ןוגכ ,זנכשא
יקסני'צוקיט םינברה לש םדוסימ לארשי ץרא תוחול ןכו (ד"עקת 'מע ,ה"ערת אנליו)
שי זנכשא גהנמבש םירמוא םלוכ - ("המלש לכיה חול") תסנכה יתב דוחיא תוחולו
8."הבוש" תרטפהל ,לאוי יקוספ תא קר ףיסוהלתטיסרבינוא לש עדימה רתאב טנרטניאב עיפומ אוה .עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה
ינורטקלאה ראודב םייונמה תמישרל ףרטצהל ידכ .http://www2.biu.ac.il/JH/Parasha :תבותכב ןליא-רב
בותכל שי .בתכמל אשונ בותכל ןיא . listserv@vm.biu.ac.il :תבותכל תונפל שי ,עובשה תשרפ ףד לע
last-name - ו first-name רשאכ sub parasha-l firstname lastname :בתכמה ףוגב ,דבלב תחא הרוש
.חלושה לש החפשמה םשו יטרפה םשה םניה


.איה אלו ;כ"דספב בותכ ומצע ןוקירטונה ןמיסש ,עמשמ תורוקמה בורמ ןכו ב"ע ,אל הליגמ 'סותמ 1
אוה ןמיסה דסיימש ,עמשמ 224 'מע ירטיו רוזחממ .אתקיספבש אצממה יפ לע ,רחואמ ךרענ ןמיסה
.םת ונבר
תורודס בוש תונורחאה תותמחנה עברא ;ארקמב ןרדס יפכ המחנה תורטפה שולש תורודס ןאכ דע2
קר ריטפהל ,ינאילטיאה חסונב ןיידע םייקה ,םודק גהנמ ןאכ ףקתשמ ילוא .ארקמב ןרדסכ ,ןמצעל
דע ,תותמחנ שולש
.תונערופה תורטפה שולש דגנכ ,בא שדוח ףוס
אלא הניא ,ויתורעהב רבוב תעדלש ,"תוחילס" תרתוכב ,אקסיפ דוע האב "תומ ירחא" תקספ ינפל 3
קוספב תחתופ הניאש ןוויכ ,תיפולח הרטפה תגציימ איה - תרחא תורשפא ."הבוש" תקספל ךשמה
.(ב"ע ,זטק תבש ואר) םיבותכב האירקל הכומס התייהש רשפא ;בויאמ קוספב אלא ,איבנמ
(תיברימ) תותבשה יתשל ,תואקסיפ שש הב שי :ןוגכ .ונבר אתקיספב תויפולח תואקסיפ שיש יפכ 4
היהו" ,(אל ,חי א"למ) "והילא חקיו" :םיאיבנמ קוספב תוחתופה תואקסיפ יתש ןהיניב ,הכונח לש
'כז) "ןויצ תב דאמ יליג" ,תחא דוע ר"ספ סינכה המחנ לש תואקספ עבש לא .(בי ,א 'פצ) "איהה תעב
.(ט ,ט
תואקספה רדס לע ססובמ אוה ךא ;יחרכה וניא ,הבושת ךכ רחאו תומחנ תליחת לש רדסהש ,רורב 5
.כ"דספבש רדסה לע ולוכ יונב ןוקירטונהו ,כ"רדפב

תמייתסמה הרטפה ,רופיכ לש החנמב הנויב הרטפהה תא םג םימתוח הכימ ףוסב םיקוספה תשולש 6
לש רקיעה םה הכימ יקוספ םתוא ןכ ומכ .תבבלמ רתוי המיתחל הקקזנ ןכלו ,"הבר המהבו" :םילימב
"ךילשת" תרימא
."הבוש" תרטפהל םג הלא םיקוספ תרבעהל ומרג הלאש רשפא .הנשה שארב
."ףא" לא "ףא" ךימסהל :רוציקב רמואה ,"הבברמ לוגד" ירבד לש חיתפ הז 7
"ושרד" תרטפהל עשוהב "הבוש" תרטפה ןיב ירשת ימיב םיגהנמ ףוליח שיש םשכ :תיללכ ריענ 8
;באב ט לש החנמב "ושרד" ריטפהל לארשי בור גהנמ :באב ט יבגל ןהיניב ףוליח שי ךכ ,היעשיבש
.(מ ןמיס ,ה ,תעד הווחי האר) "הבוש" תאז םוקמב םיריטפמה םידרפסה ןיב שיו