ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

304 רפסמ

ט"נשת ,ךליו - םיבצינ תשרפ

הרות רפס תביתכ תוצמ

ןיילק רדנסכלא ר"ד

הקיטמתמל הקלחמה


סחייתהב .הרות רפס תביתכ תוצמ איה הרותב הנורחאה הווצמה
:( אכ 'הנס) ארמגה תובקעב [1]קסופ ם"במרה הילא

ומצעל הרות רפס בותכל לארשימ שיאו שיא לכ לע השע תוצמ
ובתכ רמולכ ,(טי אל 'בד) 'הרישה תא םכל ובתכ התע' :רמאנש
תוישרפ הרותה תא םיבתוכ ןיאש יפל ,וז הריש הב שיש הרות םכל
בותכל הווצמ הרות רפס ויתובא ול וחינהש יפ לע ףאו .תוישרפ
םאו .יניס רהמ הלבק וליאכ אוה ירה ודיב ובתכ םאו ,ולשמ
הרות רפס היגמה לכו .ול םיבתוכ םירחא ,בותכל עדוי וניא
.ולוכ ובתכ וליאכ אוה ירה תחא תוא וליפאו

ןתונו ם"במרה ןושל תא איבמ (ג"ירת הווצמ) ךוניחה רפס
:הווצמל רבסה

ןכומ הרות רפס לארשי ינבמ דחאו דחא לכ תויהל ונוצ 'ה
תיבל וירחא תכלל ךרטצי אלו דימת וב תורקל לכויש ולצא
וחינהש יפ לע ףאו ... םשה תא האריל דמלי ןעמל ,ורבח
םהמ ליאשהל לכונו וניניב םירפסה וברי ןעמל ,ויתובא ול
םישדח םירפסב וארקי ןעמל םגו ,תונקל ודי גישת אל רשאל
.וניתובא םהל וחיניש םינשיה םירפסב םארקב םשפנ ץוקת ןפ

תמייקש ,כ"א םירובס ויתובקעב ךוניחה רפס לעבו ם"במרה
ידוהי לכ לע תלטומ וז הווצמו ,הרות רפס בותכל השע תווצמ
,הרות ירפס ובריש אוה הווצמה םעט ,ךוניחה רפס יפל .רכז
.םדדועלו הרותה ידמול לע לקהל ידכ

:ןודינב תוררועתמה תולאש יתשל סחייתהל ינוצרב
רבודמש "הרישה תא םכל ובתכ התעו" קוספהמ ןיבהל רשפא ךיא (1
י"שר םנמאש ומכ ,דבלב וניזאה תרישב אלו הלוכ הרותב
?רתא לע שרפמ
רשאכ ,ונימיב תאזה הווצמה תא השעמל םייקל שי ךיא (2
?דוע יטנוולר וניא ךוניחה רפס ידי לע ןתינש םעטה
,דבלב וניזאה תרישב רבודמש ןכתיי אלש ,ןעוט ם"במרה
הז רוסיא ."תוישרפ תוישרפ הרותה תא םיבתוכ ןיאש יפל"
דובכב םיבייחש ינפמ ,ומעטו (די הכלה) וירבד ךשמהב ראובמ
ובתכ" קוספה תא ןיבהל ןיאש ןאכמ .הישרפו הישרפ לכ יפלכ
.הלוכ הרותל סחייתמכ אלא ,ועמשמכ "תאזה הרישה תא םכל
הנעט לע השקמ (וכ ק"ס טי אל 'בד) "המימת הרות" לעב
:ם"במרה לש וז

היהיש ה"בקה תנווכ התייה םא יכ ,קיפסמ הז ןיא יתעדל לבא
ללכב הז ןיא ,הבותכ וניזאה תריש ומע לארשימ םדא לכל
תדחוימ הווצמו ןויכ ,תוישרפ הרותה תא בותכל רוסיאה
.ןמצעל תוזוזמו ןיליפת תוישרפ םיבתוכש ומכו ,איה

תדחוימ הווצמ התייה ול ,"המימת הרות" לעב לש ותנעט יפ לע
בותכל רוסיאה ללכב לח היה אל ,וניזאה תריש תא בותכל
תוישרפה תא בותכל רוסיא ןיאש ומכ ,תוישרפ תוישרפ הרותה תא
דצב ,הווצמל רחא םעט עיצמ אוה ןכל .תוזוזמו ןיליפת לש
[2].םינורחאו םינושאר ועיצהש םינוש םימעט

םא ,"המימת הרות" לעב לש ותיישוק תא בשייל רשפא ,םרב
ןאכ רבודמ ןיא :תרחא הרוצב ם"במרה לש ומעט תא ןיבנ
הווצמב אלא ,הזוזמ וא ןיליפת ומכ ,תיפיצפס תיסקט הווצמב
לארשי ינב תא הדמלו" :קוספה ךשמה יפ לע איה התנווכש
חכתשת אלש ךכ ,הרותה לע רודל רודמ רומשל - "םהיפב המיש
תדדוב השרפ בותכל רוסיא לחש ,ןבומ הז יפל .לארשימ םלועל
תומלשב עגפי הזכ גהונש הנכס תמייקש רחאמ ,הרותה לש
לע רומשל אקווד איה יוויצה תנווכ םא ,רמולכ .הרותה
.תדדוב השרפ בותכלמ ענמיהל שיש ןבומ ,הרותה

,הטושפכ תאזה הווצמה תנבהמ גייתסמה ,ש"ארה תעד תאבומ רוטב
,ןמזה ךשמב םידוהיה לש םהייח חרואב ולחש םייונישה רואל
לעבש הרותה תא בתכה לע תולעהל ןתינש רתיהה רואל רקיעבו
:(ער העד הרוי) הפ

םינושארה תורודל אלא רמאנ אל הזש ,ש"ארה יבא ינודא בתכו
םיבתוכש אנדיאה לבא ,וב םידמולו הרות רפס םיבתוכ ויהש
,םיברב םהב תורקל תסנכה תיבב ותוא םיחינמו הרות רפס
הרותה ישמוח בותכל תגשמ ודי רשא לארשי לכ לע השע תווצמ
תביתכ תוצמ .וינבו אוה םהב תוגהל םהישוריפו ארמגו הנשמו
המיש לארשי ינב תא הדמלו' ביתכד ,הב דומלל ידכ איה הרותה
ןינידהו תווצמה שוריפ עדי השוריפו ארמגה ידי לעו .'םהיפב
.םבתוכל הווצמ םדאש םירפסה ןה ןה ןכל םיירוב לע

המכ תחא לעו ונמזב תוביסנה י"פעש ,אופא רבוס ש"ארה
,העמשמכ הרות רפס בותכל הווצמה תא ןיבהל ןיא וננמזב המכו
שמתשהל וקיספהש ןוויכ .הפוקתה יאנתל המיאתהל שי אלא
םירחא דומיל ירפס בותכל שי ,הרותה דומיל םשל הרות ירפסב
.יוארכ הווצמה תא ומייקי ךכו ,דמולה תא שמשל ולכויש
:לאוש אוה ךכו ,ש"ארה לש ותשיג לע אלפתמ ףסוי תיבה

הרות רפס תביתכ תוצממ םדאל רוטפל ש"ארה אב ךיא הומתל שיו
שדחל אב אלש יל הארנ ךכל ... תוינשמו םישמוחב הפילחהלו
תביתכ תוצמ ללכב הז םגש ... תוינשמו םישמוח תביתכ בויח ונל
.הרות רפס

:ךוניחה רפס בתוכ ןכו

קפס ןיא ,הרותה רפסב קר וניא בויחה רקיעש יפ לע ףא
תושעל דחא לכל שי הרותה יפ לע ורבחתנש םירפסה ראשב םגש
ויה רשא הלעמ ישנא לכ ךרד והזו ... תלוכיה יפכ םהמ
.םיבר םירפס בותכל םירפוסל םתיבב שרדמ עובקל ונינפל

,ש"ארה ירבדמ םיניבמ ךוניחה רפס לעב ןכו ףסוי תיבה
אלא ,הרות רפס תביתכ תווצמ תא לטבל ןווכתמ אוה ןיאש
ולכויש םירחא םירפס תביתכ הכותב לילכהלו ףיסוהל אב אוהש
תנווכ וז ןיאש ןעוט השירדה לעב לבא .הרותה דמול תא שמשל
רפס בותכל הבוח ןיא םויהש לילעב עמתשמ וירבדמו ,ש"ארה
הרות רפס בותכל ונילע הווצ י"שה אהד אמעט רתב ליז" :הרות
הכותמ םידמול ןיאש וללה תורודבד אצמנ הכותמ דומלל ידכ
."השע תוצמ ןהב אכיל

לעבל ףסוי תיב ןיב תקולחמה תא רשקל םוקמ שי ,הרואכל
תרדגה ."ארקד אמעט םישרוד ןיא וא םישרוד" אשונל השירדה
:איה [3]תידומלתה הידפולקיצנאה י"פע 'ארקד אמעט' גשומה
םעטה תא ושרדש שי ,בותכה ןמ ודמלנש םיניד וא תווצמ"
ףיסוהל וא םהינידב קלחל ידכ שרופמ וניאש וא םהב שרופמה
."םהב רימחהלו

ןיא תינורקעש ךכ ,ארקד אמעט םישרוד ןיאש םיקסופ השעמל
.תמיוסמ הווצמל ונתינש םימעטהמ ףסונ ןיד םוש דומלל ונל
ונל שי הרות רפס תביתכ תווצמ יבגל םג הרואכל ,ןאכמ
.תוביסנה יפ לע הגייסל וא התונשל אלו ,בותכה תרזגכ הלבקל
תווצמל ףרצלו ףיסוהל םוקמ שיש רבוס רפוס םתחה תאז לכב
ללכב םה ףאש ונל שדחלו םיפסונ םירבד הרות רפס תביתכ
םישרוד ןיאש םירבוסה תעדכ איה הכלההש יפ לע ףאש ,הווצמה
,ותמועל [4].רימחהל ארקד אמעט םישרוד םוקמ לכמ ,ארקד אמעט
הרות רפס תביתכ תווצמש רורב םעטה םאש ,רובס ירמא לעב
לש וטושפ אוה םעטה יכ רבוס אוהו הב דומלל ידכ איה
[5]. ארקד אמעט םישרוד לכה ירבדל - ארקמ

,ותקיספב ש"ארה קדצ ,רפש ירמא לעב יפלש ,אופא אצוי
ייח' .אקווד הרות רפס בותכל תדחוימ הווצמ םויה ןיאש
ךכ אשונה תא םכסמ ,סופדה תא הריכהש הפוקתב יחש 'םדא
:(נ ק"ס אל ללכ)

הנשמ ארקמ תונקל אוה השע תוצמה הזה ןמזבד םירמוא שי
םהימיב אקודד ,הרות רפס תביתכל ןימדוק ןהו םיקסופו ארמג
רתוי וננמזב לבא ,הרות רפסה ךותמ הפ לעב םידמול ויהש
םינפ לכ לעד םירמוא שיו .םיספדנה םירפסב דומלל בוט
אריו הרות רפס ןכ םג ול בותכיש השע תוצמ ןכ םג אכיא
תגשמ ודי ןיא םאו .תגשמ ודי םא םלוכ ידי אצוי םימש
ארמג ירפס ול ןיאש הרות לוטיב ידיל הז ידי לע אביו
,הרות רפסל םימדוק םה אמלע ילוכלד יל הארנ ,םיקסופו
ירהש הרות רפס תביתכמ רתוי בושח הרות דומלת יאדובד
ידמול תקפסהד יל הארנו .הרות דומלל הרות רפס ןירכומ
תביתכש םיבשוחש ןומההכ אלדו הרות רפס תביתכל םדוק הרות
םלוע םינוק דבל הזבו ונממ הלעמל ןיאש הווצמ הרות רפס
ךשוחב םהו ,ללכ הרות ידמול תקפסהל םינתונ ןיאו אבה
תסנכה תיבל הרותה תניתנ תעשב םירזפמש ןכש לכמו וכלי
ירבדל ועמשי וליאו ,תובורמ תואצוהו תורנ יוברו תודועסב
.םידמול םיינעל רזפל בוט רתוי יאדוב םימכח

ףידעש ,םינפ יתשל תעמתשמ הניאש הרוצב רמוא םדא ייח לעב
תביתכל םידבכנ םימוכס איצוהל רשאמ הרות ידמולב ךומתל ףא
הרותה דומיל תוברהל איה הווצמה תנווכ םא .הרות רפס
תומיאתמה םיכרדה תא הפוקת לכב אוצמל שי ,התוא דדועלו
הווצמה לוטיב ריחמב ףא ,הווצמה תנווכ םויק םשל רתויב
תחאב הכלהה תולשלתשה לש תפלאמ המגוד ונינפל . העמשמכ
.ג"ירת תווצמ תווצמה ג"ירתמ


א הכלה ז קרפ הרות רפסו הזוזמו ןיליפת תוכלה [1]
קרב-ינב ,הרותה תוישרפב תוגה ,ינושחנ הדוהי ןייע [2]
.829-832 'ע ,ט"משתה
"ארקד אמעט" ךרע [3]
.דנר 'ס העד הרוי קלח ,רפוס םתח ת"וש [4]
מ"ב ,שארה תופסות יפ לע ,ה תוא דל ןמיס רפש ירמא [5]
.א"ע ,.צ<