ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

203 רפסמ

ז"נשת ,ךליו-םיבצנ תושרפ

ח"נשת ,הנשה שארו

תאזה הרישה תא םכל ובתכ

רמיז (קירא) קחצי 'פורפ

לארשי תודלותל הקלחמההלוכסאה :תולוכסא יתשל םישרפמה וקלחנ הרות רפס תביתכ תווצמ ןיינעב
.הרות הנשמבו [1]תווצמה רפסב ם"במרה העבקש תאז איה תמסרופמהו תחאה
[2]:הרות הנשמב ןייצמ אוה ךכו

:רמאנש ומצעל הרות רפס בותכל לארשימ שיאו שיא לכ לע השע תווצמ
............
תא ובתכ :רמולכ ,(טי אל 'בד) 'תאזה הרישה תא םכל ובתכ התעו'
............
.תוישרפ תוישרפ הרותה תא ןיבתוכ ןיאש יפל ,וז הריש הב שיש הרותה
............

ומצעל הרות רפס בותכל שיאו שיא לכ לע תדחוימ הווצמ הנשי :רומאל
הלבקתה וז העד [3].(השיאה תא איצוהל ידכ הלימה תא לפכ ם"במרה ילוא)
[4],ךוניחה רפס לעב ןוגכ ,וירחא ואבש תווצמה ינומ לש םבור בור י"ע
םירוטה לעבכ ,םילוגדה םיקסופה ידיבו [6],ק"מסה לעבו [5]ג"מסה לעב
[7].ךורע ןחלושב וראק ףסוי 'רו

,ןואג הידעס בר ויתובקעבו ג"הבה תטיש תאצמנ תאזה הלוכסאה תמועל
תביתכ ,וז הטיש יפ לע .םהלש תווצמה ןיינמב חילצי ןב ץפח 'ר םהירחאו
לטומה תווצמה ןיינמב תינמנ אל איה ךכיפלו ,דיחיה לע תלטומ הרות רפס
,תירוביצ הבוח איה הרותה תביתכ ,הלוכסאה ירבדל םרב .דחאו דחא לכ לע
".רוביצל םירוסמה םיטפשמו םיקח ,תוישרפה" ןיב הווצמה תא הנומ ג"הבו
ותעד תא לביק ג"סר [8]."תולודג םינבא תשרפ" :המותס הרוצב בתוכ אוה
םיקוח ,תוישרפ שמחו םישש" ןיב הווצמה תא הנומ אוה םגו ,ג"הב לש
םהירבדמ [9]".םינבא לע יתרות בותכל" :דיעמ אוה םג ".וארקנ םהל םיטפשמו
תעצבתמהו לארשי תסנכ לע תלטומה תירוביצ הווצמ איה הרותה תביתכש ,אצוי
תבתכו" :(ח זכ) םירבדב רמאנש יפכ ,םינבא לע אלא ,ףלק לע התביתכב אל
חילצמ ןב ץפח 'ר םג ".בטיה ראב תאזה הרותה ירבד לכ תא םינבאה לע
הווצמכ הווצמה תא הנומ ולש תווצמה רפסב (א"יה האמב לבבב הארנכ יח)
,םיאריה רפסב ץיממ רזעילא 'ר ךלה םהיתובקעב הארנכ [10].דבלב תיללכ
[11].דיחי תווצמכ הווצמה תא הנומ ונניאו

ידי לע הרותה רפס תביתכש ,םירובס היינשה הלוכסאה ירבחש ,רעשל ןתינ
ןיעכ איה הרותה רפס תביתכ :רומאל .הרות דומלת תווצממ קלח איה דיחיה
רוקמכ ןייצמ ם"במרהש קוספה ןכאו .המצע הרותה דומילל הווצמ רשכה
,דומילה ךרוצל איה הביתכהש םיכומיסה אוה דיחיל הרותה רפס תביתכ תווצמל
המיש לארשי ינב תא הדמלו תאזה הרישה תא םכל ובתכ התעו" :רמאנש ומכ
,םישמוח תביתכ י"עש עובקל ש"ארה תא העינה וז הסיפתש ינרובס ".םהיפב
.הרותה רפס תביתכ תווצמ הזה ןמזב םימייקמ ונא םידומלתהו תוינשמ
[12]:ל"נה ם"במרה לש ותעד ןייצש ירחא ש"ארה ל"זו

אנדיאה לבא ,וב םידמולו ת"ס םיבתוכ ויהש םינושארה תורודב והז
..................
תוצמ ,םיברב וב תורקל תויסנכ יתבב ותוא ןיחינמו ת"ס ןיבתוכש
..................
הרותה ישמוח בותכל תגשמ ודי רשא לארשימ שיא לכ לע איה השע
..................
תביתכ תוצמ יכ ,וינבו אוה ןהב תוגהל םישוריפו ארמגו הנשמו
..................
,"םהיפב המיש לארשי ינב תא הדמלו" ביתכדכ ,הב דומלל איה הרותה
..................
,םיירוב לע םינידהו תוצמה שוריפ עדי שוריפהו ארמגה י"עו
..................
...םבתכל הווצמ םדאש םירפסה םה םה ןכל
..................

ןייצש ירחא םחורי ונבר ןווכתה םתעיסו ג"סרו ג"הב לש הלוכסאל ילואו
[13]."םינואגה ובתכ ןכו" :ש"ארה ירבד תא

.תולוכסאה יתש תא וידחי בלשל הסינ (ח"ע 'יס ד"וי) ףסוי תיבה ןרמ
אב דציכ :ל"נה ש"ארה ויבא ירבד תא ןייצש רוטה ירבד לע השקמ אוה
םישמוח תביתכב הפילחהלו הרות רפס תביתכ תווצממ םדאה תא רוטפל ש"ארה
רוטפל ןווכתה אל ש"ארהש קיסמ אוה ןכל ?ןהישוריפו תורמגו תוינשמו
דחאו דחא לכ .תירקיעה הווצמה לע ףיסוהל אלא ,ת"ס תביתכמ םדא לכ
ונשי אנדיאה אלא ,םינושארה תורודב ומכ הזה ןמזב ת"ס בותכל בייח
תוצמ ללכב הז םגש" םהישוריפו תורמגו תוינשמ ,םישמוח בותכל םג בויח
וליפא ,הזה ןמזב ת"ס בותכל םדא לכ לע הווצמ הנשי ,רמולכ ."ת"ס תביתכ
םרב .וילא םיוולנהו ם"במרה תטישכ םיברב וב תורקל תסנכה תיבב וחיני
דומלת תווצמ םייקל ידכ םהישוריפו םירפס בותכל הווצמ םג םויה שי
.ל"נה םינואגה תטישכ ,המשל היוארה הרות

קלוח ל"נה רוטה לע "השירדהו השירפה" ושוריפב ןהכה קלפ עשוהי 'ר
וננמזב" יכ ,רובס אוה ."לודג קחוד ושוריפ"ש רובסו ףסוי תיבה ןרמ לע
,(וכק טיק 'הת) "ךתרות ורפה 'הל תושעל תע" ורמאו ,תובבלה וטעמתנש
ונל המל כ"א ,ומצע ינפב דחא לכ ןיפד ןיפד ...רפסב דומלתה ובתכו
םידמול ונא ןיאש ןויכ ,ךרוצל אלש וכותמ דומלל םנחל ת"ס דובכב לזלזל
הארנ ךכיפל ."םהימיבכ םימעט קוסיפו ןיגתו תוריתיו תוריסחמ םולכ
םישמוח אקווד איה הזה ןמזב הרות רפס בותכל הווצמהש ש"ארה תרבסש ,ול
,אמעט רתב ליז" :בתוכ אוה ,וזמ הרתי .ת"ס אלו ,םידומלתו תוינשמו
וללה תורודבש אצמנ ,הכותמ דומלל ידכ ת"ס בותכל ונילע הוצ י"שה אהד
ינרובס [14]."לארשימ םדא לכ לע השע תוצמ ןהב אכיל ,הכותמ ןידמול ןיאש
ןמזב ת"ס בותכל הווצמה תא לטבל השירדהו השירפה לעב תנווכב ןיאש
.םינואגה תטישכ רוביצה לע תלטומ תאזה הווצמה הזה ןמזבש אלא ,ירמגל הזה

אוה הידמולו הרותה ימכח ךרוצל רקיעב ת"ס תביתכש ש"ארה שודיח ילוא
תומלגתה םה הרותה ידמול :רומאל .הידמול םע ת"ס תא ההזמה הסיפתל רוקמה
'סמב ןניסרג .רבדל ןמיס ונשי ,רבדל היאר ןיא םא .ומצע הרותה רפס
:(ב"ע ,גל) ןישודיק

ןומיס 'רו היקלח 'ר ?הרות רפס ינפמ דומעל והמ ,והל איעביא
..................
.ןכש לכ אל הינפמ ,םידמוע הידמול ינפמ ,ו"ק ;ירמא רזעלא 'רו
..................
ןועמש 'ר ליזאו ףילח ,יבתי ווה ידבז רב בקעי 'רו יעלא 'ר
..................
,'רבח אנאו ,ימיכח ןותאד אדח' :והל רמא .הימקמ ימקו אבא רב
..................
...הידמול ינפמ תדמוע הרות םולכ ,דועו
..................

הביש ינפמ" הרותב רמאנה לע היונב ,ל"נה םיארומאה הב ונדש ,היעבה
ימ אלא ןקז ןיא ,ל"זח ושרדו .(בל טי 'קיו) "ןקז ינפ תרדהו םוקת
רפס ינפב דומעל םג אופא ךירצ םאה .םכח אלא ןקז ןיאו ,המכח הנקש
ו"ק ,הידמול ינפב דומעל םיבייח םא ,התייה םימכחה לש םתבושת ?הרות
תודע ןיעכ השעמ רפסל הכישממ ארמגה .המצע הרותה ינפב דומעל םיבייחש
םהילע רבע ,םיבשוי ויה ידבז רב בקעי 'רו יעלא 'ר רשאכ .םתבושתל
תישאר :םהל רמאו ביגה ןועמש 'ר .וינפב ומק םהו ,אבא רב ןועמש 'ר
םאה ,דועו ."רבח" ראות קר שי ילו ,"םימכח" ראותב םינוכמ םתא לוכ
,םינורחאה ןועמש 'ר ירבד תא שריפ י"שר .הידמול ינפב דומעל תבייח הרותה
הידידלו ,המצע הרות והדידל םהל ירק ,ויה הכלה רבדב םיקוסעש יפל" :ל"זו
הרותה םה הרותה דומילב םיקסועה םימכחה ,תרמוא תאז ."הידמול ירק
הידמול ןיב קר ארקנ ,העשה התואב הרותב קסע אלש ,ןועמש 'ר ,אוהו .המצע
.הרותה לש

אוה דציכ ,ל"צז קי'ציבולוס ד"ירגה ,ר"ומ לש ויתושרדמ תחאב יתעמש
.הרות רפס תביתכל הרשע-שולש ליגב תווצמל רענ לש ועיגה תא הוושה
תביתכ יכילהתל םיליבקמ תווצמה ליג דע רענה ךוניח יכילהתש ,ראית ברה
רפסש ידכ םירישכמה םה סומלוקהו וידה ,ףלקה תנכהש םשכ .הרות רפס
תיבב ריעצ ליגמ דליה לש ךוניחה ךכ ,ותביתכ רמגב ותשודק לבקי הרותה
.ותורגבל עיגהל רענה תא םירישכמה םה רפסה תיבב םידומילב ןכמ רחאלו אבא
,המיאתמה השודקב זא םיכוז םהינש .ת"ס תביתכ רמגל ליבקמ תורענה ימי רמג
ירחא 'פ ,רהוז) 'דח לארשיו אתיירוא ,אוה ךירב אשדוק' :רהוזה ןושלכ
.(תומ

תורעה
תווצמ ,(ה"נשת קרב ינב-םילשורי לקנרפ 'ש תרודהמ) תווצמה רפס .1
.ח"י השע
.א"ה ז"פ ,הרות רפסו הזוזמ ןיליפת 'לה ,הרות הנשמ .2
ףסוי ברה תרודהמ) ם"במרהל הרות הנשמ האר .חפאק ףסוי ברה תרעה .3
.ב"עה ,םש (ה"משת םילשורי ,חפאק
.ג"ירת הווצמ ,(ב"ישת םילשורי לעוועש ד"ח הרודהמ) ךוניחה 'ס האר .4
,(ג"נשת ,םילשורי ןוכמ תרודהמ) םלשה לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ 'ר .5
.ד"כ 'יס השע תווצמ
םילשורי ,ןטק תוצמ רפס ארקנה הלוגה ידומע רפס ,ליברוקמ קחצי 'ר .6
.ה"נק 'יס ,ט"ישת
.ר"ע 'יס העד הרוי ,ךורע ןחלושו רוט .7
,ז"משת םילשורי ,רמייהסדליה תרודהמ ,תולודג תוכלה רפס תומדקה .8
.111 'מע
.ג"ערת אשרוו ,אלרפ פ"י תרודהמ ,ןואג הידעס 'רל תווצמה רפס .9
רפס בתכ השמ יכ ,רובסו ןודנב לפלפמ אלרפ .435-431 ;193 'מע ,ג"ח
תווצממ רבדה תא דמל השמ .ןוראב חנומה דחאו ,טבשו טבש לכל דחא הרות
לע תלטומה הרות רפס תביתכ ג"סר יפל םרב .םינבאה לע הרותה תביתכ
.אמלעב אתכמסא ,ם"במרה ןייצש ארקו ,ןנברדמ קר דיחיה
Proceedings ) חילצי ןב ץפח 'רל תווצמה רפסמ םישדח םיעטק ,רקוצ 'מ .10
ירבעה קלח .(
of the American Academy for Jewish Research, 29 [1960-1961]
.34 'עה םגו 52 'מע
'מע ד"מת 'יס ,(ב"סרת אנליו) םלשה םיארי 'ס .ץיממ רזעילא 'ר .11
םירחא םירוביח לע .1 'עה ,םש ,םאר תופסות שוריפ האר .512
'מע ,(8 'עה) תולודג תוכלה רפס תמדקה האר ותעיסו ג"הב תטישב וטקנש
.חכ-דכ
רפס 'לה ,(תוחנמ 'סמ ףוס) אנליו ס"שב ש"ארה לש תונטק תוכלה .12
.אס ,הרות
ז"י ףד ב"ח 'ב ביתנ ,ג"יש האיציניו ,הוחו םדא רפס ,םחורי 'ר .13
.א"ע
הירא 'רל הירא תגאש ת"ושב תאצמנ השירפה לעב לש ותעד תייחד .14
י"ר ידיב בתכנ הירא תגאש לעב לש ותשיג לע רוערע .ול 'יס ץיממ ביל
םילשורי ,םילשורי ןוכמ תרודהמ ,ךוניחה 'סל ךוניח תחנמ 'ס ,ד"באב
,בגא .דנר 'יס העד הרוי ,רפוס םתח ת"וש םג האר .ג"ירת 'יס ,נשת
קחצי 'פורפ לש ונב) תליג לאירא ידיב הנתינש השרד יתחתמאב יתאצמ
יטרפ סופד ,הרות רפס תביתכ תווצמ :אשונה לע (דומלתל הקלחמה ןמ תליג
.ל"נה תורוקמה יפ לע םירחא םינוויכ המכב הנד איה .ה"לשתעדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה