אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למדעי היהדות

לשכת רב הקמפוס


ד ף   ש ב ו ע י

מאת היחידה ללימודי יסוד ביהדות

מספר 559

פרשת ואתחנן וט"ו באב, תשס"ד

מתי יהיו הצומות לששון ולשמחה?

תגובה למאמרו של ד"ר אביעזר ישראלי לפרשת בלק

הרב יהודה זולדן

המדרשה לבנות

 

ד"ר אביעזר ישראלי ("האבכה בחודש הרביעי", דף שבועי מס' 555) כתב שלעניות דעתו "יש להחיל על י"ז בתמוז את אמירת רש"י "ליאסר בתענית ובמספד", בנימוק שיש לנו היום מדינה עצמאית. קשה לקבל אמירה בסגנון של פסיקת הלכה ממי שכנראה אינו מוסמך לפסוק. בדבריו מתעלם הכותב מהתייחסויות קודמות לשאלה זו, ומתבסס על פרשנות אחת - רש"י, חשובה ככל שתהיה.  

לא רק המגיד משנה סובר שביטול הצומות תלוי בבנין המקדש. [1] כך למשל הריטב"א (חידושים לראש השנה יח, ע"ב): "לא אמרו כי בזמן שיש שלום כלומר שישראל שרויין על אדמתם ובית המקדש קיים יהיו לששון ולשמחה."

מבין פוסקי זמננו, לא רק הרב ש"י זוין סובר שאין לבטל הצומות כל עוד לא נבנה המקדש, אלא רבים אחרים, ובתוכם גם מי שרואים בהליך שיבת ציון את ראשית צמיחת גאולתנו. הראי"ה קוק השיב בתמוז תר"פ: "במה שנוגע לסגולת הצומות, חושב אני כי עד אשר יכונן ה' את בית מקדשנו החרב לעינינו, בהר מרום הרים, לתפארת לעיני כל העמים, אי אפשר לנו לבטל אותם. וכאשר יאיר ה' לנו באור ישועתו הכוללת, ייהפכו הצומות כולם לששון ולשמחה ולמועדים טובים". [2] ולאחר קום המדינה, כתב הריא"ה הרצוג בכ"ג תמוז תש"ט: "צום תשעה באב יסודו בחורבן בית המקדש, ולא נתבטל לא הוא ולא יתר הצומות". [3]

"יש שלום - ששון ושמחה", כאשר ישרור שלום במובן של שלמות, בבניין המקדש, או אז יתבטלו הצומות. והעלנו לתוכה ושמחננו בבניינה.

 [1]  ראה עוד: רבנו חננאל ראש השנה יח, ע"ב, הרמב"ן (תורת האדם מהדו' שעוועל עמ' רמג), טור או"ח סימן תקנ, ועוד.

[2]   אגרות הראיה , ד, ירושלים תשד"ם, עמ' סו.

[3]  הרב שמואל כ"ץ, "הרבנות הראשית ויום העצמאות", הרבנות הראשית לישראל - שבעים שנה לייסודה, ירושלים תשס"ב, עמ' 954; התייחסות דומה לאחר מלחמת ששת הימים, שם עמ' 1389. לאחר קום המדינה כתבו כך גם: הרב יהודה גרשוני, "האם עצמאות ישראל כוחה לבטל ד' התעניות?", קול צופיך , ירושלים תש"מ, עמ' רכא-רכה; הרב צבי יהודה קוק, שיחות , בהוצאת הרב שלמה אבינר, יום ירושלים תשכ"ח, עמ' 8; הרב יעקב אריאל, "דין תשעה באב בזמן הזה", באהלה של תורה , חלק ב, כפר דרום תש"ס, עמ' 273-269, ועוד. ראה מאמרי: "תקנת הצומות וביטולם", מלכות יהודה וישראל , מרכז שפירא תשס"ב, עמ' 443-436.