ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

174 רפסמ

ז"נשת ,להקיו תשרפ

ךופיהה ו"או לש ויתוכופהת

רשי-ןב םחנמ

ך"נתל הקלחמה

 

תא 'ה תריחב לע לארשיל השמ רסומ ,הל דע ל םיקוספ ,תומשב הל קרפ ףוסב
:ול קרפ חתופ ךכ רחא .ןכשמה תמקהב םיעצבמה ישארכ ,באילהאו לאלצב
רשא לכל שדקה תכאלמ לכ תא... בל םכח שיא לכו באילהאו לאלצב השעו"
                             ."'ה הוצ

תיישע םצעב חתופ ול קרפו ,לארשיל השמ ירבדב םתוח הל קרפ הרואכל
                             .הכאלמה

הל קרפ ףוסב .א :םיישק הב שי ,םיקרפה תקולחב תנגועמה ,תאז הקולח
אל) םהירושיכו םהיתונוכת תאו (ל קוספ) םישנאה תומש תא השמ הנומ
,םישנאה ונמתנו וארקנ המ םשל :רקיעה תא לארשיל רמוא וניא ךא ,(הל-
תליחת ,הרואכל ,"לאלצב השעו" חתופ ול קרפ .ב .םהירושיכ ושמשי המל
- באילהאלו לאלצבל ארק השמש ,רמאנ (ב קוספ) ךכ רחא דימ ךא .היישעה
(ז-ג) םיקוספה ךשמהבו - םהל דעוימה דיקפתה לע אופא ועדי אל הזל םדוק
(ח קוספב) הלא ירחא קר !ןכשמה תמקהל םיצוחנה םירמוחה ףוסיא לע רפוסמ
       ."...הכאלמה ישעב בל םכח לכ ושעיו" :שממ היישעה הליחתמ

לח ומצע בותכה לע אל ,םיבותכבש רדס רסוחו תוריבס רסוח ותוא ,תמאב
םייניבה ימימ איה ירצונ רוקממ ,עודיכש הקולח ,םיקרפל ותקולח לע אלא
רחאו (םירצונ םע םיחוכיווב שומישל) תויצנדרוקנוק תועצמאב קרו ;[1]
.תורודל הייכבכ ,תודהיה םוחתל הסנכנ  ,םינושאר םיסופד תועצמאב ךכ
יכ ,לארשי ינפל הכאלמה ישוע תגצה לש הרקיעו הפוס אוה א ול ,תמאב
ןיבה אל םיקרפה קלחמ ןומגהיכראה .םהילע לטויש דיקפתה תא רידגמ קוספה
      .שדח ןיינע וב חתפו הל קרפמ ותוא קתינ ןכל ,קוספה תא ךכ

ןושלב םגרותמ (א ול) "לאלצב השעו" םש ,םיעבשה םוגרתב אוה תועטה רוקמ
                     epoise Kai beseleel רבע
      רבעה תרוצש ,הארנ .הטגלוובו אתטישפב םגרותמ ןפוא ותואבו
ןמדזמ םהירחא ךומסש ,רבעב לעופ + ו"או :תאז הרוצ .םתוא התעטה "השעו"
ו"או לש ודוקפית .דיתע וניינעש ,ךפוהמ רבע לש הרוצ איה םלועל ,אשונה
ירבד ירחא ,ןאכ ךא ;םינומדקה םימגרתמל ללכ ךרדב ריהנ הז ךופיה -
וזפחנ ילוא ,םעה ינפל הכאלמה  ישוע תא השמ גיצהש םיכוראה הגצהה
ועט ךכ ךותמו ,ןכשמה תמקה השעמ לא ,"תילכת"ה לא עיגהל םימגרתמה
                              .ועטהו

וניאש) רצקה ורואיבב ,ע"באר ריעמ ןכ-לעו ,היופצו תירשפא תאז תועט
רבד - לאלצב השעו" :א ול תומשל ('תולודג תוארקמ' תורודהמ בורב ספדומ
ונקוספל וטוסאקו ל"דש לש םהישוריפ  ."ןכ הוצ םשהש ,םעטהו ,דיתע
הכירצ המו ,הל תמרוגה איה םיקרפה תקולחש ,תועטה ןיינע תא םיטרפמ
ה"ד) א"ע בי תוכמ ילבבל י"שר לא הנפמ ףא ל"דש .הנוכנה הנבהה תויהל
הלוכי ךפוהמ רבע תרוצש ,ןאכש "השעו" ןושלב י"שר םיגדמ םש ,('חצרו'
ינשרפלש ,דומלל ןתינ ולא י"שר ירבדמ [2].יוויצ לש תועמשמב שמשל
      .דיתע וניינע - ןאכ "השעו"ש ,וילאמ ןבומ היה םייניבה-ימי

היוצמ ,םידוהי ידיב ורמתשנו ורצונש םיימראה םימוגרתב םגש ,הומת ןכל
םגרתמ ,רברפש תרודהמבש תואסריגה ללוכ ,ונידיבש סולקנוא םוגרת .תועטה
םיעבראכ ינפל הלגתנש "יטיפואינה" םוגרתב רבדה ןכו ,רבע ןושלב "דבעו"
,תואסריג שי לאיזוע ןב ןתנויל  סחוימה הרותה םוגרתב .ימורב הנש
תוארקמ יסופדב טלקנ ןוכנה "דבעיו" ;דיתעב "דבעיו" םגו ,"דבעו"
תרודהמב 87 'מע) "רג בהוא" ורפסב ל"דש ןד ימוגרתה ןיינעה לע .תולודג
סרוג סולקנוא םוגרת ובש ,[3] א"עק תנשמ רוקמ לע דיעמ אוהו ,(ה"מרת
,הללכב תידוהיה תונשרפבו םיימראה םימוגרתב ונקוספ ןיינע לע ."דבעיו"
  .(דל 'מע) "המלש הרות" לש גכ ךרכב ,רשכ מ"מ ברה רובידה תא ביחרמ

דדמ ונל שמשל יושע ,ול תומש שארב "השעו" לש ושוריפו ומוגרית ךרד
,םייסאלקה םימוגרתה ןוגכ ,הרותל םישוריפו םימוגרת לש םקויד ביט יבגל
תילגנאל סמיי'ג ךלמה םש לע םוגרתהו (1534 -1523) תינמרגל רתול לש
הטגלווה ,םיעבשה םוגרת תובקעב ,רבע ןושלב "השעו" םימגרתמה ,(1611)
ןוגכ ,םידוהי םג ,םיבר םימגרתמ ךכ רחא וכלה וז ךרדב .םיקרפה תקולחו
"The Jerusalem Bible"  תילגנאבו ,(1780) תינמרגב ןוסלדנמ ד"מר
ךלמה םוגרת לש תנקותמהו תנכדועמה הרודהמב ,תאז תמועל .(ב"משת)
ןליד "השעו" ,רבדה ןקות ,(1885) Revised Version היורקה סמיי'ג
תעבש םישוריפהו םימוגרתה בור םיכלוה תאז ךרדב .דיתע ןושלב םגרות
                   [4].םידוהיו םיירכונ ,השידחה

תקולחב ונשומישבש תוויעה לע תובר בתכנ רבכ :ילאוטקא רוהריה םויסלו
תויועט ןה הב שיש ,תירצונ-תירכונה (םייארקמה םירפסה םגו) םיקרפה
ב םיקרפה ישארב ןוגכ ,תוינורקע תויטס ןהו ,ןאכ ונמגדהש יפכ ,הנבהב
                       [5].תישארב רפסב זכ-ו

תלאשמ רדגב וראשנ תידוהי הקולחל םיקרפה תקולח תרמהל םייוואמה ,םלואו
ןה ,וב רושקש המו ך"נתה תודוא המוצעה תורפיסה לכ רשאב ,[6] בל
,רשפא הנהו .קוספהו קרפה יפל וב םיניינע תנמסמ ,תיזעולב ןהו תירבעב
ךכ ,תירכונה םיקרפה תקולח תא  ונילע התפכ סופדה תייגולונכטש םשכש
תסנכומה המיאתמ הנכות .תאז הקולחמ ונררחשל היושע בושחימה תייגולונכט
תחא הקולח תכרעממ רותפכ תציחלב הריבעמהו ,סיכה ןובשחמל םג ,בשחמל
                   .היעבה תא רותפל היושע ,תרחאל                              :תורעה

ןומגהל תסחוימ ,ג"יה האמה תליחתב ירבעה ארקמל םיקרפה תכרעמ תסנכה .1
ך"נתה תרודהמל גרובזניג ד"כ לש ואובמב האר .ןוטגנאל ןפטס ילגנאה
                   .31-25 'מע ,1897 ןודנול ,ולש

,(ע"בארו י"שר ירבדל דוגינב) הרותל ורואיבב ל"דש ירבד םיהומת .2
ןיעמ לש עמשמב ירה ;דיתע קר אלא ,יוויצ ועמשמ ןיא ןאכ ךפוהמ רבעש
ןוגכ) תונברקה קוחב הברה תאז הרוצ האב ,ביסוי ןיעמ :קיודמב ,יוויצ
AA ףיעס ,סוינזג קודקדב הארו ,זי - אי ,ח - ד םיקוספ ,א ארקיוב
                              .(122

ויהש תורוקמה תא ל"דש ראתמ ,27-24 'מע ,אובמב יכ ,הארנכ ךכ .3
הנוכמה רוקמה ;םתעפוה תנש י"פע םבור תא הנכמ רפסה ףוגבו ,ויניעל
         .אובמב המ-םושמ וטמשוה ורואיתו ונויצ ,'א"עק' ולצא

רבע בלשמה ,(1865 גיצפייל) ןוספיליפ 'י לש ומוגרית תא ןייצל יואר .4
םיכירצ ויה :ןיעמ ,sollten es machen   :תינמרגל ומגרתב ,דיתעו
.ותושעל םידיתע ויה :וא ,ותושעל

"בקעי תשרומ" ןותנש ,"ך"נתב םיקרפה תקולח" רמאמב ונמגדה הלאו הלא .5
                        . 58-53 'מע ,ן"שת

י"ר ןמסמ ,םיאיבנה ירפסב ."םירדס"ה םינתונ הרותל תידוהי הקולח .6
.םינורחא םיאיבנ ירפסב "תואובנ"ו ,םינושאר םיאיבנב "תושרפ" לאנברבא
עיצמ (ו"נרת אנליו) "םיאיבנהו הרותה תרוסמ" ורפסב ,רעפניפ 'פ ברה
,ארירש 'ש ירבד איבהל יוארו .ך"נתה ירפס לכל תידוהי םיקרפ תכרעמ
לש) וז הקולח" :15 'מע  ,(ז"שת א"ת) "שדוקה יבתכל אובמ" ורפסב
תירבע האצוהל םיכחמ ונא ןיידעו ,הלודג היבוברע תמרוג...(םיקרפה
            ."הנשויל הרטעה תא ריזחתש ,ך"נתה לש תירוקמ               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה