ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

174 רפסמ

ז"נשת ,להקיו תשרפ

הפוריאב שדוק תונורא תותלד לע םינפה םחל ןחלושו הרונמה רואית

ביני הכרב ר"ד

תודהיה יעדמב בלושמה גוחה

 
 
ןורא לש תותלד גוז בצינ לארשי ןואיזומב תידוהיה תונמאה ףגאל הסינכב
ז"יה האמב תסנכה תיבל ושדקוהש תותלדה . ןילופבש בוקארקמ שדוק
םינפה םחל ןחלוש תא תחא תלד לע םיראתמה םיעובצ תכתמ יטילבתב תורטועמ
ותוא האיבמ ותונרקסש ימ .םינקה תעבש  תרונמ תא היינשה תלדה לעו
רקבמה תעתפהל .תותלדה תיזח תאצמנ םש יכ ,הלגי גצומה בגב םג ןנובתהל
לש ימינפה ןדצ לע ,הרונמהו ןחלושה  ,ןכשמה ילכ ינש לש רואיתה עיפומ
,רמולכ .יתועמשמ רוטיע אללו תוטשפב תבצועמ ןתוינוציח וליאו תותלדה
.ןוראה לש ותחיתפ תעשב קר תסנכה תיב יאב יניעל הלגתה תותלדה רוטיע
תא םיללפתמה ואר ,רוזחישה תנומתב םיאור ונאש יפכ ,ןוראה חתפיה םע
תלדה לע םינפה םחל ןחלוש תאו תינמיה תלדה לע םינקה תעבש תרונמ
                             .תילאמשה

םינפ לע םינפה םחל ןחלושו הרונמה וראות םהבש ,םימוד שדוק תונורא
דימתו ,החרזמבו הזכרמב ,הפוריא ברעמב ח"יהו ז"יה תואמב ושענ ,תותלדה
ןחלושהו ,תינמיה תלדה לע הרונמה ;המוד ןפואב ולא ןכשמ ילכ ינש וראות
ילכ לכ ןיבמ עודמ ;תולאש יתש תררועמ וז העפות .תילאמשה תלדה לע
ןפואב תותלדה לע וראות םה עודמו ,ןחלושהו הרונמה אקווד ורחבנ ןכשמה
                              .ל"נה

עיפומ המוד רואית יכ ,םילגמ ונא רשאכ ,ףקות-הנשמ תולבקמ ולא תולאש
וקלחב הלתינש רצק ןוליו ,תרופכה - ולא תסנכ יתבב היהש ףסונ ץפח לע
ןכשמ ילכ םימוקר תורופכה לש םינותחתה םיילושב .שדוקה ןורא לש ןוילעה
הרונמה דימת םיעיפומ םילכה ןיב .לודגה ןהכה לש ודגבמ םיטירפ םגו
ןחלושהו ןימי דצב הרונמה :םידדצ םתואב ללכ ךרדב ,דימתה םחל ןחלושו
ןהיניבש תומדקומב יכ ,תדמלמ תורופכה תוחתפתה רחא תוקחתהה .לאמש דצב
םינקה תעבש תרונמ ,זכרמב תירבה ןורא :ןכשמ ילכ השולש קר ועיפוה
לעש הזל ההז תורופכה לעש הז רואית .ולאמשמ םינפה םחל ןחלושו ונימימ
תועצמאב ראותמ תירבה ןורא תורופכה לעש דועב ;דחא לדבהב שדוקה תונורא
ןורא ןכש ,ישחומ ןפואב םייק אוה שדוקה תונוראבש ירה ,המוקר הרוצ
        .שדקמה תיבבש תירבה ןורא םע ההוזמ תסנכה תיבב שדוקה

,ןחלושהו הרונמה תא ןהילע ראתל תותלדה יבצעמ ורחב הז יוהיז יפ-לע
שדוקה ןיב הדירפמה תכורפל רבעמ - תירבה ןורא תברקב ודמעש םילכה ינש
לע ססובמ תילאמשהו תינמיה תלדה  לע םילכה רואית .םישדוקה שדוקל
                     :הל - גל וכ תומשב ראותמה

ןיב םכל תכרפה הלידבהו תודעה ןורא תא תכרפל תיבמ המש תאבהו ..."
.םישדקה שדקב תודעה ןורא לע תרפכה תא תתנו .םישדקה שדק ןיבו שדקה
הנמית ןכשמה עלצ לע ןחלשה חכנ הרנמה תאו תכרפל ץוחמ ןחלשה תא תמשו
                     ."ןופצ עלצ לע ןתת ןחלשהו

שדוקה םע ההוזמה תסנכה תיב לש שדוקה בחרמ רצונ שדוקה ןורא תחיתפ םע
םילכה ינש וב םיבצינ ןכשמב ומכ ;שדקמה תיבבו ןכשמבש םישדוקה שדוקו
אוה ,הנמית ןוויכב םינקה תעבש תרונמ םהו ,םישדוקה שדוקל ךומסב ודמעש
םוקימל רבסהה ןומט ןאכו .ןופצ ןוויכב םינפה םחל ןחלושו ,םורד ןוויכ
תסנכה תיבב ןכש ,תילאמשה תלדה  לע ןחלושהו ,תינמיה תלדה לע הרונמה
ןוויכו שדוקה ןוראל ןימימ םורד ןוויכ אצמנ ,חרזמל הנופה יאפוריאה
                           .ולאמשמ ןופצ
               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה