ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

430 רפסמ

ב"סשת ,ורתי תשרפ

םינשרדל תוארוהה תורפס

דנרא ןרהא

דומלתל הקלחמה
םואנה תונמא ירפ ,תפומ תריצי השעמל הניה הבוט השרד
,האנהו קיודמה רובידה תרות ,רמולכ .הקירוטיר הנוכמה
וז תונמא דומיל .םיעמושה לע עיפשהל תלוכי וב שיש
וא ברה תשרד ןכש ,תסנכה תיבב שרודש ימל רתויב שורד
תבשב תסנכה יתב בור תדובעמ קלח הווהמ םיללפתמה גיצנ
תוכלהב ם"במרה ירבדמ םג דומלל ןתינ ךכ לע .דעומבו
:(ג ,אי ,תסנכה תיב 'לה ,הרות הנשמ) קסופה ,הליפת
הילע הלעיש ידכ ...תסנכה תיב עצמאב המיב ןידימעמו"
ידכ ןישוביכ ירבד םעל רמוא רשא ימ וא ,הרותב ארוקה
."םלוכ ועמשיש

,הדבועה ןמ ראשה ןיב תעבונ תסנכה תיבב השרדה תובישח
[1].םהילא עיגמה דיחיה הרותה רבד איה השרדה םיבר םידוהילש
תורמל ךא ,םימאונו םינשרד לארשי םעב ויה תורודה לכב
,וז תונמואל םיידוהי םירוביח ושדקוה אלו טעמכ תאז
דהלו דמעמל וכז אל ךכל ושדקוהש םיטעמה םירוביחה ףאו
יזכרמה רגאמה יוצמ ובש ,ונימיב תובישיה םלועב .בר
[2].הקירוטיר וא תונשרד ארקנה עוצקמ ןיא ,םינשרדה לש


םישדקומה םיינבר םירוביח העברא הרצקב וגצוי ןלהל
[3].םואנה תונמאל

בר היה (1630-1693) ןולהצ בקעי 'ר יקלטיאה םכחה
תודלות ירקוח ברקב םסרפתנ אוה .החמומ אפור םגו אראריפב
ןורפס .'םייחה רצוא' לודגה ורפסל תודוה עדמהו האופרה
שולש די יבתכב רמתשנ ,'םינשרדה רוא' ארקנה ,ולש ןטק
*6 'מע) המדקהב [4].הנורחאל קר רוא הארו הנש תואמ
ותורחבב :רפסה תביתכל עקרה תא ןולהצ ראתמ (ךליאו
ונויסינ רואל טילחהו ,תבשבו לוחב םיברב שורדל גהנ
רפסה .םיברב םישרודה םירוחב רובע תוגהנתה יללכ חסנל
םיאשונב םיקסועה םיקרפ ג"יל קלוחמ ,בר תוצמתב בותכ
טקלכ אוה רפסה הנבמ .םיפיעסל קלוחמ קרפ לכשכ ,םינוש
,םיניזאמה להק שפנל הקומע הנבה הלגמ ןולהצ .תוכלה יקספ לש
.ןשרדה תא םיבבוסה םימוחתה לכ תא תופיקמ ויתוארוהו
םג ךא ,הלש רדסלו הנבמל ,השרדה תרטמל סחייתמ אוה
ןתונ אוהו ,ומצע ןשרדה לש ופוגל םירושקה םיאשונל
שורדל לכויש ידכ תויתואירב תוארוהו תויאופר תוצע ול
,םילמה ךותיח ךרד ,ןשרדה לש ולוק ןיינעב ןוגכ ,ןגוהכ
השרדה םדוק ןשרדה תוגהנתהו השרד תעב ףוגה עונענ ךרד
,א) השרדה ןכות תודוא ףיעס ,המגודל ,ירה .הירחאלו
:(ד

ימיב שורדי םא לשמ ךרד ,ןמזה יפכ ןינעה היהיש שקבי
אוה םאו ,תוחכות ירבד זא שורדי אל ונתחמש ןמז תוכוס
וא ןתח שי םאו ,החמש לש םירבדב ךיראי אל הבושת ןמז
,םהמ תצק ריכזי ןנימ רב תולבא רבד וא לומל רכז ןב
תושרדב םיכיראמש םתואכ אל ...בוט המ ותעב רבד יכ
.ןינעב רבדה תצק םיקבדמ כ"חאו ןמז ןינעכ אלש

תוסחייתהל איה ףא הכוז השרדה ןמזב תינפוגה החונתה תרוצ
,הביתה לע ויפכ תא הכי אלו גלדי אלש רהזי" :(ב ,ח)
ומצע ענעני אלא ,הבצמכ דחא בצמ לע םלועל דומעי אלו
תואירבל הצע ירה ,ףוסבלו ."ןינעה ךרוצ יפכ ויעורזו וידי
התשיו ותטימ לע חונל דימ ךלי שרדש רחא" :(ד ,בי) הבוט
לוכי תועש יתש וא העש רחאו תופוע קרמ וא בוט ןיי טעמ
ןשרדל הכורא הליפת רביח םג ןולהצ ."ותדועס דועסל
תעובש תעפשהב ילוא ,(*54-*49 'מע) השרדה םדוק הרמאיש
[5].םיאפורה

רביח ,טטשרבלהב בר ,(1839-1917) לבונ ףסוי ברה
הקיטלימוה לש םיכבדנ' וארקו ,תינמרגב ןטק סרטנוק
רסירתכ ובו 1912 תנשב רואל אצי סרטנוקה .'תידוהי
תואמגוד ןכו הנונגסו השרדה לש הנכותל רשאב תוארוה
תודוא תוארוה שולש לש ןתיצמת ןלהל [6].תושרד לש תודחא
:ןרפסמ) הנונגס תודואו השרדב הקיטילופו הריטאס בוליש
:(11 ,9 ,8

המיאתמ הניא 'ודכו הידורפ וא הריטאס הב שיש הדגא
קוחצה ןיבו ךחוגמל בגשנה ןיב .דפסהל אל יאדובו ,השרדל
ןמסל לוכי ןשרדה ןיאו ,ןטק דעצ אלא ןיא ןוגילו לבאל
תא סורהל לולע ןכ תושעל ןויסנהו ,םהיניב לובגה תא
.השרדה לכ
.תינידמ וא תיתגלפמ הדמע קידצהל ידכ קוספב שמתשהל ןיא
,ותובישחבו תיניינעה ותוטשפב בותכה תא שרפי ןשרדה
.תקולחמב יונשה יתגלפמ סרטניא לכמ תילכתב תקחורמה
אוהש םוקמב ,השרדה ןמ םקלח וחקיו חורה ינטק לכ ואובי
.םיללצה תכלממב ונייה ,אצמנ
םלועל ,תויהל ךירצ אוהש יפכ םלועה - ןשרדה לש וניינע
לא םלועל דרי לא .אוהש יפכ (הליהקה וא) םלועה אל
שמשה ינרק" קר .המוקה יכומנ לשו םעה יטושפ לש םתמר
ךירצ ןתואו ,םשל ךרד ןמצעל לולסל תויושע "חורה לש
לא ןכרדב ןהילא תווליהל אל ךא הדגאב אוצמל ןשרדה
.להקה

,הסידואב בר ,(1870-1950) גרבסקילג בקעי ןועמש ברה
דוסיה תפיסאל ריצכ שמישו יחרזמה תעונתב ליעפ היה
,הצרא הלע וימי ףוסב .1902 תנשב אנליוב יחרזמה לש
לודגה ורפס [7].הידרונ תנוכשב ברו ביבא לתב ד"בא היהו
תודלות תא ראית ובו ,ש"ת תנשב ספדנ 'לארשיב השרדה'
תנשב םסרפ הז רפסל ךשמהכ .לארשיב םינשרדהו השרדה
.םינשרדל תוארוהל שדקומה ,'השרדה תרות' םשב ןטק רפס ח"שת
ןושלבו הרורב הפשב בותכ אוהו ,םיקרפ םירשעל קלוחמ רפסה
אוהש ךות אשונה לכ לע ותעד תא רבחמה עיבמ הב .החצ
'השרדה תפש' קרפה לשמל ךכ .תורוקמ לע וירבד תא ססבמ
תובישחו תירבעה ןושלה דמעמ תודוא המילש הסמ השעמל אוה
ולש רתויב רצקה קרפה תא גיצנ וירבד תמגדהל .התאייחה
,העפותה רואיתב חתופ אוה .'ארוביצד אתמיא' ארקנה
רבדה .רוביצה ינפב םהיפמ הגה איצוהל םיארי םדא ינבש
םהיניעש העשב" (אצ 'מע) ןכש ,גרבסקילג ברה בתוכ ,יעבט
אצומל םלוכו דחא שיא לש וינפב תועובט םישנא הברה לש
הביסה םלוא ."הכובמב אבו שגרתמ הזה שיאה םילחימ ויפ
ויפב םירדוסמ םירבדה ןיאש איה רוביצה תמיאל תירקיעה
ןשרדה ךירצ ,רוביצה תמיא לע רבגתהל תנמ לע .ןשרדה לש
םירדוסמ ואצי וירבדש לדתשהלו ,ויתוחוכבו ומצעב ןימאהל
.השרדה םדוק בטיה ןנוכתהל וילע ךכ םשלו ,םיררובמו
םימיאתמ השרדה תמיבל סחיב"ש אוה הז קרפ לש םויסה טפשמ
."ודיב ודומלתו ןאכל אבש ימ ירשא ל"זח ירבד רתויב

ידי לע בתכנ ,ו"נשת תנשב אצי רתויב ךוראה רוביחה
בהזה ןושל' ארקנו ,קרב ינבב בר ,רידא והילא ברה
םישרודש םינשרד םה ולש דעיה להק [8].'םיברב שורדל דציכ
סחיתמ רפסה .תסנכה תיבב הליפתה תרגסמב אקווד ואל
םג ךא םימדוקה םירוביחה ינשב ונודינש םיאשונה לכל
יכרד לש םיטרפ יטרפל דרוי רבחמה .םירחא םיבר םיאשונל
עלקיהל יושע אוהש תונושה תויצאוטיסב ןשרדה תוגהנתה
לשמל ירה .וירבד תשחמהל תואמגודב הברמ ףאו ,ןהילא
עידוהל דציכ תוצע :הז רפסב םייוצמה םידחא םיאשונ
לומ השרד תתל עיגת אלש ידכ" השרדה םויק לע רוביצל
השרדה םוקמל סנכיהל דציכ ,(חפ 'מע) "םיקיר תואסכ
םישרת ללוכ) רובידה ןמזב המישנה בצק והמ ,(דנק 'מע)
תולאש םע דדומתהל דציכ ,(ראוצהו תלוגלוגה ךתח לש
השרדה ךרוא והמ ,השרדה לש םויסה ןכות אהי המ ,להקה
םישידחה רזעה ילכ םג םינודינ ורוביחב .דועו דועו ,יוצרה
השעמל .תויפוקשו םיפקש ,ןופורקימ ,ואדיו ומכ ,רתויב
הרומ לכל אלא ןשרדל קר אל תומיאתמ תוארוההמ תובר
סחיב ויתוצעמ תחא ירה רוביחה ןונגסל המגודכ .הצרמ וא
:(זנק 'מע) המצע השרדל

תוארהל םיצורשכ :אמגודל .השרדב רומוה סינכהל ןתינ
םויקו תדה אשונב םירשפתמשכ תורודב הדיריהו קתנה תא
,תרוסמ רמוש ןבה ,תווצמ רמוש אבסה ,זא :תווצמה
.לקשמ תרמוש הדכנה

:(טסק 'מע) להקהמ ןשרדל תינפומה הלאשל סחיב ותצע ירהו

הרוצב התוא הנבו הלאשה לע רוזח ,תישפט הלאש הלאשנ םא
רחאל .הילא ןווכתה אל לאושה םא םג תועמשמ םע היהתש
לאושה םע דסח למוג התא ךכ .תינבש הלאשה לע הנע ןכמ
.םינפ תשובו ןויזבמ ותוא ליצמו

ןויכ ?ונימיב םינשרדל תוארוה לש יוארה ןמוקמ והזיא
תרמוא תעדה ,תסנכה תיב ילתכ ןיב תורמאנ תושרדה בורש
תוארוה ףדב וא תסנכה תיבב תועדומה חולב אוה ןמוקמש
תוגהנתה יללכ וחסונ םהב תסנכ יתב םנשי .םיללפתמל קלוחמה
ןויע .'תסנכה תיב ןונקת' תרתוכה תחת ,הליפתה ירדסו
ונרודב ץראה יבחרב תסנכ יתבמ םינונקת לש בר ןווגמב
תטעומ תוסחייתהל םהב הכוז תסנכה תיבב השרדש ,הלעה
בלושת הב הליפתב םוקמל ללכ ךרדב הניה תוסחייתהה .דבלב
תסנכה תיב ןונקתב לשמל ךכ .השרדה ןמז ךשמל וא ,השרדה
רוביצה ןמ דחא רמוא" :עבקנ (ס"שת תנשמ) םיאנומשחב
רתוי םהב םיכיראמ ןיאו ,תבש לש ףסומ רחאל הרות ירבד
הוקת חתפב 'םייח רוקמ' נ"כהיב ןונקתב ."תוקד רשעמ
ברה שרוד תבש לילב "וכרב" ינפלש עבקנ (ט"נשת תנשמ)
ןונקתב יוצמ ןיינעמ חוסינ .תיברע ללפתהל ןתינש ןמזה דע
תבשב רועישה ןמז" :(ט"נשת תנשמ) גורתא תזוחאב נ"כהיב
תונקת ."יטילופ יפוא אשי אלו תוקד עבש לע הלעי אל
וכיראהש םינשרד םע רמ ןויסנ רואל הארנכ ובתכנ הלא
םינש רפסמ ינפל .רתויב היוצמה העפות - הדימה לע רתי
תיבב :תפצ ריעב העפותה לש ינוציק הרקמל דע יתייה
תבשב החנמ תליפת עצמאב השרד דחא בר אשנ ןטק תסנכ
תא דבאל ולחה םיניזאמה ,םיוסמ בלשב .םירהצה ירחא
רצע ברה ."חכ רשיי" :םר לוקב ודגנכ וארקו םתונלבס
,םכלש הנווכה תא ןיבמ ינא :םהל בישהו ותשרד תא עגרל
הדוהי ברה ר"ומ לאשנ םעפ .יירבדב ךישמא אקווד ינא לבא
הבישיב ויתושרד עודמ ,'ןויצע רה' תבישי שאר ,לטימע
המ רואל רצקמ אוהש התייה ותבושת .תורצק תבש לילב
ךיראמ ןשרדה רשאכש ,וירוגמ םוקמב תסנכה תיבב האר אוהש
םינשרדש איה החיכש העפות .וידגבב םדרנ רוביצה וירבדב
םיכישממ םהש ףא ,םימייסמ רבכ םהש השרדה עצמאב םיזירכמ
.בר ןמז דוע םהירבדב

תוריקמ דחא לע לודג ןועש יולת תסנכה יתב לש םבור בורב
?תסנכה תיבב ןועשל המ ,הומת תצק רבדה .תסנכה תיב
תולעתהל ,םנוק םע דחייתהלו ללפתהל םיאב תסנכה תיב יאב
חיסהל לולע וניא טלוב ןועש םאה ,םוקמהו ןמזה לעמ
רמול שי טשפה ךרד לע ?הנווכה ןמו תודחייתהה ןמ םתעד
תיבב תויהל יואר וניאש ןילוח ץפח אוה ןועשה ןכאש
תיב ירדסב תעייסמ תסנכה תיבל ותסנכהש אלא ,תסנכה
ןכו הליפתו עמש תאירק ןמז לע רומשל תנמ לע ,תסנכה
שרדה ךרד לע ךא .הליפתב חותפל יתמ עדי ןזחהש תנמ לע
ול תוארהל ,ןשרדל םג דעונ ריקה ןועשש ףיסוהל ןתינ
[9].ותשרד םייסל וילע יתמ

שי ללפתמל תוארוהה ףדב יכ המוד .ליעל םירבדל בושנ
תסנכ יתבב .תסנכה תיבב םינשרדל רתוי בר םוקמ דחייל
אלא תסנכה תיב בר ידי לע תאשינ תבשב השרדה ןיא םיבר
בבסב רבוע ןשרדה דיקפת םיתעל .תסנכה תיב ירבח ידי לע
םיללפתמהש ךכב יבויח טביה ןבומכ שי .םיללפתמה ןיב
השורד םיתעלש אלא ,הרות ירבד תרבעהב םיבלתשמו םיפתתשמ
םניא ליעל וראותש םירפסה .יהשלכ הנווכה םהמ תצקמל
םירבדה תוכירא ףא .שורדל םישגינה לש םדי גשיהב םייוצמ
.םהב ןייעלמ ןשרדה תא קיחרהל הלולע םהמ םיינש לש
רפשלו םנווכל תנמ לע םינשרדל תוארוה ףד חסנל היה יואר
,ןהכה מ"יר לש ותעד יפל יכ ןאכ ןייצל שי .םהיתושרד תא
דציכ םהל ץעיימו םינשרד ךירדמה םדא ,'םייח ץפח'ה לעב
[10]."ךומכ ךערל תבהאו" תוצמ ךכב םייקמ םהירבד רפשל
רשע ובו ,תוארוה לש הטויט ףד חסונ הנורחאל ,הנהו
םירפסב םינוש םיחוסינב ןבור תויוצמ ,תורצק תוארוה
:םה ירה .ליעל וראותש

םבירקהלו םעה םילשהל" איה ותשרדב ןשרדה תילכת
,ןולהצ) "'ה תרות םדמללו הריבעמ םקיחרהלו 'ה תדובעל
ךכ םושמו ,שרודה דגנל תויהל הכירצ וז הרטמ .(א ,י
וא יולג ,והשלכ ירסומ-יכוניח רסמ הלעיש רתויב יוצר
.השרדה ןמ ,יומס

ןיבי להקהש ךכ ,הרורבו היונב תויהל הכירצ השרדה
.הבושתה ןכיה ,הלאשה ןכיה :הלש הנבמה תאו היקלח תא בטיה
.הייטסב רבודמש שיגדהל שי אשונה ןמ הייטס תעבו

שודיחהש חרכה ןיא .והשלכ שודיח תויהל ךירצ השרדב
הרוצב גיצהל לוכי אוה .ןשרדה לש ותבשחמ ירפ היהי
םוקמ לכמ .ורמוא םש ריכזמ אוהשכ רחא לש שודיח האנ
.השרפה םוכיס ומכ םיעודי םירבדב ךיראי אל

השק טטוצמה רוקמהשכ דחוימב ,םיטוטיצב טעמל שי
.להקל רוקמה תא תצמתלו םכסל בטומ .הנבהל

וא עובשה תשרפ אשונב השרד תאישנ לש קיתעה גהנמה
םינינועמל םיישק םיתעל רצוי ,השרדה ךרוצל הב הזיחא תוחפל
הרקמב יכ ,המוד .השרפל רושק וניאש אשונב השרד תאשל
תאשלו ,השרפה לש הליגרה תרגסמה לע רתוול ןתינ הז
.שרודה לש ובלל הבורקה השרד

.תונוש תויטנ ילעב םישנאמ בכרומ םיניזאמה להק
שי ,םייפוסוליפ תונויגהו םיטשפומ םירבסהל ךשמנה שי
תוירטמיג יקודקד בהואה שי ,רקחמו עדמ ייוליגל הטונה
תוקיפמה תושרדב וא םידיסח ירופיסב ןינועמה שיו ,םיזמרו
ןוצר תא קפסל ידכ .םילמ תמיקע תועצמאב םיאנ תונויער
וא - ןווגל שי אלא ,הדיחא תנוכתמב שורדל ןיא םלוכ
תחא השרדש וא ,השרד התוא תרגסמב תונוש תוטיש בלשל
ונימי לש ילנויצרה םלועב םג .וזכ תרחא השרדו וזכ אהת
בוטב תישענ איה םא ,טשפהמ הקוחר תונשרפב לזלזל ןיא
.היואר הדימבו םעט

השרפל וא קוספל תונשרפב קפתסהל ןיא תובורק םיתעל
תילאוטקא תוסחייתה השרדב בלשל שי .ונימיל הכלשה אלב
ץראב ,הליהקב ושחרתהש םיעוריא לע ינרות טבמב טיבהלו
ךכ לע תעדה תא תתל שי ילאוטקא אשונ לכבו .םלועב וא
ילדבהו תועד יקוליח תובורק םיתעל םנשי םיניזאמה ןיבש
.תופקשה

בטימה תא להקה ינפב גיצהל אוה ןשרדה ידיקפתמ דחא
וניא ובורב להקהש תורפס ,תספדנה תינרותה הריציבש
תומכ תספדנשכ ,ונימיב דחוימב ןוכנ רבדה .המע שגפנ
תונויער לש םוצע רשוע הבו ,תינרות תורפס לש הרידא
ירפס ףא .םינשי םג םישדח ,תונשרפ ינוויכו םירבסה
רשקהב .םיקתרמ םיאשונ תודוא םינוידב םיאלמ ת"ושה
תונויער טוטיצב תסנכה תיבב תוברהל יואר ןיא ,ךכל
[11].לארשי ינומא ימולשמ םניאש םישנא לש

יואר ךכ םושמ .שורדל םילגוסמ תסנכה תיב יאב לכ אל
יתבב הלבגה הנשיש םשכ .שורדל ושגיי םימיאתמה קר יכ
,הביתה ינפל םירבועה לעו האירקה ילעב לע םירדוהמ תסנכ
.שורדל םישגינה רפסמ תא םצמצל יואר ךכ

השרדהש דיפקהל שיו ,תוקד רפסמ השרדל תובצקומ בורל
.הל בצקומה ןמזל רבעמ שולגת אל

***
יתועמשמו יזכרמ תויהל יושע ,רבעבכ ,ונימיב השרדה דסומ
עגיימ דרטמ תווהל לולע םג אוה םלוא ,תסנכה תיב םלועב
םייחו תומ" :(אכ ,חי ילשמ) םכחה רמא רבכו .שיתמו
הקיפמה השרדל אמצ ולוככ ובור םיללפתמה להק ."ןושל דיב
הווקת החיפמהו לארשי םע תורוקמ לע תדסוימה ,תוילגרמ
ךותמו התובישחב הרכה ךות השרד תאשל שגינה .דודיעו
,םינשרדל תוארוהה תורפסב ןויע םג תללוכה ,היואר הנכה
לאו בוט ושרד" (י ,ה) סומע איבנה לש וירבד תא םייקמ
[12].שורדה ךרדב םרואיב יפל ,"ער


הקירוטרל הבורמ תובישח הסחוי םירחא םימע ברקב [1]
,תומכחה עבש ינומ ןושאר ,המגודל ךכ .םדק ימיב רבכ
הקירוטרה תא הנמ ,הנושארה האמה ןב ,ןוראו יאמורה םכחה
,ן"שת םילשורי ,תומכחה עבש ,לפר 'ד האר .תומכחה תחאכ
,לגיפש 'נ האר הקיתעה תעב הקירוטרה תמכח לע .13 'מע
.ג"נשת םילשורי ,ולהקו םאונה עונכשה תונמא
םהב ,םינברל שרדמה יתב ןוגכ ,תודסומ ויה רבעב [2]
םינברל ד"מהיבב לשמל ךכ .תונשרדה עוצקמ תא ודמיל
תא ,ץרווש הירא 'פורפ ,ומצעב רוטקרה ךירדה הניוב
,ונבו בא תונורכז ,רורב י"א האר ,תונשרדב םידימלתה
.282 'מע ,ו"כשת םילשורי
ךכ םינשרדל היחנה תוארוה םג שי תינברה תורפסב [3]
'ב תושר' ךרע ףוסב חמקה דכ ורפסב ייחב 'ר בתכ לשמל
רוביצה תאריו םימכחה תארי" :(נש 'מע ,ו"נשת דודשא)
רוביצהו םימכחה תארי ללכמו ,ךרבתי 'ה תארי ללכב לכה
,שיקרס לאוי 'ר ,ח"בהו ."תושרב אלא םהינפב רבדל אלש
הנכות תודוא (צר 'יס ,ח"וא ,רוט) תבש תוכלהב וירבדב
:םיתשל השרדה תא קלחל ןשרדה לעש בתוכ ,תבשב השרדה לש
ינשה קלחבו ,עובשה תשרפמ תולועה תוכלה הרוי דחא קלחב
םיכירדמה הדגאב םיעמושה בל תא ךישמהל םג" :הדגאב שורדי
."הבושתלו וינפל אוטחמ םענמל ,םשה תאריל
H. A. Sosland, A Guide for Preachers on :האר [4]
.Composing and Delivering Sermons, New York 1987
,-1680ל 1672 ןיב רבחתנ םינשרדה רוא יכ רובס דנלסוס
.87 'מע ,םש האר
האר ,ןשרדל תופסונ תוליפת ורבחתנ רתוי רחואמ [5]
,ב"נשת ןודנול ,א ,לארשי תולפת רצוא ,אנהכ י"יהנ לצא
.ר-הצק 'מע
J. Nobel, Bausteine zur judischen Homiletik, האר [6]
לש ונב תמזי ירפ התייה וז הספדה .Frankfurt 1912
ספדנ רוביחהש רשפאו ,ויאושינל הנש 50 תאלמב לבונ
טטשרבלהמ ,(ךרוע) ךברעיוא ר"נ :הרצקב וילע האר .םדוק רבכ
םילשורי ,ל"צז ךברעיוא מ"רה תונורכז הוקת-חתפ דע
.19 'מע ,ז"משת
'י תכירעב ,תיתדה תונויצה לש הידפולקיצנא האר [7]
.536-539 'מע ,ח"ישת םילשורי ,א ,לאפר
ם"מאנ=] זוזאמ מ"ר .תומכסה רפסמל הכז הז רפס [8]
ךרוצ איה רוביצב השרדה עודיכ" :ותמכסהב בתכ [ט"ס
םיברה וניתונוועב ולפנו ולשכ הברה יכ .רודהו העשה
,תרוקשתהו תרושקתה ילכב ונידנמ-וניאנוש-וניחא ידי לע
תובית ישאר) ת"ער הבר יכ 'ה אריו .תרוענל ןוסחה םימשה
תעימש ידי לעו .ץראב םדאה (היזיולת ,תונותע ,וידר
םדאה ררועתי ןשרדה יפמ םיקותמ םירסומו הרות ירבד
ןאכ" :בתכ ותמכסהב יקצילבד ש"ר ."ותארילו 'ה תבהאל
ו"ח עגופ ןשרדהש אצמי השרד הזיאב םאש ,עידוהל םוקמ
ויתועד ןיאש ,ןטק ןיבו לודג ןיב םכח דימלת הזיא דובכב
אל םש בשויה 'ה ארי עמושה לע ,ןשרדה תעד םע תוותשמ
תאצלו םוקל דימ אלא ,םיברב תוחמל אל םגו חכוותהל
."הלודג רתויה האחמה היהת תאזו םשמ
'פורפ ורוממ עמשש המ דנרא 'מ 'פורפ ר"ומא יל רפיס [9]
,(1871-1922) לבונ יבצ הימחנ ר"ד ברה :ןומיס א"ע
ףסוי 'ר לש ונבו (תיללכה הליהקב) טרופקנרפ לש הבר
תליפת ףוסב שורדל גהנו הלועמ םאונ היה ,(ל"נה) לבונ
בהלתה וכרדכ .םוצה םויסל דואמ בורק ,כ"הוי לש הליענ
תורמל ךא ,םיקירבמ ןישוביכ ירבדב םיעמושה תא ביהלהו
אל ,עיגה וילאש יטטסקא טעמכה בצמהו הנכה ותובהלתה
המיבה לומ ;(תוקד 12) ול בצקומה ןמזה לע םלועמ רבע
!ןועש היה דמע הילעש
תוכלה ,ד"לשת םילשורי ,םייח ץפח ,ןהכה מ"יר [10]
.בי ב ,ערה ןושל
םייח 'ר ו"טה האמה ןב םכחה ירבד הז ןיינעל םיפי [11]
תיב) ונבל ובתכמב ,'חמרו ןגמ' רפס לעב ,הסומ ןבא
בורקמ םישדח םינשרד" :(118 'מע ,ב"מרת ,ב ,דומלת
םתשרד בורו ,שורדל הרותה תאירק םדוק הבתל םילוע ,ואב
,וטסרא םהיפב םיריכזמו םיפוסולפה ירבדבו ןויגה ישקהב
םהיפבו ,סוימלטבו דשר ןבו ןוטלפא ,תויטסמתו רדנסכלא
השאכ ,הביתה תמיב לע תנתממ הרותו ,אברו ייבא אבחתנ
תיבמ אציש דע הלעבל תנתממ הכרדכ הלובט חור תבוצע
םיבר ...שידק םירמוא לכה לעו ... הב טיביו ושגלפ
."םהירבד עומשל םיתב ילעבל הנכס הזה ןמזבש םינשרדהמ
םע תרושקת ,ןהכ ש"ר לש ורפס רואל אצי התע הז [12]
לכונ אל תוינכט תוביסמ .ב"סשת קרב ינב ,דיחיו להק
.ןאכ וב ךיראהל