ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

324 רפסמ

ס"שת ,ורתי תשרפ

יניס רהמ דמועו עבשומ

לאירא בקעי ברה

ןג-תמר
עבשומ" :ידומלתה חנומה רושק ובו ,יניס רה דמעמ ראותמ ונתשרפב
חנומ .תובר םימעפ םיקסופבו דומלתב עיפומה ,"יניס רהמ דמועו
.יניס-רהמ דוע תווצמה לע דמועו הווצמ םדאש ,ןויערה תא עיבמ הז
םדא לכ ךכ ,ותעובש תא םייקל ביוחמ ,רבד תושעל עבשנש םדא ומכו
.תווצמה לע יניס רהמ דמועו עבשומ לארשימ

,לשמל .הכלהב תובר תוכלשה שי תווצמל תוביוחמה לש וז הרדגהל
.ןלטבל אלו ןמייקל אל ,תווצמה לע עבשיהל םדא לש ותלוכיב ןיא
רוזחל הטילחהש הרענ יילא האב :הב יתלקתנש תישעמ אמגוד ןלהל
תותבשהו ץיקה עיגהשכ םלוא .תבש דוע ללחת אלש "העבשנ" איה .הבושתב
הל ריתאש יילא התנפ איהו ,התעובשב דומעל הל השק היה ,וכראתה
"התעובש" תא ריתהל .הקלחב קר תבשה תא רומשתש ידכ ,התעובש תא
"התעובש"ש ,תמאה תא הל תולגל םג יתלוכי אל ךדיאמ ךא ,יתיצר אל
םידמועו םיעבשומ ונלוכש ,רומאה םעטהמ תאזו .הרקיעמ ללכ הלח אל
תעובש ותעובש ,תבש רומשל עבשנש ימ ןכלו ,תבשה תרימש לע יניס רהמ
.העובש תלטבמ העובש ןיאו ,העובש לע הלח העובש ןיא יכ ,איה אווש

העובש רמא ?דציכ" [1]:(א"ע ,הכ) תועובשב הז חנומ רכזוה דומלתב
דמועו עבשומ ,ינעל הקדצ אמיליא ?ןתא יאמ .ןתא אלשו ינולפל ןתאש
."(י וט 'בד) 'ול ןתת ןותנ' :רמאנש ,אוה יניס רהמ

,תורודה לכל תוכמס רוקמ הווהמ יניס-רה דמעמש ,וניתוברל אופא וניצמ
תוביוחמ לש הרדגו ,הרותה תא םייקל ביוחמ לארשיב םדא לכ וחוכמ
.העובש איה וז

דמעמש [2],הנשמל ושוריפב ם"במרה עבוק וז הסיפתל ךשמהבש הארנ
,תווצמלו הרותל ונתוביוחמל ידעלבה תוכמסה רוקמ אוה יניס-רה
,לשמל ,םהינב תא ולמש תובאה .בייחמ וניא ןכ ינפל היהש המ לכו
.ירטנולוו ןפואב אלא ,הנתינ אל דועש ,הרותה ןמ םיווצמכ תאז ושע אל
,השמ תרותב ןרוקמ ,םייוגה לכ תא תובייחמה ,חנ ינב תווצמ וליפא
[3].יניס רה דמעמב ונייהד

םינש יפלא ,םויה ונתוא בייחמ יניס רה דמעמ עודמ - איה הלאשה
,אישק אפוג איה םלוא .העובשה איה ךכל הבושתה ,הרואכל ?וירחא
?תווצמה תא םייקל ונעבשנ ןכיה

רבידה תא איצוהל) וז העובשל רכז יניס רה דמעמ לכב וניצמ אל
הרותה םויקל ונעבשוה הבש העובשב קסוע וניאש "אשת אל" :ישילשה
רה לע הדמע םלגרש ,וניתובאש חיננ םא םג ,תאזמ הריתי .(הלוכ
ירה ?רודל רודמ העובשה הרבע ךיא ,הרותה תא םייקל ועבשנ ,יניס
תעובש תא םייקל ביוחמ וניא שרויו וינבל העובש שירומ םדא ןיא
?תווצמו הרות רומשל םויה ונתוא בייחמ אופא המ .ויבא

[4]:האבה י"שר תבושת י"פע םיראבתמ םירבדה


ורזג כ"חאו רובצה תרזג םייקל אלש עבשנו ץפקש ימב :תלאשש המ לע
הארנ ךכ ?עבשנש רובעב וילע הלח הרזגה םא ,ןתריזג לבקל וילע
ורתה 'יפאו .אוה אוושל עבשנ רובצ ירבד לע רובעל עבשנש ימש :יל
,ודיב סרח הלעהו םירידא םימב ללצ עבשנש הזש .אוה תוקלמ רב ,ול
.להקה לכ ומיכסהש רבדו ,ורזג ןידכ םא [רובצה] תרזגמ רטפנ אלו
יקוחמ רוסלו הוצמה לטבל עבשנ ירהש .ןתריזגל ותעובש המדקש פ"עאו
.(זי בכ 'שמ) 'םימכח ירבד עמשו ךנזא טה' [ביתכ] יכהד ,לארשי
רתוי רבד וילע ןירזוגו [ונממ] ןישרפנ רובצהש םרוגש אלא דוע אלו
.הזמ השק

,הרומח העובש עבשנו ץפקו רוזחל הצרו תחא הביר שדקש דחאב השעמו
תורזג להקה וילע ורזגו .לבקי אלש ,תורזג להקה וילע 'ירזוג 'יפאש
.[רוביצה] ינפב דמועש רבד ךל ןיאש ,הסינכהו הצרתנו םמייקל לוכי אלש

[5],תורודה ךלהמב םיבר םיקסופ י"ע הכלהל האבוה וז י"שר תבושת
.רתאו רתא לכבש לארשי תוליהקב רוביצ תוכלהב הקיספל סיסב השמישו
תללכנו ,הרותהמ הווצמ איה רוביצל תוביוחמש ,וז הבושתב עבוק י"שר
העובש לכ עיקפהל תלוכי ידכ דע ,'יניס רהמ דמועו עבשומ' ללכב
,שיגדהל שיו .הירחאל ןהו רוביצה תטלחה ינפל ןה ,עבשנ םדאש תרחא
העובש לכ העיקפמה העובש ןיד הל שי הרותהמ תשרופמ הווצמ קרש
העיבשהש ,הרותב תשרופמ הריבע אופא איה רוביצהמ השירפה .תרחא
,ותבושתב איבמ אל ומצע י"שר .ונממ שורפל אלו ,רוביצב ללכיהל ונתוא
,רחא חסונב ךא .הרותב ךכל שרופמ רוקמ ,ונינפל תחסונמ איהש יפכ
[6] ,יכדרמה י"ע האבוהש יפכ וז הבושת לש רתוי קמונמו בחרומ
:הרותב ךכל רוקמ י"שר ןייצמ

ירבד תא םיקי אל רשא רורא' ללכב אוה ירה יניס רהמ דמוע עבשומה"
ותרכנ אלש הרותהמ הוצמ לכ ךל ןיאו .(וכ זכ 'בד) 'תאזה הרותה
(יניסמש וז רמול הצור) הנושארה ותעובשו [7]תותירב ח"מ הילע
יכדרמה ."(אוש תעובש לע) הקול ךכלה ,(תישיאה) ותעובשל המדק
םרחה יתעמש אל םדא רמאי לאו" :ארקמהמ החכוהב י"שר ירבד תא קזחמ
עדי אל יכ ,לואש ןב ןתנוהימ דמלו אצ .ימצע תא וב יתללכ אלו
לע ןתנוהי תא גורהל לואש הצר יכה וליפאו .ויבא עיבשהב ןתנוהי
.(די א"ומש) "ותעידי אלב םרחה לעו העובשה

ןיא ,"תאזה הרותה ירבד תא םיקי אל רשא רורא" :קוספה םג םלוא
,תווצמה ןיינמב והואנמ אל םג תווצמה ינומ .תשרופמ הווצמ וב
לש ונכותב רתוי קימעמ ןויע םלוא .הווצמ אלו ,הללק וב שי ןכש
,ןסיסבב דמועו תווצמה לכל םדוק אוהש ןורקיע לע ונדימעי הז קוספ
.תילארשיה תוירוביצה :אוהו

הז דמעמ .לביע רהו םיזירג רה לש דמעמה תשרפ תא םתוח הז קוספ
ותסינכ םע עצבל לארשי םע לעש תירקיעה המישמכ [8]הרותב שגדומ
[9].ץראב תושעל לארשי וביוחש ןושארה רבדה אוה ,ל"זח תעדלו ,וצראל
,וצראל לארשי םע לש ותסינכ םע יניס תירב שודיחל בשחנ הז דמעמ
םנמא יניסב .וקוזיחו יניס רה דמעמ לש ךשמה וב תוארל שי ןכלו
ונתסינכ םע קרו ,הזל הז ןיברע ונייה אל םלוא ,תווצמב ונביוח
דמעמ ותוא לש ופוס [10].תידדה תוברעב םג הרותה ונתבייח ,הצרא
הז קוספ .ומצע יניס רהב ,ותליחתב ץוענ לביע רהו םיזירג רהב
םדא לכ ומצע לע לטנש תילארשי-ללכה תוירחאה תא םכסל אופא אב
הפוסו ,יניסב תילארשיה תוירוביצה לש הדוסייב התישאר .לארשימ
הטוס) ימלשוריה ןושלבו .לביע רהו םיזירג רהב תידדהה תוברעב
:(ו"פ


הרות שי יכו ,'תאזה 'רותה ירבד לכ תא םיקי אל רשא רורא' ביתכ
הישאי ערק הזה רבדה לע ,לאומש םשב הדוהי בר הנוח בר רמא ?תלפונ
דמילו דמל :הייח יברב םוחנת יבר םשב אחא יבר .םיקהל ילע רמאו
ללכב הז ירה קיזחה אלו קיזחהל ודיב הקיפס התיהו ,השעו רמשו
רמש אלו דמיל אלו דמל אל :אב רב הייח יבר יעב הימרי יבר .רורא
."ךורב ללכב הז ירה ,קיזחהו קיזחהל ודיב הקיפס התייה אלו השע אלו


,תווצמה לש ישעמה םויקל לעמ תירוביצה תוירחאה תא דימעמ הימרי 'ר
רעשל שי) השע אלו םייק אל ,דמיל אלו דמל אלש ימ םגש ,ךכ ידכ דע
"ךורב" ללכב אוה ירה ,הרותה תא קיזחהל ץמאתה םא ,(ןודזב אלש
.תאזה הרותה תא םיקה רשא

ותישארש ,ךורא ךילהת םצעב םתוח ,ילארשי-ץראה דמעמה תא םתוחה קוספה
תוירוביצה שוביג לש ,לארשי-ץראב ופוסו ,יניס-רה דמעמ אוה ורקיעו
רוקמכ הז קוספ י"שר ןייצ ןכל .הרותה לש הסיסב לע תילארשיה
אוהו ,לארשי ללכמ קלח ונתויהב תווצמב ונתובייוחמ םצעל תוכמסה
.יניס רה דמעמ לש ודוסיב חנומה ירוביצה דוסיה תא ונל הלגמ םג

הרצונ ןאכ יכ [11],"להקה םוי" םשב הרותב הנוכמ הרות ןתמ םוי
אוה הלש ףתושמה הנכמהש הרבח הרצונ ,רמולכ .תילארשיה הליהקה
,לארשי םע לש ודוחיי הז .תווצמו הרות לש םייח דחיב םייקל ןוצר
אלו הירוטירט הניא ולש ףתושמה הנכמה .םימעה לככ םע אוה ןיאש
םיצוחנ םיביכרמ םה ולא לכש תורמל ,ןושל אלו ןוטלש אל הירוטסיה
םלוא ,לארשי םע לש תינחורה ותוחתפתהל ןהו יזיפה ומויקל ןה דואמ
,חכשתו קוד תאז םע) םהב הנתומ ומויק ןיאו ,ותוהמ םצע םניא םה
המואה תא ןייפאמה דחא רבד קר שי .(הרותה תווצממ קלח ןה ולא לכש
:ג"סר לש םסרופמה וחוסינבו ,הרותה אוהו יתוהמ ןפואב תילארשיה
[12]."היתורותב אלא המוא ונתמוא ןיא"

.ינחור םע - תינרות הרבח :םלועב השדח העפות שדיח יניס רה דמעמ
קר אל .הירחא אלו הינפל אל ,התייה אל התומכש תידוחיי העפות
לכבש לארשי ללכ לכ אלא ,יניס-רה ילגרל ודמע שיא אוביר םישיש
,םיטרפ לש ףסוא הבש היצקודניא וניא 'רוביצ' גשומה יכ .תורודה
תוישיא" ןימ אוה .םיטרפל לעמ דמועה טשפומ םצע ,היצקודד אוה אלא
המצע איה ךא ,םיפלחתמ םנמא הבש םיטרפהש [13],תיאמצע "תיטפשמ
:םימלוע ימלועלו דעל תדמועו תמייק


ןעמל .םויה ךמע תרכ ךיקלא 'ה רשא ותלאבו ךיקלא 'ה תירבב ךרבעל
רשאכו ,ךל רבד רשאכ םיקלאל ךל היהי אוהו םעל ול םויה ךתא םיקה
תרכ יכנא םכדבל םכתא אלו .בקעילו קחציל םהרבאל ךיתבאל עבשנ
םויה דמע ונמע הפ ונשי רשא תא יכ .תאזה הלאה תאו תאזה תירבה תא
[14][.םויה ונמע הפ ונניא רשא תאו ,וניקלא 'ה ינפל


תיתרבח תרגסמ ךותל רבכ אב לארשי םעב דלונש ימ לכש ,אופא אצמנ
ףרטצמה רג םג .עדומב אלשו עדומב הלש דרפנ יתלב קלח אוהו ,תרדגומ
,תילארשי-ללכה תרגסמל ךייתשהל ונוצר תא לוכ תישאר אטבל ךירצ לארשי ללכל
בייחל לוכי וניא םדא .תווצמו הרותב בייחתהל םג אב אוה ךכ ךותמו
לש ירטנולוו ןוצר אלא ,תווצמ ולא ןיא זא יכ ,תווצמב ומצע תא
אוה ,הזכ םדאל ונתכרעה לכ םע .םיוסמ םייח חרואב גהנתהל םדא
לארשי לע הפכ ה"בקה .השועו הווצמה לודגו ,השועו הווצמ וניא
תוירטנולווש םושמ אלא ,ישפוח ןוצרמ הפידע הייפכש םושמ אל ,תיגיגכ רה
,הווצמ אוהש םושמ ןמייקמ םדא :ןה ןכ ןמשכ תווצמ .הרות הניא תישיא
,הברדא .הווצמב םגופ וניא ישיאה ןוצרה) הצור אוהש םושמ קר אלו
אוה אל םלוא ,הרכה ךותמ הווצמה תא םייקל םדאה תא עינמה אוה
ותוכייתשהו ,ןהל ביוחמ תויהל ךירצ אוה ןכלו ,(הווצמל תוכמסה רוקמ
,ימענל תור תרמוא "ימע ךמע" :ןהב ותוא תבייחמה איה לארשי ללכל
[15]."יקלא ךיקלא" כ"חאו

ןיא ןכא .השדח תועמשמ אופא לבקמ ,וב םינד ונאש "עבשומ" גשומה
העובש ןיעמב רבודמ אלא ,טרפו טרפ לכ לש תישיא העובשב רבודמ
תאזכ העובש וניצמו .תורודה לכבש לארשי-ללכ תא תבייחמה ,תירוביצ
,(ט םש) םינועבגל םיאישנה תעובשבו ,וחירי םרחב (זי ו) עשוהיב
הימחנ לצא ,(די א"ומש) לואש לצא ,(ה אכ 'פוש) העבגה תמחלמב
ללכמ קלח אוהש ימ לכ .תורודה תצורמב [16]םיבר םיקסופב ןכו ,(י)
העובשלו ,הרותה תא םייקל יניס רהמ דמועו עבשומ אוה אליממ ,לארשי
איה ןכש ,תרחא העובש לכ העיקפמ איהש דע ,קזח הכ ףקות שי וז
אוה ותעובש תא םייקל םדאה תא בייחמה .העובש לכל יטפשמה סיסבה
,הרותל ביוחמה םדא קר כ"או ,"השעי ויפמ אצויה לככ" ,הרותה יוויצ
ונירבדמ הלועה תירקיעה הנקסמה ךא .וז התארוה תא םייקל םג בייח
הדירמו ,תווצמב ביוחמ לארשי ללכמ קלח אוהש ימ לכש ,איה הלא
ימ םגש ,ועבק ונרוד יקסופ) לארשי ללכמ השירפ איה וז תוביוחמב
ללכמ קלח ומצע תא האור אוה דוע לכ ,תווצמה לכ תא םייקמ וניאש
.(לארשי תרותב הלילח דרומכ בשחנ וניא אוה ,לארשי

הנווכתה הזכ יוג תריצילו וזכ תידוחיי הכלממ תמקהלש ,קפס ןיא
םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" :יניס רה דמעמ תחיתפב הרמאב הרותה
.(ו טי) "שודק יוגו.ב"ע ,בכ םש :םג הארו [1]
.ז"פ ןילוח [2]
.אי-י ח םיכלמ תוכלה [3]
.זמר ,י"שר תבושת [4]
םעונ יכרד ;גנ םיקומע םימ ;גל באז ןימינב ;זנ ם"ארה ת"וש [5]
.(ןליא-רב ת"ושה טקיורפ י"פע) דועו דע מ"וח א שדוק תמדא ;חל מ"וח
.ינש קרפ תליחת תועובש [6]
.ב זל הטוס [7]
.זכ םשו ,טכ אי 'בד [8]
.א"ע ,ול הטוס [9]
,דל הטוס 'סותב ןייעו ;ב"ע ,גמ ןירדהנס ;ב"ע ,זל הטוס [10]
.םדוע ה"ד א"ע
.זט חי ;ד י ,י ט 'בד [11]
.ג רמאמ ףוס תועדו תונומא [12]
.51 'מע א"ח ,הרות ילהואב ,ירפס ןייע [13]
דמעמל באומ תוברע תירב ןיבש קודהה רשקה לע .די-אי טכ 'בד [14]
.ב-א ,זל הטוס :ןייע לביע רהו םיזירג רה
ש"רגה ר"ומל ןימינב תווח ;טצ קחצי תדיקע ןייעו ,זט א תור [15]
.ל 'יס קחצי רכזו .זס 'יס ב"ח ,ילארשי
ת"וש ,ק"ומ ףוסב םרחה טפשמ ;ארקיו ףוס ,הרותה לע ן"במר [16]
.דועו זנ ם"ארה