ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

274 רפסמ

ט"נשת ,ורתי תשרפ

'הרותל המדק ץרא ךרד'

ראיורב יכדרמ 'פורפ

םילשורי
,םילשוריב רסומה תובישי ישארמ דחא לש ויפמ השרד יתעמש תובר םינש ינפל
להנימ תרדסהב ורתי תצעל קקזנ ונבר השמש לע הלודג ההימת עיבה הבש
םיאיבנה ןודא ,ונבר השמש ,לאש ,ןכתייה .רבדמב לארשי הנחמב םיטפשמה
תינחורה ותגרדש םדא לש תיטפשמו תילהנימ הכרדהל ךרצנ ,'ה תיב ןמאנו
וישרוש םוקמ לכמו ,רייגתהל הזה שיאה אב םנמאו ?הברהב ונממ התוחנ
ינבל ךירדמו ץעוי אוה שמיש ךאיהו ,בקעיו קחצי םהרבא ינבל ץוחמ םה
םיבר התוא ולעהו ,ןבומכ ,השדח הניא הלאשה ?םגיהנמו םברלו הדילמ תירב
,םייחה רוא) בתוכ רטע ןבא םייח 'ר .םילודגה וניגוהו ונינשרפ ןיבמ
,ונויסנל ונבר השמ קקזנ יטפשמה להנימה אשונב ,רבדה תמא יכ (אכ ,חי תומש
לארשי םעב רחב אל 'הש חיכוהל אב רבדהו ,ורתי לש ותנובתלו ותמכחל
ותבהאמו ודסח בורמ אלא ,םימכח רתוי םלועה תומואב שי ןכש ותמכח לשב
דעצ וב השעו הז ןוויכב אוה םג ךרד שריה לאפר ןושמש 'ר [1].תובאה תא
םיטפשמה להנימ תרדסה רבדב ונתוח לש ותצעל קקזנ ונבר השמש הדבועה :ףסונ
אל ומצע השמ יכ ,'ה יקוח אלא השמ יקוח םניא הרותה יקוחש החכוה איה
הרות ןתמב .ובילמ הדבש םיקוח יפ לע םעה תודסומ תא ןגראל לגוסמ היה
.(דכ חי 'מש ,שריה ר"שר שוריפ) אל ותו - ותיב ןמאנו 'ה חילש היה אוה


תינומא-תירוטסיהה הדבועה לע םישרופמ םירבד וניצמ הרותב תומוקמ הברהב
םג .םייקל הוויצ ךרבתי םשהש תווצמ אלא םדא השעמ םניא הרותה יקוחש
וטושפ יפ לע ,םהמ דחא ירהו ,עפשב אוצמל ןתינ תועמשמ התוא ילעב םיזמר
רשא םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח איה יכ םתישעו םתרמשו" :ארקמ לש
"הזה לודגה יוגה ןובנו םכח םע קר ורמאו הלאה םיקוחה לכ תא ןועמשי
םכתמכח לע םידיעמה םיקוחכ םיעיפומ הרותה יקוח םימעה יניעל .(ו ד 'בד)
המכחה השעמ איה הרותה יקוחש איה תמאה םלוא ;ןובנו םכח םע ,םכתניבו
םכינפל ןתונ יכנא רשא תאזה הרותה" :ןוקיתה אב דימ ןכלו ,תיהולאה
.(ח קוספ ,םש) "םויה

ונתח לוקל השמ עמשיו" :רמוא בותכה דועבש ןייצנו ורתי תצע לא רוזחנ
ונבר השמ הניש רבד לש ותימאל ירה ,(דכ חי 'מש) "רמא רשא לכ שעיו
,(בכ םש)"ךילא ואיבי לדגה רבדה לכ" :רמא ורתי .ורתי תצע תא ןקיתו
ךאיה .(וכ םש) וילא 'ןואיבי השקה רבדה תא"ש :םעל עידוה השמ וליאו
אוה ןכמ רחאל דימ ךא ,ונתוח "רמא רשא לכ" השע השמש בותכה רמוא כ"א
?(ןמוקמ ןאכ ןיאש תויטס דוע ויהו) ורתי תצעמ השמ לש ותייטס לע זמור
'לודג' ןיב המו [2].קדצה רג ורתי לש ודובכ םושמ קייד אל בותכהש הארנ
לדוג יפל תושעהל הכירצ תואכרעה ןיב הדובעה תקולחש רבס ורתי ?'השק'ל
גוהנ ךכו ,םידדצה ןיב תקולחמה וילעש יפסכה ךרעה לדוג רמולכ ,העיבתה
הטורפ לש ןיד' הרות ןידבש עדי ונבר השמ םלוא .םלועה תומוא לש תואכרעב
'לדוג' יבגל תעבוקה איה ןידה תקיספב ישוקה תגרד קרו [3],'האמ לש ןידכ
,ןמאת םיוגב המכח שי םדא ךל רמאי םא' :ל"זח ורמא רשא אוה .העיבתה
.(גי ,ב הבר הכיא) 'ןמאת לא םיוגב הרות שי

הרותה התאר המ םלוא ,םייוגב המכח שי ןכא :הינש הלאש תלאשנ ןאכ
םתוא ךורכלו הרות ןתמל (ורתי תצע) םייוגה תמכח תא םידקהל
,העודיה הלאשל סנכינש אלבו) וז אישוק בושייב ?תחא השרפב דחי
תובקעב ךלנ (המוקמ ןאכ ןיאש ,הרות ןתמ ירחא וא ינפל אב ורתי םא
ןינעכ" :הרותה תלבקל ורתי תשרפ תמדקה לע בתכש ,רוגמ ביל א"י 'ר
רשקה .(ד"ע ומ ,תומש ,תמא תפש) "הרותל המדק ץרא ךרד ל"ז םרמא
ןימזהש ,יאני 'רב השעמ אוה (ג ,ט הבר ארקיו) הז ל"זח רמאמ
השעמה ףוסב .םכח דימלתל ותוא בשח יאני 'רש םדא ונחלוש לא
וניא ןוזמה תכרב ךרבל וליפאו ץראה םעו רוב אוה חרואהש ררבתמ
םוכיסלו ,תפומל ןה םדא ינב םע ותוירסומו ותוגהנתה םלוא ,עדוי
עבטמש התעמ רומא .הרותל המדק תאזכש 'ץרא ךרד'ש םש רמאנ םירבדה
;תירסומה ותוגהנתהב ערו בוט ןיב הנחבה רשוכב םדאה דיוצ ותאירב
תוגהנתהל עבק יסופד עבק ,הזה רשוכה לש ומויק חינה הרות ןתמ
גציימ ורתי .םוקמל םדא ןיב הברה תווצמ םהילע ףיסוהו תירסומ
ןתמל הרותה ותוא המידקה ךכיפל ,הרותל המדקש 'ץרא-ךרד'ה תא
םע ורתי תצע דחי תכרוכה ,הלוכ השרפה לכ ,וזמ הריתי .הרות
לע ,הרות ןתמ רחאל םנ :רומאל ,ורתי םש לע הארקנ ,הרות ןתמ
תא תורכל לארשי ןבל ול יואר ןיידע ,הבש ןיוואלו ןישע ג"ירת
.ובילב תמעפמה 'ץרא-ךרד' התוא לש הלוק תא עומשל ונזוא

םידיעמ ,הרותה תלבקב היולת הניאש ,וז 'ץרא-ךרד' לש התואיצמו המויק לע
םודס ישנא ושנענ המ לע ?לובמה רוד שנענ המ לע .תישארב רפס יקרפ לכ
דמעמ הזיאבו ?תושעל םהל רתומ המו רוסא המ תעדל ולכי ןיינמ ?הרומעו
?םייקלו רומשל םהילעש תווצמה עבש לע חנ ינבל עדונ תיהולא תולגתה לש
םישנאה ידיב םיעובק ,םיגהנמו םיקוח ירפס ויהש רבתסמ ארקמב םיבותכ המכמ
.היגולואיכראהו הירוטסיהה רקחמ ילעב ידיב םייוצמ םהמ המכו ,הרות ןתמ ינפל
םתוא לש תרזוח הרודהמ ןקלחב ןה יניסב לארשי ינב ולביקש הרותה תווצמ
האר) אנד תמדקמ תושונאל תיטפשמו תיתד תרוסמ וויהש ,םיגהנמו םיקוח
ןאכמש םג רשפא .("יניסב תינשנו חנ ינבל הרמאנש הוצמ" :א"ע טנ ןירדהנס
ךבבלבו ךיפב ,רבדה ךילא בורק יכ" :לארשי להק לא ונבר השמ ירבד םיראבתמ
םרטב דוע - 'ותשעל ךבבלבו ךיפב' היה רבדה יכ ,(די ל 'בד) "ותשעל
.הרובגה יפמ וילע תיווטצנ

,הנש אלו ארק אלש ,היסור ילועמ ידוהיל יתרפיס םינש ינפל :ינרוכז)
לעבש הרותה לש היתוכלה תא ךכל ףרצנ םאו תווצמ ג"ירת בתכבש הרותב שיש
:ארקו םמותשה אוה .םיפלא לש רפסמל םיעיגמש ירה ,ןנברדמש תווצמהו הפ
לדתשמה ןוגה םדא התא םא :ול יתבשה ?תווצמ הברה ךכ לכ םייקל רשפא דציכ
לודג קלח םייקמ התא ירה ,ובילבש יעבטה רסומהו ונופצמ וצ יפ לע תויחל
ורמאמב וז תמא םיגדה ןנחוי 'ר .הרותה תווצמ ןהש תעדל ילב הלא תווצממ
לזגו לותחמ תועינצ ןידימל ונייה הרות הנתינ אל אלמליא' :םסרופמה
( .[ב"ע ק ןיבוריע] הנוימ תוירעו הלמנמ

*

םעה תגהנה םוחתב והשמ דמל ונבר השמש ןכתייה :ונחתפ הבש הלאשה לע
.ןכתייו ןכתיי ,תוטשפב בישהל התע לכונ - ?הרותה יכרב לע ךנוח אלש םדאמ
לזג רוסיא ,תועינצ תבוח דומלל רשפא םא :רמוחו לקמ םה םירבדה אלהו
.םיקולא םלצב ארבנש םדא ןבמ רמוחו לק ,םייח ילעבמ תוירע ירוסיאו
םתוגהנתה סנ לע ולעה דומלתה ימכחש ארמגב םעפ אל ונחנא םיאצומ תמאבו
:המגודל .תפומל םתוא וגיצהש דע םייוג לש תירסומה

דוביכ [תוצמ םייקל םדא בייח] ןכיה דע :אלוע בר [תא הבישיה ינב ולאש]
אמדו ןולקשאב דחא םיבכוכ דבוע השע המ וארו ואצ :םהל רמא ?םאו בא
היהו ,רכש אוביר םיששב איטמקרפ םימכח ושקב תחא םעפ ,ומש הניתנ ןב
רמא .ורעיצ אלו ,ויבא לש ויתושארמ תחת חנומ [איטמקרפה םוקמל] חתפמ
רמא ?םאו בא דוביכ ןכיה דע :רזעילא 'ר תא ולאש ,לאומש רמא הדוהי בר
הניתנ ןב אמדו ןולקשאב ויבאל דחא םיבכוכ דבוע השע המ וארו ואצ :םהל
:ינתמ אנהכ ברו ,רכש אוביר םיששב דופאל םינבא םימכח ונממ ושקב ,ומש
.ורעיצ אלו ,ויבא לש ויתושארמ תחת חנומ חתפמ היהו ,אוביר םינומשב
ימכח וסנכנ .ורדעב המודא הרפ ול הדלונש ,ורכש ה"בקה ןתנ תרחאה הנשל
םלועבש ןוממ לכ םכמ שקבמ ינא םאש ,םכב ינא עדוי :םהל רמא ,ולצא לארשי
ליבשב יתדספהש ןוממ ותוא אלא םכמ שקבמ ינא ןיא אלא ,יל ןינתונ םתא
הווצמ ,ךכ - השועו הווצמ וניאש ימ המו :אנינח 'ר רמאו .אבא דובכ
וניאש יממ השועו הווצמ לודג :אנינח 'ר רמאד ,המכו המכ תחא לע השועו
.(א"ע אל ןישודיק) .השועו הווצמ


תוצמ רודיה קר אל הבישיה ינב ודמל ,ןולקשא שיא יוגה ,הניתנ ןב אמדמ
.רחסמה יכרדב עצב תאנשו רשויו תוניגה םג אלא םאו בא דוביכ

לארשי תרות תא םיגיצמש ,תוקוחר אל םיתעל ונחנא םיאצומ ןכ יפ לע ףא
תיטמוארטה היווחהש ,הארנ .םדא אוה רשאב םדא יכרע תללוש איה וליאכ
,םדאה ךרע יבגל ונתדמע םוחתב היתותוא ןאכ הנתנ היתואצותו האושה לש
,היזיוור הנועט וז הדמע .לארשי םעב קלח ול ןיאשו הרותב קלח ול ןיאש
םוחתב ונב וקבדש םיפלוחה םייתולגה תודוסיה תא חיצנהל הצרנ אל םא
ירבדבש םייוגה םלוע תלילש תא קר דימת ונמצעל ריכזהל לודחל ךירצ .הז
םתוא תא בבחלו בושלו - דאמ קזח שגדבו תאזכ הלילש תמייק ןכאו - ל"זח
םלועבש יתימאהו הפיה ,בוטה לכל תיבויח הכרעה םיעיבמה ,םיברה ל"זח ירבד
.תיבויחה תישונאה םתוברתבו םייוגה

הסיפתה .תושרופמ תוכלהב תונגועמ ןניאש םדא תויוכז יבגל ןידה אוה
תא םג הדילוה ,םידוהי םניאש םדא ינב יפלכ תינלבוס-יתלבהו תיעטומה
איהשו היטרקומדה יכרע םע תבשייתמ הניא תידוהיה תדהש תרמואה הפקשהה
אוהש הדימב קר ,ויתופיאשו ותוברת לע םעה ,"סומד"ה לש וכרעב הריכמ
ידו ,םילקהו םיטושפה ןמ ונניא הז אשונ .תווצמהו הרותה דמעמב ריכמ
,הרואכל ,םילוע םניאש תודוסי הכלהבו הרותב שיש חכוויהל ידכ ףוטח ןויעב
רשפא םבג לעש תודוסי שי ךדיאמו ,תיברעמה היטרקומדה גשומ םע דחא הנקב
רבד-קמעה שוריפב ןייענ םא .ויפויו ולקשמ אולמב היטרקומדה ןויער תא חתפל
םירבד רפסב ךלמה תשרפ לע (ב"יצנה) ןילרב הדוהי יבצ ילתפנ 'ר ןואגל
.הרותב יטרקומדה ןויערה לש ותויזכרמל תקהבומ המגוד םש אצמנ ,(די זי)
תונמל איה ץראל םתסינכ םע לארשי ווטצנש תווצמה תחאש רחאמ :הלאשה לע
תרמאו' בותכה תא ןיבהל שי דציכ ,'ךלמ ךילע םישת םוש' רמאנכ ,ךלמ םהל
ךלמ יונימש עמתשמ ונממש ,'יתוביבס רשא םייוגה לככ ךלמ ילע המישא
םירטשמ יפ לע תולהנתמ תונוש תונידמ :ב"יצנה בישמ ,םעה ןוצר יפ לע אוה
,"הנידמ שי" .ירטנמלרפו יטרקומד רטשמ שיו ינכולמ רטשמ שי ,םינוש
ירה ךלמ אלבש הנידמ שיו ,הכולמ תעד לובסל הלוכי הניאש" ,בתוכ אוה
תוצמ חרכה י"פע [עירכהל] רשפא יא הז רבדו ,טינרבק ילב הניפסכ איה
תוצמ החודש תושפנ תנכסל עגונ ללכה תגהנהל ךיישה ןינע(ב) ירהש ,השע
תמכסהב הלע אלש ןמז לכ ךלמ תונמל טלחהב תווצל רשפא אל [הז יפל] .השע
רדסב םיגהנתמ םהיתוביבס רשא תונידמ םיאורש י"פע ,ךלמ לוע לובסל םעה
".ןוכנ רתוי

ןושארה אלו דיחיה אל אוה ,ןכא .לארשיב לודגו הרותב לודג בתוכ ךכ
,הרות ישנא לש םהיפמ םויה עומשל רשפאש ,העדה תא םיזהש לארשי ימכח ןיב
רטשמה ןיבל הרותה יקוח ןיב תדמועו תמייק לזרב לש הציחמש ,תרמואה
םש םש" בותכל רשקב ונתוא דמילש ,ן"במרהמ לודג ונל ימו .יטרקומדה
ןיא 'תונידמה בושייו תוגהנה' יניינעב יכ ,(הכ וט 'מש) 'טפשמו קח ול
שיא בוהאל' םעה תא דמיל ונבר השמ אלא ,'םיטפשמהו הרותה יקוח'ב יד
...הנחמב םיאבה םע םולש וגהנישו ... םינקזה תצעב גהנתהלו והער תא
ןכו...וששובתי אלו הבעות לכ ושעי רשא םיללושה תונחמכ ויהי אלש רסומ תוחכותו
טפשמו קוח ול םשיו אוהה םויב םעל תירב עשוהי תורכיו רמאנ עשוהיב
ן"במר) 'תונידמה בושייו תוגהנה לבא םיטפשמהו הרותה יקוח םניא ,םכשב
.(רתא לע ושוריפב

רסומהש םשכ ,הכלהה יפיעס לולכמב תיצמתמ הניא הרות יפ לע תידוהי הקוח
ותוגהנתהב םירבדמה םיקוחה דבלמ .ם"במרה לש תועד תוכלהב הצמתמ וניא ידוהיה
'בד) "'ה יניעב בוטהו רשיה תישעו" :ףיסוהל ץוחנל הרותה האצמ ,םדא לש
וגיהנה םהש האורו ויתונכשב ןנובתמ םעה םאו .(חכ בי ,םש הוושהו ,חי ו
לככ" תידוהיה הנידמב רטשמ ותוא גיהנהל שקבמ אוהו ,בוטו ליעי רטשמ
םיבשחנ היטרקומדה יכרע םא ,ךכיפל .יפוד הזב ןיא ,"יתוביבס רשא םייוגה
,ההובג תוירסומו תוניגה תקזח ילעב םיכרעכ םלועה תומוא ידיסח יניעב
דגונ וניא "יעבט"ה ישונאה רסומה .םתוא תללוש הרותהש ללכ ןכתי אל ירה
אלא םיישונאה רסומה יגשומ תא תבייחמו תללוכ הכלהה ,הברדא .הכלהה תא
םילודג םיקלח :"הנידמה גהנמ" יבגל ןידה אוה .ךפהה הב שרופמ ןכ םא
,"הנידמה גהנמ" לע םידסוימ דומלתב םינכש יסחיו תועקרק ,תונוממ יניד לש
ןרמ ירבד תא םיבר םביל לא וחקיו יאולהו ."הרותה תנידמ" אקווד ואלו
תורוא) "םדאה לש יעבטה רסומה תא קחדתש םימש תאריל רוסא" :קוק י"א ברה
.(אי ,רבד שאר ,ג ,שדוקה

רסומה לש ותוכזב םישרופמ םירבד ועמשוה אטיל תובישי לש ןמלועב םג
,"םלקמ אבסה" ,ויז לסיז החמש 'ר .הרותה תודהי לש התציחמב "יעבטה"
תונובשח ךותמ דסחהו םימחרה תולועפ תא עצבל ןיאש ,ויתורגאמ תחאב בתכ
תבהאו" :התוויצ הרותה .תיעבט תישפנ הקיז ךותמ םא יכ ,הוצמ תיישע לש
וריבח לש ותבוט שקבל הרותה הריהזהש" ,שוריפ ,(חי טי 'קיו) "ךומכ ךערל
ןיא הזב יכ ,הוצמ תמחמ ותוא בוהאל וא האנש לש רציה תייפכ תמחמ אל
בהוא דחא לכש םשכו ".ומצע תא בהואש ומכ ועיר תא בהאי לבא ,המלש הבהא
שי ןכ ,הרטמ לכ ילבו עבטה ךרדב םא יכ תוירבה תבהא תמחמ אל ומצע תא
[4].םיקומינו תונווכ םוש ילבו האנהו החמש ךות ,עבטה ךרדב וריבח תא בוהאל ול


היקוחש הנידמ :הניא "הכלהה תנידמ" לש הנוכנה הרדגההש ,םירמוא ונאצמנ
םושמ היקוחב ןיא דבעידבש הנידמ :אלא ,הכלהה יפ לע הליחתכלמ ועבקנ
חוורמ יבגל יתועמשמ אוה הזה לדבהה [5].הכלהה יפ לע לוספ וא רוסיא
הרוסמהו הבותכה הכלהה יכ ןועטל ינא שקבמ .הרות יפ לע תירשפאה תונלבוסה
שארמ עובקל הרומא הניא ,היקודקדו היטרפ לכ לע ,הפ לעבשו בתכבש הרותב
תוברל ,הנידמו הנידמ לכ לש היקוח .רוביצהו דיחיה ייחב טרפו טרפ לכ
לע רשויהו קדצה םע םיבשייתמ םהשמ ,תינוליחה לארשי תנידמ לש היקוח
םהירה ,הרותה יטפשממ טפשמו קוח םירתוס םניאו םייעבטה רסומה יגשומ יפ
תנידמ" ןיב דוגינה יכ םירמוא ונאצמנ .לארשי תרות יפ לע םג םיפקת
תונחממ וידגנתמו ןוירוג-ןב דוד ידי לע רדגוהש יפכ ,"הכלה תנידמ"ו "קוח
.דבלב תינידמה םתלומעתבו םנוימדב אלא םייק וניא ,תויתדה תוגלפמה
תונלבוס לש גהונל החוורל חותפ חתפ ןאכ שיו תושגנתה ןאכ ןיא אליממ
.תידדה

ןכ ,היטרקומדה יכרע תא תללוש הרותה תודהי ןיאש םשכ ,רבד לש וללכ
דוד 'רכ לודג קסופ הרשע-ששה האמב בתכ רבכו .תונלבוסל הב שי בר םוקמ
ךירצו" :(זי ג ילשמ) "םענ יכרד היכרד" קוספה יפ לע (ז"בדרה) ארמז ןבא
וירבד ךכל םיבורק [6]."ארבסהו לכשה לא םימיכסמ ויהי וניתרות יטפשמש
תתל תח ינבמ שקבמ וניבא םהרבאשכ ,ד גכ תישארב לע םייחה רוא לעב לש
שיו" ."םכמע יכנא בשותו רג" :םילמב חתופ אוהו הלפכמה תרעמ תא ול
תוילכש איה השודקה וניתרות לכ יכ" ,םייחה רוא לעב בתוכ ,"תעדל ךל
ומכ ונמע בשויה רגב םיגהנתמ ונאש ומכו ,תיצראה הגהנה יניינעב טרפבו
בשותו רג אוהש םדא תויחהל םהיניב גיהנהל ץראה יבשוי תוילכש בייחתי ןכ
."יל ונת ...יכנא בשותו רג :םהרבא תנעט איהו ,םנח תנתמ ול תתלו םהמע

'מש) "םלועל ונימאי ךב םגו" :הרותה תלבקב םייזכרמ ותעדו םעה ןוצר
אלש" :י"שר - (א אכ ,םש) "םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו" ;(ט טי
ה"בקה הפכש" :רמוא הווה ."רבד ימעט םניבהל ימצע חירטמ יניא רמאת
ומידקהש" אסיג ךדיאמו ,אסיג דחמ (ב"ע ב הרז הדובע) "לארשי לע תיגיגכ רה
.(א"ע חפ תבש) "עמשנל השענ לארשי

:תורעה

פ"ע י"שרפו [ז ,ז םירבד] 'םימעה לכמ םכבורמ אל' הוושה [1]
תניחבמ 'בור' ,רמוא הווה ,'םכמצע םילידגמ םתא ןיאש יפל' :שרדמה
.תומכה אלו תוכיאה
,י"שר האר וינפ תלבק תעשב ורתי דבכתנש לודגה דובכה לע [2]
.ו קוספ
,[ב"יצנה] ןילרב הדוהי יבצ ילתפנ 'ר הארו ,א"ע ח ןירדהנס [3]
.וכ קוספ ,רבד קמעה
.168-167 'מע ,ב ,רסומה תעונת ,ץ"כ בד 'ר יפ לע [4]
'מע ,ן"שת זומת ,ןיעמה ,'?דבעידב וא הליחתכל' ירמאמ האר [5]
.19-7
,גרבנדלו הדוהי רזעילא 'ר הארו ;זכרת 'יס ג קלח ,ז"בדר ת"וש [6]
י קלח ,םש ;ת"ושב םשו ה"ד המ 'יס ט קלח ,רזעילא ץיצ ת"וש
.ז קרפ ה"ד הכ 'יס