ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

169 רפסמ

ז"נשת ,ורתי תשרפ

לאגאש לש וירויצב הרות-ןתמ רואיתל עקרכ ל"זח ישרדמ

שטיוד ילתפנ ר"ד

תידוהי תונמאל לולסמה

רפכב ,"רדח"ב דמל אוה ,רייצכ םלועה לכב םסרפתה לאגאש קראמש ינפל
תא רקיעבו ,םש דמלש י"שר שוריפ םע שמוחה תודוסי תא .קסבטיו ותדלוה
יבלש לכב ותריציב תולגל רשפא ,י"שר לש ושוריפב םירוזשה הדגא ישרדמ
תודימב ,הרות-ןתמ לש ןמש רויצ ידי לע ןאכ תאז םיגדנ ונא .התוחתפתה
ודי בתכב ךראותמו ,ןמאה ידי  לע םותח רויצה  .מ"ס 194x130
יניס רה דמעמ אשונ *.זירפב יטרפ ףסואב םויכ אצמנו, "1950-1952"
תגצה ידי לע ללכ ךרדב ,םלועה תונמואבו תידוהי תונמואב הברה ראות
םיפפוטצמ לארשי ינבשכ ,רהה לע דמועה ונבר השמל תירבה תוחול תריסמ
,ו"נשת ורתי תשרפל "יעובשה ףד"ב ונרמאמ לשמל האר) ויתולגרמל
                         .(אא 'סמ ןוילג

וק ידי לע - םיווש םניאש םישלושמ ינשל תקלוחמ לאגאש לש הנומתה
תינמיה הניפה דעו הלעמל תילאמשה הניפה ןמ רויצה תא הצוחה ,ינוסכלא
תא לבקמה השמ תומדו ,דואמ ההכו רתוי בחר ילאמשה שלושמה .הטמל
לש תומרומה וידי לש לחלחכה עבצה .םיריהב םינווגב וב תראותמ תוחולה
יתש תואצוי םימשה ןמ .ותוא הטועה תילטה לע ילוא זמור ופוג לשו השמ
אוהש ,קיהבמ בהז עבצב תירבה תוחול תא השמל תוטישומה ,תורופא םיידי
תא ןאכ ראתל רחב לאגאש .השמ לש ושארמ תועקובה םיינרקה לש ןעבצ םג
לש םיידיב םג תחא הנועבו תעב םיקזחומ תוחולה ובש ,סחוימה עגרה
,ורתי) הבר תומשב שרדמה תעפשהב ילוא ,השמ ידיב םגו ,לוכיבכ ,הלעמ
;םיחפט השש ןכרא ויה תוחולה :היכרב יבר רמא" :רמאנ םש (א חכ השרפ
ינש השמ לש ודיבו םיחפט ינש םלועה היהו רמאש ימ ידיב ויה לוכיבכ
הז שרדמ ."דיל די ןיב [חוור םישמשמ] םישירפמ ויה םיחפט ינשו םיחפט
- ותוא שיחמהל לאגאש ןווכתה ולש ןכתייו ,י"שר ידי לע אבומ וניא
ןסיסבו ,הלעמל לגועמה ןקלחשכ ןתוא ראתמו תוחולה ןוויכ תא ךפוה היה
            .לילעב ןתוא ראיתש יפכ ןוסכלאב אלו ,הטמל

לארשי ינב םיראותמ ובש ,ינמיה שלושמה לש הנוילעה הניפל ךומס
עקרה לע תטלוב הנבלה התלמשש הלכ לאגאש רייצ ,רהה תיתחתב םיבצייתמה
רכזנ הז רשקהב לבא ,ותריציב תולכ ירואית רוזשל הברה לאגאש .ההכה
ךורב שודקה אוה ,ןתחל הפצמה הלכל םעה תא לישממה ,י"שרב ילוא אוה
הלכ תארקל אצויה ןתחכ םתארקל האצי הניכשהש דיגמ" :ונושל וזו ,אוה
"אב יניסל רמאנ אלו...אב יניסמ 'ה" :(ב גל 'בד) רמאנש והזו
תתלו לארשי םעל םש תולגתהל יניסל אב 'הש בותכל ןוכנ היה הרואכל)
,ןושאר יניסל עיגה וליאכ ,יניסמ אב 'הש בותכ השעמל ;הרותה תא םהל
:ליחתמה רובידה ;ג חכ 'מש האר - םעה ינפ תא ליבקהל ךלה םשמו
הלכו ןתח ןיב שגפמכ יניס רה דמעמ לש הזה יומידה .("םיקלאה תארקל"
,הבר תומשב לשמל .םיפסונ םישרדמ יצבוקב עיפומ אוהו ,אתליכמב ורוקמ
יתא" :רמאנש ,לארשי םע ה"בקה גהנ םיכלמ לש [ךרד] סיסכטב" :ג חכ
שרדמ ;(הרות ןתמל סחוימ הלכה לע קוספה :ח ד ש"הש) "הלכ ןונבלמ
יניס רהב ותא רבדל] ותלככ [השמ לא ןתיו]" :זט ,אשת יכ 'פ ,אמוחנת
"ותולככ" הלימה) 'וכו ..וזה הלכ המ" :(חי אל 'מש) "[תדעה תחל ינש
   .("הלכ" הלימל היצאיצוסא ןשרדה לצא תררועמ "ומייסב" השוריפש

ינב לש ברה םרפסמ תא שיחמהל ידכ תובר תויומד ףפוצל חרט אל לאגאש
תניחבמ םלוה הארמ ןהל תתל הסינ אל םג אוה ;יניס רה דמעמב לארשי
הרייעה ,"לטייטשה" ינב ויה וליאכ ןתוא ראית אוה .הפוקתהו ןמזה
םהו ,דמעמ ותואב םיחכונ תויהל וכז םה םג .הפוריא חרזמב תידוהיה
םישרדמ ינשב הז ןיינעב לאגאש רכזנ ילוא .םייניע ירועפ םש םידמוע
לכו" :ליחתמה רובידה ,(וט כ 'מש)  י"שר ידי לע אבומה דחא ,םיפסונ
,"...[רוויע] אמוס דחא םהב היה אלש דמלמ" :"[תלוקה תא] םיאור םעה
אמ קרפ רזעילא יברד יקרפמ חוקל ינשהו .םיאור לוכהש רמאנ ירהש
לע ודמעו ויח לואשבש םיתמהו" :(חנק 'מע ,םילשורי ,לוכשא תאצוה)
;'םויה דמוע ונמע הפ ונשי רשא תא יכ' :(די ,טכ 'בד) רמאנש םהילגר
,יניס רהב םהמע ודמע םש תורודה לכ ףוס דע תוארבהל םידיתעה לכו
             ."'םויה ונמע הפ ונניא רשא תאו' :רמאנש

אוהש ןכתיי ?וילא ןווכתה אל אוהש רסמ לאגאש לש ותריציל ונרדחה םאה
ןוזחל םתמאתה םצע ךא ,הנומתב ונפשחש םישרדמה ןמ קלחל עדומ היה אל
תוברועמ לע הדיעמ - יניס רה דמעמ יבגל לאגאש ונל ריתוהש ירויצה
            **.ןמאה לש ויתושגרב שרדמה לש תונשרפה חורFranz Meyer,Marc Chagall, Leben und Werk, Koln, 1961 p.508 ךותמ *

תונמואב  שרדמה לע ןוירנימסה תדימלת ,וטיוט רדמסל הנותנ ונתדות**
                 .רקחמב העויס לע - (ו"נשת) םלועה
               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה