ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

223 רפסמ

ח"נשת ,ורתי תשרפ

והיזע ךלמה תומ תנשב

יזינג םייח 'פורפ

תיללכ הירוטסיהל הקלחמה,ורתי תשרפל הרטפהה אוהש ,והיעשי איבנה לש השדקהה קרפ
"והיזע ךלמה תומ תנשב" ,ותאובנ תליחת ןמז ןויצב חתופ
ונדמלש רחא ,הז ךיראת ןויצב איבנה שדיח המ [1].(א ו 'שי)
,והיזע ימיב םילשוריו הדוהי לע הזח" אוה יכ ,רפסה תליחתב
המ םשל ?(א א ,םש ) "הדוהי יכלמ והיקזחי ,זחא ,םתוי
ונאצמ םנמא ?רפסה תליחתב רמאנה לע ו קרפב ףסונה טוריפה
ךלמה תומ תנשב" :ונקרפל המוד החיתפ היעשי איבנה לצא
קודה רשק ונשי םש םלוא ,(חכ די ,םש) "הזה אשמה היה זחא
םיתשלפה לא הנפ איבנה .הנכות ןיבל האובנה ךיראת ןיב
תשלפ יחמשת לא" :םב םחלנש ,זחא לש ותומ לע וחמשי אלש
ןיב רשקה והמ ךא .(טכ די ,םש) "ךכמ טבש רבשנ יכ ,ךלכ
?והיזע לש ותומ ןיבל היעשי לש ותאובנ תליחת

ךלמה לש ויתולועפ תא ןחבנש ןידה ןמ ,וז הלאש רוריב םשל
םילודגה וישעממ דחא אל ףא ריכזמ וניא םיכלמ רפס .והיזע
אוה ןיוצמה דיחיה טרפה .הכלממה יניינעב הירזע-והיזע לש
.(ז-א וט ב"למ) תערצב הקל עודמ ,הקמנהה הרסח ךא .ותערצ
."רחא םוקמב םירישעו ,דחא םוקמב םיינע הרות ירבד" לבא
.םימיה ירבד רפס הבחרהב םילשה ,םיכלמ רפס ריסחהש המ

לכמ רתוי ,םינש םייתשו םישימח - םיכוראה ותוכלמ ימי תא
דוע והיזע לחה - וימי דע לארשיבו הדוהיב ךלמש רחא ךלמ
,לארשי ךלמ שאוי ידיב סבוה היצמא רשאכ .ויבא היצמא ייחב
ומכ .(טי-בי די ב"למ) ךלמה דגנ הסיסת הררועתה הדוהיבו
לש ותורצוע תא ערטצנש רחאל ותוכלמ ימיב לולכל שי ןכ
[2].ודכנ זחא תורצוע תא ףא םירמוא שיו ,ונב םתוי

והיזע ץלחנ ,לארשי ידימ הלפמה רחאל הדוהי תא םקשל ידכ
ךותמ .ימואל-ןיבה רחסה תא חתפל דחוימבו ,הלכלכה תא רפשל
,ןופצבש היקינפ דעו ברע םורדמ רחסמה יכרד לע טולשל המגמ
םיתשלפב םחלנ אוה .שדחמ התוא הנבו תליא תא שבכ אוה
םירעה תומוח תא ץרפו ,דודשא תאו הנבי תא ,תג תא שבכו
דודשאב םירע הנביו" ,ןהב םידוהי בישוה ףא אוה .ולאה
והיזעל התייה ולא םירע תועצמאב .(ו וכ ב"הד) "םיתשלפבו
.ןודיצל תורוחס ליבוהל תלוכיו ןוכיתה םיב םילמנ לע הטילש
,ענרב שדק תא שבכ אוה רבדמב רחסמה תורייש יכרד תחטבהל
ףסונ .רבדמב תודצמ הנבו ,יניס ןופצב יזכרמ רבדמ הוונ
תואלקחה יחטש תא ביחרה אוה .תואלקחה תא והיזע חתיפ ,רחסמל
לכאמ יצע תעיטנ תא ,האובתה לודיג תא ץירמה ,םידבועמה
בר הנקמ יכ" :םיבר תורוב בצח ךכ םשל .הנקמה לודיג תאו
,למרכבו םירהב םימרוכו םירכא ,רושימבו הלפשב ול היה
לע דמלמ הז יאדיחי יוטיב .(י ,םש) "היה המדא בהוא יכ
,תואלקחה חותיפל ,תואלקחל סחייש תובישחה לעו ותוריסמ
תילכלכ תועמשמ קר אל התייה ,תויתוכלמ תוזוחאב רקיעב
םיחטש בושיי ,ינידמ טביה םג אלא - רצואה תפוק תלדגה -
םיסירא ידיב ובשוי םימודאה ידימ ושבכנש םיחטשה .םיממוש
[3].םהב ותזיחא תא קזיח ךכבו ,ךלמה לש

םשל .אבצה קוזיח תא הבייח תילכלכהו תינידמה תוטשפתהה
קשנ ילכב םילייחה תא דייצ ,קזח יאבצ ךרעמ הנב אוה ךכ
ןכיו" :םינבאו םיצח תייריל הנוכמ איצמה ףאו ,םישידח
תונוירשו םיעבוכו םיחמרו םינגמ ,אבצה לכל ,והיזע םהל
בשוח תבשחמ תונובשח םילשוריב שעיו .םיעלק ינבאלו תותשקו
"תולודג םינבאבו םיצחב אוריל תונפה לעו םילדגמה לע תויהל
ףסונ .םירוציב תיינב ללכ יתנגהה ךרעמה .(וט-די וכ ,םש )
שאוי ץרפש ,םילשורי תמוח תא שדחמ הנב אוה רבדמבש תודצמל
התוא קזיחו ויבא היצמא ימיב (המא תואמ עברא) לארשי ךלמ
םיחטש םג וללכ והיזע לש וישוביכ .(גכ הכ ,םש) םילדגמב
ומש ךליו" :תונכשה תוצראב הליהתל אצי ומש .ןדריה רבעב
"קוחרמל דע ומש אציו ...הלעמל דע קיזחה יכ ,םירצמ אבל דע
.(וט-ח וכ ,םש)

,םילודגה הדוהי יכלממ דחא היה והיזע יכ ,םידמל ונאצמנ
התייה אלש ,תאז רהוז תפוקת .החרפו הכלממה הגשגש וימיבו
תוכזב ראשה ןיב הרשפאתנ ,המלשו דוד ימי זאמ הדוהיב התומכ
ימיב .הדוהי ןיבו לארשי ןיב ירחסמו ילכלכ הלועפ ףותיש
ילודגמ היהש ,שאוי ןב םעברי לארשיב טלש והיזע לש ותוכלמ
ופקיהל לארשי לובג תא ריזחהו םרא תא חצינ אוה .לארשי יכלמ
"הברעה םי דע תמח אבלמ לארשי לובג תא בישה אוה" :ןושארה
והיזע ןיבל םעברי ןיב םיקודהה םיסחיה .(הכ די ב"למ)
,םהיתובא ןיב וררשש המחלמלו תקולחמל רומג דוגינב ודמע
הינומגהה תא הדביאש ,קשמד םרא לש החוכ תדירי .שאויו היצמא
.לארשיו הדוהי תוכלממ תחלצהל המרת איה ףא ,הירוסב הלש
תורודב רתויב הבושחה גושגשה תפוקת" לא ועיגה ןה הז רודב
[4].רומדת םייח ןייצמש יפכ ,"תוגלפתהה רחאלש

הצוחמו ותוכלמ ךותב והיזע לש ודמעמ קוזיחו ויתונוחצנ
תא קזחל היזע הצר זא .ובלב חור תוסגו הוואג וסינכה הל
תרטקהש ומכ .הנוהכ ידיקפת תליטנ ידי לע תוכלמה דמעמ
ותקזחכו" :בותכה ירבדכ ,ךכ לע תזמור שדקמה תיבב תרוטקה
לכיה לא אביו ,ויהול-א 'הב לעמיו ,תיחשהל דע ובל הבג
השעמ לע שנועכ .(זט וכ ב"הד) "תרטקה חבזמ לע ריטקהל 'ה
םתויו" ,תישפחה תיבל שרפ והיזע .וחצמב תערצה הקבד הז
יפ לע .(ה וט ב"למ) "ץראה םע תא טפש ,תיבה לע ךלמה ןב
לודגה שערה היה ,והיזע ערטצנש העשב ,והיתתמ ןב ףסוי
[5]."עקבתנ שדקמהו ,המדאה תא שיערה לודג שערו" :לארשי תמדא לע
,םיבורקה הינכש .קזחה הדמעמ תא הדוהי הדביא הרצק הפוקת ךות
.הב ומחלנו הל ולכנתה ,תשלפו םודא ,םרא ,לארשי

תורדרדיה לארשי תוכלמב הלחה שאוי ןב םעברי לש ותומ םע
הדיריל ומרג םיכלמ יפוליחו תוינידמ תוכיפה .תוררופתהו
ןב םולש וליאו ,םישדוח השיש ךלמ םעברי ןב הירכז .וז
.(וט-י וט ב"למ) דבלב םימי חרי ךלמ ,הירכז תא חצרש ,שבי

הכלה ,לארשיו הדוהי ,תוכלממה יתש תושלחיה לש וז הפוקתב
727-745) ישילשה רסאלפ-תלגת תולע םע .המצעמכ רושא התלעו
ןפואב םודקה חרזמב ינידמה בצמה הנתשה רושא ךלמכ (ס"הנפל
הירוסבש תמחל דע ברעמב וישוביכב עיגה רסאלפ-תלגת .ינוציק
םיישקו ןופצה ןמ ביואה לש םייאמה לצה .לארשי תכלממל דעו
.'ה ידיב והיעשי לש ותוחילשל ואיבה תיבמ םירומח

הנפמ תדוקנ התייה והיזע ךלמה תומ תנש יכ ,ונירבדמ הלועה
חלש ןכלו ,הדיריה תליחת תאז התייה .לארשי םע תודלותב
.הבושתב וריזחיו םעה תא ריהזי ,ךלמה תא ךירדיש היעשי תא 'ה
לש ותאובנ הלחה תאז הנשב אקווד עודמ ,ןיבהל ןתינ תעכ
לש ילרגטניא קלח אוה השדקהה קרפ שארבש ךיראתה .היעשי
.הנושארה האובנה

:תורעה

יכ ,הארנ טשפה יפל ."תומ תנשב" םילימל ונתינ םינוש םישוריפ .1
.והיזע לש ותומ םויל הנשה שאר ןיבש םימיה דחאב אבניהל לחה היעשי
תמ יכו" :ךלמה ערטצנ הבש הנשב הז היה יכ ,רמאנ ינועמש טוקליב ךא
סיסבכ .(א ו 'שי ,ינועמש טוקלי) "תמכ בושח ערוצמו ערטצנש אלא ?היה
,ארקמ תעד ,םימיה ירבד רפסל ושוריפ ,ליק הדוהי ,האר טסכטה תנבהל
.1986 םילשורי

M. Cogan and H. Tadmor, II Kings (The Anchor Bible), 1988, p. 166 .2


.129-127 'מע ,ו ,תיארקמ הידפולקיצנא ,"והיזע" , ןיביי 'ש ,האר .3

לארשי םע תודלות ,"ןויצ תבישו ןושארה תיבה ימי" ,רומדת םייח .4
.130 'מע
א ךרכ ,1969 ,ןושש ןב ה"ח תכירעב ,םדק ימיב

'מע ,טילש 'י תרודהמ) די ט ,םידוהיה תוינומדק ,והיתתמ ןב ףסוי .5
.א ו היעשי ,ינועמש טוקלי םג האר .(334


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה