ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

118 רפסמ

ו"נשת ,ורתי תשרפ

ףוכאל הווצמ ןיד תיב ןיא םנמואה

?םאו בא דוביכתוצמ לש המויק תא

תליג יבצ לארשי ר"ד

תילאיצוס הדובעל רפסה תיב

טפשמ ידומילל רפסה תיב
,(א"ע ,במק ;ב"ע ,יק) ןילוח ילבבב תאבומש אתיירבב
,(ה הכלה ,'ה קרפ) ארתב אבב ימלשוריב חסונ יונישבו
ןיד תיב ןיא הדיצב הרכש ןתמש השע תוצמ לכ" :ונינש
ןתמש" הווצמה םידומלתה יפל ."הילע ןירהזומ הטמלש
:בותכה רמוא הילעש םאו בא דוביכ תווצמ איה "הדיצב הרכש
רשא המדאה לע ךל בטיי ןעמלו ךימי וכיראי ןעמל ..."
תווצמ ןכו (בי כ 'מש ,זט ה 'בד) "ךל ןתנ ךיהלא 'ד
םינבה תאו םאה תא חלשת חלש" :קוספה רמאמכ ,ןקה חוליש
ףסונו (ז בכ 'בד) "םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל ךל חקת
הפיא ...קדצו המלש ןבא"ב לוקשלו דומל הווצמה ךכל
ךיהלא 'ד רשא המדאה לע ךימי וכיראי ןעמל ...קדצו המלש
.(וט הכ 'בד) "ךל ןתנ

תופכל הבוחה לש המויק יאל רבסה ןיא םמצע םידומלתב
י"שר ךא .ןדיצב ןרכש ןתמש ולא תווצמ םייקל ברסמה תא
הנמייקת אל םא רמול ,הרכש ןתמ שריפ ךכל"ש ותרבסמ שרפמ
ןידה תיבש המוד ."הז לע רכש לוטית אלש ושנוע והז
תווצמ םייקל ברסמה תא תופכלמ םיעונמ לארשימ םדא לכ וא
,העד הרוי ,שובל ןייעו ;ב"ע ,יק ןילוח ,י"שר) ולא
.(ה ףיעס ,מר ןמיס

םכימי וברי ןעמל" רמאנ הילעש הזוזמ תווצמב תאז םע
'בד) "ץראה לע םימשה ימיכ ...המדאה לע םכינב ימיו
אלד" :(טעת הוצמ) ךוניח תחנמ רפס לעב עבוק (אכ אי
ןיפוכ ןיא הזוזמ לעד םיקסופב וניאר אלו םלועמ ונעמש
."...הדיצב הרכש ןתמד

םגש הלגי ןדיצב ןרכש ןתמש תווצמב ןויעש ,אופא הארנ
דוביכ תווצמב הנה .ןאכלו ןאכל םינפ שי ולא תווצמב
ילבבב רפוסמ ,הדצב הרכש ןתמש הווצמ איהש ,םאו בא
אוההל הותייא יכהדא"ש ,אדסח בר לע (ב"ע ,יק) ןילוח
והל רמא ,והותפכ הימיאו הובא ריקומ הוה אלד ארבג
ואבוה ,(א הכלה 'א קרפ) האפ ימלשוריב וליאו ."והוקבש
ןבה תא ןיפוכש ,ןתנוי 'רו יאני 'ר םשב תונוש תורוסמ
יאוולה" :םש רמוא ןוב 'ר יב יסוי 'רו ,ויבא תא ןוזל
ןוזל ןבה תא ןיפוכש אדהכ יל ארירב התעומש לכ ןווה
.אוה דוביכ ללכב באה תנזה ירהו ."באה תא

תופכל ןיאשו הדצב הרכש ןתמש ןקה חוליש תוצמ לע םג
והניזגד אוהה" לע (א,במק) ןילוח ילבב רפוסמ ,הילע
ליז ל"א .הדוהי בר הידגנ .השפת כ"חאו החלשו הפגל
הדוהי בר הקלה םש ראובמה יפלו ."החלשו היפגד הל יבר
,ה קרפ) ב"ב ימלשוריב וליאו .תודרמ תכמ םדא ותוא
הדיצב הרכש ןתמש הוצמ לכ" לש ללכה תלחה דצל ,(ה הכלה
השעמ אבומ ,תולקשמהו תודימה לע "ןירהזומ ןיד תיב ןיא
אתליכמ לע יחמ הוהו" סומרגנא אתולג שיר והנימש בר לע
סומרגנא :ל"א ,אתולג שיר הישבח .איירועיש לע אלו
סומרגנא תינת אהו :ל"א .ןירועישל אלו תודימל ורמאש
ורמאש סומרגנא ,ןול רמא קופ :ל"א ?ןירועישלו תודימל
תופכל רהזומ סומרגנאה רמולכ ."ןירועישל אלו תודימל
הרכש ןתמ תולקשמהו תודימה תווצמש תורמל ,תודימה לע
.הדצב

"ןדיצב ןרש ןתמש תווצמ" לע תופכלמ רוטפהש ,ד"נעל הארנ
תווצמ ראשמ ולא השע תווצמ לש הנושה ןייפואמ עבונ
ןתינ אל הלא תווצמ םויקל םדא לש ובויח ףקיה .השע
םאתהב םדאל םדאמ הנתשמ אוה .יביטקייבוא ןפואב דומאל
.הווצמה השוע לש ותעד לוקישל רוסמו תוביסנל

הווצמ תורוקמב הנוכמ איהש ,םאו בא דוביכ תווצמב ךכ
(דועו א הכלה ,א קרפ ,האפ ימלשורי) "תורומחבש הרומח"
.םניהג שרויו תומוטפ ויבא תא ליכאמ אוהש שי" :רמאנ
דח ...?דציכ .ןדע ןג שרויו םייחירב ונדוכ אוהש שיו
ןמש דח .םימוטפ םילוגנרת ויבא תא ליכימ הוה שנ רב
,אבס :היל רמא ?ךיל ןנמ ןיליא ,ירב ,ויבא היל רמא
ליכאמ אצמנו ,ןישדאו ליכא ןיבלכד ,שידאו לוכא ,אבס
ןיחטיא שנ רב דח ...םוניהג שרויו ןימוטפ ויבא תא
,יתחת ןוחט לוע אבא ל"א אינחיטל אתווצמ תיתא םייחירב
,יקלימ תטמ ןיא .תא אלו אנא יל בט ,אייזבמ תטמ ןיא
"ןדע ןג שרויו םייחירב ונדוכ אצמנ ,תא אלו אנא יל בט
.(א ,בל-ב אל ,ןישודיק ילבב חסונ יונשבו םש ,םש)
הרוצב תינודינ איה םאו בא דוביכ לש וז הווצמ רמולכ
.ןבה לש ותנווכב הבר הדימב היולתו ,םדאל םדאמ הנוש
תא דבכל ברסמה תא שינעהל ןיווצמ ןיד תיב ןיא ןכל
.ומאו ויבא

תויביטקייבוסה תא םיארמה םירופיס םיאבומ תורוקמב ןכא
לאעמשי 'ר לש ומא לע רפוסמש ומכ .םאו בא דוביכ תוצמבש
התואב"ו דובכ הב גהונ וניאש הנב לע הלבקש ,םש ,ימלשוריב
לאעמשי 'ר רשפיא ,ורמא ,וניתובר לש םהינפ ומכרכתנ העש
,הרמא ?ךיל דיבע המ ,הל ורמא .ויתובא דובכב גהנ אל
ןהימ יתשימו ילגר זגשמ יעב אנא הדעוו תיבמ קפנ וד דכ
םימה ןמ תותשלו וילגר ץוחרל תשקבמ ינא) יל קיבש אלו
ליאוה :(לאעמשי 'רל) ול ורמא ,(יל חינמ וניאו וללה
לע םירופיס םיאבומ ןכ-ומכ ."הדובכ אוה הנוצר אוהו
ותוא ומכ ,םירוה דוביכ תווצמב רתויב וזירפהש םירכנ
ויבא בשיש ןבאבו היה ילוברטפ שאר"ש ,ינולקשא יוג
התוא השע ויבא תמש ןויכו ,וימימ הילע בשי אל וילע
םהיניעב התייה תילאודיוודניא ךכ לכש המוד ."ולש הארי
םיארומאה ןמ המכש דע .םאו בא דוביכ לש וז הווצמ םימכח לש
,םמצעב ורעיש ןכש ,םהירוה תא ואר אלש ךכב וחבתשה
ויהו םהירוה לש םתעד ףוסל םידרוי ויה אל ,ואר ולש
.םדובכב םילשכנ

דבכמ ןבה ןיאש תיביטקייבוא הניחבמ רורב רשאכ םרב
,וסנרפלמ ענמנ ונבו ויתונוזמ תא שרוד באשכ ,לשמל ,באה תא
.ויבא תא ןוזל ןבה תא תופכל ןידה תיב לע הווצמ תלטומ

הלק" הווצמ איה םידומלתבש ןקה חוליש תווצמב ןידה אוה
לוכי עגר לכב ןכש ,חלשל ברסמה תא ןיפוכ ןיא ."תולקבש
תא ןברסה טחש םאו .םאה תא חלשל ותעדב ךלמיהל אוה
רבעש לע תוקלמ שנועב ותוא ןישנוע ,החלשל ילבמ םאה
ןיאש אצמנ ."םינבה תא םאה חקת אל" :השעת אל תווצמ לע
םייקיש ידכ תודרמ תכמ םדאה תא תוקלהל רהזומ ןיד-תיב
לילעב ענמנו רופיצ ןק אצומ םדא רשאכ םרב .הווצמה תא
שלותו םירעמ אוהש ןוגכ ,התנווככ הווצמה תא םייקלמ
רחאל החלשי םא ,ףועת אלש ידכ רופיצה לש היפנכ תא
,תודרמ תכמ ותוקלהל ,הדוהי 'ר תעדל ,םעט שי ,ןהמ
.הנחלשיו היפנכ ולדגיש דע תוכחל וילע תווצל

הווצמ איה וז הווצמ םג ,תולקשמו תודימ תוצמב וב אצויכ
.הילע שינעהל ןירהזומ ןיד-תיב ןיאו ,הדצב הרכש ןתמש
דימעהל הבוח שיש תודימה ןיב וניחבה םיארומאה םרב
רחאמ ,תונוכנה תודימה תא ףוכיו חיגשיש הנוממ ןהילע
םינתשמ םהש םירועישה ןיבל ,לוכל תועודיו תועובק ןהש
.םתוא ףוכאל ןתינ אלש ,םויל םוימ

ןניאו תועובק היתוכלהש ,הזוזמ תווצמש רעשל םג ןתינ
ףוכאל אלש םעט ןיא ,הב ביוחמה לש ובל ישחר לע תוססובמ
הוצמ ,ךוניחה רפס האר) המייקל ברסמה לע המויק תא
שי םאו ..."םאו בא דוביכ לש וז הווצמ לע בתכש ,גל
ןיפוכ השע לוטיבבש ל"שמכ ותוא ןיפוכ ןיד תיבב חכ
רפס ףוסב ךלמל הנשמ לעב ךכ לע המת רבכו ,"ןיד ןיבב
הדש םג ןייעו .םש ,םש ךוניח תחנמ ןכו םיכרד תשרפ
,ינמוד .איבהש המ ,חק ,ם"מה תכרעמ ,ד קלח ,םלשה דמח
תווצמ םויק תא תופכל ןידה תיב לע הבוח שי םימעפלש
.(ונראיבש יפכ ,םאו בא דוביכ

ןישודיק ילבבב .ונניינעל רושקה טרפ ןייצא םירבדה ילושב
היקשההו הלכאהה םא ,םיארומאה םיקפתסמ (א"ע ,בל-ב"ע ,אל)
ןאכל תויאר םיאיבמו ,ןב לשמ וא בא לשמ איה באה לש
תאבומה תויארה תחא .ןיינעב עירכמ ילבבה ןיאו .ןאכל וא
רמאנו ,'ךמא תאו ךיבא תא דבכ' רמאנ" אתיירבה איה םש
ןורסחב ןאכ ףא ,סיכ ןורסחב ןלהל המ ,'ךנוהמ 'ד תא דבכ'
דומלתהו "?הינימ היל אקפנ יאמ בא לשמ תרמא יאו .סיכ
אתיירבהמ ,ד"נעל ךא ."הכאלמ לוטיב"ל ןיידע לדבה שיש החוד
דוביכש ,עמשמ ,(א הכלה ,א קרפ) ,האפ ימלשוריב תאבומה
:הנושל וזו .אקווד ןב לשמ םתוקשהלו םליכאהל םאו בא
ופידעהש ,םאו בא דוביכ אוה לודג :רמוא י"בשר ינתד"
ךיבא תא דבכ' :רמאנ .ודובכמ רתוי אוה ךורב שודקה
ודבכמ התא הממ ,'ךנוהמ 'ד תא דבכ' רמאנו 'ךמא תאו
רשעמו ,המורת שירפמ ;האפ ,החכש ,טקל שירפמ .ךנחיש הממ
,בלולו ,הכוס השעו ;הלחו ,ינע רשעמו ,ינש רשעמו ,ןושאר
,םיבערה תאו ,םיינעה תא ליכאמו תיציצו ,ןיליפתו ,רפושו
ןיא םאו ,ןלוכב בייח התא ךל שי םא םיאמצה תא הקשמו
דוביכ לצא אב אוהשכ לבא .ןהמ תחאב בייח התא ןיא ךל
תא דבכ' ,ןוה ךל ןיאש ןיב ןוה ךל שיש ןיב ,םאו בא
."םיחתפה לע בבסמ התא וליפאו 'ךמא תאו ךיבא

,אל) ןישודיקל ושודיחב א"בטירה ,דומלתה ישרפמ םנמא
קרפ) ויתוכלה יקספבו םש ,םש ויתופסותב ש"ארה ;(ב
תורחא םינפב ןועמש 'ר לש וירבד תא םיבשיימ ,(נ ,א
ופוגב אלא םיחתפה לע רזחיו ונוממ ול ןתיש אל" ומכ
,"םיחתפה לע רזחל ךירצ הז ךותמו ותכאלממ לטבו ודבכמ
;דבכ ה"ד א ,אל ןישודיקב 'סותה לש םתקיתשמ הארנ ךא
,םש ,ושוריפב יריאמה לשו ;ורוא ה"ד בל ,םש ,תופסות
ובשיל ילבמ ל"נה ימלשוריה תא ואיבהש (184 ,רפוס) םש
ןועמש יבר לש וירבד תא בשיל םירובס םניאש ילבבה םע
ןמיס ,טפשמ ןשוח ,ןשוחה תוצקב דוע ןייעו) .וז ךרדב
.(רחא ןפואב ןינעה ובשייש ט"עת הוצמ ,ךוניח תחנמו דצ

ןתמש' הקדצ תוצמ םנמאה" ,תליג יבצ לארשי :ףסונ ןויעל
"?המויק לע ףוכאל הווצמ ןיד תיב ןיא ,'הדיצב הרכש
.ח"כר-ז"יר 'ע (ד"נשת) דיק יניס